A°' 1880. ALEiAARSCBE M a a n d a 2; 14 Januarij. PüBLICATÏ E. mt RATIONALE militie. IS IJ R G E M E E STER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ingevolge arf. 30 der Wet van den 8st™ Jan narij 1817, n°. I ver langende het Contingent dezer Gemeente in do Nationale Militie, voor den jare 1850, zooveel mogelijk aan to vellen met Vrijwilligers, die zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbie den deze dienst voor hunne medeingezetenen op zieh te nemen; Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Stad fen derzelver Jurisdictie, die dit maar eenigzins zoude mogen aangaan Dat, ingevolge art. 31 der vnorz. Wet, als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen, die op den l8'?" Januarij 1850 ongehuwd, hun 19de jaar zijn ingetreden, en hun 3Jste nog niet hebben volbragt ten warezij reeds in (dienst der Nederlandsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten de noodige geschiktheid hebben die tot de dienst wordt vereischten ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze ge meente gewoond hebben alsmede dat de aanbieding van de zooda- nigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad dagelijks (.- uitgezonderd de Zon- en Feestdagen .-) van den 27,ten dezer maand December, lot en met den 20sten Januarij aanstaande, van des voor- middags tientot des namiddags één ure. Alkmaar\,'aden 22''" ^December 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D It U IJ V E S T E IJ-N Ter Ordonnantie van dezelren, I)e DIEU FONTEIN VERSCUITR. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER f.is WETHOUDER S der Stad ALKMAAR, gezien de] dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- Bolland, de dato 1 December 1849, n°. T5'r8 MIS., (Proviuciaalblad n°. 84), waarbij is bepaald, dat de werkzaamheden der Nationale Militie voor den jare 1850, binnen de Sleden en Gemeenten dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen met den „eersten Januarij aanstaande Roepen ter voldoening aan art. 00 der wel van 8 Januarij 1817. n°. 1 omtrent de inrigting der Nationale Militie bij deze op alle Manspersonen hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad of Jurisdictie hebbende, welke op den !9t™ Januarij 1850. hun negentiende Jaar zijn ingetreden en mitsdien alle mannelijke geborenen van het Jaar 1831 ten einde zieh ingevolge art. 59 der voori. wet, in liet daartoe gereed gemaak'e register tot de ligting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art 0 van de wet van 27 April 1820, alle Mans. personen, die hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen eu als ingezetenen moeten worden beschouwdten einde zieh voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen insgelijks ter in schrijving annlegeven in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen met Dingsdag den ts,en Januarij 1850, en zal geheel en al moeten ziin afgeloopen den 20sten daaraan volgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 2clcn 4d*'ni 7den9den j ljden, 14clen( 10<len CI, I8den Januarij aanstaande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde voorlekomendat iemand in de termen der inschrij ving vallende, zieh door onwetenheid aan pligtverznim schuldig ma ke, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de In gezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen Dat, welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken of anderzins. dezelve des niettegenstaan de gehouden is, zieh Ie doen inschrijven, gelijk mede daaronder begrepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de Ónders Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kin deren of Pupillen in persoon, of door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blij vende. zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en in geval ■van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onver minderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, welke zieh aan de inschrijving liebben onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen, tot gevangenis zullen worden ver- wezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving, wordt gehouden, voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij over lijden van beiden die van den éerstbenoernden Voogd voor de ge huwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl diege nen, welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de In» gezetenen van deze Stad en Jurisdictie, welke dit aangaat, om zoo veel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een extract uit het geboorte register en eene nota van de wijk en nummer der woon plaats!, P'doch bij volstrekt noodige al'wezighied door een hunner na bestaanden of Ahiogden aan deze hunne verpligling getrouwelijk en naauwkeurig te voldoenen daardoor voortekonien dat zij niet al» onwilligen worden aangezien en gestrafthetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar, den 22sten December 1849. Burgemeester en Wethoudersvoornoemdt F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van de zeiven 1 De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. BUR G;E ME ESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen] mits deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie. Dat ook weder voor dezen winter, dc instelling tot uitreiking van warme en voedzame Spijze aan de behoeftigen eerlang zal worden geopend; dat de commissie welke zich even als zoo vele vorige jaren tot de bezorging daarvan weder belangloos heeft aangeboden door Hun Ed. Achtb. is gemagtigd tot het inzamelen van de daar toe benoodigde gelden bij de ingezetenen en dat deze zich daartoe weldra langs den weg van Inschrijving of Collecte aan derzelver woningen zal aanmelden. Burgemeester en Wethouders noodigen alle ingezetenen welke daartoe het vermogen bezitten uit, om deze liefdadige inrigting, door ruime bijdragen krachtig te ondersteunen; de winter ofschoon zich voor als nog niet streng doende gevoelenheeft niet temin ha re) eischen, waaraan het de armen zoo raoeijelijk is te voorzien de behoefte der mindere standen is door de in het vorige jaar geheerscht hebbende ziekte en buitengewone sterfgevallen toegenomen en tot leniging van dit alles wordt gelijk de ondervinding van zoo vele ja ren leertdoor bet genot van warm en gezond voedsel in den win ter zoo veel tuegebragt. Moglen dan ook allen die bel kunnen daartoe krnchtdadigde hand leenen, ware het ook alleen uit een dankbaar gevoel, voor de voor- regten dooi hen boven zoo vele anderen genoten. Alkmaar, den 4den Januarij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. l)RU IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven Dt DIEU FONTEIN VEUSCHU1R. B F R G E M F. F. S T E B en AA E T HOU I) E R S der Stad ALK M|A A R voldoende aan den inhoud der circulaire van Heeien Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, van den lid™ Julij 1844 u°. 73 (Prov. blad n". 61); IlerinneieH mils deze de Ingezetenen hunner Stad enf'Jurisdielie j dat, ingevolge de Wel van 1 Maart 1815 n°. 18 (Staatsblad n°. 21) ten aanzien van hel vieren der dagen aan den openharen Chris'elij- ken Godsdienst toegewijd Op Zondagen en zoodanige Godsdienstige Feestdagen als door de Kerkgenootschappen dezer Landen algemeen erkend en gevierd worden, geene beroepsbezigheden, noch openbaren arbeid zal mo gen plaats hebben, welke de Godsdienst zoude kunnen storen, dat geene uitstallingen van koopwaren noch op openbare mark ten, noch voor de huizen der kooplieden mogen worden ge daan, dat geene verkoop van goederen met npene deuren mag geschieden gedurende den openbare Godsdienst alle plaatsen waar drank wordt verkocht moeten zijn gesloten geener hande spelen mogen worden uitgeoefend, en dat alle open bare vermakelijkheden op zoodanige dagen geenzins mogen wor den gedoogd, behoudens enkele uitzonderingen, ter bepaling van de Plaatselijke Besturen en dan nog niet andersdan na het volkomen eindigen van alle Godsdienst-oefeningen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat deze berinnering al leen genoegzaam zal zijn, om iederen Burger daaraan te zien beant woorden; en dat niet de vreeze voor de strafbepaling, bi] die ze'f- de Wet daargesteld maar een eigen gevoel van eerbied voor die dagen van Godsdienstige afzondering een iegelijk zal terug honden van het bedrijven van daden, welke de Policie, ingevolge de haar opgelegde Aerpligtinganders genoodzaakt zoude zijn te vervolgen. Alkmaar, den 4den Januarij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUU VESTE 1JN. Ter Ordonnantie van dezelven De 91EU FONTEIN VERSCHUIR [ïn ons vorig nommer in de opgaaf der Volkstelling, is onder do nngehuwden van het vrouwelijk geslacht ïbusivelijk geplaatst 2358, moet zijn 325S.] Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AnvERTENTièNgelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1