A9' 4880. w- 49. COUR A N T. d 0 v X-. - \ëf. I M a a n <1 a 9 December. 11#% Ti a Ji noord-holland. m. harkteerigt. kennisgeving. f Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AdvertentiCn gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ore te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. r 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StaU 'ALKMAA R Ontvangen hebbende de navolgende: Dispositie van den IA''™ November 18o0, n MIS., betreffende de verpligting tot de inschrijving en Loting voor de Nationale Militie, n„TV"Ti? Uk STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROAINCIE Ontvangen hebbende eene missive van Z. Exe.den Minister van Binnenlandde Zaken, in dato 8 dezern°. 110 4"e afdeel, ng, betreffende de verpligting tot de inschrijving en loting voor do Na tionale Militie van den navolgenden mhoud 's Gravenhage, den 8s'™ November löoU- In eene der Provinciën heeft men getwijfeld of bij de beoordee- ling in hoeverre iemand verpligt is tot deelneming en loung voor de Nationale Militiegevolgd behooren te worden de bepalingen ver vat in de wet van den 28^" Julij 1850, (Staatsblad n°.44) waarbij is aangewezen welke personen als ingezetenen zijn te beschouwen dan wel die, vervat in de Koninklijke besluiten van den in* Ju- nii 1817 litt. q en 4 Mei 1824, n°. 90. Vermits hieromtrent ook elders twijfel zou kunnen bestaanheb ik het, ter voorkoming van alle misvatting, met ondienstig geacht bliDdatZvolgeis Motbepaling van art. 3 der wet van den 2S»j™ Ju. Ui 1850 (Staatsblad n°. 44) alleen van kracht blijven de bepalingen van ingezetenschap in bijzondere wetten voorkomendevoor zoo veel betreft "de onderwerpen in die wetten behandeld. Dat in de wetten op de Nationale Militie geene bepalingen van «»- geiltenlff volTatoo f dat opzigtens de verpligting tot de inschrijving en loting voor de Nationale Militie, in het vervolg behooren te wor den opoevolgd de bepalingen van ingezetenschap, bij de wet van den 28sten Julij 1850. n°. 44, gemaakt. Door deii inhoud dezes wordt tevens voldaan aan het verzoek ver vat in uwe missive van den 18d™ October II n ï5jjj j De Minister van Binnenlandsche iaken {get.) Thorbecke. Brengt dezelve missive ter kennisse, van HeerenMilitie-Commissa rissen tot informatie,en aan Ileerer, Burgemeester en Wethouders der Ste- .Inn en aan Heeren Burgemeesteren ten Platten Lande, met uitnoo- de vereischte zorg te willen dragen, dat overeenkomstig voor meld schrijven worde te werk gegaan, en dat dienaangaande aan hunne Ingezetenen worde kennis gegeven voor den tijd tot de in schrijving bestemd. Haarlem, den 14''™ November 1850. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en derzelver Jurisdictie. Alkmaar, den 30"ten November 1S50. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR UIJ VE STEUN. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. hisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat bet voljaars Kohier Sup pletoir n°. 4. en primitief Negenmaandsch Kohier Suppletoir n°. 5, voor de belasting op het Personeel, beide over het dienstjaar 1850/51, op den 18<l™ November 1850 door den Heer Staatsraad Com missaris des Konings in de Provincie Noord-Holland zijn executoir ver klaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe, Belastin gen binnen deze Stad ter invordering zijn overgegeven. leder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou- dentvooi'tvlocijen Ie. ontgaan. Alkmaar, den 3<!cn December 1850. De Burgemeester voornoemd F. C. W DRUIJ VES.TEIJN, Ter Ordonnantie van den zeiven De DIEU FONTEIN VFRSCI1UIR. NE DERLANDËN. Bij resolutie van Zijn Exc. de Minister van Financiën van den IQdca November 1850, is vastgesteld de 213de Loterij; zij zal be slaan uit 20,000 loten, 10,000 prijzen en 2 premiënde Collecte zal geopend worden op Maandag den 16den December 1850 en wor den gesloten op Zaturdag den 28s!en derzelfde maand. De trekking van de eerste klasse zal aanvangen den 13den Januarij 1851; terwijl de laatste 100 noinniers op Vrijdag den 4d™ April 1851, zullen go- trokken worden. B. M. de Koningin heeft voor 30 exemplaren ingeteekend op bet werkje Moedervreugde en Moederleed van A. L. G. Tons saint Jt welk ten behoeve der armen-bewaarschool te Alkmaar, bij den Boekhandelaar H. J. van Ploten aldaar is uitgekomen. Alkmaar 6 December 1850, Tarwe Rogcb 1- - Gerst Haver Boonen paarde id. bruine Erwten groene 7.75 6.50 4.30 3.60 5.25 11.00 13.00 Erwten graanwe id. witte Kanariezaad Kaas kleine id. middelb. id. commissie 13.00 11.50 a 8.50 18.25 20.75 20.25 AANBESTEDING. On Woensdag den 18<>™ December 1850, des namiddags ten 2 ure, zal „„der nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Statenin bijzijn van den lloofd-Ingenieur van Hqn Waterstaat, aan het Gouveniefnents-Ge houw in de St. Janstraat te Haarlem, voor rekening van Kerkvoog den worden aanbesteed 1° liet bonwen van eene nieuwe 110DTF.N KERK en TOREN en het doen van eenige herstellingen aan de PASTORIJ voor de Hervormde Gemeente fe Huisduinen. 2°. Het doen van eenige herstellingen aan de KERK van de Her vormde Gemeente te Koedijk Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijving. De bestekken, waarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen, hoven en behalven aan het Gouvernements gebouw te Haarlem, in de voornaamste Logementen en Koftijhuizen als te Amsterdam in het Wapen van Medemblik op den Dam in het Vosje achter de Oude Bearsin de Beerenbijtbuiten de Utrechtse ne Poort en bij P. J. Colenbrander, Logementhouder in de Bel, op den hoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon, m het y oord-Hollandse he Koffijhnis in de Halve Maan, in de Roskam, op de Varkenmarkt en in den G la zenwagenin de Spaarnwonderstraat; te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het Wapen van Haar lem; te Hoorn, in het Onafgemaakte Schip en in den Doelen; te Formerendebij den Kastelein Frikkete Medemblik in de Valk; te Nieuwediep, bij de Erven J. Boven en bij Ihnen te Sliedreeht, bii de weduwe J. van der Plies; te Buiksloot, bij Vuijk en Sitter; te Naarden, bij Jurrissen Ie Muiden, bij P. Amersfoorten te Huis duinen en te Koedijk bij Kerkvoogden. Zullende acht dagen vóór den dag der aanbesteding en alzoo op VVoensdao- den ll'len December aanstaande door de zorg van den lieer Hoofd-ïngenieur van den Waterstaat de noodige aanwijzingen worden gedaan en inmiddels zoo hij Z. W.E.G., als bij den Heer lngeniuer P. J. H- HAlJWARD, te Alkmaar en bij Kerkvoogden de verlangde inlichtingen Ie bekomen zijn. Dr BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van Art.'l der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbl. n°. 22} bij deze ter ken- SALON des VARIÉTÉS, op de Koningsweg. TOONEELVOORSTELLING op Dingsdag den 10^™ December 1850, van Het KASTEEL van VERNEU1L. Tooneelspel in 5 Bedrijven, naar het Fransch. Nooit alhier vertoond. Nieuwe Decoratiën enz. Na hetzel ve Het VROUWTJE VAN DE SPItEE. Kluchtspel. Entree l»te Rang 40 Ctsi 2de Rang 25 Cts. UEd. Dienaar P. R. BOOGU. Aanvang des avonds 6| ure precies. dUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 8 December 1850, Eerste Gedod. Albert Zuinig, wonende te Alkmaar en Johanna de Pries, wonen de te Alkmaar, doch laatstelijk to Eukhuizen. Tweede Gebod. Klaas Niessen ^wonende laatstelijk te Alkmaar en Jacobje Scharen- burg, wonende te Egmond aan Zee. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 1 tot den 7 December 1850. Alida Johanna, dochtertje van Louis Lehmkuh! en Elisabêth Porck. Elisabeth Margarethadochtertje van Albert Henneke en Maria Magdaüna Niessen. Dirk, zoontje van Tennis Pl.igboer en Mina Nat Henri, zoontje van Godfried Pieter de Beste en Catharma Ja- coba Oosterhoff. Simon zoontje van Johannes Ferdinand Wijn- kamp en Sijtje Rijss. Arie en Maart jezoontje en dochtertje van Cornelis Korver eii Eida Ilogeboom. Raphael f zoontje van Salomon Mnnheim en Christina van Beever. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 1 tot den 7 December 1850. Cornelis Schoen oud 50 jaren Grietje Rvijter, Cchtgenoote van Klaas Bol, oud 39 jaren.— Antje Knijper, echtgenoole van Samuel Anthonij de Horna» <>"d 59 jaren en circa 8 maanden. H ,11cm van der Lijn. oud 29 jaren. Aart, zoontje van Pieter Steeman en Geertruida Boendermaker, oud 1 jaar en 5 maanden. Jan Willem Kleineveldoud 23 jaren. STADS BANK van LEENING te ALKMAAR. Verknoping op Donderdag den I9d™ December 1850, der PANDEN, beleend gedurende de maanden Julij, Augustus en September lö4y. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, van des voor de middags 10 tot des namiddags 2 Ure. Van heden af kan de beleening van de gemelde Panden vernieuwd worden, of de afdoening der Rente geschieden behoudens de be paling der hertauxalie van de beleensomop de bedoelde 1 anden voorgeschoten. - De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn .op Maandag J den 0dcn en Dingsdag den 10<leu December 1850.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1