De dieu fontein yekschuir. INSPECTIE VERLOFGANGERS. iW Wet op de Schutterijen, van den 11 April 1827, luidende als volgt. De gehuwden en weduwnaars, één of meer hinderen hebben- de, (die bij de oprigting der Schutterij, in het jaar 1828, of in later jaren, voor den Schutterlijken dienst ingeschreven, doch als a zoodanig niet tot den dienst geroepen zijn) door sterfgeval of au a derzins in de termen vallende, om in de eerste klasse (die der on gehuwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden uvergebragt zullen vóór de eerstvolgende jaailjksehe inschrijving, bij publi calio worden opgeroepenom daarvan kennis te geven aan he, Plaatselijk-bestuur. Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimd, en de na latige, ten gevolge van dit verzuim niet bij de Schutterij is in gelijfd geworden, zal deswege door het plaatselijk bestuur Proees- Verbaal opgemaakten aan de bevoegde Regtbank toegezonden wordenten einde de strafbepaling van art. 1 der wet van 6 Maart 1818, op do nalatigen toetepassen Roepen bij deze op, alle zoodanige inwoners dezer Stad en Ju risdictie, welke in de jaren 1845 tot en niet 1849, voor den Schut terlijken dienst zijn ingeschreven en die alstoen hebben bewezen gehuwd ef weduwnaars met kind of kinderen te zijn doch sedert dien tijd door liet overlijden van vrouw of kinderen zijn gewor den weduwnaars, zonder kinderen, om ie compareren in ceil der vertrekken van het Stadhuis, op Woensdag of Donderdag den 15tlen of 16<lcn Mei aanstaande, tnssehen 10 en 12 ure, des voormiddags, ten einde aldaar van zoodanig overlijden keunis te geven, opdat daarvan behoorlijke aanteekening kunnen geschieden. burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat zij, die naar aanleiding van art. 28 en 85 der wet op de Seh utter j, van 11 April 1827, en de nadere Koninklijke besluiten, op grond van 34jarigen ouderdom, of lOja- rigen dienst bij de Schutterijmogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zoude verlangen gebruik te ma. ken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den ö'1''" Junij aanstaande, met overlegging van bewijsstukken waar door het regt op het gereclameerde ontslag voldoende bewezen wordt. Alkmaar, den #len Mei 1850. Burgemeester en Wethoudefs voornoemd F. C. W. DR U IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van d ezel ven NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Roepen mits deze op, alle de zich binnen de Stad Alkmaar en dertelver Jurisdictie bevindende Verlofgangers der Nationale Militie, om zich op Vrijdag den 31sten Mei 1850 des voormiddags ten 9 ure precies, te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve Stad, om alsdan te worden geïnspecteerd. Moetende zij, zijn gekleed in Uniform en voorzien van alle de door hen van het Korps mede genomene Kleeding- en Équipement- stukken, alsmede van hunne Zakboekjes en Repu Verlofpassen, mo del litter II II. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij afwezigheid, insu bordinatie, of verwaarloozing van hunne Équipement stukken, de bepalingen vervat in Art. 183, der Wet van 8 Januarij 1817, (Staatsblad u°. 1) en in de Circulaire van den 23sten Junij 1845, n°. M/S.(Prov. Bid. n°. 46) zullen worden toegepast. Alkmaar, den 10l!e" Mei 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezdven De DIEU FONTEIN VERSCIlölR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stap ALKMAARontvan gen hebbende de navolgende Circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Hollandgedateerd 3 Mei 1850, n°. ai# (Prov. blad n°. 44). Op het daartoe aan mij kenbaar gemaakt verlangen, heb ik niet willen afzijn, om, even als vroeger bij mjne circulaire van den 2i»ten December 1846, n°. (Provinciaal Bladn0. 87) plaats had; ten aanzien van eene door den Heer R. U. van Someren, fabrjkant van verwstoflen te Botterdamuitgevondene muurveriathans Uwe aandacht te bepalen bij eene door dien fabrjkant uitgevonden ijzer verwz jnde een volkomen behoedmiddel tegen de verroesting van het ijzer, waarvoor aan denzelven bj Koninkljk besluit van den 24»ten October 1847 een octrooi is verleend geworden. De allezins gunstige getuigenissen van deskundigen met betrek king tot de goede uitkomsten bjj het gebruik van de bedoelde ijzer verw, hebben mj genoopt, om dezelve by U. E. A. aantebevelen, niet verzoek tevens om de meer algemseue bekendheid dier nuttige uitvinding te willen bevorderen. Haarlemden 3,len Mei 1850. De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord-Holland Van E W IJ C K. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van de belanghebbenden. Alkmaar, den 10<'cn Mei 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRÜTJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van denzelven, De DIEU FONTEIN VERSCnUIR. NE DERLANDEN. Alkmaar, den llden Mei 1850'. Aan den avond van den 5den Mei is alhier voor eene zeer talrij ke schare opgetreden Dr. Gützlafl', en werd door licm vooral be- trekkelijk uitbreiding van hef Christendom in China gesproken naar aanleiding van Jesaia 52 vs. 17. De Dames die zieh schriftelijk verbonden hebben to! het oprigten van een Vrouwen Hulp-Zendeling-Genootschap voor China, worden nitgenondigd om zieh tot dit doe! te vereenigen op Dingsdag den 14 tl e n jfp fc t (je Consistoriekamer der Remonstransch Gerefor meerde Kerk, des namiddags ten half zes ure. 'sGravenhage, den 8sten Mei. Zierikzee 2 Mei. Uit de naburige gemeente Dreischor wordt ons medegedeeld, dat aldaar, gedurende eenige vorige dagen, door onderscheidene landbouwers, bj het gereed maken hunner voorde meekrapteelt bestemde lander jen de zoogenaamde moor- of onder gronds-ploeg is in gebruik genomen. Dit werktuig, door de maat- schappj van landbouw en veeteelt in deze provincie aanbevolen, als nuttig tot bevordering van den groei, vooral van diep in den grond gaande gewassen, was reeds vroeger bj een lid dier maat- schappj in de gemeente Zonnemaire, met gunstige uitkomsten gebe zigd enaangezien hetzelve h j aanvang aan de landbouwers in de ze gemeente, die hetzelve dezer dagen bezigden, bj uitnemendheid voldoet, doordien hun is gebleken, dat daardoor de vaste, onvrucht bare onderbodem, zonder deze boven te brengen, doorlatend wordt gemaakt, zoo bestaat er reden om te verwachten, dat het gebruik van dien ploeg meer algemeen zal wordenen deszelfs nuttigheid erkend. In de smederij en wagenmakerij aldaar zijn in korten tjd drie zoodanige ploegen vervaardigd, welke niets te wenschen schij nen over te laten. Voor de bestuurders der maatschappij van land bouw cn veeteelt zal deze omstandigheid een aangenaam bewijs op. leveren dat hare bemoeijingen niet vruchteloos blijven en de wor stelstrijd tegen vooroordeelen met gunstig succes wordt volgehouden. Staats-Cour Tegen het einde der maand Julij aanstaande, op nader te be< palen dagen, zal te 'sGravenhage de galerij van Schilderijen, Tee- keningen enz.toebehoord hebbende aan wijlen Z. M. Koning Wil- lern II, in het openbaar verkocht worden. [Gron. Cour.] Helder, den 5den Mei. Onlangs hebben wij gemeld, dat Zr. Ms. stoomschip Ardjoenoi uit Amsterdam hier werd verwacht, ten einde zich gereed te ma ken voor eene reis. Werkelijk kwam dat vaartuig den 28sten April II. ter dezer plaatse. Wij zijn in staat gesteld nopens dit fraaije en ruirf me schipmet de Gedehde grootste der koninkljke marine, de volgende bijzonderheden te kunnen mcdedeelen. Ilet is Tang op het dek 206 voet, breed tnssehen de raderkassen 38 voet, de grootste breedte op het half dek is 40 voet. De werktuigen zju gezament- Ijk van 300 paardenkracht. De bemanning is bepaald op 125 mart en de wapening op 2 granaatkanonnen a 80 fg. 4 granaatkanonnen a 30 en 2 dito lange a 30 f$. Het Etat Major bestaat uit de IIee- ren kapt.-luit. ter zee A. J. Voet, luit. ter zee, 1ste klasse, eersto officier H. P. Arkenhond Schokker, luit. ter zee 2de klasse F. L. Geerlingid. Jhr. J. E. W. F. van Radersid. G. L. v. der Beek; officier-machinist II. Hardesofficier van administr., 2de kl. G. da Heer; officier van gezondheid, 2de kl. S. Friedmann. [Alg. Handelsbl Volgens berigt uit Beyrnth in dd. 16 April, bevond H. K. II. me vrouw de Prinses Marianne der Nederlanden zieh nog altijd te Da mascus, en zal aldaar nog 8 a 10 dagen vertoeven en vervolgens te Beyrnth komen alwaar H. K H. zieh allerwaarschijnfijkst zoude inschepen voor Maltha. H. K. li. en gevolg zjn welvarende en deze moeijelijke landtogt in den winter scheen geen nadeeligen invloed i p de gezondheid van II. K. U. gehad te hebben. [Alg. Handelsbl.] Alkmaar, den 11 den Mei 1850. Aan het verslag van bet departement Alkmaar der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheidnopens den staat var» den landbouw, gedurende het jaar 1849, ontleenen wij ten vervol ge de onderstaande mededeolingen 36. Akkermaalshout, Ren. Het Akkermaalshout is goed gegroeid'. Run wordt binnen den kring des Departements hoofdzakelijk slechts in de gemeente Bergen gemaakt. 37. Weerden, Elzen en Esschen Hakhoet. Leverden te Beverwijk era omstreek een goed beschot. De prjzen van het Hakhout ware» onder Alkmaar en aan den Duinkant over het geheel redelijk t doch niet hooger dan in het vorig jaar. De jonge Elzen daar entegen golden aanzienlijk meer. De naalden van 1.— de mid den soort ƒ5,en de grootsten van 12. f 10,per 1000 stuks. 38. Riet en Biezen. Werdt weinig gewonnen. Het voer van 00 bossen fijn Riet is afgezet a f 2,80. 39. Woeste Gronden en Veengr averijen. In bet Korfwatergele gen in bet Duin bj Pettenzijn 20 buuders bebouwden al dra gewassen goed geslaagd met uitzondering van het koolzaad. Óp Vlieland werden 50 vierkante roeden om het dorp ontgon nen. Van Waard en Groet valt in het algemeen te vermel den dat in dien nieuw ingedijkten polderde groeikracht toe neemt, en het zich derhalve laat aanzien dat die gronden bin nen weinige jaren eenen redeljk goeden oogst zullen oplevo ren. De uitkomsten tan 184G Werdenvan elk gewas af zonderlijk vroeger in dit verslag vermeld. Ook het Nieuwland op Wieringen en de Eendraglspolder beloven veel.— In eerstgeroelde Waard werden 420 bunders bebouwd, 7 wo ningen gestichten bevindt zieh eene bevolking van ruim 00 zielen. In den Eendragtspolderzjn 190 bunders bebouwd 50 bunders beweid10 woningen gesticht en is eene bevolking

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 2