A ALRIAARSfJE IV0-13. 0 U R A IV T. y iV Sr I m 1? ft: imhc i B mmmm 4! j M a a n <1 a g 1 A p r i S. 6' a V| k J n; r 4 'I -* 0. Deze Courant wordt eens in de week en we! eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advebtenticn gelieve men dcsZalurdag mid* digs vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tut 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. JR GEMEESTER en W F, T HOUDER S dot Sta n ALKMAAR, Voldoende aan de uilnoodiging van den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland van den 5<lfL« dezer n". (Prov. blad n°. 23) tot ahemecne bekendmaking der nadere bepalingen omtrent bet roeren ran Seinlichten op Stoomschepen in Zee, en welke vervat zijn in bet navolgend besluit, opgenomen in het Staatsblad nn. 3. f'ij WILLEM III, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden Prins ran Oranje-Nassau, Groot-Hertog ran Luxemburgenz., enz.enz. Gezien het gemeenschappelijk rapport van de Departementen van Marine van den 25slpn November 1848, La. D, n°. 58; van Binnenlandsehe Zaken, van den 7den Eebruarij 1849, n°. 161, (I11® afdeeling; van Buitenlandschë Zakenvan den 10(1<>n Eebruarij 1849, n°. 9, en van Financiën, van dpn 15<len Eebruarij 1849, n". ^5, in en uit gaande regten houdende voorstel tot eene wijziging en aanvulling van het Koninklijk besluit van den 9<Gn December 1845 Staatsblad n° 68). met betrekking tot het voeren van seinlichten tot verken ning van den koers der Stoomvnartuigen bij nacht op zee, om zulks in overeenstemming te brengen met de verordeningen desaangaande bij de naburige natiën onlangs ten uitvoer gelegd; Den Raad van State gehoord (advies van den 2',cn Maart 1849, n°. 10); Op het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers: van Binnenlandsehe Zaken, van den 12den Januarij 1850, La. A, eerste afdeeling; en van Marine, van den 16den Januarij 1850, La. D, n°. 65'; Hebben besloten en besluiten Met instandhouding der bepalingen, vastgesteld bij art. 2 en 10 van het Koninklijk besluit van den 9den December i845 Stantsbl n°. 68), omtrent het voeren van seinlichten op stoomvnartuigen voor zoover zij varen op de rivieren, stroomen en kanalen van het Rijk wordt alsnu nader bepaald en vastgesteld dat de stoomvaarluigen, varende op zee, te rekenen van de plaats van iu- en uitklaring, in de zeegalen en verder buitengaats in zee, in alle druk bezochte vaarwaters altijd van zons-ondergang lot zons-opgang, zullen moeien voeren {een helder tcit licht aan den voortop, een groen licht aan stuurboordszijde op bet boord een rood licht aan bakboordszijde op het boord; ten anker: een gewoon helder licht. Het witte lichtdat varende aan den top zal gevoerd worden ial van zoodanige kracht en helderheid moeten zijn, dat het op ten minste eene Duilsehe mijl, bij klaren donkeren nacht, zigtbaar zij en de lantaarns zoodanig ingerigtdal een gelijk onafgebroken licht in alle rigtingen rondsom gezien worde. De gekleurde lichten op de zijden zullen moeien ziglbaar zijn op ten minste eene halve Duilsehe mijl bij klaren donkeren nacht de lantaarns zoodanig ingerigt, dat een gelijk onverbroken licht over 10 streken van het kompas over de beide zijden van het schip, van reet vooruit lot twee streken achterlijker dan dwars, gezien worde. Deze gekleurde zijlichten zullen daarenboven rakelings aan de binnenzijden der lantaarn moeten voorzien zijn van een scherm van ten minste eene Nederlandsehe el lengte, regt langs-scheeps geplaatst, ten einde volstrekt Ie beletten dat het licht over den anderen boeg zigtbaar zij. De lantaarn, die ten anker liggende wordt gebruikt, zal zooda nig moeten worden ingerigt, dat een helder licht rondsom over den geheelen gezigteinder gezien worde. De bij dit besluit gevoegde toelichtende aanwijzing zal altijd bij het besluit uitgereikt moeten worden. De bepalingen van het Koninklijk besluit van den 9den December 1845 Staatsblad n». 68) blijven overigens van kracht en in verband biermede van toepassing. Onze Ministers van liirinenlandsche Zaken en van Marine zijn be last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 's Gravenhage den 29stcn Januarij 1850. WILLEM. De Minister van Binnenlandsehe Zaken, Thobbecke. De Minister van Marine E. Lucas. Uitgegeven den acht en twintigsten Febrnarij 1850. De StaatsraadDirecteur van het Kabinet des Konings A. G. A. van Rappard. Rrengen dezelve mits deze ter kennisse van de belanghebbenden met uilnoodiging en aanmaning, om de bovengenoemde voorschrif ten in voorkomende gevallen stiptelijk na te komen en tevens met kennisgeving dat de in dat besluit genoemde toelichtende aanwijzing, dagelijks van des morgens 10 tot 2 uren, ter Secretarie dezer Stad ter inzage voorhanden is. Alkmaar, den 23st,n Maart 1850 Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezehen De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. Disfinsitie van Hun Erl. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten van Noord- Hollarid (van den 31sten Januarij 1822, n°. 42, l'rov. Blad rr':. 8:) Gelet (op de sWettelijke bepalingen ten aanzien van den Herijk bestaande. Rrengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo iu als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijk, zal worden gevaceerd, in het gewone] IJk Kantoor onder het Stadhuis en wel BOOR DE GEWONE MATEN EN GEWIGTEN, gedorende de maand April dezes jaars, te beginnen met llingsdag den 2den en zoo vervolgens alle tier eerste werkdagen van elke weekf tot en met den 30:len April ingesloten van 's morgens^ 9] lot 12, en namiddags van 3 lot 6 uren, en voor het MEDICINAAL- en BET GOtiD- en ZILVERGEWIGT, gedurende diezelfde maand alle Vrijdagen des namiddags van 3 lot 6 uren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ieder belanghebbende, dat ten gevolge der bestaafide Wettelijke verordeningen: 1°. De Herijk Jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpligtend is voor alle in de Winkels, Magazij nen Verkoop- of Werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijn de Nederlandsehe Maten en Gewigten zoo voor natte als droo- ge waren. 3°. Dat dezelve voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet en kel bepaald tot de Elle geschikt tot het meten van stoffer.maar ook voor alle Duimstokken, Kettingen en Maatstaven bij de handwerkslieden of administratiën in gebruik. 4°. Dat van de drooge warenwelke met den strijker worden af gestreken, ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. Dat de ijk van bet Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de korrel en van het Medicinaal gewigt tot de Jgrein ingesloten. Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoonge maakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aangeboden. Hun Ed. Achtb. verwittigen mits deze tevens de belanghebbenden, dat ten hunnen gerijve een half uur vóór den aanvang van iedere zitting zal worden gevaceerd tot de afgifte van Votgnummers voor die zit ting in het vertrouwen dat de belanghebbenden zich deze bekendma king en herinnering'ten nutte zullen maken en door eene getrouwe vermaling hunner verpliglingenvoorkomen dat de Strafbepalingen der Wet, niet op hun behoeven te worden toegepast en medewer ken tot eene geregelde en voor hun zelve gemakkelijke afloop der zaak. Alkmaar, den 26*,en Maart 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 15° BUR GEMEESTER en WETHOUDERS der StAi ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie, dat van heden af, gedurende veertien dagen Zon-en Feestdagen uitgezonderd) ter Stedelijke Secretarie ter visie zal lig gen de lijst der erkende Geueeskunstoefenearen binnen de Provincie Noord-Holland zoo als die is opgemaakt ingevolge Koninklijk be sluit van 31 Mei 1818, en medegedeeld bij dispositie van Heeren Ge deputeerde Staten der Provincie Noord-Holland van den 14den Maart 1850n°. 39 (Provinciaalblad n°. 26.) Alkmaar, den 29,ten Maart 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU IJ VESTEIJ N, Ter Ordonnantie van dezclven De DIEU FONTEIN TERSCHUIR. N F. DERLANDE N. Rij resolutie van Zijn Exc. de Minister van Financiën van den lS^cn Maart 1850, is vastgesteld de 211Loterij- zij zal bestaart?1' uit 20,000 loten, 10,000 prijzen en twee premiën de Collecte zal geopend worden op Maandag den 22slen April 1,850 en worden ge sloten op Zatnrdag den 4drn Mei daaraanvolgende. De trekking van de eerste klasse zal aanvangen den 2lsten Me; 1850; terwijl de laat- sle 100 nummers op Vrijdag den 9den Augustus 1850, zullen ge- trókken (worden. Alkmaar, den 2Üsten Maori 185Ö. Tot lid van den Raad der Moederlijke Soóileit dezer Stad is be noemd Mevr. de Wed. Boldinghgeb. Best. BURGEMEESTER en WETIIOUDE R S der Stad ALKM \AR, ontvangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissements ijker alhier van den 23,le" dezer n°. 9, La. Dl), houdende Ken- nis»eving van de dagen tot den Herijk der Maten en Gewigten bin n ii'-n deze Sladvoor den dienst van 1850 vastgesteld, en tevens ji verzoek om daarvan wel de vereifchte kennisgeving aan de belang- hebbenden te willen doen." Getien art. 13, van het Reglement op dén Herijk: vervat in de LIJST van SCHEPEN, sedert den 15 tot den 21 Maart 1850. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd RINNENGEKOMEN. Cornetew kapt. P. Quarforlh v. Alexandriën in Egypte, Chand kapt. C. Daves en falcon kapt. R. Agar, beide v. Sunderland, Hero, kapt. J. Witherilb v. London, Bemhard Eli zekapt. T. Visser v. llnll. Grönstadkapt. L. W. Möller v. Arendalh en alle n. Ara- sterdam. UITGEGAAN. Lodewijk Anthoniekapt. A. Spekman v. Amsterdam n. Surina mede Fr. Bolinakapt. A. J. Verlee v. dito n. Venetien; Maxi- miliann Theodoorkapt. K. Latjes v. dito n. Genua; Amsterdamr kapt. H. W. Wortel boer v. dito n. Bordeaux; Carl Frederick, kapt. C. J. Woserow v. dito n. Newcastel. WlUJ-Ji V» «tevSjv. T h Mk J v pr trVA?l 7i|

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1