A0' 1848. ALKMAARSCÏIE m 40. COURANT. 1 f l PP i' f - r r I M a a M (I a g 2 October. m I illR Ki man 175 173 172 172 170 104 159 159 156 NEDERLANDEN. 'O-flü I 1 Ij - 4ÉG Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. liiiigppiiiiii li :'r\ tv IA "V Advertenticn gelieve men des Zatnrdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. UüRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie. Dat bij de opening dei- Stembiljetten voor Kiezers, welke op den 20stc» dezer bij den Stedelijken Raad heeft plaats gehad, is geble ken dat tot Kiezers voor deze Stad zijn verkoren 1°. Tot vervulling van het aftredende derde gedeelte. DeHeeren Jonkhr D. C. de DIEU FONTEIN VERSCHUIR van ïïeilo met 175 Stemmen. J. A. P E E T E R S. S. A. de LANGE. Mr. J. A. KLUPPEL. E. M. A G n I N A. Dr. D. W. van LEEUWE N. Mr. J. E. NU110UT VAN der VEEN. A. van de VELDE, Gz. A. van D A A L E N. C. J. HELLING WERF. 2". In plaats van wijlen den Heer K. van der KAAIJ. de Heer S. A. de M O R A A Z. met 93 Stemmen. 3°. In plaats van wijlen den lieer G. P. van DIJK de Heer J. van der SLUIS VEER. met 66 Stemmen, terwijl de overige nog uitgebragte Stemmen ten getale van 584 hebben geloopen over 106 verschillende Personenwaarvan de Hee- ren A. Conijn, C. G. Lievendag, J. Dirksen, G. Bots, S. Blom Hz. U. van de Helde en Jonkhr. J. Orttieder een getal van 20 of meerder Stemmen hebben bekomen. Brengende Burgemeester en Wethouders wijders ter kennissedat het Procesverbaal der Stemopneming, gedurende drie weken na he den en alzoo tot en met den 14'1'" October aanstaandedagelijks (Zon en Feestdagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 uren ter Stedelijke Secretarie ter inzage voorhanden zal zijn. Alkmaar, den 23stcn September 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1J VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van5 dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDER S der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat bet voljaarsch Suppletoir Kohier der Personeele Belasting, n°' 3 dienst 1848/ 1849, op den 228teE September 1848, door den Heer Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe Be lastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaarden 26ste" September 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Oostvricslandspeelt dan de rol van ongelukkige weduween ver haalt, met welk eene ruime gift die heeren haar hebben bedeeld; noemt niet alleen die predikanten alle op, maar tevens de voornaam ste leden dier kerk van ons vaderlandwaardopr ze volkomen ge loof verkrijgt en aanspraak maakt op innige deelneming. Op een anderen tijd is zij eene dweepzieke Afgescheidene en weet op die wijze baar oogmerk te bereiken. Dikwijls speelt zjj de rol van groote dame en reist dan in rijtuigen of per postwagen en weet zoo den nog onbezadigden jongeling aan zich te verbindenverhaalt dan op eene slimme manier hare afkomst en haren rijkdom, terwijl zij familien noemt, algemeen als deftig bekend, als tot hare bloed verwanten behoorende. Een reiziger van Hollandverhaalt men heeft zich op die wijze het slagtoffer laten wezen. Reizende met den postwagen van Groningen naar Winschoten, trof hij haar als reisgenoote, was spoedig zoo voor haar ingenomen, dat hij haar op die zelfde reis do hand langde als bruidegomkocht haar een' gou den halsketting met horologie en proponeerde haar na hare famiel- je terug te brengen. Hiertoe werd een rijtuig gehuurd. In het voor- hijgaan van een huis, in hetwelk haar neef zoude wonenwees zij liet aan haren minnaar, doch zeide tevens, dat zij zich maar niet moes ten ophoudendoor hem aan te spreken. Zij namen den weg van Winschoten over Finsterwold, welke trouwens niet de naaste is, naar Oostvriesland, en hier maakte zij zich uit de voeten, wel zor gende het bruidsgeschenk niet terug te geven. Soms logeert zij als voorname dame, men zegt ook wel als een heer» in de voornaamste logementenop een' anderen tijd als koopvrouw in zeepballenspeldenenz.of als eenvoudige bedelaarster in da ellendigsie kroegen. Reeds lang heeft men in Oostvriesland gepoogd haar te vatten» echter weet zij de policie te ontsnappen, en met haar beroep voort te gaan, 'twelk blijkt, doordien zij voor kort in het Oldamot een' van 40 en een' ander' van 20 guldens benevens een nieuw klee- dingstuk heeft verlost, hoewel het nog van haar, als rijke, eerlijke nog met het goud des armen reizigers behangeue dame terug wordt verwacht. Wij achten het van belang, deze vrouw eenigzins te schetsen, opdat men voorbereid wezen kan en men niet iets ondervinde, waarvan zij, die het ondervonden, getuigen, dat het onpleizierig is. Men zoude eenige couranten kunnen vullenwilde men alle gepleegde afzetterijen, waarvan sprake is, verhalen, welke soms zeer nalf zijn. I 's Graveniiage, den 22sten September. De Staats-Courant behelst het berigt eener geldleening, ter som "van 500,000, uitmakende de 5de serie der negotiatie van acht millioenen guldens, tot goedmaking der kosten van droogmaking van het Haarlemmermeervastgesteld bij Koninklijk besluit van den 19den September 1848n°. 75. Naar men verneemt, hebben bereids 200 man van het rege- ment grenadiers en jagers dienst genomen voor het leger in Oost- iDdië en zullen zij onverwijld naar hunne bestemming vertrekken. Men verneemtdat er ook omstreeks 80 man van het regement lansiers eu van de rijdende artilleriedie alhier in garnizoen lig gen, naar Oost-Iudië hebben dienst genomen. Groningen, den 2Ssten September Sedert lang houdt zich in deze provincie en Oostvriesland eene vrouw opwelke zich ten doel schijnt gesteld te hebbenom op eene hoogst geslepen wijze zich van de eenvoudigheid van anderen te bedienenom opligterij te plegen. Een bijzonder aannemelijk uiterlijk voorkomenmet kennis van zaken tot haar oogmerk dien stig is haar hierin behulpzaam. Soms behoort zij tot de Doops gezinde gemeente en toont dan vele handschriften en namen van predikanten van die gemeente in haar reisboekje, zoo van hier als In de Arnhemsche Courant van 11 Mei dezes jaars, worden de lij sterbessen als een vermogend geneesmiddel tegen de longziekte van het rundvee aangeprezen. Het daartoe betrekkelijk artikel, ontleend aan de Zeitschrift für die Staats-Arzneikunde von Ilenckefortge- setzt von Siebert28. Jahrgaug, 2les Vierteljahrsheft, S. 460, luidt als volgt: Als middel tegen de longziekte van het rundvee, wordt door den geheimraad dr. Schneider te Fnlda, de lijsterbes, zijnde eene roodgekleurde vrucht van de Sorbus aucupnria, welke bij onson- der den naam van lijsterbes algemeen bekend is, en in de bos- schen en plantsoenen, vooral op Beekhuizen (1) bij Arnhem veel wordt gevondenaangeraden. Bovengenoemde dr. Schneider werd met dit middel op de volgen- de wijze bekend: Op de boerderij van zekeren S. te W. heerseh- te onder zijne runderen de longziekte, laat in den herfst van 1846, zoo sterk, dat het eene stuk voor, het andere na, niettegenstaan- de de hulp van den districts-veearts, stierf. Ook eene zware k< e viel om, en, door de ziekte aangetast, nadat zij gekalfd had, was zij niet weder op de been te brengen. Een man van een nabu- rig dorp raadde hem een zeer sterk af kooksel te maken vanlijslet- bessen, en dit, zooveel mogelijk, het dier in te geven. Men ging hiermede verscheidene uren achter elkander voort en het beest was in drie dagen na het voortgezet gebruik van dit middel, ge- heel hersteld. Ook de gezegde boerdie dit middel had aanga- raden, had de longziekte op zijn stal gehad, en daardoor niet alleen al zijne beesten geredmaar ook het voortgaan der ziekte gestuitenz." Nadere, door den geheimraad dr. Schneider medegedeeldo Inlich tingen omtrent dit middel, en de wijze der aanwending houden in: dat de lijsterbessen een uitstekend voorbehoed- en ook geneesmid del zijn der longziekte, doch niet of ten minste minder werkzaam tegen de runderpest (Lóserdürre). De bessen werken bijna gelijk, hetzij ze versch of gedroogd, half of volkomen zijnworden aangewend. Aan de volkomene rijpe is echter de voorkeur te gevenook de bloemen kunnen gebruikt worden. Op een pond lijsterhessen neemt men 12 ponden water, en kookt ze, onder herhaald omroeren, op 8 ponden in. Van dit afkooksel worden drie malen daags, aan volwassene ruu- i U I ihhbS-tilil.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1