A" 1850. ALKMAARSCIIE M a a n cl a g De Waarnemende GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Herinnert door deze alle autorjteiteti en een ieder die daarbij be lang mogt hebbenaan de bepalingen der wet van den 8ste" No vember 1815 (Staatsblad N«. 51) en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5f'en October 1841 (Staatsblad N°. 40) betreffende de verevening van Schuldvorderingen ten laste van het Rijkmet aanmaning om zoodanige Schuldvorderingen vóór den eersten Julij aanstaande intedienen aangezien aan die wetsbepalingenzoo nu als in het vervolg stiptehjk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 13<len Haart 1850. De Waarnemende, Gouverneur voornoemd, B. C. de LANGE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR' ontvangen hébbende eene missive van den Heer Arrondissements ijker alhier van den 23sten dezer n°. 9L». DD. houdende Ken- nisgeving van de dagen tot den Herijk der Maten en Gewigten bin- n«u deze Stad, voor den dienst van 1850 vastgesteld, en tevens j) verzoek om daarvan wel de vereischte kennisgeving aan de belang- hebbenden te willen doen." Gezien art. 13, van het Reglement op den Herijk: vervat in de Dispositie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van den 3lsten Januarij 1822 n°. 42 l'rov. blad n°. 8 Gelet op de Wettelijke bepalingen, tên aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo in als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijk zal worden gevaceerdin' nèt gewond Ijk Kantoor onder het Stadhuis en wel VOOR DE GE DONE MATEN EN GEWIGTEN, gedurende de maand April dezes jaars, te beginnen met Dingsdag den 2llen en zoo vervolgens alle vier eerste werkdagen van elke week tot en met den 30st"i April ingeslotenvan 's morgens tot 12, en 'snamiddags van 3 tot 6 uren, en voor het MEDICINAAL- en HET GOLD- en ZILVERGEDIGT, gedurende diezelfde maand alle Vrijdagen des namiddags van 3 tot 6 uren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ieder belanghebbende, dat ten gevolge der bestaande Wettelijke verordeningen: 1°. De Herijk Jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpligtend is voor alle in de WinkeW, Magazij nen Verkoop- of Werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijn de Nederlandsche Maten en Gewigten zoo voor natte als droo- ge waren. 3°. Dal dezelve voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet en kel bepaald tot de Elle geschikt tot het meten van stoffen; maar ook voor alle DuimstokkenKettingen en Maatstaven 5,bij de handwerkslieden of administratiën in gebruik. 4°. Dat van de drnoge warenwelke met den strijker worden af gestreken, ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5°. Dat de ijk van het Gond- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de korrel en van het Medicinaal gewigt tot de grein ingesloten. 6°. Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoonge maakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aangeboden. Hun Ed. Achtb. verwittigen mits deze tevens de belanghebbenden, dat ten hunnen gerijven, een half uur vóór den aanvang van iedere zitting zal worden gevaceerd tot de afgifte van Volgnummers voor die zit tingin het vertrouwen dat de belanghebbenden zich deze bekendma king en herinnering ten nutte zullen maken en door eene getrouwe vervulling hunner verpligtinfrenvoorkomen dat de Strafbepalingen der Wet, niet op hun behoeven te worden toegepast en medewer ken tot eene geregelde en voor hun zelve gemakkelijke afloop der zaak. Alkmaar, den 26sten Maart 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelvekStad en jurisdictie, dat van heden af, gedurende veertien dagen (ion- en Feestdagen uitgezonderd) ter Stedelijke Secretarie ter visie zal lig gen de lijst der erkende Geneeskunstoefenearen binnen de Provincie Noord-Holland zoo als die is opgemaakt ingevolge Koninklijk be sluit van 31 Mei 1818, en medegedeeld bij dispositie van Heeren Ge deputeerde Staten der Provincie Noord-Holland van den 14<len Maart 1850 n°. 39 (Provinciaalblad n°. 26.) Alkmaar, den 29,,en Maart 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. c. W. DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Alkmaar den 5den April 1850. Héden middag omstreeks 12 ure ontdekte men brand in de Huis- manswoning van Thijs Dekker, aan de Kerkbuurt, te Limmen welke zoo spoedig in hevigheid toenam^ dat binnen korten tijd het perceel een prooi der vlammen is geworden en er zeer weinig 19 kunnen gered worden gelukkig zijn de omliggende pereeelen be waard geblevenwelke door de sterke wind, zeer veel gevaar had den in brand te geraken. Alkmaar, den 6den April 1850. Voor den kring van het Departement Alkmaar der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, is tot Correspondent der Speciale Commissie, op uitnoodiging van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, van wege die Maatschappij belast met de re geling en leiding der voorwerpenwelke uit het Koningrijk der Nederlanden voor de algemeene groote Tentoonstelling, te Londen, in 1851, mogten worden bestemd, benoemd, het lid, de heer C J. üellingwerffCorrespondent Van het Kon. Nederl. Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten. Aan het verslag nopens den staat van den landbouw, gedurende het jaar 1849, opgemaakt door gemeld Departement, ontkenen)wij ten vervolge de onderstaande mededeelingen 25. Paarden. De gezondheidstoestand was over het geheel zeer vol doende. Hier en daar leden de Paarden door eene verkoud heid (griep). De fokkerij bepaalt zich grootendeels lot de be hoeften van het eigen gebruik, zoodat de handel in dit artikel; hier zeer gering is. Door keurhengsten werden gedekt op Texel, 92Wieringen j 7 en op Terschelling 275 merriën, gezamenlijk alleen op da Eilanden 356 merriën. Van laatstgemeld Eiland werden 130 Veulens uitgevoerd tegen 30 a f 35. het stuk. Het vervolg hierna.) LIJST van SCHEPEN, sedert den 22 Maart tot den 4 April 1850, de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Suriname, kapt. R. van der Meij v. Suriname; Benedici, kapt. J. F. With v. Newjork, Zillah, kapt. J. Jack v. Sunderland; Amster- dam Packet, kapt. II. Thus Jr. en Thetis, kapt. J. P. Johnson, bei de v, Oostrisoer; Sijlvia, kapt. M. Arnesen, 'Eenigheden, kapt. H. Thus; Elida, kapt. N. Frost, Grev. Wedel J arlsbergkapt. J. L. Gjer- söe en Apollo, kapt. O. Nickelsen, alle (K\. Drammen; Emanuël kapt. E. Andersen Fcedrenes Minde kopt. A. L. Gjersoe en Specu lation, kapt. N. Bjonessde 3 laatste v. Fredriksladt, en alle n. Amster- Commerciënkapt. B. Nielsen, Oscar de Forste, kapt. E. Thus en Re solution, kapt. L. Ellerfsen, alle 3 v. Oostrisoer; Hofvriend, kapt. C. Hovland, Grav. Karei D edelkapt. C. Christensen Jenny, kapt. J. S, Lorentsen Herman Wedel, kapt. W. Grung Eenigheden kapt. C. Lee en Argokapt. O. Lijdersen, de 6 laatste v. Drammen; Ntdelvin, kapt. L. B. Holst v HolmerstrantAdjntorkapt. J. Bang en Söeblomstenkapt. G. Larsen beide v. Frederikstadt en de 12 laat ste n. Purmerende John Shillij kaptJ. Arues v. Liverpool n. Alk maar. Echo, kapt. J. Baikes v. China; Theodora Sara, kapt. A. vanOostroom v. Batavia; Nickerie Packet, kapt. D. Ilöfker en D'ilhelmiakapt. J. N. Klint, beide v Suriname; Activo, kapt. L. Ilus v. Laguara, Iduna, kapt. M. Molder v. Alexandrie (Egypte); Adriaankapt. H. Zeeven en Zes Gebroeders, kapt. J. D. de Jong, beide v. Cette; Jo hanna, kapt. J. P. de Boer v. Cephalonieade Beurs van Schiedam, kapt. L. A. Vervoorn v. Bordeaux, Cornopiakapt. S. Baken v New castle; Catharina Ilanna, kapt. J. West v. Sunderland; Fredrica, kapt. H. P. Smit en Pénelopè, kapt. G. A. Hngeman, beide v. Drammen en alle n. Amsterdam; Theteskapt. M. Moldenhauer, Ei- jer, kapt. L. Berg en Alcion, kapt. C Coek, alle 3 v. Drammen u. Purmerende. UITGEGAAN. Cornelis Houtman, kapt. J. H. RnlmenZeemeeuw, kapt. II. L- Keijzer en Johana Catharina, kapt. D. C. Claus, alle 3 v. Amster dam n. Batavia; Jacoba, kapt. A. K. de Groot v. dito n. Suriname; Jacoba kapt. II. L. Bakker v. dito n. KonslantinopelGouverneur Baron van Zuijlen van Nyveld, kapt. M. J. Regoorts en Susanna, kapt. H. L. Heresbeide v. dito ff. TriëslThomas Edward, kapt. R. Clarke v. dito n, Civita Vechina Prudinterkapt. J. F. Hansen v. dito n, LivornoTaijmauth Castclkapt. W. Crawfort v. dito n. LiverpoolZeemanshoop, kapt. B. Rouffelaer v. dito n. London. Louisa Maria, kapt. D. Herdersehe en Fannijkapt. C. Tjebbes, beide v. Amsterdam n. Batavia; Ida Dilhelmina, kapt. J. L. Fijn, v. dito li. SniirnaJanette Gerardinakapt. T. II. van Ingen, de Jonge Catharinekapt. J. Muk en Alida, kapt. C. Veer, alle 3 v. dito n. Triëst; Waterlo, kapt. W. van Geen én Gesina kapt. C. Burggraaf, de beide laaslsle v. dito n. Hartlepool, Hafreun, kapt. J. Hovland, Grev. Karen Wedel, kapt. A. Christensen en Resolution, kapt. L. Ellefsen, alle 3 v. Purmciende u. Drammen. ADVERTENTièN gelieve men des Zaturdng mid* dags vóór 1 ure Ie bezorgende Prijs van 1 to 5 regels is één Guldenen voor eiken rege' meer 20 Centenbehalve 35 centen zégelregt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1