ifti COURANT m\ fJ M a a n a a i; i 23 Oetober. NEDERLANDEN. i 4t KMA lüilllll'i'fë lis I en wel de weel Deze Courant wordt eens in 0 Centen eiken Maandag, voor de Prns van uitgegeven IAtTRPEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR jy&URGUtl j flionositie van den Heer Staatsraad Gou- Ontvanpen hebbende eene dispositie »,ui verneur van Noord-Holland van den 9— October 1848, n „B, uiorl n° houdende kennisgeving van de op Brengen ^üs^eie Ier kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en 5aTï?ltft van Maandag den 23— tot en met Zaturdag den28— October aanstaande, alsmede nog op dlamuh,^ en Gwgsdag dm 30— cn Sisten dier maand, bij de Nederlandsche Ban en bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen .net uitzon dering van dien te Amsterdam, op de gewone kantoor-uren, ter inwisseling kunnen worden aangeboden Alle oude voor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zes- thalven cn de één vierde Guldens. 2° Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats hebben 'epen nieuwe zilveren munten, tegen muntspeciën vol- ge s de wet p„ den 28-11 September 1816 (Staatsblad nT 50) en de daarop"gevolgde wetten geslagen, of ook tegen munt biljetten van 10 of ƒ5, volgens de wet van den 16<1 De- cember 1845 (Staatsblad n°- 90) daargesteld. 3° Dat bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de Be taalmeesters zullen worden afgegevenbewijzen op de Neder landscbe Bank te Amsterdam, bij vertoon aldaar betaalbaar als bij <S 2 vermeldof bewijzen bij henzclven mede in dier voege betaalbaar, vijf dagen na dato, en zulks naar keuzo door do belanghebbenden, bij de afgifte der spec.en te doen. 4° Dat do Ontvangers der Belastingen, de inwisseling zullen be- vorderendoor overneming tot en met den d0— Oetober aanstaandevan de voorgemelde builen koers gestelde specie tegen anderezoo veel hunne kassen dit toelaten. 5° Dat de onde'voor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zestlialven en de één vierde Guldens, met rfs» 29— Octobei aanstaandebuiten omloop worden gesteld, en dien ten gevol ge niet meer in betalingen voor de Schatkist zullen aan gen men worden nocli door de Ingezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders mits deze elk en een iegelijk om zich tot voorkoming van schade deze Kennisgeving ten nutte te maken, en er wel bijzonder oplettend op to zijn dat hoe zeer de inwisseling nog op den 30»'". e„ 31-» October aanstaande, bii de Nederlandsche Bank sn de Betaalmeesters (die van Amsterdam uitgezonderd) kan geschieden, de bedoelde Muntstukken echter met den 29— Oetober aanstaande buiten omloop zijn gesteld, en bij gee ne betalingen voor de Schatkist, evenmin als bi] de Stedelijke nud delen meer zullen worden aangenomen zoo als ook geene Ingeze tenen dezelve zullen behoeven aan te nemen. Air,„nnr den 13— October 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van desselven De D1EU FONTEIN VERSCIIU1R. ADVERTENTiéN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zcgelregt voor elke plaatsing. ders dezer Keuronverwijld in regten te ageeren. Alkmaar, den 21— Oetober 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemdj F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUU1R. mm r FMF ESTER en WETHOUDERS der Stad ALK MA AR, in ervaring gekomen zijndedat sedert eenigen tijd de bepalingen on het rein en zuiver houden der Straten en Wegen zoo als die bii de Keur deswege door het Administratief Bestuur dezer Stad on den 20—" Mei 1801 gearresteerd, en den 23— dierzelfdemaant gepubliceerd zijn voorgeschreven zeer onnaauwkeurig worden na geleefd en het allezins raadzaam oordeelende om, daarop in de te genwoordige tijdsomstandigheidter bevordering van de gezondheid der ingezetenenmeer dan gewone oplettenheid te vestigen. Hebben gemeend aan de Ingezetenen hunner Stad en Jurisdictie in herinnering te moeten brengen dat bij art. 4 der bovengemelde Keur uitdrukkelijk wordt bepaald Een ieder ingezeten zal gehouden zijn, om de Goten en Ri- olen, mitsgaders de Straten, vóór, achter, en ter zijde van desielfs Huizen, Stallingen en Erven, zoo dikwijls als zulks noodzakelijk is, te zuiveren, doch echter ten allen ,jde schoon te houden van alle GewasVuilig- en Onrein,gheden op eene boete van drie Guldens, telken reize te verbeuren bij de 11e- woners en Huurders, of bij do Eigenaars van de onverhuurde Kapitalenen zulks van elk perceeldaar men xn gebreke is gebleven, om aan deze orde te voldoen. Burgemeester cn Wethouders noodigen op grond daarvan alle be langhebbenden uit, om in medewerking tot het doel dat II E A „ieh daarbij voorstellen, de bepaling van voorz. artikel stiptehjk na I l-ninncmivi TV rr rlnt de Heer Commissaris van lo zich daarbij voorsieneu, uc - Ie leven - tevens met kennisgeving dat de lieer Commissaris van Po licic dezer Stad uitdrukkelijk is belastom op Maandag van iedere weekdeswege eene gezette schouw te houden en tegen de overtre- KENNISGEVING'* Dat do derde UITLOTING van een Aandeelin de onder waar- i ,w s l Alkmaar aanpepane Geldleening ten behoeve van den aldaar, op Dingsdag den 24-» Oetober 1848, 'smiddags ten 12 ure. 's Ghavemiage, den IGden Oetober. Heden is de gewone zitting der Staten-Géneraal door den Koning met de volgende rede geopend EDEL MOGENDE HEEREN? Het zal voorzeker uwe goedkeuring wegdragen, dat Ik Mij, hij de opening dezer zitting, onthoude van het gebruik te volgen, om, als tot inleiding der werkzaamheden, een overzigt te geven van dei. toestand des Lands, en van de voornaamste wets-ontwerpen welko -rb^mmi^tfdezer Vergadering is van meer hijzonderen en voorbjgaamden aard, en deze beide Kamers der Staten-Geiieraal zullen eerlang worden vervangen door anderezamengesteld en ge- kozen volgens de voorschriften, die bij de herziening der Grondwet i„ de naauwlijks afgeloopen zitting tot stand gebragt xn die wet lijn opgenomen, en weldra plegtig zullen worden afgekondigd. JDesniettemin, Edel Mogende Heeren! kan k Mij met weerhou den, bij deze gelegenheid de overtuiging mt te sprekendat er zich in den algemeenen toestand des Aaderlauds, xn aanmerking genomen het zorgvolle der tijds - omstandighedenonderscheidene punstige kenteekenen openbaren. Hetzij Ik acht sla op onze betrekkingen met andere mogendheden, of het oog vestige op onze bezittingen in andere werelddeelen of op de belangen van handelscheepvaartlandbouw en de overige bronnen van volksbestaan, overal ontmoet Ik, bij veel dat bekom mering wekt, ook zeer veel dat opbeurt en bemoedigd. Niet liet minst waardeer Ik onder dit laatste de voorbeeldige wij ze, waarop liet groot en gewigtig werk der herziening van de Grondwet is aangevangen, voortgezet en voleindigd. Terwijl vele Staten van Europa door geweldige beroeringen tot in hunne 'diepste grondvesten worden geschokt en het burgerbloed daar do straten verwt, mogt dit Land van de hitte van den burger twist en de rampen van wanorde en regeringloosheid blijven be waard ja! werd door dit Land het voorregt genoten, dat de wet gevende magt zonder stoornis, met volkomene onafhankelijkheid en in den meest eendrachtige., zin, ook daar, waar verschil van gevoelens heersclite, hare uitgebreide, voor bet lot des Lands zoo beslissende taak rustig volbragt. Voor dezen, zoo gelukkigen aüoop der altijd hagchehjke onderne ming eener algomeene herziening der hoogste Staatswet, liet Ik Mi, ne erkentelijkheid, bij het sluiten der jongste zitting, betuigen aan die Kamers' der Staten-Generaaldie daartoe hunne jjverige mede- werking leenden: voor Mij zeiven, ei, voor dit plegt.ge oogenhhk heb Ik het bewaard alle mijne beminde landgenooten dank te zeg- gen voor hunne gematigdheid, voor bun vertrouwen, en voor hun ne gehechtheid aan wet en orde, zoowel als voor hunne verkleefd heid aan Mij en Mijn lluis, gedurende de vele maanden, voor dat gewigtige werk der wetgeving gevorderdzoo ruim aan den dag gelegd, en zoo standvastig tot heden bewaard. En zoo is dan, Edel Mogende Ileeren! ons staatsgebouw op dezelf de grondslagen gevestigd gebleven; maar zijne mrigtmg gewijzigd naar de behoefte van den tijd, en zoodanig zamen gesteld, da* d verbeteringen, die de toekomst mogt vorderen, zonder schokken zullen kunnen worden aangebragt. Voor intrede in dit nieuwe tijdperk, zal Ik de verdei e mi de- werking van U Edel Mogenden nog behoeven en liet is deze die Ik thans met vol vertrouwen, tot heil des Vaderlands, van U Molenden kom inroepen. Zal het Nederland op de nieuw geopende baan wél gaandan behoort elk inwoner van dit gezegend Land vervuld te zijn van het besef zijner dure verpligtingen en bezield met eene geestdrift voor het Vaderland, die geene offers te groot acht. Het verledene Edel Mogende Heeren doet Mij de beste verwach tingen te dien opzigte voor de toekomst koesteren. Eischen de omstandigheden, in spijt der pogingen tot vermmde- iring der uitgaven vau Staat, nieuwe bijdragen tot bestrijding der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1