P II O G II A M M A 11 November. Maan da baJd 6 ZU'S!":,<le T,dil -arfikel Jn de Ref°r»l> Staat in Ter" N°. 1. Daar men op vele plaatsen heeft waargenomen, dat jonge 3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS deb Stad ALKMAAR» brengen mits deze op daartoe ontvangen uitnoodigin}# Tan H. H. Ge deputeerde Staten der Provincie Noord-Hollandter kennisse van de belanghebbenden liet navolgende BESLUIT ran dpn 16den October 1850, houdende am' plintie ran dat dd. 24 Jnnij II. (Staatsblad un. 32), be' treffende den ijk van het oude vaatwerk. Wrj WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassad Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ENZ. Op de voordragt van Onzen Minister van Rinnenlandsehe Zaken van den 9c'en October 1850, nn. 94, 2de afdeeling. Den Raad van State gehoord (advies van den 14<tvn dezer,^n0. 3); Hebben goedgevonden en verstaan Bij ampliatie van Ons besluit van 24 Jnnij II. Staatsblad nö.32), vast te stellen dat bet loon voor het op den juisten inhoud water ijken van oude vaten behoorende aan branders en bandelaren in sterke dranken, zal worden geheven naar het volgende tarief voor vaten van 10 tot 20 kan 7J centen, i» 20 30 10 30 40 15 ii 40 50 20 50 75 25 75 n 100 n 27| n 100 150 30 a 150 200 37| Onze Minister van Rinnenlandsehe Zaken is belast met de nitvoe- i ring dezeswaarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 's Gravenhageden 16Jen October 1850. WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken THORBECKE. Uitgegeven den vijf en twintigsten October 1850. De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Koninos A. G. A. VAN R A 1' P A R D. Alkmaar, den 9''en November 1S50. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DR UIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat van Stadswege een der Comiesen van de Stedelijke Middelen is gecommitteerd tot de opneming der Patenten bij art. 30 der Wet op dat middel bepaald, en dat door dezen met den Deurwaarder dar Directe belastingen, ingevolge de bepaling der Wet daartoe (aan vang nemende met den 12d<sn dezer maand) zal worden overgegaan. Weshalve een ieder wordt uitgenoodigd en voor zoo veel noodig gelast, dezelve Ambtenaren in die kwaliteit te erkennen, en dezel ven alle verlangde inzage en ophelderingen te verleenen. Alkmaar, den 9<len November 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D RU IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. Berlijn den 'uien November. Wij hebben heden een gewigtig berigt te melden: Bet staats-ministerie heeft in zijne zitting van hedenwelke op het beslissende oogenblik ook door Zijne Majesteit den Koning iverd bijgewoond, het besluit genomen om het gezamentlijke Pruissische le ger met inbegrip van de Landweer, mobiel te maken. >1 Aanleiding tot dezen maatregel gaf de onlangs aan Pruisen ge stelde vordering om Keur-Hessen te ontruimen, daar het, met. het oog op dezen nieuwen eisch in verband met de intusschen van on derscheiden kanten voortgezette troepen-marsehen onmogelijk scheen het verder zonder nadere voorzorgsmaatregelen, op den afloop der aangeknoopte onderhandelingen te laten aankomenofschoon de hoop op hare bevredigende uitkomst nog uiet is opgegeven. Onze regering had nog gisteren per telegraaf naar Frankfort de opvordering gezonden om het verder voortzetten der militaire in terventie in Keurhessen te staken, maar ofschoon Vorst Thurn <re neigd was hieraan te voldoenzoo gelukte het nogthans den minister Hassenphlug in den zuogenaamden Bondsdag eene meerderheid tot het voortzetten der militaire maatregelen te erlangen. Hierop is aan generaal graaf Gröben het bevel toegezonden voor het vervolg slechts naar zijne militaire inzigten te handelen. Bij de uitgeschreven militaire maatregelen zal het ook noodzake lijk zijnde Pruissische troepen uit Baden terug te trekken een <>e- dette daarvan is reeds op marsck. stem i'i"LmedeHedee,de besluiten genomen waren, is de een- 7iinu n °nS, m,ïmster,e «'a volkomen hersteld te beschouwen, beteifl I i" dekeer '"""ster van Eeredienstcnheeft definitief hflffhi k aart» 1" het ministerie te blijven. Naar men gelooft zal bekleedei,0" ll8t VU0!'zittersch;'P i" het staats-ministerie rlïrjr Ti ''n!' a,lde'e belangrijkeen voorzeker hoogst treurige tij- ^"ter-presidentgraaf Brandenburgis na te ongesteldheid, op 6 November, des morgens ten 1\ ure overleden. Ito ?e denken was» 2Ü" de fondsen aan de Berlijnsche Beurs van eergisteren, alsmede te Amsterdam van den 8sten 'dezer, op al deze treurige en dreigende berigten, belangrijk achteruitgegaan! AmstCour.) ME DERLAMDEM. Alkmaar, den 8slen November 1850. In de laatst gehoudene bijeenkomst der leden van de Maatschappij van Landbouw, afdeeling Alkmaar, op 30 Ociober II., is tot Voor zitter dier afdeeling voor bet volgend jaar benoemd, in plaats van oen heer jhr. D. C. de Dien Fontein Verschuirdie dit jaar moest aftreden, den tweeden Voorzitter jhr. mr. C. van Foreesttot twee- den Voorzitter den heer Holland, Thesaurier dezer stad en tot lid van het Bestuur voor IP. de Geus, BommezijLandman in de Scher mer; voorts werden de leden herinnerd aan de Tentoonstellino- van eén- en tweejarige jonge Slieren, in de maand April des volgende jaars alhier te houdenwaarvoor uitgeloofd zijn voor de éénjarige een prijs van 20 en premie van 10voor de tweejarige eene prijs van 30 en premie van f 20. Sedert 1840 heeft de heer d<\ J. R. van Maanen, op den huize iiriellard bij Barneveld zich er op toegelegd het verbouw der maïs op de zandgronden aldaar te bevorderen. Hoezeer voor alsnog daar in niet genoegzaam geslaagd, blijft bij daarmede echter ijverig voort gaan en na de goede uitkomst, door hem, in weerwil van het voor dit gewas hoogst ongunstig voorjaar, later verkregen heeft hij de volle overtuiging erlangd dat het welslagen hier te lande groten deels van de zorgen van den verbouwer afhangt, en dat de opbrengst de uitgaven van werkloon rijkelijk vergoedt. Hij heeft van melkvee, enkel met maïsgroen gevoederd, goede boter bekomen. Het schijnt niet ongepast hierop de nlgemeene aandacht Ie vestigen ten einde men, ook elders, voortga met proefnemingen, die, bij de' onzekerheid waarin men van tijd tot tijd nopens bet welslagen van het aardappelgewas (ook voor veevoeder) verkeert, alle overweHno- verdie"e"- [Staats-Cour. Onder dagteekening van den 30sten October is door bet commit- té van voorzitters, secretarissen en algemeenen penningmeester van het Koninklijk Nederlandsch Instituut Z. M. den Koning een adres aangeboden waarin voorkomtdat het op de voorgestelde begroo ting der Staats-uitgaven voor het jaar 1851 uitgetrokken cijfer,'ten behoeve dezer instelling, weldra over hetzelve zal beslissen'; dat dit cijfer hetzelfde is gebleven, als dat, 't welk tót het indienen van het adres van December 1849 aanleiding beeft gegevendat terwijl de inrigting- geheel op den vorigen voet is gebleven, zij zich thans weder op hetzelve standpunt bevindt, als op de genoemde dagteekening; dat, indien dit cijfer niet veranderd wordt, de geldelijke opoffering, welke de Koni'nklijké Beschermheer zich,' uit eigene middelen, ten gunste van bet Instituut heeft getroost, alleen zal hebben gestrekt tot eene kortstondige verlenging van deszelfs bestaan, en dat dit voorzeker evenmin hoogstdeszelfs"bedoeling kan zijn geweest, als het die van bet Instituut zouden kunnen zijn, om een onbescheiden wensch naar een herhaald bewijs van 's Vorsten milddadigheid te uiten."Gelijkluidende adressen zijn bij beide de Kaniers der Staten-Generaal ingediend. Haarl Cour.) VAN DE NEDERLANDSCHE MAATSCR4PPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1850 Vervolg. Door de Maatschappij zijn de navolgende nieuwe Prijsvragen uitgeschreven De prijsvragenwaarvan de tetmijn van beantwoording verstreken is, en die op nieuw, met of zonder eenige verandering wederom worden voor gesteld, zijn de volgende. A DVERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid" dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de Week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen ui tgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1