A0- 18S0. AL&MAARSCHE r 24. M a a a (1 a ji I 7 Juuij. Kennisgeving. Deze Courant wordt, eens in de Week en wel eiken Maandag, voor de Prijs tan 6 Centen uitgegeven. V-ÏX PROVINCIE NOORD -HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 19<l" Junij 1850, des namiddags ten 2 urezal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Pro' vincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G.dooreen der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingêniéur van dén Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement Ie Haarlem, worden aanbesteed: 1°. Het leveren van 1 (TOO kubieke ellen Brik ,Etot onderhoud der Ueldersche Zeewering. 2°. De leverancie van 510 lasten Noordsehe of Drentsehe Steen, tot onderhoud van gemelde Zeewering. 3°. Het doen eener bëstorting aan den voet der steenglooijing van den Helderschen Zeedijk met 500 lasten Noordsehe-j Drent sehe-, Duilsehe- of Brabandscbe Keisteenen. 4°. Het doen van vernieuwingen en herstellingen aan de Hoofden der Haven beoosten het Oude Schild op het Eiland Texel. En 5°. Het verzwaren van den Zanddijk voor Callants - 0o°- en het leveren van voorraads-materialén bij de Pettemer Zeewering. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekken, waarop deze Aanbestedingen ztilïè'n plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste Logementen en Xoffij huizen, als: te Am- sterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuisin de Kalverslraat in het Wapen ran Medemblikop den Dain in het Kofiijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads- Hcrbergaan het IJ, in het Harltnger Veerhuisop de Texelsche hade, en in de Belop den hoek van het Haarlemmerplein; te Haar- i Jem, in de Kroon en in het Noord - Hollandsche Koffijhuis, beide j aan de Groote Markt, in hel Logement de Halve Maan, aan de Ams- j terdamsche Poort, en in het Logement de Leeuwrik, in de Kruis- straat; te Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij Ihnen en in het Loge- ment den Burg; aan den Helder, in het' Heeren- Logementte Me demblik en te Erik huizen, in de Logementen den Valk; te Hoorn in de Doelen en in het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Roskam te Edam, in het Heeren - Logementte' Monnic- keridam in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot in het Roode Hert; te Muiden in het Hof van Hollandte Naaiden' bij Jurrissente Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Bak; te SIiedrecht in het Reglhuis, en te Hardinxveld, in de Dorps-Herberg Zullende, acht dagen vóór de besteding, Zoo veel noodigaanwij zing, in loco worden gedaan, en inmiddels verdere informatiën 'te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E. de KRUYFF, te Haarlem eft den Ingenieur P. J. H. HAYWARD, te Alkmaar. corn a j\ t. ADVERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ne Patenten ter Secretarie dezer Stad te beginnen met Woensdag den •yrn tot en met den 20«'en dezer maand, kunnen afhalen tegen over- gifte van het deswege door den Heer Ontvanger der belastingen afgego ten reen en vertooning der bewijzen dat zij hunnen aanslag over het afgeloopen dienstjaar geheel en voor het l'oopende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd dat, zonder het bezit van zoodanig Patent, de wet niet veroorlooft een der hierbo ven genoemde [beroepen te mogen uitoefenen. Alkmaarden l3'*" Junij 1850. Burgemeester en TVethouders voornoemd F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie ran de zeiven, De DIEU FONTEIN VERSCUCIR. AANBESTEDING. Op Woensdag den 19<G" Junij 1850, des namiddags ten 2 ure zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur dei- Provincie Noord-Holland, of bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouvermwnents-Gebouw in de St. Jansstrtfal te Haarlem worden aanbesteed Het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de PAS TORIJ der Hervormde Gemeente te Etersheim. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek waarop deze Aanbesteding -zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalven aan het Gonvernements-geboiiw te Haar lem, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als te Amster dam, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Vosje, achter de Oude Beurs, in de Beerenbijtbuiten de Ulrechtsche Poort en bij P. JColenbranderLogementhouder in de Bel, op den hoek van de Haar lemmerdijk te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis en in de Halve Maan te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het Wapen van Haarlem; te Hoorn, in het Onafgemaakte Schip en in den Doelen; te Nieuwediep, bij de Erven J. Boven en bij Ihnen; te Sliedreeht, bij de weduwe J. van der Vlies; te Buik sloot, bij Vtiijken Sitterte Naarden bij Jurrissen; te Muiden, bij P. Amersfoort, te Oosthuizen, op het Raadhuis en voorts bij Kerk voogden van Etersheim. Zullende vier dagen vóór den dag der aanbesteding en alzoo op Zaturdag den lS^n Junij aanstaande door de zorg van den Beer Hoofd-Ingenieur van den VYaterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z. W. E. G.als bij den Heer Ingeniuer P. CALAND, te Purmerende en bij Kerkvoogden de verlangde inlich tingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER enWETHOUDERS der StadALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de onder n». 37, 3839 en 40 van Tabel n'«. XIV der wet van den 21 Mei 1819, aangeduide Patent- Pligtigen Slijters, Tappers, Kroeg- en Koffijhuishouders binnen hun ne Stad da! de klassificatie wegens hunnen aanslag in het regt van Palent door het collegie van Zetters thans afgeloopen zgnde; zij hun SCHUTTER IJ. BjURGEMlEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR; brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat da J-oting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben ten Raadhutze dezer Stad, op Dingsdag den 18<len Junij 1850, des na middags ten vijf ure, en roepen alzoo bij deze op: Alle Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke zich voor den dienst der Schutterij hebben doen inschrijvenora zich ten dage en plaatse voormeld te aten vindenof behoorlijk bij de Commissie bekende gemagtigcfen te zenden, ten einde voor de Schutterij te loten; terwijl de Alpha- betische Naamlijst van de verschillende Ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zal liggen ter Secretarie dezer Stad, van af den lO^en dezer maand tot den dag der Loting, vaa derdV)00rmifl<la"!i deS namidtlaUs 2 ure, (de Zondag uitgezon- Alkmaar, den 8S,<® Junij 1850. Burgemeester en Wethouders eoomoemd i F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Alle degenen die gebruik zonden wensehen te makenvan de bijt deze Stad aanwezige BAGGERSPECIE, kunnen zich tot kostelooza verkrijging daarvan adresseeren bij den Stnds-Architectdie hun deswege en ook voor het geval dat zij die voor eigen rekening uit de Stads buitengrachten zoude verlangen op te baggerende noodiga aanwijzingen en inlichtingen zal verleenen. Alkmaar, den 15'if'" Junij 1850. Van wege Burgemeester en Wethouders derzeive Stad, De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. NE D E R L A N D E N. 's Gravenhagb, den Wden Junij. Z. M. de Koning hpeft den 9den Junij een besluit genomenbnn- dendedat de gouden tien en vijf gulden stukken met zondag drie en twintig Juuij aanstaanden zullen ophouden wettig belaalsmiddel te zijn, en als negntiepenning in omloop zullen blijven. Zij zullen tot den laatsten Jolij 1850 op alle Rijkskantoren voor dé iiorspronkelijka waarde in betaling worden aangenomen, en van Maandag 17 tot Zaturdag 22 Junij bij de Bank te Amsterdam en de betaalmeesters kunnen Worden verwisseld tegen muntbiljetten. (Haarl. Cour.) ®li Koninklijk besluit is bepaald, dat de haringvisscherij rop den ïOdcH Junij heeft kunnen beginnen. De 34 haringschepen, die reeds daartoe zeewaarts zijn gestevend hebben alzoo in den avond van maandag de netten kunnen uitwerpen. Zr. M». stoomschip Su riname, kapt. Eabiusbevindt zich bij de haring-vloot en zal de eerste bezending nieuw gevangen haring onmiddelnk naar Vlaardin- gen overbrengen. Alkmaar, den l5den Junij 1850. Men verneemt, dat de algemeen met roem bekende Mechanieus, de beer B. Boscoop verzoek van ingezetenen dezer stadbet voor nemen beefttegen het einde dezer maand in de zaal Harmonica, alhier, drie voorstellingen te geven. Zijne Egyptische touverkiinst en handbehendighedenuitmuntende boven die, welken tot heden van andere kunstenaars, de bewonde ring hebben opgewekt, doen de komst vau denzelven heer Bosco, met belangstelling wachten. Eene inteekeninglijst zal bij liet algemeen worden aangeboden, ten doel hebbendeom de onvermijdelijke uitgavenaan zijne t® geven voorstellingen verbondente waarborgen. Men mag met regt eene ruime deelneming verwachten, te meer, omdat de prijs van entree zonder inteekeuing, gelijk als elders, ook alhier verhoogd wordt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1