Ao; 1848. alkmaaïiscïïe N- COURANT. 24. M a a n <1 a s 12 J u u ij. 1 J sffiSÉ Burgemeester e» wethouders der Stad alkmaar, -,10. -,05. 02). 14ï- -,21§. -.20. vaste vast >gewigt vaste, prijs. -,24. vast gewigt -05. 02|. vaste 33. j vast NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel elken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADvÉRTuimêN gelieve men des Zaterdag mid dags vóór 1 ure le bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. SCHUTTER IJ. NNISGEV1NG. K E brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden dat de Loting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben ten Raadhuize dezer Stad, op Donderdag den 15ilen Junij 1848, des na middags ten vijf ure, en roepen alzoo bij deze op: Alle Ingezete nen dezer Stad en Jurisdictie, welke zich voor den dienst der Schut terij hebben doen inschrijven, om zich ten dage en plaatse voor meld te laten vinden of behoorlijk bij de Commissie bekende ge- magtigde te zenden, ten einde voor de Schutterij te loten; terwijl de Alphabetische Naamlijst van de verschillende Ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zal liggen ter Secretarie dezer Stad, van af den 7del1 dezer maand tot den dag der Loting, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, (Zon-en Feestda gen uitgezonderd). Alkmaarden G'lcn Junij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BROOD - ZETTING. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR, als daartoe door den Sledelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits deze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. Pd. Once Ld. TPigtj. Prijs. Drooden of regels Wittebroods bollen Broodjes, zoogenaamde cadetjes. Brooden wegende - 1 - U 8 4 - 7 - - - - - n Van Wit Tarwebrood 2c Soort. Brooden wegendei Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. Van Ongebuild Tarwebrood. Brooden wegende Van Groe Bollenbrood. Broodjes Bollen Van Brooden van - 1 - 1 - - 1 - - 1 - Roggebrood. 3 -»-»-» 1 - 5 - - gebakkenniet boren den i gewigt bepaalden prijs Zullende alles gaar noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 6<len Junij 1848. F. C, W. D RUIJ V ES TIJEN Ter Ordonnantie van dezelven, Bij afwezen van den Secretaris, P. SPANJAARD T. Alkmaar, den 10de» Junij 1848. door den inbrenger na verloop van éénen week, in geld an worden gevorderd. In de vergadering van bet hier gevestigd Departement der Maat schappij Tot IVut van 't Algemeen, fieri 30ste" Meijl. gehouden, is door het bestuur verslag gedaan van de verrigtingen en het beheer der Spaarbank. Ofschoon alle ingezetenen dezer stad, die, hoewel geene leden der maatschappij, echter door giften, renteloos voorschot, of borgstel ling de oprigting der Spaarbank hebben bevorderd mede bij billet- ten waren opgeroepenhebben slechts weinigen die vergadering met hunne tegenwoordigheid vereerd en het bestuur van het De partement acht zich daardoor verpligt eenige bijzonderheden uit dat verslag algemeen bekend te maken. Niettegenstaande hier eenige vooroordeelen tegen eene Spaarbank mogen bestaan is echter geblekendat zij bij die personenvoor wie zij bestemd is, reeds dadelijk een gewenschte bijval heeft onder vonden. Op den 27sten Junij des vorige jaar9 hield de Commissie, met bet beheer der Spaarbank belast, bare eerste Zitting en den 31steu December, bet tijdstip, waarop de eerste Rekening is afgesloten, was het bedrag der inleggelden reeds tot eene som van 1137.80. geklommen. In dat tijdsbestek heeft slechts één der deelhebbers zijn geheele inlage en vier een gedeelte van de hunne teruggenomen Deze som van ƒ1137.80. is ingebragt door 87 personen, zoodat de inbreng per hoofd gemiddeld 13.08 bedraagt. Zij is ontvangen in 342 posten, waarvan 217 (derhalve in sommen een gulden niet te boven gaande, en nog 56 posten (of ruim eg) in sommen beneden de ƒ5. OGehoon bel verslag slechts liep over bet beheer tot ultimo Decem ber 1847, mogt men met genoegen vernemen, dat in de laatste Zit ting der Directie van de Spaarbank op 28 Mei jl.het getal deel hebbers reeds tot 141 en het bedrag der inleggelden tot 2353.63. was geklommen. Het bestuur van het Departement, dat de Rekening en Verant woording van de Directie der Spaarbank had opgenomen mogt do gunstigste getuigenis afleggen van de buitengemeeue ijver en naauw- gezetheidwaarmede die Directie hare taak had volvoerd, en de statielielce lijstenrekeninge en balansin de vergadering aan de tegenwoordigen ter inzage medegedeeld stelden een ieder in staat om over de naauwkeurigheid en orde in het beheer te oordeelen. Met genoegen werd opgemerkt, dat de Directie der Spaarbank zich vastgehouden had aan bet beginsel, om de bij haar berusten de kapitalen niet in effecten, maar op meer soliede wijze, ofschoon dan ook soms met opoffering van hooger renten te beleggen, waar door dan ook de schokkendie bet crediet door de gebeurtenissen der laatste maanden had geledenzonder invloed op de bezittingen der Spaarbank zijn gebleven. Ter bestrijding der buitengewone kosten van oprigting die uit do gewonen inkomsten moeijelijk zullen kunnen worden bestreden, heeft het Departement ten einde geen deficit te doen ontstaan een bijdrage van f 50 verleend. Volgens de bepalingen van het reglement is de heer G. Luijmes als lid van bet bestuur der Spaarbank afgetreden en daar ZEd. niet dadelijk weer verkiesbaar was, is in zijne plaats verkozen de beer S. Blom Hz. Het Departement hoopt door deze mededeeling de aandacht der ingezetenen op deze nuttige instelling te vestigen, en de belangstel ling te verlevendigen. liet neemt daarbij de vrijheid te herinneren, dat het bestnur der Spaarbank, uitgaande van het denkbeeld, dat menigeen gaarne zij ne spaarpenningen aan baar zal toevertrouwen, wanneer hij slechts eenmaal eene aanleiding heeft gevonden om met haar in aanraking le komen; ieder, die in zijne kring wil medewerken, om de lage re standen tot de Spaarbank te brengen daartoe in de gelegenheid steltdoor het afgeven van kaartjesdie voor de daarop vermelde som als geld bij de Spaarbank worden aangenomen en waarvan het bed ra terug Reeds heeft de Spaarbank hiervan gunstige gevolgen gezien en indien men meer algemeen bij liet geven van fooijen ln plaats van geld van deze kaartjes wikie gebruik makenzou daardoor het doel der iurigting waarschijnlijk krachtdadig worden bevorderd. Namens het Departement P. A. de LANGESecretaris. Amsterdam den Gden Junij. Gisteren namiddag is door een bijzonder toeval bier ter stede eene afschuwelijke wandaad aan het licht gekomen. Een paar matrozen klommen op het dak van een hilis in de Wieringerstraatten ein de eene duif te achterhalen, welke hun was ontvloden. Door hun ne beweging op het dak geraakte eene pan los en door de opening meenden zij een gekerm waar te nemen. Naar de oorzaak daarvan onderzoek doende, ontdekten zij, in eene vliering opgesloten, een 14- a ISjarig meisje, bleek vermagerd, haveloos, met wild neder- hangerul hoofdhaaren lang gegroeide nagelenhetwelk hen om eene beete broods verzocht. De brave zeelieden, al aanstonds vermoedende, dat deze opslui ting niet natuurlijk was, haasten zich, om van het geziene aan de policie kennis te geven. De Heer commissaris van policie Duisdei- ker begaf zich dadelijk met een paar agenten derwaarts, liet bij af wezigheid der bewoners van het huis, de vliering openbreken, en vond het ongelukkige meisje, in den toestand, waarin wij het zoo even beschreven. De policie was nog in huis, toen de moeder, van eene wandeling op de Bloemmarkt terug kwam en door den voornoemden commis saris in hechtenis genomen en niet dan met de grootste moeite te midden der menigte, die, in hare verontwaardiging, de ontaarde vrouw te lijf wilde, in verzekerde bewaring gesteld werd. Later werd ook de vader gearresteerd. Uit de nu reeds ingewonnen informatiën is geblekendat het on gelukkige kind was de dochter van den man des huizes, her trouwd met eene vronw, die, om welke eigenlijke reden is nogon- i bekendde benl van het arme meisje was en het met behulp of althans met medewelen van haren mansedert onderscheidene ja-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1