%.m-v" tes^v wé IOOmI M a a n d a g Iï®& A Y-<; sa/s** g X i/'ïy". PROGRAMMA N°. v ï&.y 1 M Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Sy; ,1'^, V M i li i Advertenti0m gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregj voor elke plaatsing. NE DERLANDEN. Alkmaar, den 2den November 1850. Naar men verneemtbeeft het Bestuur dezer Stad op hongeren last. de aandacht der Policie gevestigd, op de hieronder gesigna leerde vreemdelingen die zich in Belgie aan verschillende opügtin- gen en misbruik van titel zouden hebben schuldig gemaakt, en daarom uit dat Rijk zijn verwijderd, als: PETER JANSEN, geboren te Oldenburg, oud 33 jaren, vroeger woonplaats 's Graveuhage, laatstelijk te Brussei, gestalte gewoon, Baar, Baard eni Wenkbraau- vven bruin Oogen blaanw. En CAROLINA KELLER, zijne bijzit, geboren te Siegfabr,laatste!woon plaats Keulen, oud 23 jaren, lang 5jjvoet, hoofdhaar zwart, oogen bruin, neus en mond middelmatig, kin rond, gelaat ovaal, voorko men gezond. 'sGravenhage den 29sten October. Men meldt uit Scheveningen De steurharing-visscherij Jaat zich vooral gedurende de laatste dagengunstig aanzien -. Sedert jl. Za turdag hebben weder tien pinken vrij aanzienlijke bezendingen ba ring aangebragt, zoodat thans van de 59 op gemelde visscherij uit geruste schuiten 37 zijn aangeweest, waaronder zes die reeds twee reizen hebben volbragt, welke laatste omstandigheid ook daaraan moet worden toegeschreven dat de haring zich nietgelijk gewoon lijk. zoo nabij de Engelsche kust, maar digter bij ons schijnt op te houden. Het getal haringen, dat door de gezamentlijke pinken is aange bragt, bedraagt 1,900,000. De vrees, welke heeft bestaan, dat de vloot door den laatsten storm, die onder den Engelschen wal ge woed heeft, veel zoude geleden hebben, heeft zich gelukkig niet bevestigd. Te Katwijk, van waar zich 38 schuiten op de steurharing-vissche- rij bevinden, is het, althans tot dusver, in vergelijking tot Scheve ningen zeer ongunstig gesteld. Nog slechts vijf schuiten waren daar tot en met gisteren aangeweest. [Big- Bar, dels b.] 'sGravenhage, den 30sten October. De minister van Finantien in aanmerking nemendedat bij de algemeene verspreiding onder de ingezetenen van de stukken van 10 èn 5 cents, r.aar de wet van 1816 geslagen, waarvan de inwisseling, volgens Zijner Majesteits besluit van den 13'1™ September, uiterlijk op den 29sten dezer moest plaats hebben, sommigen zouden hebben kunnen belet zijn, om zich van die stukken tijdig te ontdoen, en willende aan de bezwaren deswege te gemoet komen, heeft het A- «■entschap van 's Rijks schatkist te Amsterdam, de betaalmeesters in de arrondissementen en de ontvangers der belastingen gemagtigd om de opgemelde specien alsnog bij voortduring in te wisselen op den voet der bekendmaking van den 16den September laatstleden en om die ook in betaling aan te nemen tot Igden November 1850. In de zitting een ontwerp van wetstrekkende tot het. verlengen van den ter mijn voor de invoering van de postzegels. In deze zitting is ingekomen een betoog van den heer Nahmjs lid van den Rekenkamer, bevattende een verbaal van het voorge vallene tusschen den minister van financien en hemen eene be schouwing van het fonds van deri Hoogen-Raad van Adel. Daar bet twijfelachtig is voorgekomen of dit stuk als een verzoekschrift kan worden beschouwd, is het voorloopigin handen der commissie gesteld. (Ilaarl. Cour.) leend is) ben ik het aan die medewerking en dat vertrouwen ver schuldigd. Ontvangt daarvoor mijnen opregten welgemeenden dank. Moge het Overijssel ^voortdurend welgaan. Mogen de kiemen van welvadrt en voorspoed], door het gewest verspreid onder mijnen vvaardlgcn opvolger rijke vruchten voortbrengen, en moge ik, een- maai ais ambteloos Larger in Overijssel teruggekeerd, met welwil lendheid aldaar worden ^ontvangen. [Maar/. Cour.] VAN DE NEDERLANDSCHE 1AATSCRAPPIJ TER BEVOR DERING VAN NIJVERHEID. 1850 Vervolg. Door de Maatschappij ziin do navolgende nieuwe Prijsvragen uitgeschreven en met zaturdag den van de Tweede - Kamer van beden is ingekomen Zwolle den 30sten October. De beer Brace, gouverneur-generaal van Nederl.-IndieWelke eerstdaags de reis naar Java zal aannemen, heeft den 24sten dezer het navolgende afscheid gerigt aan de Gedep. Staten het provinci aal geregtshof en nog 25 anderespeciaal aangewezenecollegiën en autoriteiten in deze provincie Door Z. M. den Koning tot gouverneur-generaal over Neder- landsch-ïndie benoemd, leg ik heden de betrekking van Commissa ris des Konings in Overijssel neder. Op welken hoogen prijs ik dat bewijs van 's Konings vertrouwen stelle, doet het mij echter innig leed het gewest mijner geboorte en het verblijf mijner keuze te verlaten. Met geheel.mijn hart aan Overijssel gehecht, was het mij een geluk, door mijne ambts-betrekking in staat te zijn, de ontwik keling der welvaart van ingezetenen en provincie te bevorderen. Ik werd daarin ondersteund door de eendragtige medewerking, die ik bij alle collegien en ambtenaren in bet gewest heb ondervonden, door het vertrouwen en de welwillendheid der ingezetenen. Indien er, gedurende mijn bestuur, iets goeds tot stand is gekomen (en ik geloof daaronder te mogen rekenen het uitzigt op de spoedige kanalisatie vaii het gewest', waartoe dezer dagen de concessie vër- 4. 1. Aan elk Leerboek, over eenige tak van Nijverheid, hetwelk aan de maatschappij in handschrift ingezonden is en hare goed keuring wegdraagt, zal de ticeede gouden medaille worden toe gekend terwijl eene aan de waarde van het boek geëvenredig- de belooning daar kan worden bijgevoegd. Het bekroond leerboek blijft het eigendom des inzenders, die bet alzoo in het licht zal kunnen geven of eene overeenkomst met de Maatschappij over de uitgave sluiten. Noch medailles, noch beloonïng zal evenwel mogen worden uitgereiktvóór dat het bekroond leerboek werkelijk in het licht gegeven is. Antwoorden in te zenden voor ultimo September van ieder jaafj 2. Welke is de beste wijze van Boterbereiding Voor de beste, op zich zelf voldoend antwoord, waarbij zoo veel mogelijk met vergelijkende proeve acht geslagen is op de verschillendedaarbij in aanmerking komende omstandigheden, wordt de gouden medaille uitgeloofd. Aan hem die een gedeelte van dit onderwerp door vergelij kende proeven heeft opgehelderd zal de ticeede gouden of da zilveren medaille worden toegekend. De antwoorden in te zenden vóór of op ultimo September 1852. 3. Behalve de rojulgoweven Manchons, aan den vervaardiger waar van in het vorige jaar door de Maatschappij eene zilveren me daille is toegekendworden door de machinale papierfabrieken gebruikt rond geweven Vilten, van verschillende grootte of dik te naar gelang dat dezelve voor de eerste of tweede persrolle, dan wel voor droogvilten moeten dienen. Het verbruik daarvan is veel aanzienlijker dan de rondgewe- ven Manchons. De Maatschappij loofd dus hare gouden medaille uit aan hem, die van ieder soort minstens ééne Vilt van vol doende qualiteit, vóór of op den laatsten September 1852 in zendt met opgaaf van prijzen en geluigschriflen. De Maatschappij looft hare gouden medaille uit aan dengenen die in Nederland van koperdraad geweven Doek vervaardigd ter voldoening aan de behoeflèn bij onze machinale papierfa brieken en dal in deugdzaamheid en prijs het buitenlandsehe evenaart. Inzending van proeven voor nltimo September 1852. 5. Daar onder de verschillende takken van Nijverheid en Volks bestaan in ons vaderland het maken van turf reeds sedert ver scheidene eeuwen eene voorname plaats bekleed heeft, zoo vraagt de Maatschappij Een geschiedkundig overzigt der verveeningen in Neder- land (zoowel lage als hooge)eene opgave en beoordeeling van de daarop, door hooger bestuur gemaakte voorschriften, n en eene grondige beschouwing van haren invloed op de na zi tionale welvaart." Voor het best en op zich zelf voldoend antwoord in te zen den vóór ultimo September 1852, looft de Maatschappij hare gouden medaille uit. 6. Daar het tarwemeel, dat op onze molens gemalen is, naar men beweert, niet voor de verzending naar onze Oost-Indische be zittingen geschikt is, terwij! integendeel dat, wat volgens de Amerikaansche wiize is gemalen en behandelt, aan dat vereisch- te voldoet, zoo iooft de Maatschappij hare gouden medaille uit aan degenen, die bier te lande tarwe op zoodage wijze maalt en behandelt, dat zij veor de verzending naar Indië geschikt bevonden wordt. Men verlangt, dat, ten bewijze, minstens twee vaten bevattende niet minder dan 75 kilogrammen meel naar Oost-Indië worden gezonden en van daar na een verblijf van een half jaar weder teruggevoerd en bij de aankomst het meel in goeden staat zij, en dat bovendien de inrigling van den molen, de wijze van malen en inpakken, en alles wat ver der op de behandeling betrekking heeft, naauwkeurig worde beschreven en door proeven en getuigschriften worde gestaafd. Monsters, getuigschriften enz, in te zenden vóór 30 Septein- 1853. 7. Daar het te vermoeden is dat de Gutla-Percha ook voor brand- spuitslangcn bruikbaar is, en daartoe boven de gom-elastieke te verkiezen zoude zijn zoo looft de Maatschappij hare tweede

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1