42. C 0 lT R A N T» J M «i a n a z 16 October. AjTrAT^L ii NEDERLANDEN, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. i, - - - Advmitentión gelieve men desZalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 3d eenten zegelregt Voor elke plaatsing. ïlüRGEMEESTER es WETHOUDERS der Stad ALKMAARj Ontvangen hebbende eene dispositie van don Heer Staatsraad Gou verneur van Noord-Holland van den O'1™ October 1848n°. Provinciaalblad n°. 55, houdende kennisgeving van de op L. M, magtiging voorgeschreven inwisseling van de Oude roor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zesthalven en de één tierde Guldens. Brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie 1°. Dat van Maandag den 23sten tot en met Zaturdag den 28Bl™ October aanstaandealsmede nog op Maandag en Dingsdag den 30stpn en 3T»ten dier maand, bij de Nederlaudsche Bank en bij de Betaalmeesters in de Arrondissementenmet uitzon dering van dien te Amsterdamop de gewone kantoor-uren ter inwisseling kunnen worden aangeboden Alle oude voor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zei- thalven en de één vierde Guldens. 2°. Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats hebben tegen nieuwe zilveren munten, tegen muntspeciën vol gens de wét van den 28»*™ September 1816 (Staatsblad n°, 50) en de daarop gevolgde wetten geslagen, of ook tegen munt biljetten van 10 of 6, volgens de wet van den 18J™ De cember 1845 (Staatsblad n°- 00) daargesleld. 3°. Dat bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de Be- taalmeesters zullen worden afgegevenbewijzen op de Neder- landsche Bank te Amsterdam, bij vertoon aldaar betaalbaar als bij 2 vermeld, gf bewijzen bij henzelven roede in dier voege betaalbaar rijf dagen na dato, en zulks naar keuze door de belanghebbenden bij de afgifte der fipecien te doen. 4°. Dat de Ontvangers der Belastingen, de inwisseling cullen be vorderen door overneming tot en met den 30s'en October aanstaande, van de voorgemelde buiten koers 'gestelde specien tegen anderezoo veel hunne kassen dit toelaten. 5°. Dat de oude voor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zesthalven en de één vierde Guldens, met den 29»'™ October aanstaande, buiten omloop worden gesteld, en dien ten gevol ge niet meer in betalingen voor de Schatkist zullen aangeno men worden noch door de Ingezetenen zullen behoeven le worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders mits deze elk en een iegelijk, om zich tot voorkoming van schade deze Kennisgeving ten nutte té makenen er wel Lijzonder oplettend op to zijn dat hoe zeer de inwisseling nog op den 30»'™ en 31»*™ October aanstaande, hij de Nederlaudsche Bank sn de Betaalmeesters die van Amsterdam uitgezonderd) kan geschieden, de bedoelde Muntstukken echter met den 29sten October aanstaande buiten omloop zijn gesteld, en bij gee- ne betalingen voor de Schatkist, evenmin als bij de Stedelijke mid delen meer zullen worden aangenomen, zoo als ook geene Ingeze tenen dezelve zullen behoeven aan 4e nemen. Alkmaar, den 13llen October 1848. Burgemeester en TVethouders voornoemd F. C. W. DIIUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van deze/ren De DIEU FONTEIN VERSC1IU1R. '8 GnATEfliiAOJi, den 11 den October. Uit het reeds bekend gemaakte programma voor de opening der gewone vergadering der Staten-generaal op aanst. Maandag, blijkt, dat Z. M. den Koning voornemens is, zelf de zitting te openen. Te 1 ure zal Z. M.te paard en begeleid door HU. KK, HII. de Prin sen van zijn paleis naar de vergaderzaal vertrekken. Deden heeft de Eerste-Kamer der Staten-generaal al do door de dubbele Tweede-Kamer aangenorae ontwerpen van wet,, betref fende de herziening van de Grondwet, andermaal goedgekeurd. Het aantal der tegenwoordige leden bedroeg 26. De weGc-st sq°. 7 8 en 11 van de financiëndefensie en do veranderingenzij» eenstemmig goedgekeurd. Tegen de wet n°. 1 hebben eich 5 leden verklaard ytegen de wet n°. 2 (eon den Koning7} tegen de wet n°. 3 (van de Staten-Gencraal9; tegen de wet n°. 4 (van de provinciale Stalen2; tegen de wet n°. 5 (Justitie) Ij tegen de wet n°. 6 (Godsdienst) 5; tegen de wet n°. (Wa terstaat) 1 tegen de wet n°. 10 (Onderwijs) 4, ea tegen de wet n°. 12 (add. art. en voorl. kiesreglement) 9 leden. De bekrachtiging des Konings zal nu onverwijld volgen en dan zal de nieuwe Grondwet plegtig worden afgekondigd, in openbare zittingen van den Hoogen Raad, de geregtshoven en de arrondisse- ments-regtbankenen van de puijen der raadhuizen in do hoofd plaatsen der provinciën en der arrondissementen. Men wacht morgen, of overmorgen de slniting der zitting van de Staten-generaal van 18471848. Bet armbestuur der hervormde gemeente van Oldenmarkt, provincie Overijsselverzoekt alle gemeente besturenom geene voorschotten voor zijne rekening te doen aan den moedwillige^ huis- gezin veria ter Pieter Bintjes en de omzwervende Grietje Kramer, terwijl het die gelden niet zal restitueren. ;6 Ghavf.hiiace den I2den October. Den iÖden dezer is te Levden in den ouderdom van omstreeks drie en tachtig jaren overleden de hooggeleerde lieer dr: Jacob de Gelder, rustend hoogleeraar in de faculteit der wis-en natuurkunde. Gisteren avond en heden morgen is de ministerraad lang durig vergaderd geweest. Men brengt dit in verhand niet de pleg- tige afkondiging der wijzigingen van de Grondwet, met do slniting der tegenwoordige en do opening der nieuwe en laatste zitting van de tegenwoordige Kamers der Staten-generaalen met do zamen- stelling en vestiging van het definitieve ministerie, die alsnu te ge- moet gezien worden, In de Gron. Courant van den lOden October jl. leest men het vol gende extract uit eenen partikulieren brief: Batavia, 27 Julij. Sedert het vertrek der vorige mail heeft er eene grnote verande ring plaats gehad in de onheildreigende houdingwelke het gou vernement tegen over de Bataviasche liberalen, en inzonderheid te gen de petitionarissen van den 27sten Mei jl., aanvankelijk had aan genomen. Geen enkel ontslag, geene enkele uitzetting heeft plaats gehad, hoezeer bepaaldelijk het voornemen schijnt bestaan te heb ben, om de heeren van Hoëvellmr. Ardesch en Canter Fisscher, hetzij op de eenehetzij op de andere wijze te straffen. Zelfs is mij van goederhand verzekerd, dat het besluit, houdende ontslag van den eereten al» predikanten van den tweeden als president van den raad var» justitie alhier, geteekend was, toen ontdekt werd, dat het inquietioriaal stelsel van den resident van Batavia geleid had tot het inwinnen van eene menigte valsche verklaringen. Zoo was door eenige zoogenaamde inlandsche kinderen voor den resident verklaard, dat ds. van Hoëvell op Zondag, den 21sten Mei, den dag vóór de byeenkomst iu de Harmonie, in de Maleische Kerk, na den afloop der door ds. Bierhaus gehoudene godsdienstoefeningeeno toespraak gehouden heeft tot eenige nog daaraanwezige personen en hen heeft uitgonoodigd de vergadering van den volgenden avond bij te wonen, hun belovende, dat als zij wat te zeggen hadden en grieven hadden voor td brengen, zij zich slechts tot hem te wenden hadden, en hij alsdan Voor hen zoude spreken en hunne belangen voorstaan. Fan Hoëvell, die van het inwinnen dezer verklaringen kennis had bekomen, heeft van zijnen kant ook getuigen doen hoo- ren on derzelver verklaringen notariëel doen beschrijven en wel voornamelijk die van de kapiteins ter zee Enslie en Johr, komman danten van Zr. Ms. fregatten Ceres en de Hhijnwaaruit blijkt dat hij, van Hoëvell, lang vóór den aanvang der bedoelde godsdienst oefening in de Maleische Kerk zich naar de reetle heeft begeven, vergezeld van eenige andere heeren dat hij aan boord van de c- res dienst heeft gedaan dat hij na den afloop daarvan nog eenigen tijd op de Cerea vertoefd heeft en vervolgens zich naar de E/iijn heeft begeven en dat fregat heeft bezichtigd dat hij voorts bij den kapitein Johr tot 12 ure des middags is verbleven en toen met zijn gezelschap naar Batavia ia terug gekeerd en niet dan na half een ure lang na den afloop der dien&t in de Maleische Kerk aan de débaroadóre ia aan wal geatapt, waar hem zijn rijtuig wachtteen van waar hij dadelgk zonder onder weg een oogenbhk te vertoe- ven, naar zijne v?onin£ op het Koningsplein is teruggekeerd, gevolge door den heer Weimareen geacht koopman en vergezeld van de heeren Jiamdokr en van Lennepbeide jongelui van fatsoenlijke fa- milien, die oek in alle opzigten geloof verdienen. Nan deze tegen- verklaringen heef! het gouvernement de lucht gekregen en toen is men begonnen le begrijpen, dat het tot dusver gevolgd inquisi toriaal stelsel tot niets dan dwaasheid leidde. Algemeen viel men na het gouvernement af en ook keerde eindelijk het hoofd der lo gering om. Da tot heden geschuwde liberalen werden weder ten hove gevraagd en met onderscheiding ontvangen doeh van Hoëvell beweerde nu, door de handelingen van den resident van Batavia in zijne eer en zijn karakter te zijn aangerand en vorderde van de le gering eene éelacante satisfactie tegenover dien ambtenaar. Hierin diffieulteerde do regering en nu besloot van Hoëvell naar Nederland te vertrekken en daar regt te zoeken. Te dien einde heeft hij zijn ontslag reeds ingediend en zal eerdaags per Amboina de reis naar het vaderland aannemen. Hij is in staat om veel licht over Indische aaken in Nederland te verspreiden en ik juich daarom zijn besluit toé, vooral in den fegenwoordigen tijd. Zoo als te verwachten was, heeft algemeen de Balische nederlaag een' allerongunstigste» indruk gemaakt, en zeker had men verwacht dat nog in den loop van dit jaar eene andere expeditie zonde heb ben plaats gehadten einde dien indruk uit le wissehendoch daarvan schijnt niets te zullen komen. Aan de blokkade verwacht men weinig' goeds. Welligt zal het gevolg daarvan zijn de stran ding van een of meerdere onzer schepen en misschien wel een conflict met de Engelschen. Wij hopen het beste. De Singapoorsclje bladen tfekken nog al te velde legen de expeditie van den overste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1