r is. A KT- IJ lè I ■I i i r ffl a a n d a z 15 April, t "M li' I 1 r u S l f: f: Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AnvuRTENTièS gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. NE D E R L A N D E N. Alkmaar, den 13den April 18o0. Aan het verslag van het Departement Alkmaar der Nederlandsche Miatschanpii ter bevordering van Nijverheid, nopens den staat van Oen landbouw, gedurende het jaar 1849, ontkenen wij ten vervol ge de onderstaande mededeclingen on Schapen en Wol. De Schapen hieven behoudens eenige uitzon deringen gezond. Er werd onder Kalantsoog, in het voorjaar, onzans, op Texel, in den voorzomer veel pootzeer waargeno men welk laatste in den nazomer beterde, met weinig invloed d'e vacht Het natte najaar deed algemeen eene nadeelige werking op de gezondheid vreezen. Hoezeer de prijzen der vette Schapen lager waren dan in 1848 bleven zij zeer gewild. De Wol was over het algemeen bgterschoon de hoedanig heid in sommige gemeenlen inzonderheid op Texelvrij goed was. Op Terschelling was dit artikel ook meer gezocht. De uitvoer bedroeg van: Texel aan Schapen 5,374 stuks, de vette, tegen f 10 a 12. de ongemeste tegen f 7 a 8 het stuk; aan dammeren 16 920 sinks, tegen 4 a 4,50 hel stuk, en aan Wol J1,2j0 ned. ponden, schoon, tegen 1,05 het ned. fg- Wierineen: aan Schapen 1,100 stuks, tegen 6 het stuk, aan Lammeren 5,000 stuks, tegen 2 50 het stuk'en aan ffol 26 422 ned. ponden, vuil tegen 70 Cents het ned. (g. Terschellingaan Lammeren, ongeveer 200 stuks, tegen 1,75 het stuk, en aan Wol 300 ned. ponden, schoon, tegen f 1,10 het ned 27 Varkens. De bekende landziekte vertoonde zich op Texel, Urk en Terschelling niet, maar heerschte elders als vroeger, hier en daar veel erger dan in het voorgaande jaar. Op Wiertngen stierven daaraan wel 100 stuks. Te Winkel en omstreek wordt bet verlies op f der massa geraamd; niet minder was dit aan den duinkant. Men dient overigens opteraerken dat, aangezien de ziekte het meest woedt van half Juni tot half Augustus, de mesting dien volgens wordt ingerigt, waardoor de schade in het algemeen niet zoo aanzienlijk is, als oppervlakkig schijnt, en ook de biggen en magere Varkens hoog in prijs zijn. le vens wordt ons berigt dat van de aangehouden aangetasteVar- kens er meer opkwamen dan vroeger. Aangespoord door vroe- gere goede uitkomsten, neemt het kruisseu met vreemde Bee- ren meer toe. Hoezeer het spek over het geheel goed was waren de prij zen laafhet hoogste 40 cents, en meest 26 a 28 cents het Ned. tg 28 Gevogelte. De kooilui blijven klagen over den invloed, der in dijkingen. Wiertngen is echter, dit jaar, beter voldaan over de vangst van Talingen, die gemiddeld 10 Cents het stuk gol den Op Terschelling heeft de vlugt ten eenen malen opgehou den na den storm van 8 Oclober. Rotganzen werden minder dan vroeger gevangen. De Zwanenteelt neèmtf, ten gevolge verschillende gemeenten voortgaan daaromtrent keuren te ma ken geenzins toe. De jonge Zwanen golden gemiddeld 4. het stuk. De jagt op Patrijzen en Faisanten was gunstig en gat eene overvloedige vangst. 29 Bijen. De Bijenteelt is in den kring des Departements zeer gering. Van Texel wordt berigt dat de opbrengstdaar voldoende is 30 wTrmoezereten. Hoezeer de opbrengst over het geheelbij goed gewas overvloedig is geweest, was hoofdzakelijk de cholera oor zaak dat de hierbedoelde voortbrengselen een traag debiet tegen uiterst lage prijzen vonden. De Utrechtsche Kool goed gewonnen doch door de vroeg in gevallen vorst veel bedorven, werd afgezet, gemiddeld,;,tegen één gulden per 100 stuks. De Roode en Witte Kool, mede goed geslaagd doch door de vorst geleden, gold slechts vijf-en-zeventig cents a één gulden per 100 stuks. De Bloemkooldie in het vorig jaar veel van de veldvlooijen leed, maar in 1849 goed slaagde en weinig last van den worm had kon slechts een gulden per 100 stuks opbrengen. De Vijen slaagden over het geheel mede goeddoch golden slechts 50 a 60 Cents per mud. 31 Fijne Zaden. Het Vetzaaddat alleen te Egmond Binnen Wordt geteeld, is goed geslaagd. Het verbouw was echter gering, ten gevolge van den lagen prijs in het vorig jaarde prijs heeft zich sedert eenigermate hersteld. De berigten omtrent het Kanariezaad luiden van het Koegras onder Kalandsoog en den Helder, alsmede van de Langedjk Waard en Groet en Texel, waar dit zaad voornamelijk, zoo niet eeniglijkin dit kwartier wordt geteeld bijzonder gunstig zoowel' wat de opbrengst als de hoedanigheid aanbelangt. Voor - al roemen Kalantsoog en den nieuwen Polder over het uitne mend "ewas. In Waard en Groet werden ruim 81 bunders 34. 35. met dit zaad beteeld, en was de gemiddelde opbrengst 16 a 18 mudden, op sommige stukken zelfs van 25 a 30 mudden per bunder. Een lid van liet Departementdaartoe door vriendelijke tussclienkomst van de heeren Haantjes en Schermer wonende te Wormerveer, in staat gesteld nam in dien nieuwen polder eene proeve met Fransch Kanariezaad, welke uitstekend heeft voldaan. De plant is sterker de bollen zijn grooter en het zaad is zwaarder en mooijer dan het inlandschevelen die bet zaad zagen, hebben daarvan zaaizaad gekocht; het over blijvende is door de genoemde heeren tot den hoogsten prijs geno- men. Het verbouwen van Fransch Kanariezaadmag dus al- lezins worden aanbevolen. Aan de Langedijker dorpen leverde het Kanariezaad een be schot van 35 mud per bunder. Op de markt, te Alkmaar werden aangevoerd 2,648 mudden, afgezet tegen f 15. geniid- deldper mud. Het Koreanderzaad slaagde aan de Langedijk, op sommigö plaatsen mede zeer goedin Waard en Groetwaar daarmede slechts 2 bunders 50 roeden werden beteeld was de opbrengst geringdoch de hoedanigheid voldoende. Het Karreweizaad leed te Zuidscharwonde en Broek op Langedijk veel ongemakken van rups en vliegen en gaf een schraal beschot. Omtrent het Mosterdzaad luiden de berigten uit de nieuwe polders ongun stig. In Waard en Groet, werden, aangespoord door den goe den uitslag van het vorig jaar, in 1849, ruim 217 bnnderS met Bruine Mosterd beteeld, welk gewas over het geheel ge nomen zeer goed te velde stonddoch bij de oogst niet mede vielzijnde de opbrengst slechts 8 a 10 mudden per bunder geweest. Die schrale uitkomst wordt geweten aan den weini gen regen in den bloeitijd, waardoor de planten te spoedig uit bloeiden. Evenwel blijft men van dit zaadwaarvan de kwali teit zeer goed was, dé beste verwachting voor het vervolg voe den. Ook de Geele Mosterd, waarmede in dien polder circa 81 bunders werden bezaaid viel tegen, gelijk dit trouwens meest al zelfs op de beste oude landen geeue bevreemding baart. De opbrengst was slechts 6 a 7 mudden per bunder. De ervaring raadplegende, zegt men ons, dan kan het verbouw van het geele Mosterdzaad niet worden aanbevolen. Te Alkmaar weiden ter markt gebragt 926 mudden Mosterd zaadverkocht, gemiddeld, tegen 10. per mud. Boomkweekerijen. Over het geheel gelukten de entingen onder Alkmaar en aan den Duinkant minder en was het schot van Elzen, Esschen en Eiken, uithoofde der langdurige droogte gedu rende den zomerop de hooge gronden niet zoo goed dan in het vorig jaar. Uit Beverwijk en omstreek luiden de berigten gunstiger; de pas gehakte stompen waren goed uilgeloopen en het hout was daargelijk op de dragtige gronden in het alge meen ook elders, welig gewassen. Vrechtboomen. Hebben wel gedragen. Appelen en Peren voor al de eerste, waren overvloedig, even als het Bessenproduct doch weiden ter oorsake der heerschende ziekte, voor lage prijzen afgezet. Opgaande Vrechtboomen. Zijn goed gegroeid. Het vervolg hierna.) TE LIJST VAN SCHEPEN, sedert den 5 tot den 11 April 1850. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-dïep gepasseerd BINNENGEKOMEN. De 4 Gebroeders, kapt. J. de Wijn, Batavier, kapt. D. Grim, Sa- a Alide Maria, kapt. H. A. Tekeïenburg en Ardjuno, kapt. S. L, Post, alle 4 v. Batavia; Pallas, kapt. J. Bergthol Phoenix, kapt. J. de Boer, Louisa Christina, kapt. L. C. Peters, Elisa, kapt. D. II. Derks en Albertsma, kapt. J. Vos, de 5 laatste v. Suriname, Emilia Sophie, kapt. J. Zuiderdnin en Johanna Hendrika, kapt. R. Hoek, beide v. Havana; Snelheid, kapt. D. Visser v. Bahiade Willem Jan, kapt. L. Oversluizen ep Prins van Samoskapt M. Erich beide v, Snmos; Amstelkapt. J. Bakker v. Smirna; Jean Guescppa, kapt. J. RosO v. Gaüpolide Stad Edamkapt. H. J. Schuring v. Benecarlo; On derneming, kapt. H. G. Flik v. Bordeaux; Daniël, kapt. J van Duijn v. St. Ubes; Ebenezer, kapt. J. Arnold en Amice, T. Chapel, beide v. London, Carolina Louisa, kapt. H. J. Taming v. Culenburg; Thors Minde, kapt. J. Gjersöe, Trithioff, kapt. J. Berg, Alpha, kapt. O. L. Winther, Auróra, kapt. T. J. Narup, Nord-Lyset, kapt. C. Arböe en Nordstjernenkapt. C. Bek, de 6 laatste v. Drammen en alle n. Amsterdam; Anne Wilhelminakapt. J. Naess v. Drammen n. Purm- UITGEGAAN. Catharina, kapt. D. Lamers v. Amsterdam n. Batavia; Anthonit Eugenie, kapt. C. Meijer v. dito n. Suriname; Amicilia, kapt. C. Abrhams Jr. v. dito n'. Kaap de Goede Hoop; Thetes, kapt. H. H. Ra- demaker v. dito n. Aralposoesa; Snelheid, kapt. J. J. Gorter v. dito n. Suriname; Ludolf Theodorus, kapt. P. J. Oldendorp, v. dito li. Napels; Albertnakapt. H. C. Upemeijer v. dito n. Livorno; de Hoop, I kapt. C. J. koning en Maria Fanny kapt. T. D. van Lammingabei- de dilo li. Genua; de Trekvogelkapt. M. Lo\ius v. dilo n. Bor- O V H' i-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1