A0- 1848. alkmaarsche C 0 U R A N Tv M a a a <i a g 20 J u u ij. Burgemeester en wethouders deh Stad alkmaar NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. brengen mits deze ten gevolge eener ontvangene tnededeeling van den Heer Staatsraad Gouverneur der provincie Noord-Holland, van den 14dcn dezer n°. ter kennisse van de daarbij belanglieb benden ingezetenen dezer Stad. Dat het Grasgewas der boorden en storfgronden van het Groot Noord-Hollandsche Kanaal verpacht is aan de Onderhouds Aannemers van die boorden dat deze derhal ven regt hebben op schadever goeding van hen die zich deze Grasgewassen door beweiding als anderzins ten Koste der eigenaars mogten toeëigenen dat boven dien het weiden van Vee op gronden aan een ander toehehoo- rende ongeoorloofd is en strafbaar volgens de wet, en dat zij uit dien hoofde ten ernstigste worden aangemaand om zich voort aan van dusdanige practijken te onthouden. Wordende deze kennisgeving gedaan ten einde men zich voor de nadeelige gevolgen, zoude kunnen wachten. Alkmaar, den 21sten Junij 1848. 7 Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven Db DIEU FONTEIN VERSCHC1R. Alkmaar, den 24sten Junij 1848. Bij gunstig weder zal er op Zondag den 2den Julij aanstaande' des avonds om zes uur in de Harddraverslaan eenig Muzjk wor den uitgevoerd door het Korps Muzijkanten der Schutterij. 's Gravenhage den 17den Junij. 1. Exe. de tijdelijke minister voor de zaken der hervormde eere- dienst, de heer Liizacis, zoo men zegt voor den tijd van vier we ken, tot herstel zijner gezondheid, uit deze residentie vertrokken. Men zegt voortsdat ook de tijdelijke minister van oorlog voor een gelijken tijd, tot het doen eener reize, verlof zal erlangen. Op een oogenblik dat deze residentie zich, bij het, over het algemeen fraaije weder, andermaal in haren vollen luister vertoont; op een oogenblikdat aller oogen weder gevestigd worden naar de bekoorlijke wandelplaatsen en omstreken der hofstad; op een oogen blik, dat men zijne blikkeu weder slaat naar de heerlijke, gezonde en verfrisschende badplaats Scheveningenop dat oogenblik acht men het niet ongepast, de aandacht te vestigen op den fraaijen 11a- zar van den heer Boer, aan den scheveningschen weg, nabij deze residentie. Het uiterlijk aanzien en de ligging van den Bazar zijn in den laatsten tijd weder aanmerkelijk verbeterd. Het is gelegeu tegenover het Willems-Parkdat geheel nieuw is aangelegd. Het bevindt zich naast het nieuwe badhuis, dat op kosten des Kouiogs is gebouwd. Het is geheel in gothischen bouwtrant opgetrokken. Is de bazar uiterlijk verbeterd, geene moeite of kosten zijn gespaard omdien innerlijk allezins tot eer der hofstad te doen strekken, en om ingezetenen en vreemdeling derwaarts te lokken. Wij achten het niet ongepast algemeen bekend te maken de wandelingwelke in den bazar kan worden gemaakt: T>e voorzaal ter linkerzijde) thans geheel ingerigt zijnde naar de wijze der oostersche bazars, opent den ommegang. Een groot aan tal winkels, ieder van deszelfs eigenaardige fabriekaadjen voorzien, trekt hier onwillekeurig de aandacht; terwij! de op ranzijk wer kende mechanische beelden en tafereelenaanvankelijk genoegdoe ning voorspellen. Be ameublement-kamer binnen tredende wordt het oog getroffen door een prachtig en allerknnstigst met figuren bewerkte tapijten- behangsel uit de XVIde eeuw en een aantal elegante meubelstukken. Nu weder in de voorzaal komende, verrast ons andermaal een treffend gezigt op den Rijn-oever. Oogbelooveiend heeft de kunst hier het mogelijke gedaanom de natuur op zijde te streven en verliest men zich in de beschouwing van springende fonteinen, wa tervallen enz. De voorzaal regtsgenaderd zijnde, biedt dezelve eene keurige verzameling aan van middeneeuwsche en uitheemsche voorwerpen, ridderlijke 'wapen - tropheën enz. Na de bezigtiging van dezen komt men in de groote zaaldie thans als eene Pyrarnidiale Galerij is ingerigt. Ter regterzijde voortgaande, biedt iedere pyramide ee ne keur van uitmuntende bronzen, verguldeen porceleinen kunst voortbrengselen aan, afgewisseld door de standbeelden van Willem I, Admiraal de Rnyler, Frederik de Groote Napoleonenz.en ver sierd met tropheën te zamen gesteld uit allerlei wapensjagtge- reedschappen zeegewassen enz. Aan het einde van deze wandeling opent zich een prachtig schilderij-kabinet van vroegere en levende meesters; doch het is niet alleen dat, hetwelk de aandacht kluistert, o neen! Mozalken marmeren en albasten vazen; pendules, cande- labres en lampen; antieke tempels, kasten, etagères, werk- en an dere tafels, wedijveren hier om het genot der aanschouwers ten volle te bevredigen. Links, iu de groote zaal voortgaande, leveren de pyra.nides der 2de galerij wederom eene kostbare verzameling van antieke en mo derne zaken op; terwijl men dus, als van zelf, in het Turksche Koftijlmis wordt binnengeleid, langs hetwelk men, aangenaam ver rast in den op de Tnrksehe wijze aangelegden tuin de wandeling voortzet. Eene verscheidenheid van met vreemdsoortige bloemen heesters en gewassen prijkende beddenkunstig omvlochten en be wassen koepels en priëeltjes, standbeelden en groeperingen, vijvers en uitheemsche vogelen kortomniets is gespaardom den een maal verworven roem des Bazars te handhaven en de gunst zijner geëerde bezoekers waardig te blijven. Ook zijn in dien tuin alle ververscliingen te bekomen, waaronder ijs la glacière parisienne. Apeldoorn, den 19den Junij. Voor eenigen tijd is eene uitgestrektheid Heidegrond nabij ïïoen- derlo, door eenige Menschenvriendenvan de Speldermark aange kocht. Men noemt daaronder ds. Heldring en eenige voorname in gezetenen van Amsterdam en meent dat hun doel zoude zijn, aldaar eene armen-kolonisatie te vestigeniets dat meerdere waarschijnlijk heid verkrijgt, wanneer men in aanmerking neemt het voorstel, door Ds. Heldring, op het Landhuishoudkundig Congres te Gronin gen, betrekkelijk zoodanige kolonisatie, ter tafel gebragt. Amsterdam, den 21 sten Junij. Sedert den 7den Junij is het Haarlemermeer geheel afgesloten en de Leeghwater voor goed ter uitpompiug van het meerwater in werking gesteld, waarmede op voldoende wijze wordt voortgegaan. Daar bij de proefwerkingen de nieuwschierigen zich zoodanig om de machinisten verdrongen, dat deze in hunne dienst belemmerd werden en door het gedrang zelfs eenmaal een deerlijk ongeluk plaats hadheeft de commissie van beheer en toezigt over de droog making besloten, dat in den regel niemand meer binnen de omras tering van den Leeghwater zal worden toegelaten, dat echter op Donderdag van elke week de werking van nabij en binnen in het gebouw zal kunnen worden bezigtigdvan 11 tot 3 ure, mits door slechts 10 personen tegelijk dat deze zichook in hun eigen be lang, steeds zullen behooren te gedragen naar de aanwijzingen der daartoe gestelde beambten en wachters. Gisteren avond ten 7\ ure is de eerste nieuwe haring te 'sGra. venhage aan gekomen, en zijn daarvan onmiddclijk de gewone ge schenken aan Z. M. en aan de leden der Koninklijke famielje ge daan. De eerste jager heeft te Ylaardingen aangebragt 93 ton waarvan de helft maatjes en de andere helft volle. De prijs was 700 per ton. Langstraat, den 17den Junij. Sedert eenige dagen is de hooibouw in onze schoone buitenpol ders begonnen en beantwoordt, zoo ten aanzien der hoeveelheid als hoedanigheid, aan de verwachting. Slechts weinige polders, die in het wintergetijde door hel Maaswater niet zijn overspoeld geweest zijn minder gunstig. Over het algemeen belooven de granen een rijken oogstde rogge wel is waar staat op vele velden minder zwaar dan in het afgeloopen jaar. De aardappelenteeltdie in de ze omstreken en het land van Heusden grootere uitbreiding dan ooit heeft verkregenlevert de hoop op eenen groofen voorraad. De erwten boonen met één woord al de te veld staande vruch ten laten niets te wenschen over. Maastricht, den 16den Junij. Uit eene goede bron vernemen wijdat het berigt der ongere geldheden van Dingsdag zeer is overdreven. Er hebben geene ge vochten plaats gegrepen maar alleen zijn hevige woordenwisselin gen voorgevallen tusschen de jagers en infanteristen. De marechau- séa is wél tusschen beide gekomen, dooli alleen om de op de markt zaamgeschoolde burgers en militairen uiteen te drijven. Er was een gerucht in omloop gebragt, dat een jager door de infanteristen was mishandeld. Ook dit is overdreven. Een jager had zich tegen een korporaal en twee manschappen verzetdie hem wilde arreste ren wegens het plegen van ongeregeldheden; eene inmiddels aange komene patrouille heeft hem naar de hoofdwacht gebragt hij is nog in arest, doch bevindt zich zeer wel. De rust blijft volkomen en de taptoe is weder op het gewone uur geslagen. Leyden den IQ den Junij. Gisteren avond had bij het vertrek van den laatsten trein van hier naar Rotterdam een droevig ongeluk plaats. Een passagier name lijk die van de waggon, waarin hij reeds gezeten was. naar eenen anderen wilde overgaan had het ongeluk van te struikelen en met zijne beenen onder den trein te geraken. Daar de trein reeds aan den gang was, is hem deze over beide voeten heen gegaan, met dat ongelukkig gevolgdat zijn linkerbeen verbrijzeld werden zijn regter deerlijk bezeerd. Zoo spoedig mogelijk werd hem de meest gepaste hulp verschaften hij naar het ziekenhuis hier ter i stede gevoerd. Wij vernemen dat men tot de amputatie van het linkerbeen heeft moeten besluiten. t '■■'Hl" ADVERTENTièN gelieve men des Zaterdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1