A° 1880. ALRIAAHSCHE M a a u il a g 11 Februarij. EPPH nationale militie. Deze Courant wordt eens in de weel; en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advkrtenti0n gelieve men desZaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1UkGEDEPUTEERDE STATEN van de PROVINCIE NOORD-HOLE AND, brengen bij deze ter kennisse van de belanghebbenden dat in vol doening aan Zijner Majesteits besluit van den 21 at™ jutnj 1847 N<>. 68, de Algeraeene Provinciale Begrooting, voor de dienst van 1850, zooals die is vastgesteld, door de Staten der Provincie Noord-Hol land in derzelver vergadering van den 6^" Jul ij 1849. en goedge keurd bij Koninklijk besluit van den 22sten Jannarij 1850, N°. 67, ter visie' zal liggen in een der Lokalen van bet Provinciaal Gonver- uements-Gebouw te Haarlemvan den 4den tot en met den 28»*™ februari) aanstaande, (de Zondagen uitgezonderd) van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure. Haarlem, den 31"ten Januari) 1850. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van E W IJ C K. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten 11. H. RöEL L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKM AAR, verwittigen mits deze de belanghebbende Ingezetenen derzelver Slad en Jurisdictie, ingeschreven voor de Nationale Militie van dezen jare, dat de alphabelische Naamlijst van alle personen, die aan de ligting der Nationale Militie van dit jaar moeten deelnementer vi- sie van elk en een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Stad, van af Maandag den llfI™ Februari] tot en met Zaturdag den 2d™ Maart 1850 van des morgens tien tot des namiddags twee ure, Idei Zondags uitgezonderdten einde een ieder in staat zonde zijn om, in geval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zouden belmoren te wor den aangeteekend, of daarvan moeten worden weggelaten, daar van aan'den Heer Militie-Commissaris kennis te gevenmet last aan de Lotelingen voor de ligling des loopenden jaars, om zich op Maandag den 4den Maart aanstaande, des voormiddags ten half Elf ure, op het Raadhuis voornoemd te bevinden, ten einde aldaar voor den'dienst der Nationale Militie te loten, en redenen van Vrijstelling hebbende, die alsdan optegeven, alsmede de bewijzen tot staving derzelvenbij de Wet gevorderd uiterlijk binnen vijf dagen na de loting, te bezorgen ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar, den 8sl™ Februarij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSC11L1R. BURGEMEESTER en W ET H OUDER S der Stad ALKMAAR, voldoende aan de uitnoodiging van den Heer StaatsraadGouverneur van Noord-Holland van den 4deri dezer n°. 4 en 208/780 (Prov. blad ïi°. 13) herinneren mits deze, de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie Datingevolge art. 7 der AA et van den 248*eu April 1843 (Staat bl. n°. 14) alle degenen die 'er zake van stichtingen, vernieuwingen en aan-of bijbouwingen, lijdelijken vrijdom van Grondbelasting zul len verlangen, verpligt zijn van alle zoodanige nieuwe gestiohtie, gedeeltelijke vernieuwde en vergrootte of uitgebreide gebouwen aangifte te doen aan het Collegie van Zetters der gemeente, waar toe de gebouwen behooren, en zulks binnen zes maanden na do ingebruikstelling der perceelen of nadat dezelven voor bet eerst geheel of feu deele zijn betrokken; terwijl van die gebouwen van welke binnen gezegde termijn, geene aangifte gedaan is, de aanspraak op vrijdom zal vervollen. Burgemeester en Wethouders hierop do onlettendheid hunne ingeze tenen, tot voorkoming van schade en nadeelen vestigende, brengen daarbij tevens ter kennisse, dat Exemplaren der aangifte tot beko ming van vrijdom van Grondbelasting ten gerieve der belanghebben den'ter Secretarie voorhanden zijn, Alkmaar, den 8at™ Februari1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. 1) RU IJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NEDERLANDEN. Alkmaar den 9den Februari 1850. Ter Vergadering van het te Alkmaar gevestigd Departement der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, van 22 Januari jl., werd opgemaakt bet verslag nopens den staat van den landbouw, binnen den kring van bet Departement, gedurende het jaar 1849, waaraan wij, dooi vriendelijke mededeeling in slaat ge steld de berigten onlleenen op de volgende artikelen 1. Tarwe. Heeft, gelijk meest al de graangewassen, over het geheel bijzonder goed getierd. De kwaliteit was te Winkel en in den omtrek op Texel, alsmede aan de L a n g e d ij k e r d o r- pen uitmuntend, elders redelijk De gemiddelde opbrengst be draagt 30 mudden per bunder. ln den nieuw ingedijkten Pol der Waard en Groet, werden ruim 209 bunders met deze graansoort verbouwd, waarvan het beschot, gemiddeld op 16 mud per bunder wordt berekend, in kwalitiet over het geheel beter dan vroeger. Door de menigvuldige regens in het najaar van 1848, en welligt ook door te weinig waterberging, inzon derheid in het gedeelte, bekend onder den naam van Groet, leden alle wintergewassen in dien polder, meer of minder dooi- eenen te hoogen waterstand, waardoor de opbrengst dier gewas sen niet zoo gunstig was, dan dit anders, bij den steeds toenemen- den groeikracht in dezen polder, het geval zou zijn geweest. He! gewin van den over het geheel ruimen oogstdit zij in het algemeen mede opgemerkt, ging voor den Bouwboer hier ge lijk elders verloren, door de lage graanprijzen niettegenstaande, bij vergelijking der prijzen op andere markten dia te Alkmaar voiirdeelig mogen worden genoemd. De vroeg ingevallen vorst veroorzaakte dat de aanvoeren, anders zeker meer, over het ge heel beneden die van het vorig jaar bleven. Op gemelde markt Werden omgezet 12,251 mudden Tarwe, gemiddeld tegen ƒ7,— per mud. 2. Jlogge. De oogst was bijna overal uitstekend goed kwaliteit en kwantiteit uitmuntend, zoodat men op Wier in gen en in den Wieringer waard, alsmede aan den Duinkant, waar het beschot 22 inud per bunder beliep, bijzonder te vreden was. Te W i n k e I en omliggende gemeenten, waar dit zaad echter mir.der wordt verbouwd was de opbrengst 25 mud Ie Beverwijk en omstreek 15 a 20 mud per bunder; alleen Terschelling klaagt over een matig getier, veroorzaakt door storm en regen in den bloeitijd. In Waard en Groet' werden slechts 21 bunders, 30 roeden met Rogge beteeld, heb bende! opgeleverd een beschot van 16 mud per bunder. In het gedeelte van dien polder, bekend onder den naam van Waard bij Kol hom, werd eene oppervlakte van 12 roeden met de in het voorgaande jaar geteelde Slauden - Rogge be zaaid. Weder voldeed deze rogge, in vergelijking met de gewo ne winter-roggein denzelfden polder uitgezaaid, bij uitstek, doch op verre na niet in die mate als in het vorige jaar, toen een lOOvoudig product werd vermeld.Eu de uilstoeling, én do scheut, waren veel minder voordeelig. Dertig kop uitgezaaide rogge gaven een product van 3§ mud, of ruim 29 mud per bunder. De heer J. J. Bruinsma, te Leeuwarden, zegt in zijne Naspo- ringen en Bijdragen betreffende eenige in Noord-Nederland ge- kweekte granen medegedeeld in het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 6de Deel, lste Stuk, pag. 82, handelende overdo soorten van Hogge het volgende Andere soorten van dit geslacht wordenvoor zoo verre mij bekend is, niet verbouwdwant de dus genoemde Rijnsche, Pru issische en Archangelsche roggekomen geheel met deze overeen de hoogleeraar van Hall geeft evenwel eene variëteit b op en wel de Standen Rogge, welke eene zeer uitvloeiende halm heeft; door gelijkmatige kweeking als de gewone Rogge, schijnt echter die verscheidenheid geheel in deze over te gaan." Dit gevoelen schijnt zich bij de hiermede gedeelde uitzaaijing te bevestigen, doch voor als nog meeneu wij daaraan geen onbe paald geloof Ie mogen hechten Bij kleine hoeveelheden uitzaai- jende, kunnen immers geringe oorzaken eenen beslissenden in vloed op het gewas uitoefenen zon toch had het ineggen van Boode Klaver in April eene ziglbare terugzetting van het gewas op de eene akker van de Standen Rogge ten gevolge, ter wijl de juist daarnaast liggende, eenige dagen later dezelfde be werking ondergaande, niets daardoor leed. Thans zijn 1 bonder en 90 roeden met 3 mudden van de ver- kregen' Standen Rogge bezaaid terwijl een landman nabij O p- meer, J mud daarvan verkreeg, onder voorwaarde de uitkom sten mede !e deelen. liet Departement stelt zich voor de uitkom sten van beide, in het verslag van het volgende jaar op te geven, eri daardoor me! eenige meerdere zekerheid hel gevoelen van den Heer Bruinsma te beoordeelen. Op de markt te Alkmaar, werden aangevoerd 8,120 mud den Rogge waarvoor gemiddeld 4,75 per mud is besteed Vervolg hierna.) =^KB=S=3—.- LIJST'van SCHEPEN, sedert den 1 tot den 7 Februarij 1850. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Triton, kapt. H. Olie, Polluxkapt. C. van der Wijk, Amicitia kapt. C. Abrahams, Catharina, kapt. W. C. Ran, Thetis, kapt. H. D. Rademaker, Graaf van Nassau, kapt. C. n. Niehof en Johanna Catharina, kapt. D. C. Claus, alle 7 v. Batavia; Snelheid, kapt. IJ. Gorter eu Harlingen, kapt. L. Schaap, beide v. Suriname; den Am- stel, kapt. G. W. Kernkamp v. Havana; Ide Elsienakapt. II. M. Berghuis v. Lissabon; Trekvogel, kapt. M. Lovius v. Bordeaux Kaas handel, kapt. ,1. Zeijlstra en Maria, kapt. 11. Terpoter, beide laatste v. Sunderland; de Vr. Neeltjekapt. A. A.Kruzinga, v.New castle en alle u. Amsterdam. U1TGEGAA N. geene Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijdag den l5len Februarij 1850, des avonds te vijf ure, en op Vrijdag, den S»1™ Februarij daaraanvolgendeter zelfder ure, bij afslag finaal verkocht, het navolgende perceel: Een Huis, Pakhuis en Erve, ingerigt tot eene Steenkooperijbin nen de Stad Alkmaar, aan de zuidzijde van de Oude Gracht, in wijk .4 No. 66. strijkgeld de heer J. A. Benit f 775, verhoogd door den heer Jb. Helling, met 2000 Tot finale Sluiting der winter-werkzaamheden van het lief hebberij Tooneel-gezelschaponder directie van P. R. BOOGH op Maandag den lld™ Februarij 1850, ten zijnen Huize: GELD IS DE 7,IEL DER ZAKEN, Het VASTEN-AVONDSPEL en De VERIJDELDE LIEFDES VERKLARING, alle Blijspellen met Zang. Tot Slot: DENJL A AN.ONS or U00G ra DROOG, vervaardigd door Boogk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1