r 41 SÉ M a a n d a Mia 14 October. INSPECTIE VERLOFGANGERS. t' TB Sf ZEGrELEB M&U S/0: ij.S-! Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'H&sl SBPhSl ADVERTENTièr» gelieve men des Zaturdag mid- dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS oer Stap ALKMAAR, Roepen mits deze op, alle de zich binnen de Stad Alkmaar en derzelver Jurisdictie bevindende Verlofgangers der Nationale Militie, met uitzondering van diewelke hoezeer ingelijfd, tot op heden tot geene active dienst zijn geroepen geicordenom zich op Maandag den 14den October aanstaandedes voormiddags ten 10 ure precies, te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve Stad, om alsdan te wor den geïnspecteerd. Moetende zij, zijn gekleed in Uniform cn voorzien van alle de door hen van het Korps mede genomene Kleeding- en Équipement- stukken, alsmede van hunne Zakboekjes en Recu Verlofpassen, rao- del-'litter H. U. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij afwezigheid insubordina tie, of verwaailoozing van hunne Enuipementstukken de bepalin gen vervat in Art. 183, der Wet van 8 Jamiarij 1817, (Staatsblad n°. 1) en in de Circulaire van den 23sten Junij 1845, n°. MIS., (Prov. blad n°. 46) zullen worden toegepast. Alkmaar, den 11 den October 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en W ET IIO UDER S der Stad ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad, Com missaris des Konings in de Provincie Noord-Holland van den 21slcl> September l<SoO, 3577(Piov. blad nu. 86), houdende kenuisge- ,cl,„aac; la uuuuen. rot reuen van net noolitDestuur zijn verkozen vmg van de op Z. M. magt.gmg voorgeschreven inwrsselmg der voor Zuid-Holland, de heer Gevers van Endegeest; voor Noord-Hol 'ten naar de Wet van 28 Senternher 1810 ln„,q ;r,r n v 0 '00x1.01 1° {J l U U CT jjvovui v r dj 111 YV looVjl IUCl stukken van 10 eri 5 Centen; naar de Wet van 28 September 1816, (Staatsblad n°. 50) vervaardigd. brengen mits deze ter kenuisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jui isdictie Dat van Maandag den 7'lp" October tot en met Zaturdag den 2Rsten October 1850, de daarin vallende Zondagen uitgezonderd, alsmede op Maandag en Dingsdag den 28sl"> en 29st"> dier maand, bij de Nederlandsche Bank en bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen, met uitzondering van dien te Amsterdam, op de gewone kantoor ureu ter inwisseling kunnen worden aangebodan De stukken van tien en vijf centenvolgens de wet van den 28sten September 1816, Staatsblad n°. 50) geslagen. 2°. Dat de inwisseling der 10 en 5 cents stukken zal plaats heb ben tegen zilveren munten, bij voorkeur stukken van 10 en 5 cents, en, voor zoo veel noodig, ook andere zilveren pasmunt en standpenningen. 3°. Dat de Ontvangers der Belastingen de inwisseling zullen bevor deren door overneming, tot en met den 29st<>n October aan staande van de voormelde oude stukken van 10 en 5 centen tegen de nieuwe speciën onder 2° gemeld, zoo veel hunne kas sen dit toelaten. 4°. Dat de gedachte oude stukken van 10 en 5 centen met den 27sten October 1850 buiten omloop worden gesteld, en dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de schatkist zullen aangenomen worden noch door de Ingezeteneu zullen behoe ven te worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders mits deze elk en een iegelijk, om zich tol voorkoming van schade deze kennisgeving fen uutte te maken en er wel bijzonder oplettend op te zijnda^ hoezeer de inwisseling nog op den 28sten en 29''en October aan staande bij de Nederlandsche Bank en de Betaalmeesters die van Amsterdam uitgezonderdkan geschieden, de bedoelde muntspeciën echter met den 27sten dier maand buiten omloop zijn gesteld en bij geene betalingen voor de Schatkist, evenmin als bij de Stedelijke Middelen meer zullen worden aangenomen, zoo als ook geene Ingeze tenen dezelven zullen behoeven aan te nemen. Alkmaarden 1 l'l(!" October 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. der Wet van 4 Juljj S1850, (Staatsblad u». 37). Alkmaarden 12<'en^October 1S50. Burgemeester en Wethouders voornoemd j F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NE DER LANDEN. Alkmaar den lldcn October 1850. JtrS'erarn'n.^ voor ':ct lidmaatschap der Provinciale States ra-Holland, in het hoofd-kiesdistrict Alkmaar, zijn uitgebragt 966 biljettenen [zijn 5 daarvan van onwaarde bevonden. Van de uitgebragte stemmen hebben erlangd de heeien jr. D. C. de Dieu Fontein f erschuir van Heilo 648 stemmen J. T. Koorn 628; C. Siemers 603; J. blaauboer Az. 548 en J. Z. Kikkert 505 stemmen; en zijn deze alzoo als zoodanig verkozen. Tevens zijn uitgebragt op de heeren mr. P, A.^ de Lange 442 stemmen; ra'. J. A. Kluppel 358; P. Keijzer259; mr. A. J. C. Maas Geesteranus van Zuidscharwoude 209 ea jr. mT* C, t)an Foreest 187 stemmen* Alkmaar, den 5den October 1850, Op Vrijdag 27 September jl. gehoudene algemeeno vergadering der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, heeft de heer van der Boon Mensch eene redevoering ^houden, welke tevens een verslag van de werkzaamheden en den staat der Maatschappij inhield. Er is besloten, de volgende (vierde) algemeene vergadering te's Gra- venhage te houden. Tot leden van het hoofdbestuur zijn verkozen BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie. Dat op heden bij bel Stedelijk-bestnur ingekomen zijnde het Pro ces-verbaal wegens de opening der slembilletten voor leden van de Provinciale Staten in Noord-Holland; hetzelve van beden af dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) van 's morgens 10 lot 's namiddags 2 ure, ter visie is liggende ter Stedelijke Secretarie en tevens bij afschrift is aangeplakt; alles ingevolge het voorschrift van Art. 69 land, jhr. G. F. van Tets en tot algemeene voorzitter mr. F, A. van Hall. De secretaris en de penningmeester zijn herkozen. Op de tentoonstelling der Hollandsche Maatsehappij van Land, ouwonlangs te Alkmaar gehouden, zijn gouden medailles toege kend aan Bastiaan Eenhoorn, te Ridderkerk, voor winter-tarwe en winter-gerst; aan Jan Schuitemakerte Noord-Scharwoude, voor noord-hollandsche kaas; aan A. van den Heuvel, voor rozen; aan J. Luitjes Boots, te Zijpevoor een hengstaan Willem de Geuste Scher- meer, voor spannen koetspaarden; aan Cs. Beets, te Beemster, voor een stier; aan Jan Noornen, te Beemster, voor vier ooijen aan P. M. Hoek te Wateringen, voor een vetten os; aan de weduwe C. Blaauboerte Wieringerwaardvoor eene vette koe. Zilveren medailles hebben verkregen Corns. Kant, te lleilo, voor winter rogge; Jan Jernmink, te Koegras, voor zomer-gerstmr. D. II. Ge vers Deynoot, te Rotterdam, voorspelt; J. P. van Rostum, bil" Waarden, voor mals; G. Willemste Castricum voor erwten; W. P. Rarnaert van Bergen te Vogelenzang, voor paarden- en duiven- boonen P. A. Pijnacher Hordijk, te Naaldwijk, voor winter- en zoiner-k ooizaadJ. Blanuboer Az., voor mr. Delcour van Krimpen, te Haarlem, voor kanariezaad A. Reinen van Nes, te Ridderkerk, en 11. Disselkoen, te Lier, voor blaauw vlas; J. Boom Cloeck, te' Schagen voor zeeuwsch vlasmr D. T. Gevers van Endegeest te Oegstgeestvoor klaverhooi; D. M, Langeveldte velsen voorpaar- den-hooiJan van Brussel, te Zandpoort, voor koeijen-hooinir. Dm R. Gevers Deynoot, te Rotterdam, voor nieuwe graansoorten; P.M. Hoekx te Wateringen voor blaauwe druiven en eene verzameling van vruchten; mr. D. T. Gevers van Endegeest, voor vruchten, J. P. van Ross urn, bij Waarden, voor groenten M. Meeltuinbaas te Hazerswoude, voor nieuwe vruchlensoorten; A. H. Spruit, te Noordwaddingsveen, voor leidsche boter; Jacob van Dam te Aardlanderveen, voor kaas; J. F. Hint zen, te Alkmaar, voor landbouwwerktuigen; A. van der Kloot, in den An na Paulowna-Polder, en Jacob Leijen te Bergen voor ploegen mr. J. Hora Siccama, bij Groningen, voor een vlasbreker; Jacob Prins, te Graft, voor eene kaaspers; de afdeeling Alkmaar der Holl. Maats, van Landbouw, voor eene verzameling van grondsoortenDirk BierT in den Beemster, voor ooijen en spannen ploegpaarden; Akker man, te Heer Hugowaard, voor eene melkkoe en vaarzen P.Slroo- per, te Eenigenburg, voor melkkoeijen en hokkelingen; E. A. Bar naart, te Vogelenzang, voor grask ai veren R. A. Kaan, voor ram men; G. R. Abbringvoor ooijen; P. Verhoeve Bruinvis, te Win kel, voor lammeren; Hoeufft van Velzen, te Heemskerk, voor een beer en zeug; W. Koeman, te Schermeer, voor biggen; M. de Wit, in de Rijp, voor eeif vetten os; Jan Noomen, voor eene vette koe; B. A. baron van Verschuir, te Amsterdam, voor een vet kalf; Jan Goemante Purmervoor vette hamels11. Hoeufft wn Vel zen, voor een vet varken; K. Kuiper, te Heilo, voor kippen; G, F. van Tets, te Vogelenzang, voor kalkoenen; L. van 't Hoff, in bet Koegras, voor bóeren-ganzen G. F. Westerman, te Amsterdam, voor duiven; D. R. Gevers Deynoot, te Rotterdam, voor vreemde vogels, en J. Rensenbrinkte Heilo, voor zijne zv\erme bijen. Voorts werden er nog een aantal prijsvoorwerpen'bronzen medail les en getuigschriften toegekend, welke breeder in de processen- verbaal der beuordeeliugen zijn opgenomen. lil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1