18K0. ALKIAARSCIÏE M a a u d a 12 Augustus. B E l Q I a LSch' Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advehten-itcn gelieve men desZaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Dr STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONING in de Pp.ovincie NOORD-HOLLAND, brengt door deze ter keunisse vau het Publiek dat, ten gevolge van door de Militaire Genie te verrigte herstellingen aan de brug in den Straatweg op den linker Vechtoever te Nieuwer- tints, de gemeenschap langs dien weg van den 12'len (0t en met den 17^en Augustus aanstaande, zal moeten gestremd worden, echter niet voor voetgangers; zullende de grindweg op den regter Vecht oever zoo lang alléén in de gemeenschap voorzien. Haarlem, den 23sten Jutij 1850. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd V A M E W IJ C K. BURGEMEESTER en W ET 110 UDERS deb StadALKMAAR gelet hebbende op de navolgende KEUR op het losloopen van Honden binnen de Stad Alkmaar en op haar grondgebied. Art. 1. Gedurende de hondsdagen en op zoodanige andere tijden - ols Burgemeester en Wethouders zullen kenbaar maken is het ver boden Honden te laten losloopen, al waren die ook gemuilband- tenzij voorzien van zoodanige traliewerk om den kop, als waar van het model aan het bureau van den Commissaris van Policie aan Wezig is, op eene boete van ƒ3,door den eigenaar te betalen, invorderbaar ook zelfs bij lijfsdwang. Art. 2. Voor eigenaar zal worden gehouden het hoofd van het in wiens huis, loods, stalling of op wiens erf de Hond, i "vioiis üii uu nana ten wiens aanzien de in het vorig artikel vermelde bepaling niet zal zijn in acht genomenzich gewoonlijk ophoudt. Art. 3. De losloopende Hondendie op de in Art. 1. vermelde tijden gevangen kunnen worden, zullen door de daartoe gekwalificeerde per- Bonen worden medegenomen en gedood indien zij binnen tweemaal vierentwintig uren, bij de Politie niet zijn gereclameerd en tegen betaling van ƒ2,— voor bewaring en voeding, onverminderd'de boete in art. 1. vermeld zijn terug genomen. De Honden die nietof niet gevoeglijk kunnen gevangen wor den zullen door de hierboven gemelde personen dadelijk worden doodgeslagen. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkmaar, in deszelfs Vergadering van den 31s'en Julij 1848. F. C. W.I) R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De bovenstaande Keur op den lsten Augustus 1848 bij authentiek afschrift aan 11. H. Staten der provincie Noord-Holland opgezonden, Is afgekondigd op heden den 5^° Augustus 1848. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Brengen door deze ter keunisse van de Ingezetenen dat van don 22sten dezer Maand, tot en met den 1 11 Augustus aanstaandede honden zullen moeten worden vastgehouden, of wel losloopende zoo danig zijn gemuilband als bij art. 1. van bovengemelde Keur is voorgeschreven. Alkmaar, den 19'1™ Julij 1850. Hurgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deb Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat de passage door de HOEVERVAART, te rekenen van den 0<1™ tot en met den 15*™ Augustus eerstkomende, uit hoofde van daarin te doene herstellingen zal GESLOTEN zijn. Alkmaar, den 30sten Julij 1850. Hurgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V e; S T E'I.J n Ter Ordonnantie van dezelven Dn DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Aan Ouders, welke het in bet belang der aanteleerene ambach ten hunner kinderen noodig achten dat zij in de Teekenkunst on derwezen worden, doch de kosten daartoe,' zelve niet kunnen be strijden, wordt berigt: dat ter Secretarie dezer Stndgelegenheid is tot aanvrage om op de Stads Teekensehool te worden toegelaten mits zoodanige jongelieden gevaccineerd zijnen den ouderdom van twaalf jaren hebben bereikt. Alkmaar, den 1 O-ten Augustus 1850. Van wege het Stodel jk Bestuur der Stad Alkmaar De Secretaris der zelve Stad, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De voorzitter van den Raad der stad Alkmaar brengt mits deze naar aanleiding van Art. 31. der Wet van 4 Julij 1850, (Staatsblad n«. 37), regelende het kiesregt ter kennisse vau dé belanghebbenden dat de Lijsten van kiesgeregligden voor leden van de 2Kamer der Staten- Generaal en van de Provinciale Staten op heden door hem zijn ge- s'oltn cn aangeplakt en op de Stedelijke Secretarie ter visie liggen. Alkmaar, den lOden Augustus 1850. Do Voorzitter voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. E R A N K R IJ K. Pabus den 6den Augustus Dezo hoofdstad is op dit oogenblik voor een groot gedeelte geïn- kon dnt e ""l'S middaSs boSoa onweder los te bre ken dat een uur aanhield en de straten der noordelijke stad, loo- pende op de boulevards, geheel onder water zette. 4 ,ur.° kwam er een ,weede or.weder op, nog verscbrikkelij- liet w t T a -e" TSt 'en,zeven ure bedaarde het eenigzinl Het water stond in onderscheiden magazijnen en winkels: vela bakkers konden niet werken. Het gezigt dat de stratende rijtuigen en de voetgangers oplever den was soms akelig, soms koddig. Enkele jongensnamen te mid- den der algemeene onsteltenis, een straalbad. Te half acht uro was het water in de straten vallende, doch lo 10 ure was men we der bevreesd voor een nieuw onweder. Men weet nog niet of er gTvreés" DS Z,JI' tö betreureu» docl1 koestert daarvoor wel ceni- Bhessel, den 2den Augustus, In den avond van den 29sten Julij kwamen omstreeks 9 ure twen mannen in de woning van den heer Place, houder cene bank van leening te Bergen m Henegouwen; zij bragten aldaar eene grooto sljitmand binnen zeggende koopwaren te bevatten, waarop een zeker koopman aldaar woonachtigeene beleening wilde aangaan sïuitmand t"\ T0,g?nden. dag in persoon zou komen spreken. Do kluitmandwerd door hen in een' hoek geplaatst, waarop zij ziel* hemen "geveer fen. ha'f uuf Ia(er meende de dochter dea heeren Place een,g gerucht de mand te hooren zij deelde haar vermoeden aan de huisgenooien mede, spoedig was dé bewuste sluit- mand door behulp der police naar het bureau overgebragt, alwaar geUpeÜd we,d f'1 de verwonderde omstanders in plaats van koop. wj>reD, daarin zekere Thérèse Dubois vonden, oud 43 jarendus reeds bij herhnl,„g handen der justitie geweest was. Men heeft baai onmiddehjk u, hechtenis gehoudon en later ontdekt dat zij in middel Vi'" ee" passe par!°"lt was' aIsmode dat de sluit,nand dooi middel van eene veer aan de binnenzijde kon geopend worden. GronCourf BINNENLANDSCHE BERIGTEN. s GhaveniiagEj den Oden Augustus Gisteren avond heeft de verkoop plaats gehad van de bouwmans" woning met oanhoorighedengelegen onder do gemeente Rijswijk, in eigendom toebehoord hebbende aan wijlen Z. M Willem II Na dat dit perceel in veiling had opgebragt 20,400, waarvan al'stoen provisioneel kooper was de Heer J. Langelann alhier, is het nf-e- meind voor 22,000, door den Heer van de Kasteele Ie 's Grave- saude qq. De Hoeren Weimar en van Gogh alhier, hebben kennis gege ven, dat, uit hoofde der menigvuldige aanvragen om toegang-bill'et- ten tot de gallerij der schilderijen vau wijlen Z. M. Willem II de zelve niet meer afgegeven worden, dan up schriftelijke aanvrage van bekende kunst-hef hebbers HandelM.\ Amsterdam f den Oden Augustus Door de snelle daling van den waterspiegel van hot naarlemermeer wordt de toevloeijingbijzonder naar de stoomwerktuigen de Leegh» water en de Cruquiuseenigzins bemoeijelijktaan de veilenpi'ng der toeleidendc kanalen wordt met kracht gearbeid. In afwachting dat die wateraanvoer daardoor genoegzaam zal zijn bevorderd, is het werktuig de Leeghwater voor eenigen tijd buiten werking geste'd ook tot verbetering tevens van eene klep der hydraniiek. De wa terstand van het Meer in de Staats-Courant van 5 Julij aan helein de der vorige maand op 2.00 el beneden Amsterdan.s'eh peil opgo- geven, is op den Inntslen dag der maand Julij gemiddeld op 278 el beneden Amslerdamseh peil waargenomen en alzoo 18 duim ver laagd. Met leedwezen verneemt men dat heden middag, na eene korte on gesteldheid op den huize Rijnstroom onder Aarlanderveen is overleden de heer Mr. G. W F erwey Mejan, ridder der orde van den Nederlandsehe Leeuw die sedert 1835 de betrekking van lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bekleeden sedert 1848, voor het kiesdistrict Lcyderdurp in die Kamer zitting: had. Hij sfond sleeds gematigde vrijzinnige begrippen voor en onderseheidé zich bijzonder door eeiien geest van edele verdraagzaamheid. Hij stond bij zijne medeburgcïf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1