Burgemeester wethouders der Stab alkmaar m m. COUR A N T. 27 INoveinber. i r ZEGEh. PUBLICATIE. Ontvangen hebbende de navolgende Dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der provincie Noord-Holland van den 14d«> November 1848 N» omtrent het te verngtene m het geval dat niemand bi] de aanstaande verkiezingen van Leden voor de Kamers der Staten-Ge neraal, de volstrekte meerderheid heeft erlangd. rt-- STAATSRAAD. GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Herzien do circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten, dd. 18 Oc tober il. No. 11, waarbij aan de Besturen der Hoofdplaatsen van Hoofd-kie'sdistricteneenige algemeene voorschriften zijn gegeven, ter bevordering eencr geregelde uitvoering van het voorloopig Kies- reglement^t algemeCne punten ook de bepaling voorkomt tui hetgeen door evengemelde Besturen behoort verngt te worden voor hel geval dat bij eerste stemming niemand de volstrekte meerheid beeft erlangd. Overwegendedat de kennisneming daarvan voor de verdere Be sturen en "in het algemeen, voor de Kiesgeregtigden van belang is te achten. Heeft goedgevonden Heeren Burpcmecsteren en Wethouderen der Steden en Heeren Bur- "pmeesteren eii Assessoren der Gemeenten ten Platten Lande kenbaar tu maken met verzoek om daaraan op de ten hunnent gebruike- liike wil ze vertier de noodipe publiciteit te geven, dat bij opgeme- de circulaire door Heeren Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 1° Dat ingeval bij de stem-opneming in de Kiezers-vergadering in de Hoofdplaats van het lloofd-kiesdistrict mogt komen te blijken dat niemand de volstrekte meerderheid heeft erlangd, alsdan 'uit het resultaat der stemmingen een dubbeltal voor elke keuze zal worden opgemaakt, en dat door het lot zal worden beslist, wie op de dubbeltallen zal worden geplaatst, indien bij gemis van volstrekte meerderheid mogt worden be vonden dat twee of meer personen een gelijk getal stemmen hebben bekomen. ...u i, ua 2° Dat de voorzitter der Kies-vergadenng in het hierboven be doeld geval, onder terugzending der ledige stembussen, bin nen 24 uren de alzoo opgemaakte dubbeltallen ter kennis brengt van de Plaatselijke Besturen van liet geheele Kiesdis trict welke daarvan op de gebruikelijke wijze aan de Inge- letenen kennis geven. V Dit hel tijdstip, waarop tot eene tweede stem-opneming inde llooIU- nlaatseii der Hoofd- en der Onder-kiesdistricten zal worden overgegaan, door Heeren Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld en kenbaar gemaakt. Haarlem, den 10d<=» November 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. Brengen dezelve mits deze naar aanleiding van het daartoe aan hun gedaan verzoek ter kennisse van de belanghebbenden. den 17den November 1848. Burgemeester en TPethouders voornoemd f. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. van onaangenaamheden en noodelooze kosten. Haarlem, den 16d*n November 1848. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van E W IJ C K. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griflier der Staten, II. H. RöEL L. II. De voorschreven Publicatie a. te doen plaatsen in de Amsterdamsche-Haarlemsche- en Alkmaarsche-Couranten. b. door middel van het Provinciaal Blad ter kennisse te bren gen van de Plaatselijke Besturen in dit Gewest, en II. E. A, daarbij tevens uittenoodigen en daar, waar dit noodig mogt zijn aantemanen om hnnne Ingezetenen met die bepa lingen voor zoo verre dezelven hunne Gemeenten betref fen', békend te makenen H" E. A. voorts aantebevelen om te zorgen dat de Ingezetenen bij het daar zijn van den tijd der Her-ijkvooraf tijdig aan hunne verpligting tot het doen Her-ijken der Maten en Gewigten worden herinnerd. III. Een exemplaar dezer te doen zenden aan de Arrondissements ijkers in de Provincie, tot informatie. Haarlem, den 16den November 1848. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van E W IJ C K. Ter ordonnantie van d ezelven De Griffiier der Staten, H. H. R E L L. Alkmaar, BURGEMEESTERenWETHOUDERS der StadALKMAAR ontvangen hebbende eene dispositie van Heeren Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland van den 15d™ November 1848 N". 11, (Pro* vinciaalblad N°. 67) ten geleide der bij evengenoemde dispositie na der vastgestelde Lijst van 156 binnen de Provincie Noord - Holland verkiesbare ingezetenen tot afgevaardigden voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Brengen mits deze ter kennisse nnnner Ingezetenen Dat de voornoemde lijst voor hun die zulks zouden verlangen, op de Stedelijke Secretarie ter inzage is gelegd, met uilnoodiging om daarvan kennis te nemenwaartoe de gelegenheid van heden af dagelijks des voormiddags van 10 tot 2 uren is opengesteld. Alkmaar, den 17den November 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. De GEDEPUTEERDE STATEN van de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, Willende de Ingezetenen in de gelegenheid stellen om zich, bij den aankoop, zoo van nieuwe, als van oude Nederlandsche Maten en Gewigten, te kunnen verzekeren, of die Maten en Gewigten al dan niet aan den IJk en Her-ijk nog moeten worden onderworpen en ten einde de Ingezetenen tie behoeden voor onwillekeurige overtredin gen en tevens vnortekomen dat niemand onwetenheid van den aangenomen jaarletter, zonde kunnen voorwenden. Hebben goedgevonden: j I. Bij deze te doen kenbaar worden aan alle wien het zoude kun nen aangaan. 1°. Dat de Her-ijk der Lengtematen en Gewigten voor het jaar 1849, zal beginnen in de stad Amsterdam met den 2den Ja nnarij en eindigen den 30^ April; dat die voor de In houdsmaten van drooge waren en van het Goudgewigt, al daar zal plaats hebben in de maand Mei, en die der Vocht maten voor den handel in het groot en in liet klein ter dier Steden, in de maand Junij. 2°. Dat de Her-ijk van al de Maten en Gewigten in het Arron dissement Amsterdam en in de overige Arrondissementen Haarlem, Alkmaar en Hoorn, zal beginnen met den lstcn April en eindigen den 30sten Julij 1849. 3°. Dat tot den IJk en Her-ijk, gedurende het jaar 18-i9, be stemd is de letter E van' gothischen vorm. Dc belanghebbenden worden bij deze aangemaand om zicli de ge melde tijdstippen ten nutte te maken, ten einde zich tc vrijwaren BURGEMEESTER en WET II OU DER S der Stad ALKMAAR, brengen mits dezenaar aanleiding van Art. 3. der Keure op het houden van Varkens binnen (leze Stad op den 22"en September 1846, door den Raad dezer Stad gearresteerdter kennisse van de belanghebbenden Dat alle in den loop dezes jaars daartoe verleende vergunningen met den 30stcn dezer maandophouden van kracht te zijnen dien volgens voor zooveel men verlangen mogt die gunst te behouden, op "nieuw behooren te worden aangevraagd. Dat deze aanvrage zal kunnen geschieden ter Stedelijke Secretarie van heden af tot en met den 29slen dezer maand, dagelijks (Zon- en feestdagen uitgezonderd), van des morgens 10 tot 's namiddags 2 uren; terwijl van hun die daarvoor eene toelating voor het jaar 1848, hebben gehad, niets dan de overlegging dier acte tot nadere lie- oordeeling vereischt wordt Amaar, den 18den November 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd Ff C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven Dk DIEU FONTEIN VERSC11UIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden. Dat van Stadswege een der Comicsen van de Stedelijke Middelen is gecommitteerd tot de opneming der Patentenbij art. 36 der Wet oi. dat middel bepaald, en dat door dezen met den Hear,raarder der Directe belastingen, ingevolge de bepaling der Wet daartoe (aan vang nemende met den 20* dezer maand) zal worden overgegaan Weshalve een ieder wordt uitgenoodigd en voor zoo veel noodig gelastdezelve Ambtenaren in die kwaliteit Ie erkennenen dezel ven alle verlangde inzage en ophelderingen te verleenen. Alkmaar, den I8d™ November 1848. Burgemeester en TVethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven Dt DIEU FONTEIN VERSCHITR, Adveiitentibn gelieve men des Zaturdng mid* dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelicgt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1