ALKHAARSCHE 4 September. M «a n ii (1 a g NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uil gegeven. AnvERTEMTiêiv gelieve men des Zafurdag mid dagsvóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. Ie STAATSRAAD, GOUVERNEUR ber Provincie NOORD-ROLLAND, Gelezen hebbende de missive vën den Heer Opper-Houtvester, van den 14dm Augustus II., n°. 67, betrekkelijk de opening van de groote Jagt. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten, van den l7den Augustus II., n°. 25; alsmede op de nadere missive van den Heer Opper-Houtvester, dd. 23 Augustus daaraanvolgende, n°. 18. Brengt bij deze ter kennisse van alle, belanghebbenden. Dat achtervolgens de door den Heer Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling, de groote Jagt op Zaturdag den negenden September aanstaande wordt geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden gejaagd op gronden waar de oogst nog niet is afgeloopenen op gronden waarop nog graangewassen of peulvruchten te velde staan. Dat de lange Jagt alleen op twee dagen ran elke week, en zulks des Woensdags en Zaturdags zal mogen plaats hebbenterwijl het getal Hazen dat met die Jagt op eenen dag zal mogen gevangen worden, uiterlijk op rijf hepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerddat do onder linge afstand de Jachtpalen, bij art. 1G der wet van 11 Juljj 1814, ll°. 29 (Staatsblad n°. 79) bedoeld, bepaald is op vijf honderd ellen. Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden gebragt, dat bij vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt nog niet is geopend, de Houtvesters gemagtigd zijn, om consent biljetten tot vervoer aftegeven, geldig voorden tijd welke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwendenzal deze alomme worden gepubliceerd en geafligeerd alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 30sten Augustus 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, als daartoe door den Sledelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits deze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt: Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. Pd. Once Ld. Jf iglj. Prijs. Broeden of regels«-2-7-5 ,10. I Wittebroods bollen- 1 - 4 - ,05. va^e Broodjes, zoogenaamdd'cadetjes. - - 7 - 02). P".]3- Brnoden wegende- 4 - - 14j. u - 6 - - ,22. - 8 29. >gewigt Van Wit TarWeBrood 2'' Soort. Broeden wegende1-»-»-»» ,31.. i vaste. Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. - l-6-»a ,05. n I pi IJS. Van OngeeijiLd Tarwebrood. Brooden wegendel-»-»-»o 24' j Van Grof Bollenerood. Broodjes«-1-9-»» 05. I vaste Bollen- - 9 - 5 02j. J prijs. Van Roggebrood. Brooden var- - - 33. i vast 1 - 5 - - i» 1G§. j gewigt Zullende alles gaar gebakken, niet boven den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 29s,en Augustus 1848. F. C, W. DRUIJVESTIJEN. Ter Ordonnantie van dczclven, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR bren gen bij deze ter kennisse van alle degenen, welke daarbij belang hebben en aan het regt van patent onderworpen zijndat tot de afgifte der Patenten over de dienst 1848/49, zal worden gevaceerd ter Secretarie dezer Staddagelijks uitgezonderd des Zondagsvan Dingsdag den 5(Irnj tot en met Dingsdag den 19den September 1848, des voormiddags van tien tot één ureen datom daarin geregeld en naar eisch der wet te werk te gaan, het noodig is, dat door de afhalers worde overgelegd: 1°. Het recu voor de Declaratie van aangiftein der tijd afgege ven terwijl 2°. Alle TappersKoffijhuishoudersKroeghouders en Slijters ver- pligt zijn te vertooncn hunne kwitantie van betaalde regten, ten blijkedat deze door hen over de eerste Zes maanden van deze dienst reeds zijn betaald. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zooda nige Patentpligligen datna verloop van dezen bepaalden termijn de onafgehaalde Patenten krachtens Z. M. besluit van den 17den Oc tober 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan hun .e huizen zullen worden rondgëbragt, tegen betaling van tien cents voor ieder Patent, en onder verpligling tevens voor zoodani ge Palentpligtigenals daartoe gehouden zijn om do kwitantie we gens betaalde regten aan dien ambtenaar te vertoonen. Alkmaar, den 2den September 1848. Burgemeester en Tfethouders voornoemdt F. C. W. DRU1J VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Aan de belanghebbenden wordt bekend gemaakt j dat het PRI VAAT ONDERWIJS in het Teekenendoor den Stads-Teekenmeester STUCKIE, met den eersten September 1848, (drie malen per week) weder eenen aanvang heeft genomen, en dat omtrent dat Onderwijs aan allen die zulks zullen verlangen door den genoemden Onder-: wijzer do noodige inlichtingen zullen worden gegeven. Alkmaar, den 2den September 1848. De Heer Eduard Hetz, Piano Vertuoos en leerling van den beroem de Lisztbezocht thans de Provincie Noord-Hollandwaar hij in do Steden Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen enz. eenige Concerten denkt to geven. Wij zijn in de gelegenheid onze lezers eenige berigten, om trent dezen jongen Kunstenaar mede te deelen Hij is geboren in Frankfort a/R. en bevond zich als 14jarigo knaap bij eenen kastenmaker in de leer, terwijl hij op aanhoudend sineeken 1 of 2 malen 's weeks les op de piano ontving. Harstogte- lijk dit instrument beminnende, vergat hij er dikwijls geheel zijn kastenmaken door, waaruit dan verwijlingen en slagen voor hem de gevolgen waren. Na een tweejarigen strijd van dit genie, met den kastenmaker, ontliep hij zijn meester, en kwam bij een piano- maker aan het werk. Hier beviel het hem beter, de dagelijkscho omgang bij piano's, deed het sluimerend talent meer en meer ont waken. In 17jarigen ouderdombevond hij zich met den reiszak op den rug, op weg naar Italië, terwijl hij zijn brood verdiende met het stemmen van piano's. Een jaar later was hij te Berlijn, in de piano-fabriek van Perau werkzaam. Op zekeren morgen zond zijn meester hem naar het hotel de Russie, om een vleugel le stem men toen hij dit werk verrigt hadplaatst hij zich voor het in strument, hij waant zich reeds kunstenaar, een jeugdige ver leidingskracht vermeesterd hem en in dat oogenblik treed Liszt in de kamer, spreekt hem hartelijk en vertrouwelijk toe, en van dien dag af is zijn loopbaan als kunstenaar geopend. Reeds heeft hij geheel DuifschlandRusland, Italië, Parijs en Amsterdam bezochten in vele nieuwsbladen is hem groolen lof toegezwaaid, thans is Hetz 24 jaren oud. Ingezonden Door het Alg. Nieuws en Advertentieblad van Paramaribo wordt het volgende medegedeeld Groningen, aan de Saramacca den 23sten Junij. Daar dikwerf de vraag is geopperd waarom de kolonisten niet van tijd tot tijd eenig berigt inzenden, van hunne bevinding te Gro ningen zoo moet ik aanmerken, dat geen der kolonisten zich daar toe in staal gevoeld. Echter heeft er thans iets onder hen plaats, dat wel bekend dient gemaakt te worden; en wil UEd. stijl, taal en spelling ter zijde stel len, dan waagt de ondergeteekende het, u het onderstaande mede te deelenwant bedenk dat het niet meer dan een kolonist isdie het schrijft. Op den 4den dezer maand werd bij publicatie in het kerkgebouw le Groningen a/S. den kolonisten bekend gemaakt, dat. zii voortaan in plaats van zes dagen in de week voor rekening der kolonisatie, niet meer dan drie mogten arbeiden. Dit maakte dadelijk eene groote inbreuk op hun tijdelijk bestaan en dit had dan nok ten gevolge dat de kolonisten, op eenige weinige na, het met elkander overlegdenwat hun te doen stond om deze donkere wolkdie bo ven hunne hoofden hing, te doen verdwijuen en door eene heldere te vervangen. Maar hoe dit aan te leggenen wel zoodanig dat men niemand kwetseof zoo als men dit noemtin zijne eer taste. Men werd het weldra eens, en het eenparig geroep was: Een adres aan den gouverneur, en dit door de belanghebbenden te la ten teekenen; hetwelk dan ook volgens zeggen, door een 24lal moet zijn geschied. Vervolgens werd door hen eene commissie benoemd bestaande uit de kolonisten BerhenmeijerEzendam en G. tan Ra- venswaijom dit geschrift aan Z. Exe. den heere Gouverneur dezer dezer kolonie over te reiken. Volgens loopende geruchten bevat dit rekwesthet verzoek om verandering van woonplaats op hetero gronden, of onderhond Van levensbehoeften. Maar, denkt welligt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1