A0' 1848. ALIIAARSCHE N« 32. C 0 IJ R A N T. r lSg&iC 7 Augustus. M «i a li d a g ij Will III De dieu fontein versciiuir. NEDERLANDEN. LIMBURGERS. WJ j§ 1 I n Deze Courant wordt eens in de week en wel gij eiken Maandag, voor de Prijs van uitgegeven. 6 Centen gjjpW> Advertent^n gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. jftjRGEH'EESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter keimisse van de belanghebbenden do navol gende door den Stedelijken Raad op den 31sten Julij 1848, gear resteerde KEUR op bet losloopen van honden binnen de Stad Alkmaar en op haar grondgebied. Art. i. Gedurende de hondsdagen en op zoodanige andere tijden, als Burgemeester en Wethouders zullen kenbaar maken, is hét ver boden Honden te laten losloopenal waren die ook gemuilband tenzij voorzien van zoodanig traliewerk om den kop als waarvan het model aan het bureau van den Commissaris van Policie aanwe zig is, op eene boete van 3,door den eigenaar te betalen, invorderbaar ook zelfs bij lijfsdwang. Art. 2. Voor eigenaar zal worden gehouden het hoofd van het gezin, in wiens Huis, Loods, Stalling of op wiens Erf de Ilond, ten wiens aanzien de in het vorig artikel vermelde bepaling niet zal zijn in acht genomenzich gewoonlijk ophoudt. Art. 3. De losloopende Honden, die op de in art. 1. vermelde tij den gevangen kunnen wordenzullen door de daartoe gekwalificeer de personen worden medegenomen en gedoodindien zij binnen tweemaal vierëntwintig uren, bij de Policie niet zijn gereclameerd en tegen betaling van 2,voor bewaring en voeding, onvermin derd de boete in art. 1. vermeld, zijn terug genomen. De Honden die niet, of niet gevoegelijk kunnen gevangen worden, zullen door de hierboven gemelde personen dadelijk worden dood geslagen. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkmaarin deszelfs vergadering van den 31s,cn Julij 1848. F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren Makende H. E. A. door deze bekenddat deze Keur te rekenen van het oogenblik der afkondiging, ten uitvoer zal worden gelegd, en dat daardoor alle vroegere op dit stuk gemaakte keuren of ver ordeningen zijn vervallen en ingetrokken. Alkmaarden 2lIc'" Augustus 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. De bovenstaande Keur op den lcl1 Augustus 1848, bij authentiek af schrift aan II. 11. Stalen der Provin cie Noord-Holland opgezonden, is afgekondigd op beden den 5en Au gustus 1848. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Alkmaar, den \sten Augustus 1848. Heden werden door de Arrondissemenls-Regtbauk twee landlieden uit de omstreken van Haarlem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van Zes dogen en eene geldboete van acht Gulden op grond van artikel 459wetboek van Straffen, wegens het ter markt brengen van lammeren, lijdende aan de schurft en het niet afgescheiden hou den van dezelven, van de overige ter markt gebragt wordende schapen en lammeren. Maastricht, den 23sten Julij. Sedert zijne aankomst alhier heeft Z. Exe. de minister LightenveM, itengewoon kommissaris des Konings in Liraburg, onderscheidene conferenlien gehouden met Z. Exe. den Gouverneurden luit.-gene- raal opperbevelhebber graaf ran Limburg Stirumen den procu reur-generaal de heer Ga zinsten einde de maatregelen vast te stellenwelke het in de tegenwoordige tijds-omstandigheden noodig zoude kunnen worden, te nemen. Met vertrouwen zien de in gezetenen den uitslag daarvan te gemoet, zich verheugende, dat Z. M. ten deze hare keuze heeft gevestigd op dezen lioogen staats ambtenaar, welke, zoo door zijne veel omvattende kennis, als door zijne vastheid van karakter en energie, alle waarborgen oplevert, dat de eer en belangen van Nederland en Limburg op eene waardi ge wijze zullen werden gehandhaafd, neden is dien ten gevolge de volgende publicatie aan de ingezetenen van Limburg uitgevaardigd: PUBLICATIE. De Gouverneur van het Hertogdom Limburg Brengt, ingevolge den last door de Hooge Regering op hem ver strekt, ter kennis van de ingezetenen dezer provincie, dat een be sluit door de Nationale Vergadering te Frankfort den 19den Julij 1848 genomen, aan velen schijnt te doen denken, dat eerie afschei ding van het Hertogdom en de Nederlanden eene aangenomene en hu erkende daadzaak is, en dat uit die gedachte stoornis der rust en miskenning van het wettig gezag kunnen voortspruiteu. Dat Z. M. de Koning der Nederlanden door grondwet, eed en tract,'ite.i is gehouden Limburg overeenkomstig 's lands wett en te regeren en de geheelo uitgestrektheid van het grondgebied des rijks le bewaren. Dat die regtstoestand van Limburg, sedert acht jaren onverbroken bestaandeen openbaar erkendniet kan of mag worden opgehe ven dan niet bewilliging des Konings en onder goedkeuring der Welgevende Magt. Uit dezen toestand van zaken vloeit voortdat het wettig gezag des Konings moet ziju en blijven geëerbiedigd. Blijft dan rustigonderwerpt u aan orde en wet Uwe welbegrepen belangen, het heil van Limburg vorderen zulks; Onrust en geweld hebben nimmer geluk over een land of stad verspreidmaar steeds tot verderf en tallooze rampen gevoerd Wacht dus met het oog op de bestaande tractaten, de regeling der toekomst door de Hooge Partijen met bedaarden zin en rustig af, en zijt allen bereidvaardigom elke gewelddadige aanranding van personenvan goederen of van wettige autoriteiten tegen te gaan. De krijgsmagt van den Staat zal, met inachtneming van de streng ste tuchtelke inbreuk op rust en orde, of vergrijp tegen het wet tig gezag met kracht beteugelen. Hare roeping is niet om oorlog in deze landstreken te voeren of verwoesting aan te rigtenalleen strekt zij om het gezag der wet en u aller veiligheid te doen eerbiedigen. En ten einde niemand onwetend blijve van hetgeen hij behoort te kennen, bevelen wij, dat deze, in plakkaatvorm gedrukt, dade lijk na ontvangst en buitendien nog eenmaal op den eerstvolgenden Zondag, op de gebruikelijke wijze in alle steden en gemeenten van het Hertogdomdoor de zorg van het plaatselijk bestuurin het openbaar worde afgekondigd en onverwijld na de eerste aflezing air daar aangeplakt. Gegeven te Maastricht, De Gouverneur voornoemd, dtn 28stcn Julj 1848. E. VAN MEEUWEN. Rotterdam, den 28sten Julij. Van wege de hier gevestigde afdeeling der nollandsche Maatschap' pij van Landbouw zal den 23sten24sten en 25sten October aanst. te dezer stede, in de nieuwe zaal en in de tuin der sociëteit der Harmonieeene tentoonstelling van voortbrengselen van landbouw werktuigen en vee gehouden worden. Er zijn 50 premiën uitge loofd voor de zwaarste of beste stukken veede beste voortbrengse len van landbouw, de voortreffelijkst gekeurde nieuwe werktuigen, enz. Het programma voor deze tentoonstelling wordt door het dagblad dezer stad medegedeelden zal eerlang aan de leden der maatschappij toegezonden en onder de landbouwers in Zuid- en Noord-holland verspreid worden. Werktuigen voor landbouw mo gen uit al de provinciën van Nederland ingezonden worden. Amsterdam den 30s<ew Julij. De verwachtingdie wij hadden van de onderneming van den heer Dr. Sarphati to Amsterdam, schijnt'niet te leur gesteld te zul len worden immers wanneer wijuit hetgeen reeds nu korten tijd na de vestiging zijner maatschappij ter bevordering van Landbouw en Landontginningverrigt is, tot een gunstige beoordeeling voor de toekomst mogen besluiten. Nog slechts weinige weken beslaat de maatschappijen reeds zijn duidende lasten mest verzameld en voor den landbouw behouden, die anders zoude zijn verloren geraakt of door het IJ weggespoeld, of wat nog erger is, gedeeltelijk in straten en grachten overgebleven en door de onreinheid te bevor deren eenen nadeeligen invloed op de gezondheid der inwoners zouden hebben uitgeoefend. Overal zagen wijbij ons jongste kort stondig verblijf te Amsterdam, lieden bezig, die zich met de inza meling en liet wegvoeren van mestspeeien bezig hielden. Geheelo schuiten met afval van groenten en soortgelijken, die men anders gewoon was in de grachten te werpenzagen wij wegvoeren. Wij gelooven dus ons niet te vergissenwanneer wij nu reeds in do uiteriijken zindelijkheid der hoofdstadeene verandering ten goe de meenen opgemerkt te hebben. Maar er is meer. Het perso neel in dienst der maatschappij moet, naar men ons verzekert, schier met eiken dag vermeerderd wordenwaardoor honderde ge zinnen die thans broodeloos zoude zijndoor deze nuttige onderne ming een voldoend bestaan vinden. Haarlem, den 31 sten Julj. Wij hebben onlangs (zie ons nummer van 21 Julij) berigt gege ven van eene noodiging aan leeraars, opzieners en leden der Ne- derlandsche Hervormde Kerk tot eene zamenkomst ter beraadslaging over belangrijke aangelegenhedenzoowel den vorm als de leer dier Kerk betreffende. Namens de commissie, van welke deze noodi ging is uitgegaan, worden wij verzocht, te doen opmerken, datg .1 i Li v iw 1 'i age

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1