r is»®. ALMAARSCHE ZELFBEPROEVING. Uit hoofde van herstellingen zal de doorvaart door de brug aan •jen buitensingel tussehen de Heiloër- en Bergerpoorten der Stad Alkmaar, tot nadere kennisgeving gesloten zijn. Alkmaar den Maart 1850. Namens Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar De Secretaris Da DIF.U FONTEIN VERSCHUIR. Het heeft Hare Majesteit de Kouingimie Weduwe behaagd om aan le Baad der Moederlijke Soeiteit te Alkmaar, dezer dagen wederom te doen toekomen Hoogstdexelver gewonen aanzienlijke jaarlijksclte bijdragen van f 100, LI.IST van SCHEPEN, sedert den 8 tot den 14 Maart 1850. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. .Jane Dunn, kapt. J. Williams en Albion, kapt. R. Sindclair, bei de v. Sunderland n. Amsterdam. UITGEGAAN. Tlarlingen, kapt. R. L. Schaap, Anna Elisabeth, kapt. K. B. de Weerd Anna Elisabeth, kapt. A. A. Harken en Anna Maria, kapt. D. Steinveld, alle 4 v. Amsterdam n. Suriname; Raphael, kapt. J. A. Buijkes v. dito n. Curacoa den Amstel, kapt. G. W. Kernkamp v. dito n. La Guayra; Foska Helena, kapt. E. Y. Post v. dito n. New jork Diana, kapt. P. L. Schep en Aatje Bronstkapt. H. T. Muller, beide v. dito n. Genua; Hendrika Dorothea, kapt. A. van Aken v. dito n. Rochefort Flero kapt. S. van Duin v. dito n. Batavia de Vrien- den, kapt. Z. J. Prins v. Purmerende n Drammen. Veiling, gehouden in den Nieuwen Voelen te Alkmaar, op Vrijdag den 8sten Maart 1850, des avonds te vijf ore, en op Vrij dag, den 15'len Maart daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag finaal verkocht, de navolgende perCeelen 1. Een Huis en Erve, te Alkmaar, aan het Verdronkenöordin wijk DN°. 450. strijkgeld Johannes Banning 755, verhoogd door Denzelvemet110. 2. Een Huis, Koestal, Boet en Erf of Tuin, gelegen als voren, aan de Schoutenstraat en uitkomende aan de Koornstraat, inwijk A, N°. 383. strijkgeld de Makelaar F. M. Aghina 500, niet verhoogd. 3. Een Tuin of het Erf, zijnde een gedeelte ter grootte van 14 roe den 69 ellen, van het perceel kadaster Sectie A, N°. 770. strijkgeld de Makelaar F. M. Aghina 925, niet verhoogd. N°. 2 en 3 gecombineerd f 1425, verhoogd door den Makelaar F. M. Aghinamet 925, J)e Commissie van Landboutv in NOORD-HOLLAND, brengt ter kennisse der belanghebbenden dat de gewone HENGSTENKEU- REN zullen plaats hebben, op MAANDAG den 25slen Maart 1850, te AMSTERDAM, op het Drilvelddes namiddags ten drie ure. te ALKMAAR, op het Doelevelddes middags ten ttvaaif ure. Op last der Commissie J. van L E N N 1 PSecretaris. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 10 tot den 16 Maart 1850. Willem Klasingoud 76 jaren. Hermina van 't Bief, echtge- noote van Willem Tiesing, oud ruim 33 jaren. Klaas Kroon, oud S0 jaren. Petronella van der Linde, echtgenoote van Petrus Ge- rardus Weijmer, oud 43J jaren. Siba Jesina Elisabeth Jansen, weduwe van Johannes VViederhoIdoud 60 jaren. Rernardus Krom oud 64 jaren. Bij den Boekhandelaar II. J. VAN VLOTEN alhier, is heden van de ners gekomen Naar het Hoogduitsch van JOH ANN KASPAR LAVATER. In lin- ien bandjemet vergulden stempela 40 Centen. V STADS DANK van LEENING te ALKMAAR. Verkooping op Donderdag den 21sten Maart 1850, der PANDEN beleend gedurende de maanden October, November en December 1848. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn van des voor de middags 10 tot des namiddags 2 Ure. Op Woensdag den 20steu Maart 1850, des voormiddags ten 10 ure, zal men voor het Huis gemerkt N°. 475, in Ifik wijk D, aan de zuidzijde van het Verdronkenöord te Alk maar, verkooping houden van eenen netten en zindelijke?» INBGE- DEL, bestaande it» welgevulde Bedden en toebehooren. Meublement veel Koper- en TingoedBlik-, Poicelein-Glas-en Aardewerk enz. Daags te voren van des voormiddags 10 tot 's namiddags 4 ure te bezigfigen. Men is van meening, oin, op Vrijdag, den 22ste" Maart 1850, des avonds, te 5 Ure, in den Nieuwen Doelen, le Alkmaar, in het openbaar, le veilen en op Vrijdag, den 29stgn| Maart daaraanvolgende, terzelfder Plaatse en Ure, bij af Mag, te verkoopen 1. Een HUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de Voormeerbij de Boompoortingerigt tot eene Broodbakkerij inwijk D, Nu. 126. 2. Een PAKHUIS en ERVE, te Alkmaar, aan het Raaxje, wijk D, No. 130. Breeder hij billetten omschreven. Nadere information zijn te heko men ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A dk MORAAZ, te Alkmaar. Op den 22sten en 29sten Maart 1850, Vrijdags namiddag 5 ure, zal, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, in het open- baar Worden geveild en verkuchtom op 1°. Mei d. a. te aanvaarden: Eene nieuw weldoortimmerde HUIZINGE met fraai aange legde mime TUIN BOSCH, KOEPEL, LOODS en ERVE, geschikt voor Z^mer- en Winter - Buitenverblijfalleraangenaamst gesitueerd aan den Straatweg en den Stadshout, even huiten de Kennemerpoort en onder de gemeente Alkmaar, in buitenwijk A n°. 19, kadaster Sectie F, nos. 194, 19», 196, 409 en 410, groot 41 roe 82 el. Breeder bij billeltën omschreven; inmiddels uit de hand te koop, en informa tiën ten Kantore van dsn Notaris J. G. A. AERHOEFF, te Alkmaar. De Makelaar J. W. WESTER MAN, is voornemens om op Diugsdag den 26s'«,r Maart 1850, en volgende dagen, des voormiddags ten 10 Ure, te Alkmaar, op de Voordam Voor hel Huis geteekend wijk C, N". 614, leu overstaan van den te Schoorldaiu gevestigden Notaris ABR. P. de LANGE, in het open baar te verkoopen: Eene nette en zindelijke INBOEDEL, waarort- der wel geeonserveerden glad houten Tafels en Stoelén Ledikant? en andere Bedden met hun toebehooren Porcelein- Glas- en Aarde werk, Koper-, Tin-, Verlakt- en Ijzerwerk, Vuurhaarden en Kag- chelsvoorts Tapijtgoederen, Karpetten en loopers in diverse kleu. ^]^e STAATSRAAD, GOUVERNEUR vin de Provincie NOORD-HOL LAND, gelezen eene missive van den Luitenant Kolonel, Directeur der Koninklijke Stoeterij te Borcnlodd. 14. Februarij 11., n°. 17; houdende kennisgeving, dat er gedurende den deklijd van het jaar 1850, wederom Hengsten binnen deze Provincie zullen worden be schikbaar gesteld. Brengt bij deze Ier kennisse van de belanghebbenden, dat op den 2S,iten Maart 1850, twee HENGSTEN, binnen de gemeenten Felzen, zullen worden nangebrngt en dat men derhalve met uitzondering van Zon- en Feestdagen, de Merriën aldaar ter dekking, zal kun nen aanbieden, na zich vooraf bij het Gemeente-bestuur te hebben vervoegd, ter bekoming van het Certificaat voorgeschreven bij art. 256, van het Reglement voor de voormalige Rijks Stoeterijen, goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van den 2(len Junij 1826, n°. 115, én zulks ten bewijze dat de Merriën bëhooren aan diegeneu, door wie zij ter dekking worden aangeboden zullende daarvan door het Gemeente-bestuur aanteekeuing worden gehouden op eene daar toe bestaande Lijst. Haarlem, den 21 aten Februarij 1850. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. De Waarnemende GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarbij be lang mogt hebbenaan de bepalingen der wet van den 8steu No vember 1815 (Staatsblad N°. 51) en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5Jen October 1841 (Staatsblad N°. 40) betreffende de verevening van Schuldvorderingen ten laste van het Rijk met aanmaning om zoodanige Schuldvorderingen vóór den eersten Julij aanstaande intedienen aangezien aan die wetsbepalingenzoo nu als in het vervolg stiptelijh de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 13fien Maart 1850. De Waarnemende, Gouverneur voornoemd, R. C. de LANGE. DIENST der BARGES van het NIEUWEDIEP naar AMSTER DAM en vice versa, des Zondags, Dingsdag en Vrijdag van heide Plaatsen des murgens ten Zeven ure. Passage-geld in de 2' Cnjuit f 2.50. in de Voor-Cajuit 1.50. Van ALKMAAR Mar het NIEUWEDIEP. naar AMSTERDAM. 2e Cnjuit 1.20. 2e Cajuit 1.30. Voor-Cajuit 0.70. Voor-Cajuit 0.80. De Ondernemers, GEfiRs. ZURMUHLEN. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaau binnen Alkmaar, op Zondag den 17 Maart 1850. Tweede Gebod. Willem Andries Levert en IJillegond Antonetta Elisabeth Pot, Matthijs Seba en Saartje Nijhof. Allen te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 10 tot den 16 Maart 1850. Cornelia Mathilda, dochtertje van Jonkheer Mr. Cornells van Fo: reest en Johanna Elisabeth Loopuit. Johannes Jacobus, zoontje van Hermanus Godijn en Wilhelmina Revers. Johanna, dochter tje van Cornelis Tonneman en Catharina Elisabeth de Blom.Lud gera Theodora, dochtertje van wijlen Ludger Theodorus Schmitz en Hendrina Maria de Lange. Rebecha en Lea, dochtertjes van Da niel Israel Cohen eri Malco Lion. Rensje, dochtertje van Hendrik van de Poll en Trijntje Klok. Johannes Pieter, zoontje van Pie- ter van Ilugten en Alida Pater. Barbara Anna, dochtertje van Cornelis Franciseus Schoenmaker en Dieuwertje Elles.Jan, zoon tje van Hendrik Stoppelsteen en Geertje Schuifel. f- Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AdvERTENTièN gelieve men desZaturdag mid" dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt vimr elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1