bevestigd van rninn 40 zielen. To den Prins Hendrikpolder op Texel 'hebben 40 bunders op de hooger gelegen en reeds vóór de bedijking groene strook, goed graan gegeven bet. overige is not" te ziltig en schraal en zal ook wel in 1850 nog weinig op brengen, schoon het reeds in 1849 bijna geheel geploegd en met zomerzaad bezaaid is geweester werden in dien polder woningen gesticht. In het Ejerland op Texel bevattende 180 woningen met eene bevolking van ruim 900 zielen werden 1350 bunders bebouwd en 2000 bunders beweid, en heeft men voortdurend voldoende resultaten. In den Anna Paulowna- polder slaagden de gewassen over het geheel nog vinding. - Voorbereidende werkzaamheden tot ontbinding der Maatschap pij lot exploitatie van dien polder, verdeeling der gronden on dér Aandeelhouders, en de vestiging van een Polder-Bestuur werden aangevangen. De polder het Koegras, gelegen onder de gemeenten den Helder en Kalantsoog in het geheel groot 3875 bunders, 3 roeden, 92 ellen, is door het bestuur van 's Rijks Domeinen op den Oden November 1849massaalvoor de som van f 670,ÖüO. in het openbaar verkocht aan den Heer Loopuil te Schiedam die het voornemen heeft, dezen aanzienlijken voor vele verbetering vat baren nu particulieren eigendom, door bet aanbrengen van Vaarten ter gezamenlijke lengte van 18,900 ellen en van Sckei- dingslooten ter gezamenlijke lengte van ongeveer 36,500 ellen volgens een reeds gemaakt plan, voor verdere ontginning en landverbetering, op eene gepaste wijze geschikt te maken. Bij de 26 reeds bestaande Boerenwoningen en aanhoorigheden zullen aanvankelijk vijftien nieuwe Boerenwoningen worden ge sticht. In bet jaar 1849 werden in het Koegras bebouwd 280 en be weid 1130, zamen 1410 bunders, waarvan 870 onder Kalants- ooen 540 bunders onder den Uelder. De uitkomsten bleven zeer bevredigend. Er waren op ultimo December 1849, met inbegrip van de dagloonerswoningenin het geheel 55 wonin gen, bevattende eene bevolking van 414 zielen. él. Toestand van Wegf.n en Vaarten. Men gaat ijverig voort met de verbetering der wegen in de Vier Noorder Koggen, zooda nig dat men zich vleit dat dit belangrijk werk in 1850 zal wor den voltooid. In het jaar 1849 werden aldaar aangelegd de volgende Straatwegen. 1. de zoogenaamde nieuwe weg tnsschen Wognum en Benning- broek, lang 2427, breed 3 el. 2. do zuider- en noorderweg van Midicoud langs Oostwoud, ge deeltelijk door hel dorp Twisk tot den Zeedijk, lang 5372, breed 3 el. (voor beide welke wegen, aanbesteed in 1848, de steen door de directie is geleverd). 3. de weg van Hadwai, langs de zoogenaamde Warzomerdijk en strenglang 2387 breed 3 elaanbesteed voor 6550met gedeeltelijke bijlevering van steen. 4. de zoogenaamde Oude Gouw, van achter de kerk, te IVognum langs het Zijdwerk tot den Zomerdijk, lang 1567, breed 3 el, aanbesteed voor f 7975. met bijlevering van benoodigde steen 5. de weg van Opmeer naar Zijbecarspellang 2026, breed 3 el, en die van het laatst gemeld dorp tot de r, C. kerk in de IVhe rend, lang 2035, breed 3 el beide aanbesteed voor f 7000. zonder bijlevering van benoodigde steen. 6. het glop tusschen Wognum en Nibbixwoudlang 590, breed 3 el, aanbesteed voor f 1200. zonder bijlevering van steen. 7. de weg van Houwert naar Zwaagdijk, lang 1500, breed 3 el, aanbesteed voor 2900. de steen door de directie geleverd. 8. de Weg tussChen Abbekerk en Lammertschaaglang 581, breed 3 elalsmede 200 el op de zoogenaamde Vekentde steen door de directie geleverd, aanbesteed voor f 1350. 9. de weg tusschen Houwert en Nibbixwoudlang 1267breed 3 elaanbesteed voor 2300. de steen door de directie geleverd. 10. de weg tusschen Abbekerk en Henningbroeklang 2b<i8breed 3 elaanbesteed vuur 5275. de steen door de directie geleverd. 11. de weg in het dorp Lammertschaag, lang 1013 el, breed 3 el 2 palm 5 duim, aanbesteed voor f 5474. met bijlevering van al de materialen. 12. de weg in het dorp Abbekerk, noch niet voltooid, aanbesteed voor 7475. lang 1320 el, breed 3 el 2 palm 5 duim. 13. de weg in de Abbekerker W heren, lang969, breed 3 el, aanbe steed voor f 5175. 14. eindelijk nog de wegen in de dorpen Nibbixwoud en Houwert. de straatweg door de Beemster van af Purmerend door de Mid den Beemster naar Avenhornmet eene Zijtak op de Rijp werd aanbesteed terwijl nog onderhanden is een weg van Krom menie naar WormerveeT, gedeeltelijk straat, gedeeltelijk schulp weg, met eene rolbrng over de Naauwernasche vaart, en men bet voornemen heeft den Weg van Lirnmen naar Uitgeest insge lijks te verbeteren. De doorrid in den Koegraszeedijk isuithoofde van den win ter nog niet kunnen voltooid wordenzoodat van de verbete de gemeenschap daardoor met den Anna Paulownapolder aante- brengennog geen gebruik kan worden gemaakt. De aan het Gemeentebestuur van IVormerveer verleende Con cessie tot verbinding van de Zaan met het Noord - Ilollandsch kanaaldoor eene Maatschappij overgenomen zijndezoo is die Maatschappij tot de uitvoering van dat werk overgegaan door na alvorens de benoodigde gronden te hebben, aangekocht liet doen graven eener vaart dóór den Kogerpolder nabij West- Grnftdijkmet eene losplaats voor schepen, aan die vaart ver- 5 bonden. Deze vaart heeft van af het Noord-llollandsch kanaal tot de zoogenaamde Markervaart eene lengte van 510 elleu, is breed op den waterspiegel van het zomerpeil 32 ellen en op den bodem 13 ellen, terwijl eene lengte van 274 ellen lot de diepte van 3.42 elleu en de overige lengte tot de diepte van 2.42 ellen onder het zomerpeil is uitgediept. De losplaats, door eene gedeeltelijke verbreeding van deze vaart daargesteld beeft eene lengte van 135 ellen bij eene breedte van 20 ellen en is diep onder het zomerpeil 2.20 ellen. Door een dijk, hoog 1 el boven Amslerdamsch peil met eene kruinsbréédte van 8 elis deze vaart van den Kogerpolder af gescheiden, en is dezelve door dammen van gelijke hoogte als voren met kruinsbreedle van 6 el aan de buitenzijde met zwa- re steeiigSooijingen voorzien, van de Alkmaarsche vaart afgesloten. Dit werk' hetwelk op dén lsten Mei 1849 door den aanne mer C. Bot voor de som van 25,500. is aangenomen, en waar mede den lOtlen dier maand werd aangevangenis den 6den October daaraanvolgende als voltooid opgeleverd en afgeschouwd. iloe nuttig het maken dezer doorvaart ook moge worden be schouwd wordt er door de binnenscheepvaart echter uithoofde eener drukkende tol van 2 Centen per ton zeer schaars gebruik van gemaakt. "Voor de builenlandsche scheepvaart zal die vaart dan eerst nuttig kunnen zijnwanneer dezelve met de Markervaart geheel op de voldoende diepte wordt gebragt, Waar óp slechts eene lengte van 274 ellen dier doorvaart is gemaakt. Met verlangen wordt alzOo die verdere verdieping te gemoet gezien alsmede de daarstelling van eene verkorte weg tusschen knollendam en Alkmaar, langs deze vaart, hetwelk door de verplaatsing der vlotbrug ovër het Noord-Hollandsche kanaal te Westgrafdijk gemakkelijk is gemaakt. LIJST van SCHEPEN, sédert den 26 April tot den 2 Mei 1850. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Immegonda Sara Clazina, kapt. II. Zoetelief, Philips van Mamix, ktpt. E. van Duin en Willem de Clerq, kapt. C. Doek alle 3 v. Ba tavia; BraamsVunt, kapt. J. Swart v. Suriname; Basserman, kapt. G. Balling v. Laguaijrade Jonge Clemenskapt. J. D. do Jong v. Huil; Zellachkapt. A. Jack, Catharina Hannah, kapt. J. West en Cornopia, kapt. H. E. Büker, alle 3 v. Sunderland; Alexander, kapt. S. S. Bakker v. Koningsbergen: Hansens Minde, kapt. D. J. Lijngaas v. Drammen en alle n. Amsterdam; de Vrienden, kapt. L, J. Prins v. Ostrisoer n. Purmerende. UITGEGAAN. Van der Werf, kapt. B. van der Plas v. Amst. n. Batavia; Acti ve, kapt. L. IIus v. dito n. Havana; Constantia, kapt. M. J. Zeeman v. dito n. Konstantinopolen West-Indien, kapt. D. D. Liewen v„ dito n. Napels; Alida Petronella, leapt. J. B. Potjewijd v. dito n. Pa lermo; Neêrlands Welvaren, kapt. J. Hansen V. dito n. Marseillej Romerige, kapt. J. J. Gether v. Purmerende n. Drammen. Z Ten voordeele der Vereeniging ter bevordering van het Chris tendom in China, is bij den Boekverkooper JOHs. ROEM, voor de-, ze Stad verkrijgbaar gesteld CHINA EN HET EVANGELIE. N°. 1. Overzigt door Prov. H. C. MILLIES. 2. De Zending naar China en hare vereischte volgens Dr. GüTZ- LAFF. De prijs van elk dezer stukjes ister bevordering der algemeene verspreiding, slechts 10 Cents. NB. NB. Bij boiengenoemden is eene Inteeketdijst voorbanden op NB. bet welgelijkend Portret van den Zendeling der Chinezen I)r. GüTZLAFF, a 50 Cents. f ZWOLSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ. Jvf Van 1 Apriltot 1 October 1850. j/AVan ZWOLLElangs HASSELT en ZWART" SLli 1SZondag, Dingsdag en Donderdag, des morgens ten zeven ure. Van AMSTERDAM, Maandag, Woensdag en Vrijdag, des mor- gerre ten elf nre. In verbinding met de Hollandsche- en Rhijn-Spoortreinenen met Meppelen Alkmaar. Na een geduldig doorgestaan lijden overleed heden mijne dier bare Echtgenoote N. SLOOVES, in den ouderdom van 50i jaren, na eene hoogst gelukkige Echtvereeniging van 31 jaren. Met mijne 10 kinderen en verdere behuwd- en kleinkinderen betreur ik do waardige en ons alle zoo liefhebbende vrouw en tederharlige moeder. Deze voor algemeene en bijzondere kennisgeving aan familie en bekenden. Verzoeken verschoond te blijven van brieven van rouw beklag. P- V. BRUINVIS. Wir>kelden 10't<~n Mei 1850 HUWELIJKS - PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 12 Mei 1850. Eerste Gedod. Cornells de Groot, weduwnaar van Elisabeth Blom en Maria Lim burg weduwe van Cornelis Lommert. Gerrit Hemmen weduwnaar van Clara Catharina Schoorl en Fran cisco Conneman. Pieter Horjus en Maria Elisabeth Toepoel. Dirk Klugtweduwnaar van Trijntje Dujjts en Helena Langedam weduwe van Johannes Haarlem. Allen te Alkmaar woonachtig. Hermanns Hufen, weduwnaar van Maria van der Boode, wonende te Alkmaar en Anna Maria Jansenwonende te Haarlem. Tweede Gebod. Jan Blom, wonende te Koedijken Antje Schot, wonende te Alkmaar!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 3