A ALKMAARSCHE N- 39. i RANT- D1EB mma ÏET™.— mm B 25 September. o. M a a ii «1 a NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. W> ïi'.A C i4KlAl r AnvERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS her Stad ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver otad Dat''door'^Zijne Majesteit den Koning, tot aanmoediging van liet rprvpn vari Nederlanders voor den dienst in de overzeesehe be zittingen bij besluit van den Augustusi 1848 N°.85, het hand en aanbrenggeld voor iederen RecruutNederlander van geboorte 1 zich voor niet minder dan zes jaren voor den Indischen drenst ~nl verbinden, respeetiveliik is gebragt op 40,— handgeld en 10 aanbrenggeld terwijl door het Departement van Oorlog is vastgesteld' dat aan zoodanige personen al dadelijk bij hunne aanne- 2 en vóór hunne opzending naar Harderwijk, een gedeelte van het handgeld en wel ter somma van f 12,- zal kunnen worden U'Hammeester en Wethouders herinneren mits deze hun, die zich vnnr den Militairen Kolonialen dienst wenschen aan te geven dat ,h daartoe bij de onderscheidene Plaatselijke Militaire author,teilen de gelegenheid kunnen vinden, mits ongehuwd zijndeden onder- dom ran tusskhen de 18 tot 40 jaren bereikt hebbende, zn he ge- der volle liechaamskrachten tot den actiren dienst yereischtde Tl hebbende van 1,622 Ned. El, en overleggende newijzen van Joéd gedrag, voldoening aan de Wetten op de Nationale Militie, en fn eeval van minderjarigheid de toestemming van hunne ouders, voogden of zoodanige andere personen als onder wier toezigt zij zijn Alkmaar den 5den September 1848. Buroemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezelvcn De DIEU FONTEIN YERSC11U1R. RURGÈ MEE STER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en JUDaf bijCde opening der Stembiljetten voor Kiezers, welke op den 20slen dézer bij den Stedelijken Raad heeft plaats gehad, is gtblc ken - dal tot Kiezers voor deze Stad zijn verkoren 1° Tot vervulling van het aftredende derde gedeelte. J A. P E E T E R S. 175 s' A. DE LANGE. 173 Mr j'. A. KLUPPEL. 172 FMAGHINA. 172 Rr D. W. van LEEUWEN. ..170 Mr J E NUHOUT van der VEEN. 164 A van de VEL!) E, Gz. 159 VAN DAAL E N. 159 C. 3. HELLING WER F. 156 9° In vlaals van wijlen den Beer K. van der KAAIJ. de Heer S. A. de M O R A A Z. met 93 Stemmen. 3° Tn plaats van mijlen den Heer G. P. van DIJK '5 de Heer J. van der SLUIS VEER. met 66Stemmen, «nrwiil de overige nog nitgebragte Stemmen ten getale van 584, hebben geloopen'over 106 verschillende Personen waarvan de Hee- ren A Conijn, C. G. Lierendag, J- Dirksen, G. Bots >S' oQ van de Helde en Jonkhr. J. Orttieder een getal van 20 of meerder Stemmen hebben bekomen. Brenpende Burgemeester en Wethouders wijders ter kenmsse dat het Procesverbaal der Stemopneming, gedurende drie weken na lie den en alzoo tot en met den I4«én'October aanstaande, dagelijks (Zon en Westdagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags2 uren ter Stedelijke Secretarie ter inzage voorhanden zal zijn. A,k,n„r, 23"" „Mr, F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VEIISC11U1R. afsterveneen ijveriger» en waardigen beoefenaar, Sedert den jaro 1815 was hij lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leydenmaar vooral bragt hij niet weinig toe tot den bloei der Hollaiidsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, die in hare Werken zijne keurige, met hst eermetaal bekroonde Verhandeling over het ware denkbeeld der dichterlijke oorspronkelijk heid. en verscheiden belangrijke redevoeringen tot opening harer Al'J-eiueene Vergaderingen bewaard heeft, aks zco vele proeven van 's mans rijke kennis en zuiveren smaak en van die eveii keurige al» krachtige welsprekendheid, welke hem in alles kenmer.de. S oud hij gedurende langen tijd aan hel hoofd des Bestuurs der Rotter- damsche Afdeeling dier Maatschappij, ook het Rotterdamse!, Depar tement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen telde hem, in vroe gere jaren, onder zijne ijverige Bestuurders, en koos hem behalve dat hij in de gewone Vergaderingen dikwijls optradhij meer dan ééne feestelijke gelegenheid tot redenaar. Kon het anders of de ta lentvolle en werkzame mandie met zoo vele gaven van geest hart een innemend verkeer vereenigde, moest de vriend Tan velen der uitstekendsten zijner tijdgenooten zijn? Met regt versierde de or- de van den Nederlandschen Leeuw zijne borsten ofschoon Rotter dam hem niet onder zijne inboorlingen noemen kanzal he toch op hem, die hier zijne openbare loopbaan aanving en besloot, be stendig roem dragen. Lage Vitcrsche, den lSdcn September. neden werd in dit stille oord een feest gevierddat nog lang de aangenaamste herinneringen zal achterlaten Bij gelegenheid van do verloving van Jonkvrouwe Bosch van Drakenstein had er een waar volksfeest plaats. Reeds vroeg in den ochtend zag ™cnvnn heinde en ver eene groolo menigte feestelingen tuestroomen dode bekende gastvrijheid van den Heer en do A rouwe van deze plaats een heerlijk onthaal verzekerde. Harddraverij, klimmen in den mast, loopen in zakken en soortgelijke vermaken meer, waarbij prijzen en premien de overwinnaars bekroonden, gaven zoowel aan de wedstrijdenden als aan de toeschouwers een zelden eesmaakt ^o uot. Hartelijkheid, ongedwongene vrolijkheid, ware deelne g, kenmerkten dezen dag bij uitnemendheid Een prachtig vu... we k besloot een dag, waaraan de feestvierenden geen einde gewenscl.t hadden. Ook de armen zullen hunne schoone en jeugdige weldoen ster herdenken, die hen in haar geluk heeft doen deelen, en zelve eene collecte ten hunnen behoeve gedaan, die eene aanzienlijke som heeft opgebragt. Mogten zulke voorbeelden in ons vaderland navo - ging vinden! Mogten minvermogende steeds op die wijze het geluk en de genoegens der rijken deelen Alkmaar dan 23sten September 1848. Rij gunstig weder zal er op Zondag den lsten October aanstaande des avonds om vijf uur, in de Harddraverslaan een.g Muzijk wor den uitgevoerd door het Korps Muzijkanten der Scautterij. Rotterdam, den 18den September. Een onzer aanzienlijke en hoog verdienstelijke stadgenootende Td Achtb Heer Mr. Abraham Siewertsz van Reesema-, overleed den 16den dezer, in den ouderdom van ruim 62 jaren, na langdurige ongesteldheid. Zijne weduwe en talrijke familie missen ,n hem den zorgvollen man ei. vader, de balie den oudsten der advocaten bp de Arrondissements-Regtbank alhier; de Stedelijke Raad enlietcol- |..(vje der Prov. Staten van Zuid-Holland een hunner voortreffelijk- slo loden. Ook de vaderlaudsclie Letterkunde betreurt; bij wjn Amsterdam, den 1 Oden September. Wij vernemen, dat de uitrusting der oorlogschepen, welke naar Java'bestemd zijn, met den meesten spoed wordt voortgezet. Als een aangenaam'hlijk van dezen spoed kunnen wij berigten dat m deze week de heide fregatten Prins van Oranje (60 stukken) en de Sambre (44 stukken; na door de sleepboot Amsterdam van de reede in de haven van het Nieuwe-Diep te zijn geboegseerd met de vol e batterij aan boord binnen het drooge dok zijn gebragt en na al daar onderzocht en gekalvaterd te zij.., weder de haven zijn ge bracht, alles in den korten lijd van rijf dagen. Men is thans duik bezig beide vaartuigen geheel zeilklaar te maken. De ze.ldagbe paald op den 12den October. De Prins van Oranje zal 150 man en de Sambre 100 man Hoepen mede nemen. De korvet Boreas ligt geheel gereed en getuigd, om dadelijk m dienst te worden gesteld. Men zegtdat dit geschieden zal met den lsten October. De korvet Jnno ligt nog op de reede van lexe de stoomboot Cycloop met twee kanonneerbuoten de haven van het Nieuwe-Diep. Tegen den lsen October zijn 16 adelborsten, lsle klasse, lol lui tenants der 2de klasse benoemd. Amsterdam, den 17den September. lieden werd de diergaarde van het genootschap Nnturn Artis Na- gistra verrijkt door een aanzienlijk geschenk van den baron A. k>. ton Rotschild te Frankfort, bestaande in een uitmuntend exemplaar van Antilope Addax. Voorzeker mag dit exemplaar onder de kost baarste voorwerpen der diergaarde worden gerekend, en is onge twijfeld het eerste, hetwelk levend in ons vaderland gezien weid. Streelend moet het voor dc leden des genootschaps wezen, Ie ont waren, dat onze Zoölogische Tuin de belangstelling van den vermo gende., vreemdeling dermate opwekte, dat hij ten behoeve van de- ze afstand deed van een voorwerp, door hemzelven van Ka.ru met opoffering van aanzienlijke kosten, naar Europa overgehiagt. 's Gravenhage den 20sten September. De bij de Regering ontvangene berigtenomtrent het aardappe len-gewas, vermelden in substantie, dat de ziekte Gelde.land ,9 toegenomen, doch dat menuithoofde van de groolo hoeveelheid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1