a d a g i li D %j m jy a J[ PROVINCIE NOORD -HOLLAND. PUBLICATIE. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen JtgL^ yk-'A' K C 'k uitgegeven. AnvERiENTiëN gelieve reen desZaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. Fr STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie.NOORD-ROLLAND, Gelezen de missive van den lieer Opper-Houtvester, van den 5 December 11., n°. 40. betrekkelijk de sluiting der Groots Jagt. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten van den 7 December 11.n°. 37. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens de bepalingen van den lieer Opper-Houtvester voor noemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteld do groot» dagt, met den dertigsten December aanstaande, met zons ondergang zal zijn gesloten. Wordende de 'belanghebbenden tevens door deze Verwittigddat Mi vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt bereids J t Ton geslotende Houtvesters gemagtigd zijnom cunsent-bil- Mtten tot vervoer aftegeven, geldig voor den tijd, welke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld Fn ondat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden zal deze alomnie worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlemden 9d™ December 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. UrSTAATSRAAD GOUVERNEUR dehProvincie NOORD-HOLLAND; rPieren eene missive van den Luitenant Kolonel, Directeur der Ko- JÏÏS SELrij .e BorcttloM. 9, December II. 133, h.„d™- de kennisgeving dat er gedurende den dektijd van het jaar 1849 wederom hengstenbinnen deze Provincie, zullen worden beschik- bXeneteb1i Deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat op den 9S*ten Maart 1849, twee HENGSTEN binnen de gemeente Felsen zul- len worden aangebragt, en dat men derhalve met uitzondering van 7nn en Feestdagen de Merriën aldaar ter dekking zal kunnen aan- Meden na zich" vooraf bij bet Gemeente-Bestuur te hebben ver- voedter bekoming van het Certificaat, voorgeschreven bij art. van het Ree-lement voor de voormalige Rijks-Stoetenjen goed- «kei' bij Koeinklijk bo.luil dm 23™ 3u„ij 1826, n». 115, zulks ten bewijze' dat de Merriën behooren aan diegenen door wie zii lor dekking worden aangeboden; zullende daarvan door het Gemeente-Bestuur aanteekening worden gehouden op eene daartoe bestemde lijst. Haarlem, den 13d<"> December 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. fFnpen van Haarlemaan den Helderin het Ileeren-Logement le Nieuwediep, bij Ihnen en in het Logement den Burgop het Eiland Texelaan het Oude Schildin de Zeven Provinciën op het Eiland Wieringen te Ilippolitushoefte Medemblik en te Enkhuizen, in oe Valk; te Edam, in het Heeren-Logementte Hoorn, in de Doelen en in het Ongemaakte Schip; te Purmerende in de Vergalde Roskam te Monnickendamin den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Muiden, in het Hof van Holland; teNaardenbij. Juf rissen; le Buiksloot, in het Roode Hertte Utrechtin het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te Sliedrecht, inliet Regthuis, te Hardinxveldin de Dorpsherberg en te Beverwijk, bij den Kastelein Hulsman Zullende acht dagen vóór' de Bestedingzoo veel noodigaanwij zing in loco worden gedaan, terwijl alle verdere informatien tc be komen zijn bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat E. db KRUIFF, te Haarlem, en hij den Ingenieur A. B. MENIZ, te Pur merende. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR breu gen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Patenten van liet le en 2« kwartaal des loopenden dienst jaars 1848/49 in gereedheid zijn gebragten aan de daarbij betrokkene personen, welke zich daartoe tusschen den 17^ en 31™ dezermaand des voormiddags van 10 tot 2 urenter Stedelijke Secretarie zullen aanmelden op derzelver aanvrage en tegen overgifte van het ontvangen recu, en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde regten Bullen wor den afgegeven. Alkmaar, den 14d™ December 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven Db DIEU FONTEIN VERSCHU1R. MINISTERIE VAN BINNENLANDSCIIE ZAKEN. PROVINCIE NOORD -II OLE AND. AANBESTEDING. Op Zaturdac den 23sten December 1848, des namiddags ten 2 ure 1 on(Jer nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur dei- Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement le Haar lem worden aanbesteed Het UITDIEPEN van eenige gedeelten van het Groot Noord-Hol" landsch Kanaal, in twee perceelen. De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op hetwelk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hehben, zal, tegen den prijs van 25 cent, voor de Gegadigden, verkrijgbaar zijn, op de navolgende plaatsen, als: Aan bet Provinciaal Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem, hij den lloofd-lngenieur van den Waterstaat E. de Iiruijff te Haar lem bii den Ingenieur van den Waterstaat J. Ortt te Alkmaar, en bij den" Ingenieur A. B- Bents te Purmerende. Zullende drie dagen vóór de besteding zooveel noodig aanwijzing in loco worden gedaanen inmiddels nadere informatien te beko men zijn bij den' Hoofd-lngenieuren bij de Ingenieurs voormeld. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen mits deze naar aanleiding van art. 21 van het voorloopig Kies-n-eglementter kennisse van de Ingezetenen: Dat afschrift van bet Proces-verbaal van de op heden alhier gr- hondene kiesvergadering van het 1'' Hoofd-Kiesdistrict van Noord- Holland op de Stedelijke Secretarie ter inzage voor de Ingezetenen is nedergelegd. Alkmaar, den 14den December 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. AANBESTEDING. Op Woensdag den 27s'™ December 1848, des namiddags ten 2 ure, zal onder nadere approbatie, dooi den Staatsraad, Gouverneur dei- Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. 11.E.G. door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gou vernement te Haarlem, worden aanbesteed: Het zesjarig onderhoud der Bakens in het I.T en in de Voorzaan en van°de Oeverwerken van den Aehtersluispolder en van het Westzaner Buitenland, van 1 November 1848 tot ultimo Oc tober 1854. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenwaarop deze Aanbesteeding zal plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernement van Noord- Hollaiidin de voornaamste Logementen eD Xoffijhuizen, als: te Amsterdam in het Noord-IIollandsche Koffijhuis, in de Kalyerstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in bet Koffijhuis het Vosjebij het plein van de voormalige Beursin de Nieuwe Stads- 11 er bergaan bet IJ, in de Beerebijt, buiten de Utrechtsche Poort: in het"Harlinger Veerhuis, op de Texelscbe- Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlemerplein; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord- Uollandsche Koffijhuis en in het Bossche Koffijhuis, alle aan de Groule Marktte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, inde Toetasten inhei NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTERen WETHOUDEPvS der Stad AL K M A A R gezien art. 21 der Wet. op de Nationale .Militie van den 8»'en Janu ari] 1817, ii°. 1, waarbij is bepaald: dat zich jaarlijks vóór den 5d™ Ja'nuarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij de Nationale Militie voor zich zeiven dienende manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden -van eenen Vader of wel eener Moeder, (weduvse zijnde,) of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ouders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders regt op -vrijstelling-, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemankt hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland de dato 8 December 184S, n°. 57T5ÏÏ M/S.(Provinciaal blad n°. 77) waarbij aan voormeld 21set art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Nationa le Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten ge volge van art. 21 der voormelde Wet redenen van Vrijstelling heb ben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden dat zij zich"tot dat einde vóór den 5d™ Jannarij aanstaande, schrif telijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en daar bij'overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voor schriften bij Art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerd tot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zeiven als hunne Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden bevoegd zijn. Alkmaar, den 16den December 1S4S. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1J VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITEN LAN DSC 11E BERIGTEN. G R O O T - B R I T T A N N I E. Londen, den 6den December. Zondag ochtend kwam te Londonderry eene stoomboot aan met verscheidene lijken aan boord. Onbeschrijfelijk was de ontsteltenis, en een geregtelijk onderzoek werd aangevangen, hetwelk deed zien, dat het stoomschip, 11. Vrijdag met ongeveer 150 landver huizers, benevens veel vee uit Sligo naar Liverpool vertroLken zijn de, zulk ruw weder op zijnen togt ondervonddat al de passagieis onder dek weiden gezonden en de luiken gesloten, daar bij de o- verstortende baren niemand dan de matrozen op het dek konden blijven. Weldra werd de beslotene ruimte te benaauwd voor de ongelukkige emigranten, wier gejammer en geroep om lucht on der het loeijen van den storm niet werden gehooiden het gevolg hiervan was, dat, toen men den wal bereikte, 73 menschen op een' hoop dood lagen. Van den 8sten. Van den lsten Januarij af zal door geheel Enge land en Wallis het ontvangen of betalen van gelden, kortom alle geldhandel op den Zondag zijn afgeschaft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1