uLSr's se? A' 02 - Water'«"mo/eN^0 P" daart'" behoorende kaaijkn, jtm ztiTrtitSfsr- Ü£S!Ti££Zv,,n s-A- -LABGE, «JïtS.KSSSbÏÏÏ* 's™,rde' x SmS:trS™,',!iin ,0 d«" K»'*™ ncw» frPARmMAKFRri' Wt,8eriS bekend' dat hij als HAARSNIJDER f r Woonplaats heeft gevestigd op de Breestraat w jk A No .So,3hij beveelt z.ch m het bovenstaande vak beleefd^ ijk aan, belovende alles aan te wenden wat strekken kan het ver trouwen waardig te maken. \V. S P R E N KE L I N G m dfHe W C" WE!LT' S'aande Cn in dé Bc 8 T li A N D V O N D E II li. O^nW^TpFSTFH T' l>",der 7 ,eaiinK ®«»en KATI10LIJ- KLN LEERMEESTER die gedurende 16 jaren in de Zuid-Belgische N°. Aangiften van GEDOOR i EN te A1L maa rvan den 5 tot, den 11 Mei 1850. Pieter, zoontje van Nicolaas Piket en Maria lagas Gijsbert Cornellszoontje van Hendrik Dessert en Johanna Blom Jacob zoontje van Themm Buijs en Dieuwerlje de Moei. Cornelis, zoon tje van Hendrik Johannes Kroon en Pijntje Roos. Jacob zoon tje van Jacob Stroomer en Tiendrica Brouwer. Anna, dochtertje van Johannes Bonarius en Hendrjjntje Terwoers. Simon Theodo rus, Zoontje van Covert Mors en'Maria Stadegaardt. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 5 tot den 11 Mei 1850. Reijer, zoontje van Hendrik van der Horst en Trijntje Gutker oud ruim 1 jaar. ff rlhelmma Gasterlingoud 29 jaren Pie* ter, zoontje van Willem Dagge en Ceertrnida Catnn, oud' circa 3 maanden. Jonzoontje van Hendrik Dinner en Christina Wal- Dregt, oud 3 weken. U er manduszoontje van Willem Tiesing en van wijle Hermma van 'tRief, oud 9 weken. V Wij betuigen bij dezen onzen harlelijken dank wegens be- toonde deelneming, bij bet afsterven van onzen waarden Vader en Behuwd-Vader .1. vin ma, HAAGEN. Uit aller naam T. J. van der 11A AG EN. Alkmaar, 11 DJ ei 1S50. Sectie G No 245 groot 2 bunders, 78 roeden. of 1,1 I V- zn,ne" "hm"diende den Craspolder 10. WFILANd'01 f ll"i,K,"rS' n22 r0e'de»''27 élien.' No 95 «root 2 ii ge, fe"cn 'e °"d,"'p, kadaster Sectie ito, groot 2 bunders, 54 roeden, 50 ellen 11. v«ee aaneen verheelde stukken WFILAND geleden te Ou 40 roeden, 70 ellen 3' d bu"derS' 13. Eene HUISMANS-WONING en ERVE, met 19 bunders 08 dijkte Schermeer onder de gemeente van Oudorp, in den polder F, in de kavels Ni». 26, 27 en 28. 4. Een stukje WEILAND genaamd het Grashoekjebuiier, e Ken nemerpoort, onder de gemeente der Stad Alkmaar IW w l nr eCtlC E' N°- 120Kroot 59 roeden. A"Unaar' men °",S'?hr"'en' Nadere informatiën zijn te beko- MORAAZ" te Alkmaar!1 A" P' 1MGE 'en S" A- lleeren Dijkgraaf en Goog-Heemraden van de Uitwaierende Sluizen m Kennemerland en Westvrieslandzijn voornemens bij in- sclmjvifig, te besteden het Leveren van eene partij GEZAAGD EI- KM, GREENEN en mB-MUI, benevens erne partij PAALHOÜ- 1LN De bestekken liggen alle werkdagen ter lezing ten Kantore van den Heer "oog-Heemraad W. Smit, te Zaandam, bij den Archi tect-Landmeter I). de Leeuw, Ie Edam en ter Secretarije van het Col- legie allner, van 's morgens 10 tot 's middags 1 uur. De biljetten van in- schrijving zullen ter voorsz. Secretarije moeten inkomen uiterlijk vóór 15 Mei aanstaande. De Secretaris van het Waterschap, Alkmaar, 4 Mei 1850. G. van LEEUWEN. OPPIiBSrn.lS bVMOEB v.„ l,„ Sensor, Epnond on SotoorI j belnwrliik gemagNgd, Ad opus jus habendum on, kontant geld verknopen Ronde w"n^/"n 13de" 1850 1 (e E(™ Zke- Een Vat Roode NVr(„ Medoc een groot Vat Citroensap, zullende bij de 10 hioééml W 7 r W Baal Piraent> «wee Masten, staand en loopend Wand, Zeilen G,ek, een klein Roodje, Rondhout, enz. En Palm OiiTvtf t' 14 'We\,J850- Haroen. Een groot Vat n xr Sloepen, eenig Rondhout, enz. e ei oop zal geschieden, telkens des voormiddags te 10 uur ter boven genoemde plaatsen. De Oppersirandvonder voorn<L H. VAN VLADERACKEN. 9^"i»a,T«nins' om' °P Woensdag den 22m Mei 18.50, des voormiddags, te tien ure, in het Logement de Toelast", te Alk- «rw maarom kontant geldin het openbaar Ie verkoonen 10 yTïtmT en VVAGENPAARDEN, 11 KOEIJFN W,1 TT r j °ETS- 1 bewerkfp TiTTTIITPFTV „i- onderhoudene en net bewerkte R1J1UIGI N alseen btahekoels, een Glazenwaren voor 9 personen, een dito d.to, een Char a Bancs voor 9 perTone" een j Sociable, een Aigelante voor 4 personen, een dito dito een Cm,,,,'. I Vigelante, een Charrefte, een Calèce een dito t' P° [een dito, een Tilburrie, een Boerenvvageneen dito ™Twa SmGEREEDS01APPFNEN^MEST' TUIGEN' STALGOEDEr'eN cn gebodem V6rder te kooP zaI morden aan" Men zal des middags ten 12 ure precies, lot den verkoon des» Paarden, Koeijen en Rjtuigen overgaan. P Me" ,is vconierne"sop Donderdag, den !6'ien Mei 1850, 1. «TOSAMWOSufe ERF te Smt Pancras, kadaster Sectie A No. 694, Huis en Erf groot 20 eïlet" e" 6" N°- 695Tuin' Kroot J1 roeden en 2. liet POEDERTJE, genaamd hel Dnitenveldgelegen in de ge meente Broek op Langedijk, kadaster Sectie A, N" 1349 groot 87 roeden en 50 ellenNo. 1350, gmot 3 bonders 33 roeden en 70 e DenN-l 1351 groot 2 bunders en 39 roeden, I K,"" 1 bunder, 63 roeden en 50 ellen No 1353 groot 1 bunder, 4 roeden en .30 ellen, No. 1354, «root 10 ™tc„ en 40lellen en 1348, gr„„,'8« „.Jen ^T'lfen ellen g6 gr0°l bundersz 25 roeden en 10 3. Een HUIS en ERVE, i„ de Koog" te Zmdseharwoude, kadaster Sectie C, No. 10/0, groot 6 roeden en 90 ellen. Breeder bij aangeplakte biljetten omschreven en nadere informatiën N°. 1. p^"®EaPltaTe, hechte, sterke en weldoortimmerde I1ÜISMANS- i a mi, rze,ver ERVE, genaamd de Reizende Man staande en gelegen te Heflo met onderscheidene perceelen extra best WEI-, BOUW- en BOSCHLANDgelegen onder Heilo en Lm,men te znmen groot 29 bunders f OO^roeden te znmen groot 28 bunders, 48 roeden, 50 ellen Alles breeder bij biljetten omschreven e ,Vl r!!;'ar W(,rdt R®vraaRdEen of liefst twee GEMEUBELEERDE KrveA STFnc'tf1 d®r T°Htrijkste standen dezer Stad. Adres bij do br\cn A. Stculs-CouFcinliersters alhier. Het KANTOOR van den Procureur COONACKER wordt met Woensdag den 15-1» dezer, overgebragt naar het Huis in de Choor. ^raat, wijk A, N°. 591-, vroeger bewoond door wjlen den Heef 1. "j,E 0ude^ e" Voogdendie belangstellen inde goede op- rovineieu en 4 jaren in het Bisschoppelijk Instituut te Katwijk a R verschillende Talen onderwees; gelieven zich te vervoegen in het schoon Locaal op de Laat, wijk A, No. 895A N° 161 hi; den Institute,.r W. STALEN h'o'e F F Men is van meenmg, om, op Zaturdag, den 18'1™ Mei ..I middags ten 12 Ure, in het Logement de Toelast listen r10 !et °Pe"baar» ,u veilen, en, op Zaturdno- 1. Een WINKELHUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de zuidziide van het Verdronkenoord, wijk D N°. 471. 2. Een PAKHUIS en ERVE, genaamd »de Wildeman" te Alk- Noan47oaan ZUKlzHde van het Verdronkenoord, wijk 3' wijkB^Noeni47TE' ,e A,kmaaf aan de Lfnge Nieuvvesloot, 4' Ee" JA\"EE? .T EEVE, en ZAADZOLDER, te Alkmaar k p'" pC\knm«Van d° 0"dc<5ra"lftwijk A, No. 124. 5. Een PAKHUIS met annexe WONING en ERF, te Alkmaar ft t'an tiK11™,!?" de ^"degracht, wijk A, N". 27. A n' 473° le AIklnaar' aau de Eindegraeht, wjjk 7. Eene HUISMANS-WONING, STAL en ERVE, aan den Stee- weg, nabij den Omval, onder de gemeente der Stad Alk maar, m buitenwijk C, N°. 14. 8. Een stuk WEILAND, achter het vorige perceel, kadaster l)e 0ndergeteeker.de, maakt langs dezen weg'het geëerde luhhek zoo binnen als binten deze Stad bekend, dat hij op Donder- fvvsTnl f 6' Z,!|ne Nieuwe KOEK- en BANKETBAKKERS- A IA 11, Egelegen in het Schapensteegje, op den hoek van drt Achterstraat wijk B, N». 260, zal GEOPEND hebben Hij beveelt z.ch nedrig in de gunst van allen aan, zullende hij door eene goede, civiele prompte bediening zich een ieders ver' trouwen trachten waardig te maken. Alkmaar, den'lid™ jggg. p_ HORJUS De Ondergeteekende maakt bij deze aan zijne geëerde Stad- Vi^T?merSe!ee^ende maakt hiermede bekend, dat hij ziel, als KASTELEIN in de Herberg bj MIDDENHOUT, heeft gevestigd waardoor hij zich nedng in de gunst zjner geeerde Stad- en Land- genooten aanbeveelt, daar hij door eene nette en civiele bedicnirm, zal trachten die gunst zich waardig te maken gs Alkmaar, 11 Mei 1850 P. SLENTERS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 4