A0' 1848. ALRMAARSCHE S?£c-Êl£\-.f M a a a «I a 20 November. NEDERLANDEN. iWUliitJiL UttRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ^OiRv-ni^en hebbende de navolgende Dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der provincie Noord-Holland, van den 14d« November XsN»tiai omtrent het te verrigtene in het geval dat niemand bi] de aanstaande -verkiezingen van Leden voor de Kamers der State,i-Go- neraalde volstrekte meerderheid heeft er.angd. Tl,. STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. llrJien de circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten dd. 18 0c- Ier il N° 11, waarbij aan de Besturen der Hoofdplaatsen van Ti fd kiesdistricteneenige algemeene voorschriften zijn gegeven geregelde uitvoering van het voorlOop.g Kies- 16 feKt'dat onder die algemeene punten ook de bepaling voorkomt i i„n'p„ door eveiwemelde Besturen behoort verngt te worden voor 'het geval dat bij eerste stemming niemand de volstrekte kennisneming Jaa,™ de eerdere Be- etnren en 'in het alSemee«, voor de Kiesgereshgden ran belang te achten. Ueerèntn!l0eT,Senrennen Wethoudcren der Steden en Heeren Bur- pmppstèren eu Assessoren der Gemeenten ten Platten Lande kenbaar aken lnet verzoek om daaraan op de ten hunnent gebrmke ltfiwiizè' verder de noodige publiciteit te geven, dat bi, opgemel- lijke w Heeren Gedeputeerde Staten is vastgesteld. ,oirDit ingeval bij de stern-opneming in de Kiezers-vergadering \?p Hoofdnlaats van het lloofd-kiesdistrict mogt komen te blijken dat niemand de volstrekte meerderheid heeft erlangd alsdan 'uit bet resultaat der stemmingen een dubbeltal voor 'elke keuze zal worden opgemaakt, en dat door bet lot za y,Pq1Jci wie op de dubbeltallen zal worden geplaatst, indien bij gemis van volstrekte meerderheid mogt worden be vonden,'dat twee of meer personen een gelijk gelal stemmen 2° Dat'de" voorzitter der Kies-vergadering in het hierboven be- Hoe UI ceval onder terugzending der ledige stembussen brn- of ,1e alzoo opgemaakte dubbeltallen ter kennis Svëngt van de SaaÏÏijke besturen van het geheele Kiesdis trict^ welke daarvan op de gebruikelijke wijze aan de Inge- 1» Dat'heUijdstïp! waarop tot eene tweede stern-opneming in de Hoofd- nlaatsen «Ier Hoofd- en der de,-kiesdistricten zal worden overgedaandoor Heeren Gedeputeerde Staten zal worden vastgespeld en kenbaar gemaakt. Ttnnrlom den 10den November 1848. Haarlem, p0 staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. Brenden dezelve mits deze naar aanleiding van het daartoe aan hun gedaan verzoek ter kennisse van de belanghebbenden. Alkmaar den 17den November 1848. Alkmaar, ae Burgemeester en Wethouders voornoemd, F."C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. verkiesbare ingezetenen tot afgevaardigden voor de Eerste Kamer der Sinten-Generaal. Brengen mits deze ter kennisse banner Ingezetenen: Bat de voornoemde lijst voor hun die zulks zouden verlangen op de Stedelijke Secretarie ter inzage is gelegd, met uilnoodigmg om daarvan kennis te nemen, waartoe de gelegenheid van lieden af dagelijks des voormiddags van 10 tot 2 uren is opengesteld. Alkmaar, den 17df>" November 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd t F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dcselven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETH OUDERS der Stad ALKMAAR; brengen mits dezenaar aanteiding van Art. 3. der Keure op het houden van Varkens binnen deze Stad op den 22^n September 1846, door den Raad dezer Stad gearresteerdter kennisse van de belanghebbenden Dat alle in den loop dezes jaars daartoe verleende vergunningen met den 30,ten dezer maand, ophouden van kracht te zijn, en dien volgens voor zooveel men verlangen mogt die gunst te behouden op nieuw behooren te worden aangevraagd. Dat deze aanvrage zal kunnen geschieden ter Stedelijke Secretarie van heden af tot en met den 29"en dezer maand, dagelijks (Aon- en feestdagen uitgezonderd), van des morgens 10 tot's namiddags 2 uren; terwijl van hun die daarvoor eene toelating voor het jaar hebben gehad, niets dan de overlegging dier acte lot nadere be- oordeeliiig vereischt wordt Alkmaar, den 18<Ka November 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd p Ff C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat van Stadswege een der Co,niesen van de Stedelijk.e Mrddelen Gecommitteerd tot de opneming der Patentenbij "art. 36 der Wet I', ,]at middel bepaalden dat door dezen met den Deurwaarder der IHrecle belastingen ingevolge de bepaling der W et daartoe (aan vang nemende met den 20» dezer maand) zal worden overgegaan Weshalve een ieder wordt uitgenoodigd en voor zoo veel noodiu nelast dezelve Ambtenaren in die kwaliteit te erkennen en dezel ven alle verlangde inzage en ophelderingen te verleenen. /tik,naar den l8dcn November 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, PF. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR bren- 1, Mi.., o,e, T„ inislheid in het algemeen van de lijst der kiesgeregtigde Ingezete nen welke overeenkomstig art. 3 van het voorloop,g ^esregKmen a 1' bel Hoofd van het Plaatselijk Bestuur is opgemaakt en vervol gedurende acht dagen ter inzage gelegen heeft, en teven.over de bij bet Plaatselijk Bestuur ontvangene en tot gezegde lijst betr kel'D-,et nis nu^dê voornoemde lijst ter voldoening aan het laatste ge- ArcUe an art. 5 van bet voorloopig Kiesreglement op meuw lor 1 1! kennisneming op do Stedelijke Secretarie is gelegd; lei- algemeene k g P belanghebbenden eene staat is wij t aai i] aanwijzing der beslissingen van den Raad op de gevoeg „ej;;|. me(]e van de namen van sommige In- "èzetènen6welke de Raad 'heeft gemeend om daarbij vermelde rede nen, van de kiezerslijst te moeten afnemen. Alkmaar den 7den November 1848. Alkmaar, a Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Egmond aan Zee, den 18den November 1848. Do Commissie, werkzaam ter verzachting van het treurig lot der diep bedroefde weduwen en weezen van de op den 2o» October II verongelukte Visschers, brengt in naam van dezen baren opregten en hartëfijken dank toe aan allen, die door een vrijwillig geven van een Concert te Alkmaar den 14d™ November jl lei, behoeve van de ze door belanglooze en opofferende medewerking daartoe en de bi - woning van hetzelve bewijzen van opregt medelijden hebbenbetoond. De d"ar voor ontvangene som van ƒ209,71 is eene hongstbelangnj- ke biidraee ter ondersteuning der van alles beroofden. Hoogere goed keuring riLte op dit liefdewerk hetwelk alhier steeds m dankbaar aandenken zal gehouden worden. P N I E R O P, Burgemeester. N J van de MANDELEN, Predikant. J G L A S B E R G E NR. C. Pastoor. C. PLANTEIJDT, Lid van het Collegia der Kust-vissvhenj. J. SCHIPPER, Bceder. J. C O N IJ N, Reeder. BURGEMEESTERenWETIIOUDERS der StadALKMAAR ontvangen hebbende eene dispositie van Heeren Gedeputeerde Sla jen van Noord-Holland van den 15de» November 18-iS N». 11 (Pro vincinalblad N°. 67) ten geleide der bij evengenoemde dispositie na_ dèr vastgestelde Lijst van 15G binnen de Provincie Noordz Holland Alkmaar, den 1 Sden November 1848. Tengevolge der oproeping in deze en andere couranten door Mr. P A de Lange gedaan aan allen, die binnen dit Kiesdistrict belan„ stellen in het werk der verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Stalen-Generaalen van de beide kandidaten voor de Eerste Kamer, werd heden hier in bet locaal Harmonica, in de Lumbaid- 110 Ie We, magmen he! aa.,1.1 aanwenen, op on,„mal, TS"*^ Be! «TI1 «imcnmmle, wee, met eon.lor., toespraak op het hoogst gcwigtigc van het oogeubhk, nu Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADVERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1