A0 18 0. COURANT. 4 M a a r t. M a a ii d a g PUBLICATIE. Deze Courant wordt, eens in de week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uigegeven. AnvERTENTiès gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. <iQ IO^e STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-HOL- LVND, gelezen eene missive van den Luitenant Kolonel. Directeur der Koninklijke Stoeterij te Borcnlodd. 14. Februari] II., n°. 17; Rondende kennisgeving, dat er gedurende den dektijd van bet jaar 1850, wederom Hengsten binnen deze Provincie zullen worden be schikbaar gesteld. lirengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat op den 28sten Maart 1850, twee HENGSTEN, binnen de gemeenten Velzen, zullen worden aangebragten dat men derhalve met uitzondering- van Zon- en Feestdagen, de Merriën aldaar ter dekking, zal kun- uen aanbieden, na zich vooraf bij het Gemeente-bestuur te hebben vervoegd, ter bekoining van het Certificaat voorgeschreven bij art. 256 van het Reglement voor de voormalige Rijks Stoeterijen, goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van den 2den Junij 1826], n°. 115, en zulks ten bewijze dat de Merriën behooren aan diegenen, door wie zijter dekking worden aangeboden zullende daarvan door bet Gemeente-bestuur aanteekening worden gehouden op eene daar toe bestaande Lijst. Haarlem ,\den 219t«» February 1850. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND; Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opperhoutvester, van den 6den Februari] 11., n°. 39, betrekkelijk de sluiting der Fisscherij. Gelet op de deliberatiën van Heeren Gedeputeerde Staten van den 14den Februarij II., n°. 39; alsmede op de nadere missive van den Heer Opperhoutvestervan den 18den Februarij 11., n°. 11. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbendendat achter volgens de bepalingen door den Heer Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteldter con servatie van de Visscherijdezelve zal gesloten zijn van den eersten April eerstkomende tot en met den vijftiende Mei daaraanvolgende met uitzondering van het vissche» op Aal en Paling met Aalkorvcn en zoogenaamde Mallefuiken onder bepaling nogthans dat de Visch tot den 15den April aanstaande, zal mogen vervoerd en verkocht worden. Wordende de belanghebbenden wijders herinnerd aan de bepalin gen van het Koninklijk besluit van den 23sten Mei 1824 (Staatsblad n°. 34) waarbij bet Visschen met den Hengelin den gesloten Visch- tijdin alle Wateren hoe ook genaamd wordt verbodenalsmede aan'de bepalingen van art. II, 12 en 14 van de wet van 11 Julij 1814. n°. 29, (Staatsblad n°. 79) op het stuk der Jagt en Visscherij; Zijnde die artikelen van den navolgenden inhoud Art. 11. De tijd der opening van de Jagt- en Yischtijd, zal voor iedere Provincie afzonderlijk jaarlijks door den Opper-Houtvester met overleg van de Provinciale Staten worden geregeld." Art. 12. In den aldus bepaalden besloten tijd der Jagt en Vis scherij, zal geen Wild noch Visch, waarvan het jagen of vangen, alsdan verboden is, langer dan gedurende acht dagen, na het slui ten van den Jagt- of Vischtijdmogen vervoerd, noch langer dan veertien dagen, na die sluiting mogen verkocht worden, buiten bij zondere voorkennis van Onzen Opper-Houtvester." Art. 14. Alle overtredingenwaarop geene bijzondere boete is gesteld zullen gestraft worden met eene boete van twintig gulden onverminderd de verben) i..g van bet Jagt of Vischtnig, de Honden mitsgaders het gevangen Wild of den gevangen Visch, zoo als zulks bij art. 7 wordt gestatueerd gevonden." En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 279ten February 1850. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. NE DERLANDEN. Alkmaar den 28sten Februarij 1850. De Collecte ten behoeve der ongelukkigen door den jongsten wa tersnood op den 27sle» dezer alhier gehouden, heeft opgebragt de som van f 1017.28. en levert alzoo blijk van het wezenlijk dop! dat door de ingezetenen dezer stad, iu die treurige omstandigheid is ge nomen. De juiste stand der bevolking dezer stad, was op den eersten Ja- miarij 1850; 4802 van het mannelijk en 5346 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 10148 zielen. Alkmaar, den Isten Maart 1850. Aan bet verslag van het Departement Alkmaar der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Njverheidnopens den staat van den landbouw, gedurende het jaar 1849, ontleeuen wij ten vervol ge, de onderstaande mededeelingen 6. Koolzaad. Is over het geheel ongunstig geslaagd. Te Petten en Wieringerwaardwarende uitkomsten matig. Het winter kool zaad leed in den polder Waard en Groet van den wormen gaf een uiterst gering beschot, over ruim 119 bunders, slechts 7 <nud| per bunder, niet beter was de opbrengst van 21 bunders 50 roeden met zomer koolzaad beteeld. Op Texel daarentegen is de uitslag verschillend geweest: op nieuwe en Graafgronden beeft bet uitnemend koolzaad opgeleverd. Op andere was de quantiteit minderde qualiteit is overal zeer goed geweest. Op de markt te Alkmaar werden omgezet 2362 muddenge middeld tegen 11,50 per mud. 7. iVlas. De Vlasteelt gelukte op Texel goed, in den Wicringcr- waard, redelijk, lengte en hoedanigheid is overal zeer voldoende; Ook] in Waard en Groet bespeurde men vooruitgang; dein dien polder met dit gewas beteelde 21 bunders, 30 roeden, 50 ellen, gaven allen redelijk wel, sommige zelfs zoodanig, dat, tengevol ge dier gunstige uitkomst, ongeveer 200 bunders aan Zuid-Hol- landsche Vlasbouwers voor den oogst van 1850, tegen 150a f 160,per bunder zijn verhuurd geworden. Op de'markt te Alkmaar, werden 116 mudden Lijnzaad, te» gen den gemiddeldeu prijs van f 8 per mud afgezet. 13. Erwten. Zoowel de vale en graauwe, als de groene en witte, leverden in het algemeen een gaaf, goed en overvloedig ge was, in Waard en Groet van 16 ft 20aan den Duinkant van 20, en aan de Langedijkerdorpen zelfs van 30 mud per bunder. Op de markt te Alkmaar, werden 2215 mudden van de ver schillende soorten Erwten aangevoerden tegen den prijsge middeld van 7,50 per mud afgezet. 14. Paarden Jen Duiveneóonen. Het verbouw bepaalt zich in den kring des Departements tot de Paardenboonen, welk gewas aan den Duinkantveel door de luis leed en daar eenen schraleu oogst gaf, dooreeu van niet meer dan 10 mud per bunder. Op de Eilanden en in den Wieringerwaard was de opbrengst matig. Op bet Koegras en elders is men beter voldaan. Het beschot beliep |te Winkel en omstreekdooreen 36 a 38 mudden per bun der van de beste hoedanigheid aan de Langedijkerdorpen 30 mud, en in Waard en Groet, op ruim 7 bunders 20 a25 mud per bunder. Te Alkmaar werden ter markt gebragt 6,486 mud den Boonen, omgezet tegen den gemiddelden prijs van f 4: per mud. 16. Aardappelen. Hebben in sommige gemeenten boven verwach ting, over het geheel, redelijk gegeven. De bekende ziekte, werd te Petten, Helder, Wieringerwaard, op Texel, Wieringen en Vrk, niet waargenomen, doch vertoonde zich meest elders, schoon in geringe mate. Zij openbaarde zich bij de wintersoorf reeds vroeg, door eene verdorring van het loof, doch bepaalde zich grootendeels bi; den stengel, zoodat de knol meest onaan getast bleef, de opbrengst dooreen niet meer dan beneden een vooideelig gewin en de kwaliteit vrij goed is. Op Terschelling werd de ziekte vooral onder de roode soorten opgemerkt, en schat men het verlies op Op enkele plaatsen heeft zware nachtvorst de groei der Aardappelen verminderd. Aan de Langedijkerdorpen hadden sommigen zich in het vo rig jaar, wel bevonden bij het vroegtijdig rooijen der zomer- aardappelen, kort nadat zich de ziekte vertoonde. Die ervaring wenscheride te benutten, had men, toen de ziekte, omstreeks het midden van Augustus 1849, daar werd opgemerkt, dadelijk een gedeelte gerooid, waarvan echer wel f ging verloten; ter wijl de 14 dagen of nog later gerooiden, over het geheel gaaf en goed bleven. Het besehot was daar 100 mud, aan den duin kant, 80 mud, te Winkel en omstreek, dooreen 150h 160 mud per bunder De gemiddelde prijs beliep f 1,50 per mud. 17. Knollen. De witte en geele Raap slaagde aan de Langedijker dorpen redelijk. Ook aan den Duinkant gelukten de Rapen wel. In het 7e District, worden de Knollen alleen onder deu Helder en op Texel geteeld waar het beschot gering was. De prijzen beliepen van de Koolraap f 1. per 100 stuks, van de witte raap f 1,25 per 1000 stuks en van de geele raap 30 cents per mud. 18. Wortelgewassen. Op Texel hebben Mangehcortel en Paardenpeen vrij wel gegeven. De Langedijker roode wortelen leverden een goed beschot, maar waren nog al vurig en aan bederf on derhevig zij werden verkochtgemiddeld tegen 40 cents per 1000. Door droogte en vroege vorst, slaagden de roode Bie ten slechts matig; de prijzen waren zuinig van de beste 3. van de midden soort, een ligt gewas, 2,50 per 1000 stuks. 20. Klaver. Over het algemeen heeft de jarige een goed gewas en eenen gunstigen oogst geleverdde jonge (van 1849) is goed aangeslagen. In den nieuw ingedijkten polder Waard en Groet zijn van de ruim 102 bunders wel eenige bunders geheel mis lukt en andere weinig gelukt; doch vele bunderlalen zijn goed aangeslagenen leverde een gedeelte daarvan vrij voldoend hooi en beesten voeder. 21. Graslanden en Hooi. De graslanden stonden in bet zachte voor jaar over het geheel voortreffelijken beloofden nog later eene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1