1°- 42 COURANT* F li O G F A M M A 21 October. M a a n d a g BURGEMEESTER™ WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad, Com missaris des Konings 111 de Provincie Noord-Holland van den 21 sten September 1850, n». (Prov. blad n". 80), houdende kennisge ving van de op Z. M. inagtiging voorgeschreven inwisseling der stukken van 10 en 5 Centennaar de Wet van 28 September 1816, (Staatsblad n°. 50) vervaardigd. Brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie 1°. Dat van Maandag den October tot en met Zaturdag den 26sten October 1850, de daarin vallende Zondagen uitgezonderd, alsmede op Maandag en Dingsdag den 28sten en 29sten dier maand, bij de Nederlandsche Bank en bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen, met uitzondering van dien te Amsterdam, op do gewone kantoor uren ter inwisseling kunnen worden anngebodon De stukken van tien en vijf centen, volgens de wet van den 28sten September 1816, Staatsblad n°. 50) geslagen. 2°. Dat de»inwisseling der 10 en 5 cents stukken zal plaats heb ben tegen zilveren munten, bij voorkeur stukken van 10 en 5 cents, en, voor zoo veel noodig, ook andere zilveren pasmunt en standpenningen. 3°, Dat de Ontvangers der Belastingen de inwisseling zullen bevor deren door overneming, tot en met den 29sten October aan staande van de voormelde oude stukken van 10 en 5 centen tegen de nieuwe speciën onder 2° gemeld, zoo veel hunne kas sen dit toelaten. 4°. Dat de gedachte oude stukken van 10 en 5 centen met den 27sten October 1850 buiten omloop worden gesteld, en dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de schatkist zullen aangenomen worden noch door de Ingezetenen zullen behoe ven te worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders mits deze elk en een iegelijk om zich lot voorkoming van schade deze kennisgeving ten uu'tte te maken, en er wel bijzonder oplettend op te zijn, dat hoezeer de inwisseling nog op den 28sl«' en 29st«n October aan staande bij de Nederlandsche Bank en de Betaalmeesters (die van Amsterdam uitgezonderd) kan geschieden de bedoelde muntspeciën echter met den 27sten dier maand buiten omloop zijn gesteld en bij geene betalingen voor de Schatkist, evenmin als bij de Stedelijke Middelen meer zullen worden aangenomen zoo als ook geene Ingeze tenen dëzelven zullen behoeven aan te nemen. Alkmaar, den ll^en October 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DB U IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN VER&CHUIR. Door die zegen komt ons vreugde En een feestelijke disch Wie zich onzer regt verheugde, Brenge thans erkentenis Aan Regeerders dezer Stede, Do Commissie 't Weesbestunr, Dankb're liefde voegt ons heden, Voor dit zoo genoeglijk uur Alverzorgerhoor de wenschcn Die het kinderhart u vraagd God en Vader aller menschen Wien de dankbaarheid behaagd j Dat u kracht het graan Iaat groeijen J Wasdom schenk' aan elke plant1 Dat de landbouw moge bloeijen In ons dierbaar Vaderland De berigten omtrent de aardappelenoogst in de omstreken del? stad Meppel zijn zeer gunstig. Wel is waar zijn de aardappelen over het algemeen niet zoo me nigvuldig als in de jaren toen men geene ziekte ontwaarde, en ook niet zoo groot van stukechter maken enkele soorten hierop ook uitzondering. De ziekte bepaald zich het ergste bij de sedert jaren aldaar gewoonlijk verbouwde soorten zoo als de vroege negenwe ke rs stoelenmattersmuisjes, lipkers, enz., terwijl daarentegen da meer drooge soorten b. v. de bleekroode marija-aardappelde roo- de en vooral de fijne blaauwe aardappel het minste zijn aangedaan. Die aardappelen waarvan men de pooters uit andere oorden heeft ontvangen, en alzoo van grond en luchtstreek zijn veranderd, waar in geene ziekte bespeurd is, zijn het beste gelukt; daarom is bet aan te raden om telken jare van oorspronkelijke aardappelpooters te verwisselen ten einde eenmaal de kiem der ziekte weg te nemen het beste zou zijn dat men uit het vaderland der aardappelen nieu we poters en zaden bekomen kon. [Hoorns. Ct.] Helder den 16de» October. Zr. Ms. stoomschip Ardjoeno is naar Vlissingen vertrokken. Aan boord van dit schip bevinden zich 19 werklieden van 's Rijks werf, met hunne huisgezinnen, welke, ter zake van de herstellingen aan het drooge dok tijdelijk naar Vlissingen zijn overgeplaatst. Met de engelsche steeiikolenhrikwelke in de verleden week bij Ameland is verongelukt, heeft Ar ie Zap, een der bekwaamste loodsen, van den Horn, op Texel, het leven verloren. Hij had zich gedurende eene reeks van jaren zeer verdienstelijk gemaakt met het loodsen van 's Rijks zware oorlogschepen, en werd bij voorkeur ver langd op de bodems, op welke Z. K. H. Prins Hendrik bevel voerde. HaarlCour.) NE DERLANDEN. Alkmaar, den \lden October 1850. Laatstleden Zondag was het voor de R. C. Weezen dezer Stad, een vreugdefeest. Door de liefdadige bemoeijing der Heeren, uitgemaakt hebbende de Commissie voor de volksfeesten bij de onlangs plaats gehad heb bende Tentoonstelling van den Landbouw, genooten de R. C. Wee zen de helft der opbrengst eener aan de tribunes ontvangen som welke in den geest der Commissie geheel en op het doelmatigst is besteed geworden, namelijk, 0111 hen, die wegens hunne nedrige stand, op de dagen der Tentoonstelling geen eigenlijk deel konden hebben aan de algemeene vreugde, afzonderlijk eens een feestgenot te bereiden. Het gebouw inwendig smaakvol met toepasselijke opschriften ver sierd en des avonds verliehtstemde al vroeg in de morgen de jeug dige ouderlozen tot gulle vrolijkheid, terwijl eene buitengewone en wel toebereidde disch waaraan zij zich des avonds vergasten dezel ve meer en meer verhoogde, en aller gemoederen onder dankbaar opzien tot God! den Nader aller ongelukkigen, tot opregfe er kentelijkheid noopte voor die edele menschenvriendenwelke een zoo geschikt middel hebben weten te vinden om een zoo loffelijk doel te bereiken. Moge het dankbaar aandenken der beweldadigde ongelukkigen aan hunne weldoeners de stille belooning zijn, welke welgemelde Commissie door de WelEd. Achtb. Regering benoemd, zoo zeer ver dient en waarvan de volgende ongekunstelde dichtregelen door de Weeskinderen aan tafel gezongengetuigen Aan deez vollen disch gezeten Die zoo gul ons werd bereid Mogen wij Hem niet vergelen Die ons dagelijks verblijd 0 voor zoo veel liefdeblijken Zien wij dankbaar op, want God Zegend' middenstand en rijken Heelt door hen der armen lot. VAN DE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1850. De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheidheeft in hare drie en zeventigste Algemeene Vergadering, gehouden te Haarlem, op den 16den 17den en 18den Julij 1850, onder voor zitting van den Heer President-Directeur, I)r. J. A. van Bemmelen de volgende Medailles toegewezen als Aan den Hoogleeraar A. IJ. van der Boon Meschte Leyden volgens.art. 62 der wet, de gouden medaille, als binnen 25 jaren vijf malen als Directeur der Maatschappij werkzaam geweest zijnde. Aan den Heer P. A. Dieden'chste Amsferderdarn de zilveren medaille, voor ingezonden verwdoozenbevattende inlandsch ver vaardigde stukken walërvérw. De volgende stukken zijn, om daarbij vermelde redenen in advies gebleven Eene verhandeling met drie teekeningèii over de bereiding van den Meekrap, onder bet motto: Time is Money. Hand. 1849, bl. 292. Daar door enkele beoordeelaars bedenkingen zijn geopperd, en door andere inlichtingen zijn verlangd heeft de vergadering geene uitspraak kunnen doen en besloten, den verdienstelijken schrijver daarvan mededeeling te doenten einde die bedenkingen te kunnen toelichten of wederleggen. Na ontvangst van dit nader antwoord hoopt men tegen de vol gende algemeene vergadering tot eene finale uitspraak te zullen kun nen komen. Monsters poeder ter wering van het zwart in de Tarwe en ter verdrijving van slakken. Daar nog van geene der geraadplegende Departementen berigten zijn ingekomen en deze eerst later te verwachten zijn. [Het Vervolg hierna LIJST van SCHEPEN, sedert den 4 tot den 17 October 1850. de Koopvaardij-sluis aan bet Nieuwe-dïep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Johanna Maria Christina, kapt. C. N. Gorter v. Batavia; Ilos JLa Advertentic» gelieve men des Zaturdag mid dagsvóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1