A0' ALRIAARSC N° 30. COURANT- 29 JwlU- Maandag Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertent^ gelieve men des Zaturdag mid* dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 toj 5 regels is één Guldenen voor eiken rege meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONING in de Provincie NOORD-HOLLAND, brengt door deze Ier keimisse van het Pobliek, dat ten "evolge van door de Militaire Genie te veirigte herstellingen aan'de brug in den Straatweg op den linker Vechtoever te Nieuwer- sluis, de gemeenschap langs dien weg van den 12<len ,0, en melden 17<l<.n Justus aanstaande, zal moeten gestremd worden, echter niet voor voetgangerszullende de grindweg op den rcgter Vecht oever zoo lang alléén in de gemeenschap voorzien. Haarlemden 23sten Julij 1850. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. gekeurde Stedelijke Rekening met de daartoe betrekkelijke Begroo ting, over het dienstjaar 1848. Alkmaarden 20stea Julij 1850. Burgemeester en JPethouders voornoemd j F. C. W. DRU IJ VESTED N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR brengt ter kennisse van de daarbij belanghebbenden dat de vastgestelde lijsten der binnen de- ze Stad bevoegde personen tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-generanlen de Prov. Staten van heden af tot en met den 29^ Julij 1850, dagelijks, (Zon- en Feestdagen uit gezonderd) ter visie zullen liggen op de Secretarievan des mor- pens 10 tot des namiddags 2 ure, met verzoek daartegen over eenkomstig het bepaalde bij de wet van den 4<len Julij 1850 (Staatsblad n°. 37), regelende het Kiesregt en de benoeming van af gevaardigden der Eerste en Tweede Kamer der Staten-generaal hun ne bezwaren zoo die mogten beslaan optegeven, en verder die me- dedeelingen van geboorteplaats, en dagteekening van geboorte te ge ven welke tot de volledige invulling dier lijsten vereischtj worden. Alkmaarden ÏS^" Julij 1S50. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DRU IJ VESTE IJN. BURGEMEESTERen WETHOUDERS der Stad ALKMAAR,; brengen mits deze naar aanleiding der Circulaire van tien Deer Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland van den 19d™ dezer n°. hll, M./S. (Prov. blad n». 65) ter kenmssa van de belanghebbenden Dat voor dit jaar de gewone bijeenkomst van de Verlofgangers der Nationale Militie, ten einde gedurende de maand September m den Wapenhandel te worden geoefend, niet zal plaats hebben. Alkmaar, den 26steD Julij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR, BURGEMEESTER en WETHOUDERS deh StadALKMAAR, gelet hebbende op de navolgende KEUR op het losloopen van Honden binnen de Stad Alkmaar en op haar grondgebied. Art. 1. Gedurende de hondsdagen en op zoodanige andere tijden, als Burgemeester en Wethouders zullen kenbaar maken, is het ver boden Honden te laten losloopenal waren die ook gemuilband; tenzij voorzien van zoodanige traliewerk om den kop, als waar van het model aan het bureau van den Commissaris van Policie aan wezig is, op eene boete van ƒ3,door den eigenaar te betalen, invorderbaar ook zelfs bij lijfsdwang. Art. 2. Voor eigenaar zal worden gehouden het hoofd) van het gezin, in wiens huis, loods, stalling of op wiens erf de Hond, ten wiens aanzien de in het vorig artikel vermelde bepaling niet zal xijn in acht genomen, zich gewoonlijk ophoudt. Art. 3. De losloopende Honden die op de in Art 1. vermelde tijden gevangen kunnen worden, zullen door de daartoe gekwalificeerde per sonen "worden medegenomen en gedood indien zij binnen tweemaal vierentwintig uren, bij do Politie niet zijn gereclameerd en tegen betaling van ƒ2,voor bewaring en voeding, onverminderdjde boete in art. 1. vermeld, zijn terug genomen. De Honden die niet, of niet gevoeglijk kunnen gevangen wor den zullen door de hierboven gemelde personen dadelijk worden doodgeslagen. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkmaar, in deszelfs Vergadering van den 31sten Julij 1848. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. De bovenstaande Keur op den lsten Augustus 1848 bij authentiek nfschrift aan H. H. Staten der provincie Noord-Holland opgezonden, is afgekondigd op heden den 5d<"> Augustus 1848. De Secretaris der Stad Alkmaar De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. Brengen door dezo ter kennisse van de Ingezetenen dat van den 22»ten dezer Maand, tot en met. den 19clen Augustus aanstaande, de honden zullen moeten worden vastgehouden of wel losloopende zoo danig zijn gemuilband als bij art. 1. van bovengemelde Keur is voorgesch reven Alkmaar, den Julij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dehSta» ALKMAAR^ brengen door deze, in voldoening aan de Circulaire van e e, puteerde Staten van Noord-Holland van den 18den Juli] 1850, n .40, (Prov. blad 11°. 67), ter kennisse van de belanghebbenden Dat Z. M. bij Besluit van den 24<"<>» Junij dezes jaars (Staatsblad n°. 32) Hoogstdeszelfs vroeger Besluit van den 18den December lo4 (Staatsblad n°. 63), medegedeeld in de Stads Courant van den ^1" Januarij dezes jaars n°. 3, eu houdende: bepalingen nopens den ÏJÜ van het oude Vaatwerk, heeft uitgebreid; door: Bij amplicatie van Arlt. 5 en 6, van voormeld besluit, te Depa- len dat het Loon voor het op den juisten inhoud ijken van oude vaten, behoorende aan branders en handelaars in gedisleleeida dranken zal worden berekend naar het Tarief bij art. 14 van het h«t Koninklijk Besluit van 31 December 1834 (Staalsbl. n°. 45j# voor den Walerijk van Olie en Sterke drank vaten vastgesteld. Alkmaar, den 26sten Julij 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven Db DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deh Stad ALKM AAR, brengen mits deze ter voldoening aan het bepaalde bij Koninklijk besluit van den lsten Maart 1831, n°. 14, ter kennisse van de In gezetenen hunner Stad dat van den 22sten Julij tot en met den 3d(-n Augustus 1850 dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) op de Secretarie ter visie zal liggen, de door Ileereii Gedeputeerde Staten dezer Provincie, bij besluit van den 15d<=a Mei 1850, n°. 1, goed; NE DERLANDEN. Bij resolutie van Zijn Exc. de Minister van Financiën van den 13<fe'n J„|ij 1850, is vastgesteld de 212d« Loterij; zij zal bestaan uit 20,000 loten, 10,000 prijzen en twee premiën; De Collecte zal geopend worden op Maandag den 19den Augustus 1850 en worden gesloten op Zaturdag den 31sten dier maand. De trekking van da eerste klasse zal aanvangen den 16den September 1850 terwijl de laatste 100 nummers op Vrijdag den 6den December 1850, zullen, getrokken worden. Alkmaak den 27sten Juli] 1850. De eerste openbare bidstond van de Alkmaarsche Vereeniging tot verkondiging des Evangelies in China is verleden Donderdag avond alhier in'het kerkgebouw der Remonstrantsch-Gerefornieerde Gemeen te gehouden. Nadat de zegen des neeren over deze eerste zamen- komst biddend was afgesmeekt, werd door den Voorzitter eene korte openingsrede gesproken. Daarop nam Br. Beets van Heemste de het woord. In eene uitvoerige en belangwekkende rede ontwik kelde hij den eigenaardigen toestand van het Chinesche Rijk, en de dringende behoefte welke daar bestaat aan het Evangelie des heils. Aohtereenvolgens schetste hij China als een groot landeen derde deel van den uitgestrekten Godsakker, waarover bet zaad des God- delijken woords met vollef handen moet uitgestrooid worden; als een oud land om zijne vroege ontwikkeling en langdurig bestaan, onze belangstelling waard als een hoogstmerkwaardig land van alle an deren verschillenden afgesloten van 't verkeer met andere volken j als een beschaafd landontwikkeld zoo veel het buiten Christus mogelijk isin algemeene geleerdheid en nijverheid onovertroffen als 'een land van de grootste zedeloosheid en zondewaar de geest ontwikkeld wordt, maar de ziel verwaarloosd; als een diep ellendig land dat aanspraak heeft op onze erbarming eindelijk als een land in onze dagen, voor het Evangelie rijp. De Secretaris der Vereeni ging gaf toen een kort verslag van haren toestand. Het Commitló der Broeders telt reeds 98 leden der Vereeniging; aan dat der Zus ters hebben zich aangesloten 127 leden. Het bedrag der gezamenlijke jaarlijksche bijdragen is ongeveer ƒ240,- dat der ingekomen giften nagenoeg 80 - Aan de gevestigde leesir.rigting wordt door 123 leden deelgenomen. De meedeeling dier uitkomsten gaf den Secretaris aanlei ding dankbaar den zegen des Ueoreft 16 gedenken eü op te wekken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1