33. COURANT* 14 Angus lus. kennisgeving. d. h»r T. D. rnj. :i- u&f-tii&t;; Hi-;- r mt-v h BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen raits deze ter kennisse van de belanghebbendende navol gende door den Stedelijken Raad op den 31»'=" Jnlij 1848, gear resteerde KEUR op bet losloopen van Honden binnen de Stad Alkmaar en op haar grondgebied. Art 1 Gedurende de hondsdagen en op zoodanige andere tijden,, als Burgemeester! en Wethouders zullen kenbaar makenis het ver boden Honden te laten losloopenal waren die ook gemuilband tenzii voorzien van zoodanig traliewerk om den kopals waarvan het model aan het bureau van den Commissaris van Policie aanwe zig is, op eene boete van 3,— door den eigenaar te betalen, invorderbaar ook zelfs bij lijfsdwang. Art 2. Voor eigenaar zal worden gehouden het hooia van het eezin in wiens Huis, Loods, Stalling of op wiens Erf de Hond ten wiens aanzien de in het vorig artikel vermelde bepaling niet zal zijn in acht genomen zich gewoonlijk ophoudt. Art. 3. Da losloopende Honden, die op de in art. 1. vermelde tij den gevangen kunnen worden, zullen door de daartoe gekwalificeer- de personen fworden medegenomen en gedoodindien zij binnen tweemaal vierentwintig uren, bij de Policie niet zijn gereclameerd en legen betaling van f 2,— voor bewaring en voeding, onvermin derd de boete in art. 1. vermeldzijn terug genomen. De Honden die nietof niet gevoegelijk kunnen gevangen worden, zullen door de hierboven gemelde personen dadelijk worden dood- geslagem^ gearreg,eer(j p- den Raad der Stad Alkmaarin deszelfs vergadering van den 31s,cn Julij 1848. F. C. W. D RUIJ YE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN YERSC11U1R. Makende II E. A. door deze bekenddat deze Keur te rekenen van het oogenblik der afkondiging, ten uitvoer zal worden gelegd, en dat daardoor alle vroegere op dit stuk gemaakte keureu ot ver ordeningen zijn vervallen en ingetrokken. Alkmaar;'den 2<l<=" Augustus 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd Ff C. W. DRUIJVESTE1JN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN YERSC1IUIR. De bovenstaande Keur op den l'11 Augustus 1848, bij authentiek af schrift aan H. II. Staten der Provin cie Noord-Holland opgezonden is afgekondigd op heden den 5™ Au gustus 1848. T)e Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN YERSCUUIR. 1S UR G'EME'ESTER en YV ETII OU DER S der Stad ALKMAAR, brengen bij dcie' ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der "Patentenover het dienstjaar 1848-1849, op den 5der. Augustus 1848, door den lieer Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord - Holland is executoir verklaarden op heden door H. E. A. aan den lieer Ontvanger der Directe Belastingen bin nen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde allo geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den S^n Augustus 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Ff C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN YERSCHBIR. deze Stad die deze onderneming, hetzij door het inzenden van Prij zen en door het nemen van Loten, hetzij door andere belanglooze diensten hebben begunstigd. Zij heeft daarbij het genoegen te kun- neu berstendat de zuivere opbrengstna aftrek van alle noodza kelijke onkosten, de aanzienlijke Som bedraagt van f 550, welke zij hooptdat strekken zal tér bevordering van de instandhouding en den voortdurende bloei eener inrigting, die voorzeker onder de weldadigste en heilzaamste mag gerekend worden. Namens de Directie voornoemd J. n. A. FONTEIN VERSCHUIR, Presidente A. C. van MAUR1K, van GORKUM, Secretarissen Amsterdam, den 4den Augustus, Op gisteren had alhier in het gebouw het Wapen van Amster dam de derde Algemeene Vergadering plaats van de Nederlandscho Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Behalve het hoofdbestuur en vele leden uit deze stad, waren e afgevaardigden aanwezig van de steden 's GravenhageLevden, Mcp- pel Utrecht, Rotterdam, Alkmaar, Deventer en Amsterdam. Met eene genaste toespraak opende de voorzitter D. Pas, de ver gadering Z. Èd. wees daarin op deze maatschappij als het geves tigde middelpunt, om hetwelk zich allen konden scharen wie het ernst was tot verbetering der Pharmacie in Nederland mede te wer ken en de belangen te bevorderen van dezen zoo zeer miskenden tak der geneeskundige wetenschapen toonde daarbij aandat ter wijl de andere standen der geneeskunstoefenaren nog steeds beproe ven zich tot een geheel te vereenigen, de Pharmacie reeds op do vruchten kan wijzen, die hare vereeniging opgeleverd bad Uit de verslagen door den algemeenen secretaris Dr 5. Sarphati voorgelezen, bleek hetdat de werkzaamheden der departementen met Ijver zijn volbragt en het aantal leden m enkele verminderd, in de meeste is vermeerderd. Daar op de in den jare 184G uitgeschreven prijsvraag geen ant woord was ingekomen, is tot het intrekken dezer vraag beslotenen in plaats daarvan eene Pharmacologisch-Chemisch - over do Gra- naatwortelbast, uitgeschreven. Belangrijk waren de discussien ten aanzien van den hand over hand toenemende» verkoop van geheime geneesmiddelen Geen der veelvuldig aangevoerde grieven tegen de Geneeskundige Pobcie hier te lande eischen dringender en spoediger herstel dan bet heilloos verkopen van middelen, die onder het voorwendsel van herstel van alle kwalenverderf aanbrengen over duizenden onzer ligtge- loovige medeburgers. Niet minder belangrijk waren de beschouwingen omtrent hetgeen door de Pharmaceuteu in het algemeen en deze Maatschappij in het bijzonder zal kunnen geschieden bij de werkzaamheden en te wach ten voorstellen der voor weinige dagen door Z. M. den Koning bc noemde geneeskundige staats-commissie. De belangrijkste punten werden aan een nader onderzoek van J°Nadat'n"og eenige voorstellen waren gedaan en besprokensloot de voorzitter deze vergadering terwijl door bet temenl 's Hageonder hartelijke bewoordingen aan het hoofdbestuur de dank der afgevaardigden en leden werd betuigd voor de zorg en het beleid bij bet bestuur dezer Maatschappij aan den dag geleg Bij resolutie van Z. Exc. de tijdelijke Minister van Ei nan tien van 2S julii 1848 jl. is vastgesteld de Loterij n 206- Zij zal bestaan uit 20 000 loten, 10,000 prijzen en twee premie.. De collecte zal geopend worden op Maandag den 28sten Augustus 1848 en geslo- tan worden op Zaturdag den 9den September daaraanvolgende. De Irekkin"- van de eerste klasse zal aanvangen den 25sten September 184S, terwijl de laatste 100 nummers op Vrijdag den loden Decem ber 1848, zullen gelrokken worden. Alkmaar, den 12den Augustus 18-*8. He Directie der Loterij ter. voordeele der Bewaarschool voor kin dek fan den behéeftigon stand, te dezer stede brengt b,j deze openlijk haren welmeeuenden, dank aan allen, ioo binnen als buiten Holwierde, den 7den Augustus. Gisteren morden, zijnde Zondag, omstreeks half zes waren eeni- p„™ergeluigen v„„ e.„ uitwerksel men moet aanschouwd hebben, <o. zich an z erba zend vermogen een denkbeeld te vormen Nadat J te voren tot laat in den nacht zwaar geregend had voorafgegaanen vergezeld van een vrij hevig onwederontdekten in den roegei mo-cen eenden die 'op bet land waren om te melken, een hch- 3 versch fnsel dat zich weldra deed kennen als eene zoogenoe.u- X in de rigting van bet Z.W. naar het N O. voortgaan- J en overal op bet land aan het opgezette graan haar vermogen uitoefenende. Zware hoornen waaronder een dikke esschen wer den als vermorseld en do stukken heinde en verre tot op eenen aG stand van nagenoeg 100 Ned. ellen geworpen en eemge roeden aa d- annelen op fenen aanzienlijken afstand, als bet ware omgewoeld en een erwtenveld als plat geslagen. Op eens doet zij haren voort aant de hoeve aan van den landbouwer E. W. Ritsema. Gelukkig datergeeru; merkelijke schade aan het gebouw is tewceggebragt^ doch een stevme pooit op den dam, welker deuren door een bek waren vervangenwerd geheel overdwars omgerukt en in de gracht e-cworpen twee rijen pannen boven de schuurdeur werden wegge- St,rPeen de man£vL -P wrongln werd.^Men zal zich'naauwelijks een dcr'kb^ld huTvnc^ vormen van de onstellenis der bewoners; men meende, dat alls Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertenticn gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1