A0- 1848. alkmaarsche 44. C 0 U R A N T- f i' !l f mm 1' M a a n «I a «II 30 October. l)c aanstaande Verkiezingen. j If\- n ■V J r wii I J I ■^s-ioV Burgemeester wethouders fV.STAD,. '™,Arn i' 2 NEDERLANDEN. fit' i .1 1 S KR Hl x i? ffli Deze Courant wordt eens in de wéék en wel eiken Maandag, voor (le Prijs van 6 Centen uitgegeven. !!i£33 ~%s» <1 I A 2 r-—1 «vv*» ADVERTEWTièN gelieve men des Zalurdag msd- dngs vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer '20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Ontvangen hebbende eene dispos,he van den Heer Staats, and Gou verneur van Noord-Holland van den 9d'-n October 18+8n Provinciaalblad n°. 55, houdende kennisgeving van de op L M. m.igtiging voorgeséhreven inwisseling van de Oude voor 2., Centen koers hebbende Schellingen en Zesthalven en de ii,vierde>GuIdens^ Bréngen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie 1 Drt van Maandag den 23-™ tot en met Zaturdag den 28-™ October aanstaande, alsmede nog op Maandag en Dtngtdag den 30sten en 31-™ dier maand, bij de Nederlandsehe ell bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen met uitzon dering van dien te Amsterdam, op de gewone kantoor-uren, ter inwisseling kunnen worden aangeboden: Alle oude boor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zes thalven en de één vierde Guldens. Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats hebben teen nieuwe zilveren munten, tegen muntspeciën vol gens de wet van den 28-™ September 18161 (Staatsblad n°. 50) en dë daarop gevolgde wetten geslagen, of'ook tegen munt biljetten van 10 of 5, volgens de wet Van den 181e De cember 1845 (Staatsblad n°- 80) daargesteld. 3° Dat bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de taalmeesters zullen worden afgegeven, bewijzen op de Neder landsche Bank te Amsterdam, bij vertoon aldaar betaalbaar als bij <S 2 vermeld of bewijzen bij henzei ven mede in dier voege betaalbaar, vijf dagen na dato, en zulks naar keuze door do belanghebbenden, bij de afgifte der specien te doen. 4°. Dat de Ontvangers der Belastingen, de inwisseling zullen be vorderen, door overneming tot en met den 30-™ October aanstaande, van de voorgemelde buiten koers gestelde specien tegen anderezoo veel hunne kassen dit toelaten. go Dat Je oude voor 25 Centen koers hebbende Schellingen en Zesthalven en de één vierde Guldens, met den 29-™ October aanstaande, buiten omloop worden gesteld, en dien ten gevol de niet meer in betalingen voor de Schatkist zullen aangeno men wordennoch door de Ingezetenen zullen behoeven le worden aangenomen. 1( Waarschuwende H urge mees ter en Wethouders mits deze elk en een Wijk, om zich tot voorkoming van schade deze Kennisgeving ten nutte te maken, en er wel bijzonder oplettend op te zijn dat hoe zeer de inwisseling nog op den 30-», en 31-™ October aanstaande, bii de Nederlandsché Bank sn de Betaalmeesters {die van Amsterdam Jfezorderdkan geschieden, de bedoelde Muntstukken echter met den 20-™ October aanstaande buiten omloop zijn gestelden hij gee- ne betalingen voor de Schatkist, evenmin als bij de Stedelijke mul delen meer zullen worden aangenomenzoo als ook geéne Ingeze tenen dezelve zulfen behoeven aan te nemen. /ttkmaar den 13'1™ October 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRD IJ VÉ STEIJN, Ter Ordonnantie vein dczelvcn De DIEU FONTEIN VERSC1IU1R de herziening van de Additionele Artikelen dor Grondweten wel Art 3 van het bij die wet belioorcnde voorloopig Kies-Regle ment, houdende dat 'de Lijst van hen, die volgens de bepalingen van gedacht Reglement, de vereiscliten bezitten om de Leden der nieuwe Tweede Kamer van de Staten-Generaal te verkiezen, vóór den 15d™ dag na de afkondiging der wetdoor de hoofden der Plaatselijke Besturen zullen moeten opgemaakt en ter inzage van het publiek worden gelegd. Gezien Art. 1 van gezegd Reglementwaarbij bepaald is dat de afkondiging wordt geacht te hebben plaats gehad op den dag der uitgifte van het Staatsbladwaarin de veraiidenngen in do Grond- WCCeic" daf de uitgifte Van het Staatsblad op den 14d™ October 11. heeft plaats gehad Brengt ter kennisse van de Ingezetenen; Dat voormelde Lijst van Kiesgeregtigden ter inzage van het Pu bliek zal liggen, ter Stedelijke Secretarie gedurende acht dagen, van Donderdag den 26-™ October aanstaande tot en de" 2 November, dagelijksch van des morgens 10 tot des namiddags ten 2 De6 Burgemeester voornoemd herinnerd hierbij datvolgens Art. 4 van liet voorloopig Kies-reglementde Ingezetenen hunne be zwaren tegen de lijsten, in geschrift, vrij van zegelaan het Plaatselijk Bestuur belmoren in te dienenbinnen acht dagen na de kennisgeving dat de lijsten ter inzage zijn ge egd en nood.- een elk en een iegenlijk uit, die vermeenen mogt onder de Kies bevoegden ten deze te behoorenwaaronder verstaan worden zij, die in de Grond- of Personeele Belasting, niet inbegrip der Kijks- oncenten eene som betalen van niet minder dan 60,— en de ove rige vereischtenbij het Stedelijk Reglement gevorderd om tot Kie zer te kunnen worden benoemd, in zich vereenigen van do aan- rebodene gelegenheid ter inzage een vlijtig gebruik te maken en alzoo tot volledigheid en naauwkeurigheid der bedoelde lijsten ni - detewerken. Alkmaar, den 25-™ October 1848. De Burgemeester der Stad Alkmaar F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelvcn De DIEU FONTEIN VERSC1IU1R. BURGEMEESTERenWETHOUDERS ber Stad ALKMAAR, brengen mits deze naar aanleiding der circulaire van II. II. Gedepu- teerde Staten van Noord-Holland van den 18» dezer maand N°. 11 |pr kennisse von de ticlfliifrlieboenden 1° Dat de voorloopig opgemaakte lijst van hen, die Ier zake van hunnen aanslag in de Rijks directe belastingen het lersonee! en Patent (hoofdsom en Rijksopcenten) tot de hoogst genen behooren en alzoo tot afgevaardigden der Eerste kamer der Staten-Generaal verkiesbaar zijn, gedurende den tad van acht dagen na heden, van des morgens 10 lot s namiddags uren, op de Stedelijke Secretarie ter visie 'gelegd- 2°. Dat bezwaren tegen die lijst binnen acht dagen bij H.H. Geuepu eer de Staten moeten zijn ingediend en dat alzoo na den lo'™ at" te rekenen van den dag waarop de lijst zal zijn ter visie ge legd, geene bezwaarschriften daartegen meer zullen aangeno men worden. i 3° Dat bezwaren tegen de lijst, in geschrift vrij van zegel moe- ten worden gebragt, en dat het ter bevordering eener gere pelde behandeling en tot voorkoming van anders vcrphgte frankeering der bezwaarschriften, het meest geraden voor komt, dat die bij Burgemeester en Wethouders deZer Stad worden ingeleverd, ten einde vervolgens door hunne tusschen- komst van II.II. Gedeputeerde Staten te worden opgezonden. Alkmaar, den 24-™ October 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd f F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De BURGEMEESTER der Stap ALKMAAR, gezien de wet van den li*™ October 11, (Staatsblad n°. 70) liouden Het gewikt van bet oogenblik en dat der toekomst zijn, als ware betgelijkelijk verdeeld tusschen den Koning en de Natie. Van de zijde des' Konings is het gelegen in de keuze van het difimtief mi nisterie, van den kant der Natie in de aanstaande verkiezingen. Thans zal het moeten blijken, dat het opgewekt politiek leven, ten onzent geopenbaard, méér was dan een panische schrik van bui ten aaugebragt, die eensklaps uit eene vadsige sluimering deed wak ker schrikken, om daarna weder in een vasten slaap overlegaan. Nu zal het met der daad beslist worden, of de Natie onverschillig is jegens hare staatkundige regten of zij werkelijk rijp was voor ontwikke ling en vooruitgang, of er wezenlijke behoefte bestond aan hervor ming in vrijzinnigen geest, of het licht dat aanvankelijk isopgegaan, een weldadigen prikkel geeft aan de nationale.! geest. Slaan wij acht op de voorteekeneridan is de verwachting met zon» der mond! dat de Natie haren nieuwen toestand zal waardeeren, en dienstbaar maken aan het doelwaartoe de hervorming bestemd werd. Toen de Koning de eerste schrede zette op den weg des vooi uit- gangs, werd die algemeen toegejuicht, de algemeene Trc,JSdc 3.' zich lucht en jubelde den Vorst ter eer, en vond slechts teugel in de rouwkreten, geslaakt in de Koninklijke woning, en m de innige ^ToeiThet werk der Grondwets-herziening werkelijk was aangevan gen, getuigde homlerde geschriften en duizende verklaringen van ai- Lsic dat ditmaal de bemoeijing in de staatkundige amigelegenhe- den eéne hoogerc beteekenis moest worden toegekend dan vroeger. En wie aanschouwer en deelgenoot is geweest van de uitbundige geest drift, die den Koning toestroomde, toen lnj zich dezer dagen onder zijn Volk begaf, hij heeft het onloochenbaar bewijs erlangd, dat m waarheid een nieuw leven, het sedert lang traag vloeiende Neer- lands bloed doortintelt, en versneld door de adren doet J En werkelijk is thans de wenschde verwachting de behoefte der Natie voor zooveel van de hernieuwde staatsinstellingen afhing, verwezenlijkt. Van haar zelve, van het besef harer phgten en het aanwenden van hare regten zal het grootendeels afh.mgen. of d hervorming een levenloozeop het papier neergeworpen klank zal S of een levenwekkend woord. Die pligten, m.gedrudm,het woord Burgerdeugd" - die regten vervat m den titel B R Ger van DEN Staat" zijn het niet, waarop w.j doeen w mee nen meer bepaald de politieke regten en pligten die de meun Grondwet verleent en eischten wel liet 7»n 2". im.i Vroeper was liet Volk volstrekt onverschillig op dit puntmen schreef'liet toe aan het phlegma, de laauwheid der natie; welhgt la t -i(\ ii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1