O Mei. Aanbesteding. M «a a ii tl a PROVINCIE N O O R D - II O L L A N I). Op Woensdag den 15<>™ Mei 1850, des namiddags ten 2 ure zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G.dooreen der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Gou vernement te Haarlem, worden aanbesteed: 1°. Het ophoogenbestraten en verbeteren van den Weg van Liffi men over Uitgeest tot Assam. 2°. Het maken van een Tolhuis en Toebehooren, eener Afdaniruing, het plaatsen van Duikers en het doen van Herstellingen aan twee Bruggen. Deze aanbestedingen zulten geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, waarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behnlven aan het Gouvernement van Noord- Holland in de voornaamste Logementen en Xoflijhuizen, als: te Am sterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalverstraat in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Kofïij huis het Vosjebij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads- Herberg, aan het IJ, in de Beerebijtbuiten de Utrechtsche Poort, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en irï de Bel, op den hoek van het Haarlemmerpleinte Haarlemin de Kroonin in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in het Bossche Koffijhuis, alle aan de Groote Markt en in de Leeuwrik, in de Kruisstraat; te Alk maar, in de Roode Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haar lem aan den Helder, in het Heeren-Lögement te Nienwediepbij bij Ihnen en in het Logement den Burgte Medemblik en te Enk huizen, in de Valk; te Edam, in het Heeren-Logementte Hoorn, in de Doelen en in het Ongemaakte Schip te Purmerende, in de Vergulde Roskam; te Monnickendam in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Muiden, in het Hof van Hollandte Naartlen, bij Jnrrissen te Buiksloot, in het Roode Hert; te Utrecht, in het Kof fijhuis den Nieuwen Bak; te Sliedrechtin het Regthuis te Har- dinxveld, in de Dorps-Herberg; te Beverwijk, bi| denKastelein Hulsman; te Uitgeestte Liiumen en te Assiimin de Dorps-Herbergen. Zullende des Vrijdags den 10J™ Mei vóór de Besteding, de aan wijzing in loco geschieden terwijl informatien te bekomen zijn bij hét Gemeente-Bestuur te UITGEEST en bij den Opzigter over de werken J. E. van den AREND, te Alkmaar. l'iij" l'e Cz"tt! nVe— aa" dC uitvoerir'!' c,aarv;m allen mogelijken luister Alkmaar, den 27s*™ April 1850. Burgemeester en Wethoudervoornoemd F. C. W. DR UIJ VESTED N, Ter Ordonnantie van de zeiven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. PROVINCIE NOORD -HOL LAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 15<*«i Mei 1850, des middags ten 2 ure, zal, onder nadere goedkeuring, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G.door een der Leden van Gedeputeerde Statenin tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenienr van den Waterstaataan het Lokaal' van het Gouvernement te Haarlemworden aanbesleed Het doen van uitvoeringen voor onderhoud aan den Provincia len Zeedijk tnsschen Naarden en Muiderberg Deze Aanbesteding zal geschieden alleen bij inschrijving overeen komstig Artikel 5 van hel Bestek. net bestek, waarop deze Aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernement van Noord-Hol land, in de voornaamste Logementenen Koffijhuizen als: te Amster- sterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalverstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Damin het Vosje, bij het Plein der voormalige Beurs, in de Beerenbijtbuiten de Utrechtsche Poort, in de Nieuwe Stads-llerbergaan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlemerplein; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-Hol landsche en in het Bossche Koffijhuis-, te Alkmaar, in den Booden Leeuw en in de Toelast, aan den Helder, in het Heeren-Logement aan 't Nienwediepbij Ihnen en in den Burg; te Medemblik en te Enkhuizen in den J alkte Hoornin den Doelente Zaandam in den Otterte Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden bij Jurrissen en te Buiksloot in het Roode Hert. Zullende des Zaturdags vóór de Besteding de noodige aanwijzing in loco woTden gedaan terwijl alle verdere informatie» lebekómen zijn bij den Hoofd-Ingenienr van den Waterstaat E. de KRUIFF te Haarlem, en bij den Ingenieur J. G. van GENDT, te Amsterdam'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS urn Stad ALKMAAR, Brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver Stad en Jurisdictie; Dat, op den 25, 26, 27, 28 en 29s'en September dezes jaars binnen deze Stad door de Hollandsehe Maatschappij van Landbouw.' zal worden gehouden eene olgemeene Tentoonstelling van Voorwer pen tot den Landbouw betrekkelijk, en noodigen mits deze alle In gezetenen uit, om hetzij door het inzenden van Voorwerpen daar toe betrekkelijk of door het verleenen van alle mogelijke ondersteu ning en medewerking, de zaak zelve, zooveel doenlijk te bevorde- BURGEMEESTER en WETHOUDERS dee Stad ALK'MA A'R Gezien L. M besluit van den 21 «ten Maart 1828 (Staatsblad n°.6 houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op d'ö Schutterijen van den llden April 1827, (Staatsblad n°. 17,) in ver band gebragt met art. 0, 7, 8 en 9 van gezegde Wet Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Hollanddd. 11 April 1828, N". (Provinciaal blad n .41), omtrent de executie der Wet op de Schutterijen: Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den Eersten Jannarij 1850, hun 25«ten jaar Z]-j„ ingetredenen alzoo diegenen, welke in den jare 1825 zijn gebo ren alsmede de zoodanigenwelkeofschoon in andere gemeenten ingeschrevensedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn ko men wonen en op den l.ten Januarij 11.hun 34sie jaar nog niet heb- Tofó g e" alIen d,e Scoren zijn in de jaren 1824 tot en met 1816 ingesloten de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, volgens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde militairenwelke zich tot dus verre met ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte registers te doen inschriji ven; tevens te kennen gevende: Dat de inschrijving za! beginnen dén 15de Mei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den Eersten Junij daaraanvolgen de, terwijl ni een der vertrekken op het Raadhuis alhier voor de inschrijving zal worden gevaceerd van af den 15den Mei 1850, op Jhugsdag en Donderdag van iedere week, tot aan den Eersten Junij aanslaande, telken dage des namiddags van 5 tot 7 ure En ten einde voorlekomendat iemand in de termen der in. schrijving vallende, z.ch door onwetenlieid aan pliglverzuim schul dig make, heelt het Gemeente-bestuur noedig geoordeeld, een ieder bekend te maken,net en te herinneren aan de navolgende, bij de lAet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen; Dat een iegelijk zonder onderscheid, of hij mogt vermenen al of met onder de bij de wet vrijgestelden of uitg'eslotenen Ie behooren verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zijdie in meer dan eene gemeenle hun verblijf houden, of den ze el van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeenle, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig ,s en bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te f oen inse rijven in die gemeente, alwaar zij voor de personeele be lastingan, aangeslagen, én de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf (e houden. Dat degenen, die van hunnen juis'len ouderdom geen voldoend bewijs geven naar het oordeel van het Plaatselijk-bestuur zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. 1st™ T .ein.dR i]k Ml die bevonden worden zich niet voor den 1**™ Juni, e hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk-bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen- ter- W .liifil V" iTrf lül7' bÜ dö Schut,ei'ij zullen wórden ingelijfd, indien het zal bh,ken dat er tijdens de verzuimde insohr-ij- zien heston den uitsluitin& of "helling tem hunnen aau- Burgemeester en Wethouders vermanen tevéns ieder ingezeten do- zer .tad en Jurisdictie, dien het aangaat, om zich tijdig van een geboorte-extract te voorzien: waardoor zich een ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond; alsmede om zich ten'behoorlijken tijde lot de inschrijving aan te melden, ten einde de straf, weó-ens nalv- ligbed vastgesteld, voorlekomen. S 'V Alkmaar, den 4d™ Mei 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. II ENNISGEVIN S C II U T T E R IJ. BURGEMEESTERkn WETHOUDERS der Stad A L K MA A R, Gezien hebbende het 7'le artikel van 1. M. besluit van den 7<iea September 1828 houdende reglementaire bepalingen, tot invoering Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AnvERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldep,, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelrept voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1