A°' 1848. almaarscïïe N° 23. C 0 1 It A N T. STEDELIJKE MUZIJKSCHOOL M a a n a 5 J u u ij. KENNISGEVING. B iüRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij «loze Ier keimisse ran de Ingezetenen dezer Stad dat de het Kohier der Patenten, 4<> Suppletoir, dienst 1847-1848, op Hen 2fa'er. Mei 1848, door den Heer Staatsraad, Gouverneur van He Provincie Noord - Holland is executoir verklaard en op heden door H E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen bin nen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang lieeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk achtte geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den lsteD Junij 1848. Burgemeester en Jv ethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De D1EU FONTEIN VERSCUU1R. EDE II LANDEN. Alkmaar, den Hden Junij 1848. Te beginnen met den 8slen dezer, en vervolgens eiken Donder dag des voormiddags van een tot twee Uren zal wederom het OR GEL in de Groote Kerk door den Organist EZERMAN worden bespeeld, waarvan bij deze, aan de beminnaars der toonkunst wordt kennis gegeven. 's Gravenhage den 30sten Mei. Naar men verneemt, zijn de ontwerpen tot wijziging der Grond wet bij den Raad van State in handen gesteld van eene commissie bestaande uit de heeren Piepers en van Sonsbeekbenevens den referendaris van Tets, om daaromtrent verslag te doen. j)e voorzitter der commissie voor het examineren dergenen, die dit jaar verlangen toegelaten te worden op de rol der studen ten heeft de belanghebbenden opgeroepen om zich voor het ein de 'van Junij, bij gefrankeerde brieven, bij hem (den lioogleeraar van Assen,'Ie Leijden) aantemelden, met naauwkeurige opgaaf van naam woonplaats en ouderdom. De commissie zal voor dit jaar hare 'vergaderingen houden te Amersfoort. De dag, waarop ieder der belanghebbenden in den loop der maand Augustus aldaar ver wacht zal wordenzal vooraf worden medegedeeld. de aanbesteding (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) des voormiddags van 10 tot 2 uren, ter Stedelijke Secretarie ter lezing zullen liggen. Alkmaar, den 3den Junij 18s8. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCI1UIR. i Burgemeester en IFethouders der Stad Alkmaarzijn voorne mens op Dingsdag den 27^en Junij 1848, des voormiddags ten 12 uren, ten Raadhuize derzelver Stad, in het openbaar, bij inschrij ving en opbodaan te besteden Het Tweejarig onderhoud van den SCHELPWEG van den hoo- gen Brug over de Ringvaart der Egmondermeer nabij de Stad Alkmaar tot in het dorp Egmond aan den Hoef, ingaande den J sten Julij 1848, en eindigende den 30sten Junij 1850. Alles op zoodanige Conditiën en Voorwaarden als veertien'dagen -vóór den dag der aanbesteding (Zon en Feestdagen uitgezonderd) des voormiddags van 10 tot 2 uren ter Stedelijke Secretarie ter lezing zullen liggen. Alkmaar, den 3<1™ Junij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F" C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Utrec den 2-tsten Mei. Den 19den dezer heeft professor II. Bonman zijne 25jarige be trekking als hoogleeraar in de theologie aan onze hoogeschool ge vierd. De heeren studenten van die faculteit hebben bij die gele genheid den waardige» inan een aandenken gezonden hetwelk hij met erkentenis heeft aangenomen. LIJST VAN SCHEPEN, sedert den 20 Mei tot den 1 Junij 1848, de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Elisabeth Antonia, kapt. P. Bakker, Amphitrietekapt. K T. de Jong en Wilmina Arnolda, kapt. J. L. Mulder, alle 3 v. Batavia Ei va kapt. J. Smit v. Venetiën Catharina Anna, kapt. W. Blaat en Zellach kapt. 11. Ficherheide v. Snnderland Mentor, kapt. K. de Kok v. Alexandria; Tiende Brodrekapt. J. Cristianson v Fredrik- stadtNepthnncs kapt. J. P. Anderson v. Arendahl Twede Strand, kapt.' E. Anderson en llartsens Minde, kapt. J. Lijngaas, bciue v. Drammen en alle n. Amsterdam, en Eamiliënkapt. J. G. Gjersoe v. Drammen n Pnrm. o UITGEGAAN. Art Junokapt S. R Post on Catharina Johanna kapt. J. B. Jaskie beide v. Vmsterd. n. Batavia; Pieter Eduard, kopt. J. Hof- kor en' Nikerie Packetkapt. I). Hofker, beide v. dito n. Nikerio Emilia, kapt. A. Dadson v. dito n. BrasiliënPomonakapt. R. Duun v. dito n Constantinopel, Gesina Wilhelmina, kapt. H. R. Dok man v. dito n. TriëstJohannes Hermanns, kapt. J. B. Wijgers en Eclair, kapt. E. Bjorkmanson beide v. dito n. Genua; Le Land, kapt. C. Lewis v. dito n. Kroonstad!; Mary Ann, kapt. J. Cunham v. Alkmaar ir. London en de Fr. Jannetje, kapt. P. M. Kip v. dito 0p Avontuur. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, zijn voorne mens op Dingsdag den 27*'™ Junij 1848, des voormiddags ten 12 uren. ten Raadhuize derzelver Stad, in het openbaar, bij inschrij ving en opbod, aan te besteden: Het VERLICHTEN der Stad en Voorsteden door het branden van lichten in REVERBERES en LANTARENS, benevens liet ON DERHOUD daarvan, voor den tijd van vier jaren, ingaande den lsten Augustus 1848 en eindigende den 319ten Julij 1852. Alles op zoodanige Conditiën en Voorwaarden, als 14 dagen vóór te AMSTERDAM. Ouders of Voogden die wenscben zouden hunne KINDEREN of PUPILLEN ter schoole te zien opnemen worden uitgenoodigd zich bij de Commissie van Toezigt aan te melden, bij schriftelijke aanvra gen, de Namen, den datum van geboorte en de Woonplaats van den Candidaatalsmede opgave van het Vak of van de "V akken waarin het Onderwijs wordt verlangd, bevattende, en deze schrif telijke aanvragen, vóór of uiterlijk op Woensdag den 14<h™ Jumj 1848in te leveren aan het Locaal der Schoolgevestigd op de Priusegrachtbij de LeidschestraatN°. 200. Het Onderwijs wordt gegeven in de Theorie der Muzijkin den Zang, op de Forte-Pianoop de Fiool en op Koperen en Houten Blaas-Instrumentenvoor de Koperen bepaaldelijk op den Wald- hoorn de Trompet en het Cornet a Pistonsen voor de Bouten bepaaldelijk op Oboèden Fagot, de Fluit en de Clarinet. Voor welk Onderwijshetzij in een of in meerdere Vakken genoten wordende, 'sjaarlijks eene bijdrage van Feertig Gulden aan de School zal moeten worden le goed gedaan ieder kwartaal met Tien Gul den vooruit te betaleu. De Commissie van Toezigt over de Stedelijke Mnzijkscliool P. VAN MARSELIS HAHTSINCK, T. V. Ter ordonnantie van dezelve A. TAUNAIJ Secr. Amsterdam 25 Mei 1848. ZWOLSCHE STOOMBOOT. Hervatting der geregelde ST00MB00T- fDIENST, met de nieuwe Stoomketel, van acjuss—ZWOLLE op Zoodag 4 Junij. Blijvende de Vanrdagen bepaalt van: ZWOLLE naar AMSTERDAM, Zondag, Dingsdag 'en Donderdag 's morgens 7 uur. Van AMSTERD VN naar ZWOLLE, Maandag, Woensdag en Vrijdag 'smorgeus 11 uur. Veiling, gehouden in het natemelden Logement de Zon, op Vrijdag den 2*"' Junij 1848, des namiddags te zes ure, van de na volgende pcrceelen 'welke hebben gegolden 1 Een hecht, sterk en welbetirmnerd Huis en Ervezijnde het Logement 'genaamd de Zon, te Alkmaar, op den Voordam in wijk CN°. (506. .„-s strnkgelcl de heer D. van Teen oö/o, 2. Een Stal of Pakhuis en Erve, te Alkmaar, aan de korte Nieu- wesloot, in wijk B, N<>. 282. strijkgeld de heer D. van Veen 4bU, Welke perceelen op Vrijdag, den 9'1™ Jnnij 1848, des avonds te zes ure, in de Zon te Alkmaar, bij afslagfinaal zullen verkocht worden. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 4 Junij 1848. Eerste Gebod. Machiel Willems, wonende le Alkmaar en Neeltje Boogeboomwo nende te Alkmaar, doch laatstelijk te Koedijk gewoondbebbeudc. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6' Centen uitgegeven. Advertentión gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1