I A°' 1848. ALKMAARSCIII NEDERLANDEN. M a a ii t! a g E JuRGEMEESTER en WETHOUDERS deb Stab ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzei ve Stad en Jurisdictie, dat op heden door liet Kies-Collegie tot Lid van den Stedelijken Raadin vervanging van wijlen den Heer G. P. van Diil: is benoemd J de Heer JACOB van der SLUIS VEER. Alkmaar, den 4<I«> October 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE IJN. Ter Ordonnantie van dezehen, De D1EU FONTEIN VERSCIIUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parijs, den 27sten September. In de bibliotheek der vergadering is een klein zoogenoemd lielscb •werktuig ontdekt. Een beambte, l'radier Bayardheeft, bij het in orde zetten der boeken, in het vak van de linkerzijde der zaal on eene der boekenplanken, achter de verzameling van wetten van den heer Sireytwee kartonnen doozen ontdekt, in elke waarvan 700 wio-tjes buskruid gevonden zijn van eene kleurdie doet den ken dat het niet uit de landsfabrijken voortkomt. Om de geringe hoeveelheid kruid, die zich in de'doozen bevond, gelooft men niet dat de bedoeling was eene uitbarsting, maar alleen die om brand te verwekken. Welke middelen de brandstichter zou aangewend liehben om het kruid te ontstekenwordt niet gemeld. Alkmaar den helen October 1848. Op heden kwam alhier de vergadering der Kiezers, onder voor- zittino- van den Heer Burgemeester der Stadop het Raadhuis oij- een "ten einde te voorzien in de vervulling van eene opengevallen plaats in den Raad ontstaan door het overlijden van den Heer G. P. van Dijk. t t Bij de opening der vergadering waren drie en twintig Leden te genwoordigen wel de lleeren J. T. KoornA. P.de Lange, J. Hnltker Kz Dr. L. de Sonnaville, J. van der Slms Veer, b. t. Holland, Dr. L J. WestendorpJ. de Veer, F. C. W. Drmjvesteyn, ll'erms. Coster, B AbbringS. 4. de Moraaz A.11. Gouwe, Mr. B van Laar, Jonkh. D. C. de Dien Fontein Verschuir, J. A. I ee- ts SA. de Lange, Mr. J. A. Kluppel. FM. AghinaDr. D IV. van LeeuwenMr. J. E. Nuhout van der Veen A. van de l el- de Gz en C. <L Heltingioerff. Afwezig: de lleeren Jonkhr. Mr. C. van ForeestMr 6. Sanden bergh Matthiessen, llerms. Helling, Mr. A. J. C. Maas Gcesteranus J. Schoehuizen', /V. Breebaart en A. van Daaien Hierop weiden door het lot aangewezen de volgende twaali leden om de verkiezing te bewerkstelligen, als de Hoeren: A. H. Gouwe, S. A. de LangeA. P. de Lange, Jb. van der Sluis Veer Dr Z, J. Westendorp, Mr J. E. Nuhout van der Veen, J. A I eeters Dr. T). ff. van Leeuwen, J. de VeerB. AbbringJonkhr. D. C. de Dien Fontein Verschuir en F. C. W. Druijvesteijn waarna de oven- ere 11 lleeren zich verwijderden. Vervolgens ging de vergadering, na voorlezing der hiertoe betrek keliike bepalingen van het reglement en na aflegging van den ge vorderden eed, over, tot benoeming der beide stemopnemerswaar toe werden benoemd de Heeren Jonkhr. D. C. de Dicu Fontein Ver- schuir en Mr. J. E. Nuhout van der Veen. Hierna tot de Stemming overgegaan zijnde bekwamen de lleeren Jh van der Sluis Veer 0., S. A. de Moraaz 4 Stemmen, en do Heeren J Wentholt en J. A Peelers, ieder eene Stem vermns al- zoo de bij het Regelment gevorderde volstrekte meerderheid met be stondbad eene herstemming plaats, waarbij zich Stemmen op de Heer J. van der Sluis Veer, vier op dc Heer 5. A. de Mo rnn- en een op de Heer J. A. Peeters vereemgdenen alzoo de lieer'J. van der Sluis Veer, als Lid van den Stedelijken Raad werdt benoemd zijnde ingevolge de voorschriften van het Reglementdo Stembilletten verzamelden verzegeld ter Secretarie gedeponeerd terwijl van den afloop Procesverbaal m den vereischlen vorm is op gemaakt, en door de vergadering geteckend. Amsterdam, den 3den October. Wii vermeencn de aandacht van alle landbouwers en voorstanders van dien tak van nijverheid, bijzonder in de provincie» Noord- en Zuid-Holland, te moeten vestigen op de aanstaande tentoonstelling der Hollandsclie Maatschappij van landbonw te Rotterdam. Men zegt dat bereids vele opgaven van in te zenden voorwerpen bij het Be stuur ontvangen zijn. Het is te wenschen, dat van deze gelegen- heid ruim gebruik zal gemaakt worden, om het bewijs te leveren dat de voorbrengselen dezer provinciën in verscheidenheid en aard met de beste kunnen wedijveren. Daar door de zorg van het Be stuur raheel kosteloos vervoer der voorwerpen, zoo door verschillen de stoomboot - maatschappijen als door dc directie van den Ilolland- sehen ijzeren spoorweg, toegezegd is, mag men niet reden verwach ten dat ccne ruime inzending goed zal aangemoedigd woiden, Dc Stants-Courant bevat uitvoerige voorloopigo bcrigten omtrent den oogst in de prov. Utrecht. "Wij ontleenen daaraan liet hoofdza kelijk "Omlrent de wintergewassen wordt gemeld, dat de in liet na jaar van 1847 uitgezaaide tarwe zeer voordeelig doorgegroeid is: het stroo is lang en de aren zijn goed gevuld. De inoogsting is met het einde van Julij begonnen en geregeld geschied: de opbrengst wordt dooreen op 25 vimmen van den bunder geschat. Do vroeg en laat uitgezaaide rogge was voordeelig en sterk do inoogsting begon reeds op 20 Junij jl. De opbrengst staal nagenoeg gelijk met die der tarwe. ï)e ^arst was niet minder voordeelig dan de twee vorige graan- soortenmen heeft 25 tot 30 vim van den bunder verzameld. Het vroege koolzaad heeft meer of min geleden, het late hectt eene middelmatige opbrengst opgeleverd. Van de zomergewassen wordt gemelddat de zomerrogge cn zo- mergarst evenvoldoende uitkomst hebben geleverd als de winter* granen van dien naam. De vroeg gezaaide haver is vrij goed opgekomenomtrent den uitslag der late kan nog niet stellig geoordeeld worden. De uitslag van de boekweit is ongunstig, en m sommige streken zelfs slecht geweestin andere daarentegen meer dan gunstig. De hennep staat tot nog toe gunstig, en de tabak heeft een schoon ^D^ paard en-ra duivenboonenzoowel als de wikken en linzen, zijn in sommige streken goed geslaagd; in andere daarentegen mis- 1Uklaverbouw is daarentegen met eenige uitzonderingen, over bel raheel goed geweest. Ook de spurrie levert aanvankelijk reeds een voordeelig voeder voor runderen en schapen op. Het gras beeft voordeelig stand gehouden en do hoogere zooviel als de lagere hooilanden hebben op den gewonen tijd eene goedo °P DeC man gel-^en witte wortelen beloven eene vrij voordeelige op- brengst, het knolzaad is goed opgekomen. Ten aanzien der aardappelen bestaat nog de hoop, dat eeno ge noegzmne hoeveelheid voorhanden zal blijven, om in de behoefte van den mensch behoorlijk te voorzien. De opbrengst der boter is, in verhouding van shet vorige jaar, zeer voordeelig geweestzoo ook de kaas. Appel- en peerenboomen hebben veel geledenpruimenperziken en abrikozen zijn beter geslaagd. Het vooruitzigt voor de bijenhou ders is ongunstig. Hoewel de longziekte nog in eenige streken der provincie bhjtt bestaan is zij echter afgenomen. Zoover het zich derhalve lot dusver laat aanzien zal dit jaar meer onder de gunstige dan ongun stige voor den landbouw mogen worden gerekend. De beer Verver, med. doctor te Meppelbeeft dezer dagen in bet dapblad dier stad de aandacht van liet publiek gevestigd op het pevaar 't welk liet gebruik van liet zoogenaamde vhegrn-papier oplevert In één vel van dit papier beeft die scheikundige eene hoeveelheid van 0,573 gr., of 8f grein rattenkruit Pevonden, die hij voldoende acht, om twee menschen te dooden. In bet water, waarmede een kwart Vel gedurende 2-i uren over rate» was geweest, vond bij 0,144 gr., ongeveer 2f grein, twclk voldoende is om een kind te dooden. Kinderen kunnen door snoep lust lipt bewogen worden, om van bet water, waarin bet papier lio-t 't welk zij met suiker hebben zien bestrooijente drinken. Ook'in de vliegen, die ten gevolge van bet drinken van zulk wa ter gedood waren beeft de heeren Verver eene aanmerkelijke hoe veelheid ratten kruid gevonden (in 100 vliegen, wegende 1200 gr vond hii 0 009 er.). Ook heeft de ondervinding reeds geleerd dat kippen', die zulke doode vliegen hadden gegeten gestorven zijn. LIJST van SCHEPEN, sedert den 29 Sept. toten melden 5 Oct. 1848, de Koopvaardij-sl uis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Maria kapt. J. J. Rotgans v. Suriname; Rafael, kapt T1 isser v. Curacao; Nathanael Hooper, kapt. Griffin v Newjork Susanna kapt. G. Blom cn Wia Gesina, kapt. M. van j.mmen beid v OdessaGingangeren, kapt. S. S. Bie v. Venetië»; Afra kap,. J. Ninneboog en Fr. Geertje, kapt. B. J. Bakker, jok e v. or ca Jane Dunn, kapt. J. Williams, Ivenstoonekapt T DickensonWil 'ham Henri, kapt. E. Williams, Louise, kapt. W. Legender, Am- methijs, kapt. T. Armstrong; Prospeek, kapt. W. Summers, s, kapt. J. Cuthbersen cn Morning Stor, kapt. T- A1(]ers®n'n r? Sunderland; Sjthekapt. W Lewis en Rubij»P - J- Füjlcr> beide v. Newcastle; 28 Julij, kapt. J. Knuppel v. Stelt... Jaco minakapt. A. C. Schut v. KoningsbergenHarmonie, kapt. 1 K. Mulder v. Petersburg; Paul Friderik, kapt. W. J. Nmss v re. ri stadtOlaf Kijrre, kapt. S NielsenEnste Sostrekap.L A R. Giersóe Forceningen, kapt. P. Baarsen Procidentiakapt. J\. Lvcrt senCarolina, kapt. E. II. Moe, Idogheden, kapt. E,. Uaraldsen en -no»- Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. I'WV - f—re» AnvERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1