N" 27. COURANT* •- 3 9 IMilli O M a a n el a s 3 J 1 ij- v. m\ iilHlliË illnl aji ia brood-zetting. Wiltebroods bollen. - 1 - 4 - 5 9.5. Broodjes, zoogenaamde cadetjes. - - 7 - 021.l J v,A. 4r NEDERLANDEN. v-s- H P Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen 0** uitgegeven. AnvERTENTiêN gelieve men des Zaturdag mid dagsvóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. a jIe STAATSRAAD GOUVERNEUR nrn Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen de missive van den Heer Opper-Houtvester, van den lfi'1"1 Juni) 11., ii°. 54; omtrent de opening der Jagt op Ganzen, Eenden en 'Watersnippen. Gelet op de diliberatiën van Ileeren Gedeputeerde Stalen, van den 22sten Junij 11., n°. 24. Gezien art. 11 van de wet van den 1 l'len J„lij 1814, en het Ko ninklijk besluit van den 5<Gn Julij 1823, (Staatsblad n°. 26). Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden dat de opening der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen wat de publieke Jagt aanbelangtop het Waterlangs de Stranden Oevers van MeerenVeenplasseu en Rivieren, mitsgaders op lage moerassige Landen, door den Heer Opper-Iïoutvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten op den eersten Augustus eerstkomende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft in en langs Bosschenalsmede op Bouw- en Weilanden, tot het fewone Jagtveld behoorende. Wordende de Kooilieden bij deze tevens herinnerd datvol gens art. 3 van Z. M. besluit van den lsten December 1820, (Staats blad n°. 26), hunne Kooi-eenden tot den eersten September moeten zijn opgesloten of gehukt, op de boete daarbij bepaald. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar zulks, in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 28ste'n Junij 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. len einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloéijente ontgaan. Alkmaar, den 30s,en Junij 1848. Burgemeester cn Wethouders roomoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven Db DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WET II OUDERS der StadALKMAAR, breit "en RH deze ter kennisse van de onder n°. 3738 39 en 40, van tabel n°. XIV der Wet van den 21 Mei 1819 aangeduide palent- pligtige Slijters, Tappers, Kroeg- en Koffijhuishouders binnen hun ne Stad dat de klassificatie wegens hunnen aanslag in het regt van Palent door het Collegie van Zetters thans afgeloopen zijnde zij hun ne Patenten ter Secretarie dezer Stad te beginnen met Dingsdag gen 4den dezer maand, kunnen afhalen tegen overgifle van heides wege door den Heer Ontvanger der belastingen afgegeven recu en vertooning der bewijzendat zij hunnen aanslag over het afgeloopen dienstjaar geheel en voor het loopeude dienstjaar voor de helft heb: ben voldaan. Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd datzonder het bezit van zoodanig Patentde Wet niet veroorlooft een der hierbo ven genoemde beroepen te mogen uitoefenen. Alkmaarden l8t« Julij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd j F. C. W. DRU1JVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, Db DIED EONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ten gevolge eener ontvangene inededeeling van den Heer Staatsraad Gouverneur der provincie Noord-llolland', van den 14^cn dezer n°. ter kennisse van de daarbij belangheb benden ingezetenen dezer Stad. Dat het Grasgewas der boorden en slorlgronden van hek Groot Noord-Uollandsche Kanaal verpacht is aan de Onderhouds Aannemers van die boorden dat deze derhal ven regt hebben op schadever goeding van hen die zich deze Grasgewassen door beweiding als anderzins ten Koste der eigenaars mogten toeëigenen dat boven dien bet weiden van Vee op gronden aan een ander toebehoo- rende ongeoorloofd is en strafbaar volgens de wet, en dat zij uit dien hoofde ten ernstigste worden aangemaand om zich voort aan van dusdanige practijken te onthouden. Wordende deze kennisgeving gedaan ten einde men zich voor de nadeelige gevolgen, zoude kunnen wachten. Alkmaar, den 21sten Junij 1848. Burgemeester en JVethouders voornoemd F. G. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSG11UIR. BURGEMEESTER en WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR, als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits déze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en bet gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre penzullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood 1" soort. Pd. Once Ld. Wigtj. Prijs. Brooden of regels- 2- 8- 5/ ,10. Brooden wegende- 4 - - 14. a - 6 - ,21. -8-n-i) a 28. vaste vast gewigt -,29i Van Wit Tarwebrood 2e Soort. Brooden wegende1- »--»-»» Bollen, uit 8 of 10 zamengestekl. n - 1 - 7 - ,05. Van Ongebitild Tarwebrood. Brooden wegende1 - - - Van Grof Boi.lenbbood. Broodjes- 2 - - 05. Bollen Van Roggebrood. Brooden van vaste, prijs. vast gewigt n a - 1 231] 05. 1 vaste 02j. prijs. 3-D - a - a i) 31i. i vast 1 - 5 - i) - i, i) ,16. gewigt Zullende alles gaar gebakkenniet boven den bepaalden prijs, noch beneden liet gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 27slcn Junij 1848. E. C. W. DRUIJVESTIJEN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGE I G. 1! B G EIE E S T E R en W E T 11 O U D E R S der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der Belasting op het Personeel, dienst 1848 1849, op den 28llcn Junij 1848, door den Heer Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden door II. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen de ze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, re- •■p.T, .AÈt Alkmaar, den lsten Julij 1848. Bewaarschool voor Behoeftigen te Alkmaar. De commissie, belast met de oprigting eener BEWAARSCHOOL voor Behoeftigen te dezer stedemeent hare lastgeving zoo verre te heb ben volbragt, dat de School weldra zal kunnen worden geopend; mitsdien worden Ouders en Voogden, die hunne kinderen en pupil len op de BEWAARSCHOOL wensclien opgenomen te zien, verzocht, zich daartoe te vervoegen tot de commissie voornoemd die verga deren zal op Donderdag den 6den dezer maanddes avonds van zes tot negen ure, in het Schoolgebouw in de Doelen-straat alhier, ten einde de aanvragen te hoorende regtmatigheid derzelve te over- wegen en over de mogelijke bezwaren die zich tegen de opname konden opdoen, te oordeeleu. Opdat ieder belanghebbende wete, waaroD zich het oordeel der commissie zal gronden, deelt zij mede: 1°. Dat tot de Bewaarschool worden toegelaten alleen kinderen van 2ï tot 6 jaren van behoeftigen binnen deze stad, tegen betaling voor Schoolgeld van 5 cents per week voor één kind 8 cents voor twee en 10 cents voor drie kinderen uit hetzelf de huisgezin. 2°. Dat er moet worden overgelegd eene geboorte-alde, en eeu bewijs van vaccine of natuurlijke kinderziekte. En 3°. Dat kinderen met gebreken die hen voor anderen schadelijk of voor ontwikkeling onvatbaar maken, niet op de school zul len worden toegelaten. Zijn dus de ouders behoeftig; hunne kinderen geschikt; worden de verlangde bewijzen overgelegd en in orde bevondendan worden de kinderen in een daartoe bestemd register opgeteekenden de ouders ontvangen inlichtingen omtrent de redenenwaarom de plaatsing op de school niet altijd omniddelijk op de aanvrage daar toe mngt volgen. Behoeftigen onder ons! onverschillig, boe gij God dient en ver eert woorden van opwekking te gebruiken om uwe kinderen naar de BEWAARSCHOOL te brengen, zoude niet alleen twijfel verraden aan de hooge waarde der inrigting, maar ook aan uwe kinder liefde. De nadenkenden onder u zullen bet betreuren, dat de zorg voor het dagelijksch brood te weeg brengtdat het uwe kinderen zoo dikwijls aan alle zedelijke leiding ontbreekt. De BEWAAR SCHOOL zal dat gemis aanvullen en uwe bekommering deswegens wegnemen; want derzelver bestemming is: Ouders en voogden van do zorg voor hunne kinderen gedurende den schooltijd te ontlasten; de aanvankelijke ontwikkeling van de ligehamelijke zoowel als ver standelijke vermogens derzelve Ie bevorderen en bovenal hunne jeugdige harten naar hunne vatbaarheid zedelijke beginselen in te prenten. De onderwijzeres aan de School zal uwe kinderen met liefde en toegevendheid behandelen voor derzelver reinheid en ligcbaiuelij- ken welstand zorgen hunne schreden bewakenopdat geene onge lukken hen treffen en is gelast, zich bij haar opvoedkundig oi der wijs van ligchainelijke straffen te onthouden. Bovendien zat het u voorzeker hoogst aangenaam zijn, dat de School en uwe kinde» ren zullen worden gadegeslagen en bewaakt door de Dames C. A. J. DRU1JVESTEIJN geb. SC1IELTUS. A. COSTER i) S1EBERT. S. J. van IIOGENDORP DRUIJ VESTE 1JN. A. J. V O N K van de VELDE. H. J. A. FONTEIN VERSCHUIR. C. E. de LANG E, en S. A. E. KLUPPEL. Waar dus de commissie iels voorbijzietdat de belangen uwer kinderen bevorderlijk zoude kunnen zijn zal dit het geoefend oog niet ontgaan dier Damesdie zoo vele bewijzen geven dat liet be ginsel hunner daden alleen liefde is; die de uren van uitspanning dienstbaar maken om uwe zuigelingen reeds goed te doen en die de armoede leenigen omdat daardoor eene haar aangename pligt wordt volbragt. Daarom vestigde de commissie hare keuze op ij, (i'VW'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1