Maandag 9 September. De Nieuwe Postwet. -• PUBLICATIE. ADVKRTENTiëN gelieve men desZaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regej meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROATNCIE NOORD-HOLLAND, Gelezen hebbende de missive van den Heer Minister van Binnen- landsche Zaken, Opper - Houtvestervan den 10<len Augustus j!., n°. 174, 8ste afdeeliug, betrekkelijk de opening van de groote Jagt. Gelet op de deliberatie van Heeren Gedeputeerde Staten, van den 22steE Augustus jl.n°. 39; alsmede van op de nadere missive van den Heer Minister, Opper - Houtvester voornoemd, van den 24sl«n dier maand litt. E, 8ste afdeeling. Brengt bij deze ter kennis van alle belanghebbenden: Dat, volgens de door den Heer Opper - Houtvester, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling, de grocle Jari op Zaturdag den zeverden September aanslaande wordt gcope" I onder deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden gèja-gcl op gronden waar de Oogst nog niet is afgeloopan èn opgroeien Waarop nog graangewassen of peulvruchten te véld staan. Dat de lange Jagt alleen op tibee dagen vah elke weeken zclks des Woensdag en Zatnrdags, zal mogen plaats hebben; terwijl .1 getal Hazen dat met die Jagt op eenen dag zal mogen gevangen worden, uiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onder linge afstand der jagtpalen, bij art. 16 der Wet van 11 Julij 1814, n°. 2!) (Staatsblad n°. 79)bedoeld, bepaald is vijf honderd ellen. j Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden gebragt, dat bij vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt nog niet is geopend, de Houtvesters gemagtigd zijn, om con sent-biljetten tot vervoer aftegeven, geldig voor den tijdwelke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwenden zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffi- geerdalwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlemden 28sten Augustus 1850. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKM AAR, brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie. Dat op heden bij het Stedelijk-bestnur ingekomen zijnde het Pro ces-verbaal wegens de opening der stembilletten voor leden van de Provinciale Staten in Noord-Holland; hetzelve van heden af dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter visie is liggende ter Stedelijke Secretarie en tevens bij af schrift is aangeplakt; alles ingevolge het voorschrift van Art. 69 der Wet van 4 Jnlij 1850 (Staatsblad n°. 37.) Alkmaar, den 6llen September 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIl'IR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bréngen bij deze ter kennisse van alle degenen, welke daarbij be lang hebben, en aan het regt van patent onderworpen zijn; dat tot de afgifte der Patenten over de dienst 1850/51, zal worden geva ceerd ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uitgezonderd des Zondags) van Dingsdag den I0den tot en met Maandag den 23stEE September 1850, des voormiddags van tien tot één ure, en dat, om daarin geregeld en naar eiseh der wet te werk te gaan, het noodig is, dat door de afhalers worde overgelegd 1°. Het recu voor de Declaratie van aangifte, in der tijd afgege ven, terwijl 2°. Alle Tappers, KoffijhuishoudersKroeghouders en Slijters ver. pligt zijn te verlootten hunne kwitantie van betaalde regten ten bhjkedat deze door hen over de eerste Zes maanden van deze dienst reeds zijn betaald. Zullende na afloop van dezen bepaalden termijn de onafgehaalde Patenten krachtens Z. M. besluit van den 17<lcn October 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan de huizen der pa- tentpligtigen tegen betaling van tien centen voor ieder Patent, worden rondgehragt. Burgemeester en Wethouders waarschuwen mits deze in het bij zonder de Tappers, Slijters, Logement,- Koffijhuis- en Kroeghouders, die tot dus verre aan de oproeping daartoe, door Burgemeester en Wethouders in dato 1 Junij dezes jaars gedaan, nog niet hebben voldaanzich deze laatste gelegenheid tot het afhalen hunner Pa tenten tegen vertoon van het bewijs van gedeeltelijke betaling der regten, nog ten nutte te maken, ten einde te voorkomen de ver- vervulgingen, welke bij gebreke daarvan tegen hen zouden moeten worden te werk gesteld. Alkmaar, den 7Je0 September 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D It U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Aan hel Bureau van Politie, bevirdt zich een Zilveren HOROLO- G1E, het welk vermoedelijk gest len is; tij die hierop eenig regt van eigendom hebben, vervoege zieh bij den ondergeteekende Com'; missaris van Politie, der stad Alkmaar. Alkmaar, J. T. BOOGAARD, 7 September 1850. Commissaris van Politie. NE DERLANDEN. In het kiesdistrict Alkmaar zijn tot leden der Provinciale Staten verkozen de heeren mT. C. Sandenberg Matthiessen met 571 jhr. C. de Dieu Fontein Verschuir met 510 en W. Bos met 502 stemmen. Over de heeren J. T. Koorn 487, mr. P. A. de Lange 485, C. Sie- ers 438J. Schoon 434mr. A. .7. C. Mans Geesteranus 340m'. J. A. Kluppel 334, J. L. Kikkert 309, jhr. mr. C. van Foreest 292, I'. Keizer Sz. 259, en J.Blaauboer 246 zal herstemd moeten worden. 0"dcr hetgeen er door de Regering beraamd is, om aan de ingeze tenen reeds dadelijk de vruchten der nieuwe Postwet te doau pïtlfk- ken, behoort het navolgende: 1) liet doen berekenen van den afstand tusschen alle postkanto ren mitsgaders het dienovereenkomstig opmaken en algemeen ver krijgbaar stellen van de portlijsten die het bedrag aanwijzen van hetgeen in elk geval volgens het verlaagde tarief verschuldigd is van de brieven die, te rekenen van den dag der uitvoering van de wet, op de post worden bezorgd, voor v oveel zij eene binnenland- sche bestemming hebben 2) het daarstellen van 26 nieuwe poslkanluren, en van ruim 250 hulpkantoren in alle provinciën van hei R j!cwelk laatste getal reeds zeer spoedig met nog eenige zal worden vermeerderd en bij vervolg verder uitgebreid 3) het afschaffen van het zoogenoemde dislribuheluo1het doen plaatsen van brievenbussen aan alle hulpkantorenalsmede hei zooveel doenlijk onkostbaar maken van de bestelling in de gemeen-: ten waar die kantoren bestaan 4) het vermenigvuldigen der gelegenheden tot verzending van brieven, door middel van de post, en het daarstellen van die gele» genheid in vele gemeenten waar dezelve tot dusverre geheel gemist werd. Onder de hiertoe behoorende maatregelen bekleedt eena voorname plaats die, welke tot de verzending van brievenmalen van wege de postkantoren door middel van de Spoortreinen en van da voornaamste daarop corresponderende diligencesalsmede met de stoombooten die de Zuiderzee of onze rivieren bevarenbetrekking hebben. Zoodanige verzendingen zullen plaats vinden met de vier doorloo- pende en het geheele jaar door bestaande treinen op den Holland- schen en met de drie doorloopende treinen op den Rijn-spoorweg, in beide rigtingen heen en weder. Eveneens zal de post zieh belas ten met verzendingen door middel van de stoombooten op Zeeland, 's Ilertogenbosch, Nijmegen, Harlingen, de Lemmer, Kampen, Zaan dam enz. Die maatregel wordt aanvankelijk genomen in de gevallen dat daaraan werkelijk behoefte scheen te beslaan. Ook daaraan kan la ter verdere uitbreiding worden gegeven, wanneer de genomene proeve aan de verwachting beantwoordt 5) Met het vorenstaaude staat in naauw verband de nadere regeling van de dienst der postkantoren tegenover het publiek in de ge meenten waar die kantoren gevestigd zijn. Het is de bedoeling der Regering dat deze dienst zóó worde ingerigt, dat aan de ingezete nen de meest mogelijke tijdruimte en gemak voor het ter post be zorgen der brieven toegestaan, en tevens de uitreiking of de bestel ling der aangekomene brieven, zooveel doenlijk, bespoedigd worde. Eenige van de daartoe betrekkelijke maatregelen zullen misschien eenigen tijd behoeven; om behoorlijk in alle opzigten te werken; de gevolgen daarvan zullen zich echter weldra doen gevoelen, ter wijl bepaaldelijk last gegeven is, om bijv. de brieven die met eiken spoortrein, diligence of stoomboot aankomen, dadelijk te doen be zorgen; zoo ook in het algemeen om het werk der bestelling in alle beslotene of aan elkander gebouwde en des avonds verlichte plaat sen des noods tot tien uur des avonds, wanneer dit uit hoofde van de late aankomst niet vroeger kan afioopen, te doen voortzetten De brieven echter in de steden langs den Hollandschen spoorweg met den laatsten trein aangebragt, zullen ook na dit uur worden besteld Wanneer zulks door eene aanduiding van den afzender op het adres verlangd isterwijl de overige brieven in de eerste bestelling van den volgenden morgen begrepen worden. Overigens wordt het publiek bij het volgende opzettelijk berigt tot waarschuwing herinnert aan hetgeen bij de bedoelde wet omtrent het verzenden van brieven door middelen buiten de post is verordend. De minister van financiën namelijk, in aanmerking nemende, dat met den lsten Seplember de wet van den 12den April j. 1. Staatsbl n°. 15), tot vaststelling van bet briefport en tot regeling der aan gelegenheden van de brievenposterij, zal worden ten uitvoer gelegd, heeft de ondernemers der openbare middelen van vervoeren een ieder, die zich tol dusverre, onder welke benaming ook, mei het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1