r 1848. \LMAAR$CÏIE ~P R O C E S-V E R R A A L, P R O C E S-V E R R A A L, M a a n c! a 2; 25 December. P PUBLICATIE, is STAATSRAAD, GOUVERNEUR dak Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen de missive van den lieer Opper-Houtvester, van den 5 December 11., n°. 40. betrekkelijk de sluiting der Groote Jagt. Gelet op de deliberation van lleeren Gedeputeerde Staten van den 7 December II., n°. 37. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, ach Ier volgens de bepalingen van den lieer Opper-Houtvester voor- nnemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Stalen vastgesteld de groote Jogt, met den dertigsten December aanstaande, met zons ondergang, zal zijn gesloten. Wordende de belanghebbenden tevens door deze verwittigd dat bii vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt bereids z;;„ afslotende Houtvesters gemagtigd zijnom consent-bil- ietlen tot vervoer aftegevengeldig voor den tijd, welke door hen tot dien vervoer noudig zal worden geoordeeld. En opdat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden zal deze alom me worden gepubliceerd, alwaar Zulks in deze Provincie Ie doen gebruikelijk is. Haarlem, rfe».9d™ December 1848. De StaatsraadGouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND; Gelezen eeue missive van den Luitenant Kolonel, Directeur der Ko- ninklijke Stoeterij te Borculodd. 9 December II. n° 133, houden de kennisgeving dat er gedurende oen deklgd van het jaar 1849, wederom hengsten, binnen deze Provincie, zullen worden besclnk- ''Trem^bj Deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat op den 28»'™ Maart 1849, twee HENGSTEN binnen de gemeente Felsen zul- len worden aangebragt, en dat men derhalve met uitzondering van Zon- en Feestdagen de Merriën aldaar ter dekking zal kunnen aan bieden na zich" vooraf bij het Gemeente-Bestuur te hebben ver- voeml 'ter bekoming tan het Certificaat, -voorgeschreven bij art. ~,n van het Begtement voor de voormalige Rijks-Stoeterijen goed gekeurd bij Koninklijk besluit van den 2d™ Junij 1820, n°. 115, en zulks ten bewijze dat de Merriën behooren aan diegenen door wie zii ter dekking worden aangeboden zullende daarvan door het Gemeente-Bestuur aanteekening worden gehouden op eene daartoe bestemde lijst. Haarlem, den 13d™ December 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. KBUIFFte Haarlem, en bij den Ingenieur A. B. MENTZ, te Pur- merende. houdende mededeeling der namen van ben, die bij de plaats gehad hebbende Tweede Stemmingtot Candidaten voor de Eerste-Kamer der Staten - Generaal zijn verkozen cn van het getal steromen, ojJ ben uitgebragt. Op heden, den zestienden December 1800 achtenveertig, is, ten gevolge van Sliet bepaalde bij artikel 22 van het voorloopig Kies reglement, vastgesteld bij de wet van 11 October 18^8. (Staatsblad n°. 70), door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overgegaan tot het' onderzoek van de ingekomene Processen-verbaal van tweede stem min cin de Hoofd-kiesdistricten daartoe aangewezen bij Reso lutie van 2 December bevorens n°. 1 (Provinciaalblad n°. 74). En is daarbij aan de Gedeputeerde-Staten geblekendat tot candi- daten voor de' Eerste-Kamer der Staten - Generaalmet volstrekte meerderheid der uitgebragle stemmen zijn benoemd In het eerste Houfd-kiesdistrict De lieer A. Ebeltngmet 182 stemmen. In het tweede Hoofd-kiesdistriet De lieer S. P. Labouchéremet 197 stemmen. In liet vierde Houfd-kiesdistrict* De Heeren «K van Eik, met 174 stemmen en Jhr. Mr. J. M. Deutz van Assendelftmet 108 stemme», In het vijfde Hoofd-kiesdistrict De Heer Mr. J. Corvcr Hooft, met 225 stemmen. In het Zesde Hoofd-kiesdistrict De Heeren Jhf L. J. Quarles van l'ffordmet 240 stemmen ea Mr. C. Diemont, met 228 stemmen. In het zevende Hoofd-kiesdistriöt De Heeren Jhr. Mr. H. Hoeufft van Felsenmet 623 steramen en P. Huidekoper, met 595 stommen. In het negende Huofd-kiesdislric! De Heer F. van der Oudermeulenmet 327 slsmmen. In het tiende Hoofd-kiesdistrict: De lieer P. Huidekoper, met 583 stemmen. En is hiervan overeenkomstig gemeld artikel 22 van het voor loopig Kies-reglementopgemaakt liet tegenwoordig Proces-verbaal, hetwelk zal worden gebragt ter kefmisse van het puliek door plaat- sin" in de Amsterdamsc/ieHaarlemsche en Alkmaarsche Couranten I)e Gedeputeerde Staten der Provincie Noord - Holland Van E W IJ C K. Ter ordonnantie van dezelven, De Griffiier der Staten II. U. R E L L. Op Woensdag den 27»'™ December 1848, des namiddags ten 2 ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z.H.E.G. door een der Leden van de Gedeputeerde Statenin tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaataan het [Locaal van het[ Gou vernement te Haarlem worden aanbesteed liet zesjarig onderhoud der llakens in bet IJ en in de Voórzaan en van' de Oeverwerken van den Achlersluispolder en van het Westzaner Buitenland van 1 November 1848 tot ullimo Oc tober 1854. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenwaarop deze Aanbesteeding zal plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernement van Noord- Holland in de voornaamste Logementen en Xoffijhuizen, als: te Amsterdam, in het Noord- HoHandsche Koffijhuis, in de Kal verstraal, in het Wapen van Bede inblikop den Dam, in het Kofiïjhuis j het Fosje bij het plein van de voormalige Beusr in de Nieuwe Stads- JJcrbergaan het IJ, in de Beerebijt, buiten de ütrechtsche Poort: in het"Harlinger Peerhuis, on de Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van" het Haarlemerplein; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-HoHandsche Koffijhuis en in het Bossche Koffijhuis, alle aan de Groote Markt; te Alkmaar, in den Booden Leeuwin de Toelasten in het Wapen van Haarlem, aan den Helder, in het Heeren- Logementte Nieuwediepbij lhncn en in het Logement den Burgop het Eiland Texel aan het Oude Schildin de Zeven Provinciën op het Eiland YY ie ringen te Hippolitushoef; te Medemblik en te Enkhuizen, in dc F alk te Edam, in het Heeren-Logementte Hoorn, in de Doelen en in' het Ongemaakte Schip te Purmerende in de Vergulde Boskam te Monnickendamin den Doelente Zaandam, in den Otter; te Muiden, in het Hof van Holland; teNaardenbij Jurrissente Buiksloot, in het Roode Hertte Utrechtin het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te Sliedrecht, inliet Regthuis, te Hardinxveld, in[de Dorpsherberg en te Beverwijk, bij den Kastelein Hulsman. Zullende acht dagen vóór de Bestedingzoo veel noodigaamvij- zin" in loco worden gedaan, terwijl alle verdere information te be komen ziju bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat E. m houdende mededeeling der namen van hen, die, bij de plaats gehad hebbende tweede stemming en bij het doen eener nieuwe verkiezing tot Leden van de Tweede-Kamer der Stalen-Generaal zijn verkozen, en van het getal stemmen, op hen uitgebragt. Op heden, den zestienden December 1800 acht en veertig, is, ten ge volge vanhet bepaalde bij art. 22 van het voorloopig Kies-reglement, vast gesteld bij de wet van 11 October 1848 (Staatsblad n°. 70), door de Gede puteerde Staten van Noord-Holland overgegaan tot het onderzoek van de ingekomene Processen-verbaal van tweede stemming, in de Hoofd- kiesdistricten, daartoe aangewezen bij Resolutie van 2 December, bevorens n°. 1 (Provinciaalblad n°. 74). En is daarbij aan de Gedeputeerde-Stalen gebleken 1°. Dat bij de plaats gehad hebbende tweede Stemopneming; tot af gevaardigden voor de Tweede-Kamer der Staten-Generaalniet volstrekte meerderheid der uitgebragle stemmen, zijn benoemd. In het vierde Hoofd-kiesdistrict De Heer Mr. JS. van Naamen met 200 stemmen. In liet vijfde Hoofd-kiesdistrict: De Heer J. Heemskerk Bz.met 238 stemmen. 2°. Dat bij de plaats gehad hebbende nieuwe verkiezing in het achtste Hoofd-kiesdistrict, tot afgevaardigde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaalmet volstrekte meerderheid der uitgebragle stemmen, is benoemd De Heer E. T Scheltinga Winterberg, met 561 stemmen. En is hiervanovereenkomstig gemeld art. 22 van bet voorloopig Kies-reglement, opgemaakt het tegenwoordig Proces-verbaalhet welk zal worden gebragt ter kennisse van het publiek door plaat sing in de Amsterdamschellaorlemsche en Alkmaarsche Couranten. De Gedeputeerde Stalen der Provincie Noord-Holland V A N E W IJ G K. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten, H. H. R ELL. Deze Courant wordt eens in de week en wel elUen Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. y** Advertenticn gelieve men des Zalurdag mid» dags vóór l ure.te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gu c«:ien voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1