N°-ïl- C 0 F R A N T. A°' 1880. ALKMAARSCHE SPAARBANK, 29 April. M a a n (i a g Alkmaar, De Arrondissements-ÏJker te Alkmaar; 20 April 1850. SPANJAARD T. BURGEMEESTER fn WETHOUDERS nun Stad ALKMAAR, Brengen mils deze Ier kennisse van de Ingezetenen derzelver Stad €n Jurisdictie; Dat, op den 25, 20, 27, 28 en 29s,l?n September dezes ja.ars binnen deze Stad door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, zal worden gebonden ecne algemeene Tentoonstelling van Voorwer pen tot den Landbouw betrekkelijk, en noodigen mits deze alle In- gezelenen uit, om hetzij door het inzenden van Voorwerpen daar toe betrekkelijk of door het verleenen van alle mogelijke ondersteu ning en medewerking, de zaak zelve zooveel doenlijk te bevorde ren en tevens aan de uitvoering daarvan allen mogelijken luister bjj Ie zetten. Alkmaarden 27ston April 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRÜIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. LIJST van SCHEPEN, sedert den 19 tot den 25 April 1850. de Kcopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Koning Willem II, kapt. B. II. Eefting, Nassau, kapt. J. tert Boekei en Chrieiophorus Columbuskapt. K. Weiger, alle 3 v. Bata via; Dolphyn, kant. E. E. Visser v. Suriname; Onderneming, kapt. J. C. Atkens v. Havanah; Janus, kapt. A. Reta v. Porto Cabelloj Daniël, kapt. N. Wiekman v. Charlestown Neêrlnndn Nijverheid kapt. L. Deijer v. Cetle; Independencekapt. J. Alder v. Hartlepool; Eagle, kapt. J. W. Vinall v. Seaham IE. Cross, kapt. J. Harvey v. London; Falcon, kapt. J. Agar en Rhine, kapt. T. Fairly, beide V. Sunderland; Albatros, kapt. P. Scott en Hazard, kapt. J. Manding, beide v. NewcastleEnstaitungkapt. J. Skarup v. Drontheim en alle n. Amsterd.; Romerigekapt. J. L. Gether v. Fredrikstadt en Chelone, kapt. N. Edwardsen v. Drammen en beide n. Purraerende. UITGEGAAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKM AAR, ontvangen hebbende eene Dispositie van den Heer Staatsraad Gou verneur van de Provincie Noord-Holland, van den 23st™ April 1850, N<>. (Provineiaalblad N». 38) houdende bepaling omtrent den tijd der uitgifte van de vérklaringen van aangifte, voor de Personeele Belasting en het Regt van Patent, over den dienst 1850/51. Gezien art. 30 2 der wet van 29 Maart 1833, (Staatsblad ri°. 4.) Maken aan de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie bekend: Dat de ontvanger det- Directe Belastingen binnen deze Stadaan- hunne woningen, te beginnen met Maandag den Mei aanstaan de en vervolgens, zal doen bezorgen een Beschrijvihgs-billethet welk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voornoem de Belasting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 4°. Het Mobilair. 2°. Deuren en Vensters. 5°. De Dienst- en Werkboden. 3°. Haardsteden. 6°. Paarden. bij welk billet, waarin de verpligting jegens 'sRijks Schatkist, met betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven; en aan ieder Ingezeten de nnodige vragen dienaangaande, ter beantwoording, zullen zijn voorgesield, ten einde het met de meeste naaüwkeurig- heid in te vullen. Datbinnen acht dogen na de uitreiking van voormelde billetten dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van wege den Ontvanger zullen worden afgehaald. Dat zijwelke bij het bezorgen der billetten of ook bij het terug halen van dezelven, mogten zijn overgeslagen, zich in geen geval mogen beroepen op zoodanig verzuim, maar in tegendeel gehouden zijn, om de vereischte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 15Jeu Mei eerstkomende intedienen, téD kantore des Ontvangers, alwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn. Dat een ieder gehouden is, de te doene aangifte met zijne hand- teekening te bekrachtigen of ingeval iemand betuigt niet te kun nen schrijven deze invulling in zijnen naam door den Ontvanger of dieus gemagligden te doen bewerkstelligenmet vermelding dei- redenen waarom: hetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordig heid van een derde persoonwelke de aangifte na voorafgaande voorlezing met den Ontvanger of deszelfs gemagtigde zal teekenen. Burgemeester en Wethouders verwittigen voorts naar aanleiding van het laatste gedeelte van 2. van art. 30 der voorz. wetde belanghebbendendat als tegenschatters ingevolge 2. van art. 29 zijn benoemd: Cornelis Croll, J. Verheij Cornelis Koeman en J. J. Hulskamp, en dat de bevolking dezer Stadvoor zooveel dezelve tot maatstaf van de belasting van sommige grondslagen dienen moet, bedraagt een getal van 10148 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder hunner Ingezetenen, om met de meeste naauwkenrigheid en binnen den bepaalden ter mijn de invulling hunner besehrijvings-billetten te bewerkstelligen, ten einde ds orde en geregelden afloop der beschrijving te bevor deren en zich tevens te beveiligentegen het nadeelhetwelk een gevolg zoude zijn van de toepassing der boeten en pcenaliteiten welke tegen valschheid en onnaauwkeurigheid der invulling Zijn vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze afgekondigd en in de Stads-Courant geplaatst wordenterwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe Be lastingen tot deszelfs informatie. Alkmaar, den 27sten April 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NE DERLANDEN. 'sGravenuage, den 2bsten April. Bij besluit van 24 April heeft Z. M. bepaald, dat de groote of zoutharing-visscherij voor het loopende jaar zal mogen worden aan gevangen op den tienden Junij. Bij kon. besluit van 20 April zijn benoemd: tot plaatsvervan ger van kanton-regter te Alkmaar, C. Boonackerproc. bij de arr. regtb. aldaartot plaatsvervanger van den kanton-regter te Scha- gen, mr. C. Visseradv. en burgemeester aldaar. Amsterdam, den 24sten April. Z. M. de Koning heeft den minister van oorlog geraagtigdom in den loop dezes jaarsdoor tusschenkomst eener commissiebeslaan de uit officieren in verschillende provinciën van het rijkeen aan- tal rijpaarden en trekpaarden, ten behoeve van het wapen der ka- vallerie en der artillerie bij vrijwilligen afstand der eigenaren regt- etreeks en tegen kontante betaling te doen aankoopen. Z. M. heeft het departement van oorlog gemagtigd, om da. miliciens van 1849 voor den tijd van drie maanden onder de wape nen op te roepenten einde gekleed en geoefend te worden. Mits dien zullen de bedoelde miliciens op 15 Mei zich in de hoofdplaats der provincie verzamelen. Haarlem, den 22sten April. Gisteren (zondag) avond heeft de eerw. theol. dr. Gützlaff in dé Groote-kerk alhier de predik-beurt vervuld, in tegenwoordigheid van een ongemeen groot aantal personen welke te zamengestroomd waren om de leerrede en mededeelingen van dien beroemden zen deling te hooren. Naar aanleiding der woorden van Johannes XVI 711sprak hij over de behoefte aan en de kracht der werking van den H. Geesthij schetste vervolgenshoe in de laatste jaren een begin is gemaakt met de vestiging van het Christendom in Chi na wees verder op het hooge belang van die gebeurtenis, en drong ten slotte aan op krachtige ondersteuning van het groote werk der Evangelie-verspreiding in dat onmetelijke en merkwaardige land. Zijne treffende rede werd met gespannen aandacht en zigtbare be langstelling aangehoord. \Haarl. Couf.j Alkmaar den 21 sten April 1850. De inleggers in de Spaarbank alhier, worden dringend uitgenoo- digd om de verschenen intressen in hunne boekjes te doen bijschrij ven, waartoe hun de gelegenheid zal worden gegeven op Woens dag den 8stcn Mei 1850, van des voormiddags 10 tot des namiddags. 2 uur, in het gewoon locaal op het Gasthuis alhier, terwijl die genen welke verhinderd mogten zijn om op dien dag de bijschrij. ving te kunnen laten doen, worden verzocht om tot dat einde hun ne boekjes, uiterlijk daags vóór die vergadering, bij een der on- dergeteekende Bestuurders der Bank te doen bezorgen bjj wien zo daags na die vergadering kunnen worden teruggehaald. W. COHEN, President. W. G. ten BOUTE de LANGE. G. C. R. van VLOTEN. S. BLOM Hz. G. L U IJ M E S. C. J. de LANGE, Penningmeester. J, C. VONK, Secretaris. De Alkmnarsche afdeeling van het Nederl. Zendeling-genootschap maakt bekend: dat de Eerw. Dr GüTZLAFF eene openbare mede- deeling zal doen betreflende de uitbreiding van het Christendom in China, op Zondag den 5(lcn Mei e. k. des avonds ten 5§ ure, in de Groote Kerk. Namens de Afdeeling voornoemd, A. van MAURIKSecretaris. Uit hoofde van opgekomen verhindering, zal het Kantoor van den IJk alhier, op den 30s'fn dezer maand gesloten zijn; doch in vervanging daarvan op den volgenden dag Woensdag 1 Mei 1850), tot den Herijk worden gevaceerd. Claudius Civiluskapt. E. A. Nichal en Albatroskapt. K. P. Haas noot, beide v. Amst. n. Batavia; Nicolaas Witsen, kapt. P.T.Lang© v. dito n. Suriname; Cornelia, kapt. C. Erensperger v. dito n. New port; Wilmina Fredrikakapt. J. C. van der Veen v. dito n. TriëSt Stad Utrecht, kapt. J. J. Jaski v. dito n. Hartlepool Batavia; Ar- go, kapt. B. LijdersenLijkens Prove, kapt. J. Walloe, Anna Wil mina, kapt. J. Nsess; Ejr, kapt. P. S. Berg en Aéren, kapt. J. Kjo» ning, de 5 laatste v. Purnterende n. Drammen, Advertenties gelieve men des Znturdag mid4 dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregj voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en Wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1