1«Vf M a a n d a 2 m 19 Augustus. kTo; I Deze Courant wordt eens in de week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. K IA Advertentici* gelieve men des Zaturdag mid dags vóór l ure te bezorgen; de Prijs ran 1 to 6 regels is één Guldenen voor eiken rege meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelreg voor elke plaatsing. I \an Ouderswelke het in het belang der aanteleerene nmb-ich ten hunner kinderen, noodig achten, dat zij in de Teekenkunst on derwezen worden, doch de kosten daartoe, zelve niet kunnen be- strijden wordt berigt dat ter Secretarie dezer Stad, gelegenheid is, tot aanvrage om op de Stads Teekenschool te worden toegelaten, fl,its zoodanige jongelieden gevaccineerd zijn, en den ouderdom van twaalf jaren hebben bereikt. Alkmaar, den 10'en Augustus 1850. Yan wege het Stedelijk Bestuur der Stad Alkmaar, De Secretaris derzelve Stad, De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. De Verlofganger der Nationale Militie COIINELIS YERSTEEGT wordt bij deze opgeroepen om zich ter Stedelijke Secretarie te ver voegen. BU1TENLANDSCI1E BERIGTEN. Kleef, den llden Augustus. (des ochtens.) De eerste dag van het zangersfeest is voorhijhet was een feestdag in den waren zin des woords; vreugde stond op ieders gelaat te lezende stad wemelt van vreemdelingen die van heinde en ver tot ons zijn gestroomd en nog voortdurend aankomen, om de schoone dagen van het feest bij ons door te brengen en in onze aangename heuvelstad zich aan ongestoorde genoegens over te geven. Nadat gisteren ochtend de algeineene repetitie had plaats gevon- het middagmaal in vertrouwelijke» kring gebruikt was Alkmaar, den 13den Augustus 1850. Den 12den dezer had hier eene bijeenkomst van kiezers plaats» tengevolge der oproeping door de Heercn Mr. P. A. de Lange, Jhr. D. C de Dieu Fontein Verschuil' van I/eilo en JC.Vonk hij adver tentie inde Alkmaarsche Courant en in het Heldersch Weekblad van den 5deu dezer gedaan. Mr. P. A. de Lange opende de vergadering met weinige woorden, waarbij hij te kennen gaf, dat, ofschoon ie der doordrongen was van het besef der noodzakelijkheid, dat de kie zers voorloopig zich omtrent de kandidaten voor de tweede kamer (nogten verstaan, een zeker gevoel van bescheidenheid ieder weer hield om zich op den voorgrond te stellen. Dat hij en de beide andere Ifeeren, die de oproeping hadden ge- teekend hij de kiezersvereèniging in 1848 tot het bestuur der ver gadering geroepen, zich als uil dankbaarheid voor de onderschei ding hen toen te beurt gevallen zich verpligd hadden geacht om thans de kiezers bjjeenteroepen. Dat slechts ééne bedenking hen een oogenblik had doen aarselenj namelijk dat zij 2ich blootstelden aan den schijnals of zij zich op nieuw als aan het hoofd der kiezers wilde plaatsenimmers zicht meer bijzonder Op den voorgrond wilden stellendoch dat zij aan deze bedenking wilden te gemoèt komendoor te verklarendat zij aan de vergadering zoude voorstellen om een nieuw bestuur met gesloten billettcn te verkiezen en zich niet weder benoembaarte stellen. Dat hun doel alzoo alleen was geweest, om de kiezers bijeen le brengen maar overigens zich aan elk bestuur of leiding te onttrekken zoodra het nieuw bestuur zou zijn verkozen. Naar aanleiding van den vvensch door sommigen medegedeeld; dat de lleerendie de oproeping hadden gedaan zich ook wedef den en CT verzamelden de zanders zich omstreeks 5 ure op het raadhuis. Jra- „3 j j 700 zangers maakten den optogt door de geheele stad naar het met de leiding mogten belasten, hetwelk door de vergadering zeer i l TVT d .„nnrl on/1 ni'el mi tul vjnrl/ Ion r'/l on dptPii flnJlTlll lllPli tfi Klinïlfill 1)61 QS* Smüershuis hetwelk in een toverpaïeis was herschapen. Na 6 ure j werd ondersteundverklaarden dezen daarin niet te kunnen berus- begonnen de'uitvoeringen. Deze zijn goed uitgevallen; de solopar- ten daar zij dan nog m allen gevallen de geheime stemming zouden af- tiien werden zeer goed voorgedragen en verscheiden stukken met wachten, zij voegden daarbij, dat liet hun bovendien wenschehjk zooveel toejuichingbegroet, dat zij herhaald moesten worden. De was voorgekomen, dat liet bestuur uit meerdere personen mogt bos uitvoeringen duurden tot 101 ure.' Men bleef nog tot middernacht staan, een wensch die zoo het scheen door anderen werd gedeeld, in het feestelijk versierde lokaal bijeen en toog vervolgensdooé Dien tengevolge werd aan de vergadering de vraag gedaanof in het ieesielijk muzijk en fakkels voorafgegaan, door den met bengaalsch vuur ver lichten Thiergarten weder naar de stad. liet is verblijdend te zien hoeveel eenstemmigheid en vriendschap tusschen de beide naburige volken, Hollanders en Duitschers, hier heérseht. Moge de Duitsche eenheid een voorbeeld hieraan nemen Den llden (des namiddags 3 ure.) Zoo even keeren de Liederta fels, onder het klinken van schoone muzijk, uit het feestgebouw in de stad terug. De algemeene vergadering is afgeloopen. Men heeft beraadslaagd over de statuten van het Nedefrijnseh-Nederlandsche Zangers-Verbond en heeft het volgende besloten Het zangersfeest zal elk jaar en wel afwisselend in de steden Arnhem en Kleef, op den tweeden Zaturdag en Zondag der maand Augustus worden ge vierd. De gezamentlijfee uitvoeringen zullen niet meer, gelijk tot het bestuur op nieuw uit drie, dan of het uit meerdere personen zou bestaan. Bij e 'ne stemming met zitten en opslaan bleek het, dat de meer derheid een ruimer getal leden in het bestuur wensclife en dien ten gevolge de vraag gesteld zijnde, of het getal op vijf of zeven zoude worden gebragtis op dezelfde wijze tot het formeren van een be stuur van vijf leden besloten. fel eene geheime stemming overgegaan zijnde, bleek na opneming der stembilletten dat van de 60 uitgebragte stemmen Mr. P. A. de Lange met 51, Jhr. D. C. de Dieu Fontein Verschuir 44, J.C. Vonk 43, Jhr. Mr. C. van Forecst 31 en F. 31. Aghina met 24 stemmen de meerderheid hadden verkregen. De drie eersten verklaarden dat zij na deze stemming zich be- dusver op den eersten feestdag, maar op den tweeden, en de uit- zwaard achten alsnog te bidanken, ofschoon het hen aangenamer voe-iimen der afzonderlijke Liedertafels daarentegen op den eersten j ware geweest niet in aanmerking gekomen te zijn. Na eemge be- dag plaats hebben. Mitsdien zal Arnhem in het volgende jaar de denkingen van de zijde van den Ile_er van horeest, die Z.Ed. op aan- derriiusche en Nederlandsche Liedertafels" binn dig. Ilandelsbl Mitsdien zal eer hebben 'de Nederrijusche en Nederlandsche Liedertafels binnen zijne muren te vereenigen. NE DERLANDEN. V ooit urm;den Ssten Augustus. De kleurling, welke door H. K. 11 Prinses Marianne op hare reis is medegenomenen door haar te Cairo in Egypte op de slavenmarkt is aangekochttrekt de algemeene aandacht nog al lot zich. Zoo wij wel onderrigt zijn, dan is hij uit Nubië herkomstig, hetgeen zij ne hoop koperbruine kleur gekroesd haar eeiiigzins dikke lippen, breedeUneus ook wel aanduiden. Hij schijnt ongeveer 15 jaren oud en is van eene zeer schoone gestalte. Zijne kleeding is Arabisch eii van eene fijne, dan eens bruine, dan eens zwarte slof, met zilver eii goud bezet. Hij behoort zeker tot die weinige Nubiërs welke Ooit drang der vergadering terzijde stelde, nam Z.Ed. en de lieer Aghi na de op hen uitgebragte keuze aan. Het bestuur aldus geconstitueerd verkoos tot zijnen Voorzitter Mr. P. A. de Lange. Deze herinnerde aan de vergadering de wijze, waarop de kiezers in het jaar 1848 in het district Alkmaar waren le werk gegaan om hunne keuze te vestigennamelijk dat men in eene eerste bij eenkomst zich had bepaald tot het voorstellen van kandidaten en na deze van hunne voorstelling kennis te hebben gegeven, met uit- noodiging om zich binnen eenen bepaalden tijd te willen verklaren, of zij de kandidatuur aannamen, in eene volgende vergadering bij besloten bil letten had gestemd, over hen die de kandidatuur had den aangenomen. Z.Ed. stelde aan de vergadering voor ook ter dezer gelegenheid pouu ucici. ..ij -denzelfden weg in te slaanten zij eender leden eene andere wijze van it'dit land bezochten. Hij spreekt reeds een weinig llollandsch I bandelen meende te kunnen aanbevelen, in welk geval zulks ter en toont nog al eenige vatbaarheid en scherpzinnigheid te bezitten. beslissing van de vergadering gebragt zou worden. Men wil weten, dat H. K. H. het voornemen heeft, om hem door j pe neer d'Ozy van Zaandam gaf daarop te kennen, dat of- den schoolmeester onderwijs in het lezen en schrijven te doen ge- schoon hij zich niet tegen deze handehvjjze wilde verzetten echter ven bij wien hij dan ook dagelijks bezoeken aflegt. j m,)est opmerken, dat de sardive ontbinding der tweede kamer de GronCour.) kiezers van het oude kiesdistrict Zaandam, in eene nmeijelijke posi 's Graveniiage, den 1 Oden Augustus. (je bad gebragt. Toen Z M Koning Willem II in het vorige jaar te Tilburg door Men had daar in het algemeen in het denkbeeld verkeerd, dat de „-gesteldheid overvallen was, die Hoogstdenzelven aan de natie slechts één afgevaardigde m het district, en wel die welke vrwger rok te bond de hoog ed. geslr. heer Coets van Daggen, majoor j voor Alkmaar zitting had te benoemen geweest zou zip, en men daar- 011 - v ...i it 'zoen, -met bereid- om meer lijdelijk had afgewacht, welke kandidaten in Alkmaar ol «•«„dierheid werd de stoel evenzeer door z. hoog ed. gest.. - H ire Mat de Koningin-weduwe van hooge waarde gerekend en on- het oude distriet Zaandam zou opwekken, dat men reei s e oproc- rne Vernist. Z. hoog ed. gestr. denzelven aan Hare Maj. op ver- ping tot eene kiezers-vereen,ging te Zaandam tegen Woensdag aan- \.k afgestaan hebbende, heeft daarvoor dezer dagen, als nanden- staande gedaan had, ten einde aldaar zich over de kandidaten je ken aan deze treurige gebeurtenis, een prachtig zilveren theeservies verstaan en de billijkheid zou vorderen dat ook daar ie kiezers in Veen model door Hare Maj. zelve gekozen, ten geschenke out- staat werden gesteld, voorloopig zich over het vooistellcn van kan-, 11 [Gron. Cour.1 didalen te uilen. •vangen x J ONUUftiu, "vu u l1llÏheidSe^t ziekesVoel aan van welken doTHl'., gebruiVge- i'Vde'iVgenomnd worden, doch dat de ontbinding der kamer, waar- alt en in welken Hij ook gestorven is. Uit hoofde van deze om- door ook in de vacature voor den Heer Mr. moe,ei1 i:„i.„;ri werd de stoel evenzeer door z. hoog ed. gesfr. als door worden voorzienmeerdere eigen werkzaamheid bij de kiezers m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1