w- 50. COURANT- m M a a n d a g 10 December. Bijbelsch Dagschrift, Mm PUBLICATIE. f PUBLICATIE. LOCAAL HA KM O NIC A, j1 '7. E (FElA-i"* l- Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken laandag, voor do Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADVERTENTiès gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen de missive van Z. Exe. den Minister van Bmnen andscho Zaken, Opper-Houtvester, dd. 3 December 11. n°. 136, 8e Afdeelmg, betrekkelijk de sluiting der groote Jagt. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten, van den 5dcn December 11.n°. 43. lireimt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens do bepalingen van den lieer MinisterÜpper- loutves- ter voornoemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vast gesteld de groote Jagt, met den een en dertigsten December aan gaande', met zons-ondergang zal zijn gesloten. Wordende de belanghebbenden tevens door deze verwittigd, dat bii vervoer van Wild naar Provinciën, waarin do Jagt bereids mopt zijn gesloten, de Houtvesters gernagtigd zijn, om consent-bil jetten tot vervoer aftegeven geldig voor den tijdwelke door lieu tot dien vervoer noodjg zal worden geoordeeld. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zouden kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlemden 9J™ December 1850. De Staatsraad, Commissaris des homngs voorn Van E W IJ C K. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Nationale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten ge volge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling heb ben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den 5den Januarij aanstaande schrif telijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren en daar bij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voor schriften bij Art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerdtot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zeivenal3 hunne Ouders, Voogden, Curators en gemagtigden bevoegd zijn. Alkmaarden 14don December 1850 Burgemeester en Wethouders voornoemd^ E- C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEÏÏ FONTEIN VERSC1IUIR. LIJST van SCHEPEN, sedert den 29 Nov. tot den 5 Dec. 1850, de Koopvaardij-sluis aan bot Nieuwe-dïep gepasseerd j BINNENGEKOMEN. Barin Ceciliakapt. E. Hearne v. Batavia Siciliakapt. H. Dj Puister v. Suriname; Fiedar, kapt. E. L. Christensen v. Newjorkj Commodor, kapt. J. Pratt v. SamosConstantia, kapt. H. Zee man v. OdessaHarmoniekapt. S. T. Cramer v. LivornoAlida Margarctha, kapt. J. G. Klein v. RouanJohanna, kapt. E. 01- a i in ii t n..:i.„„ BURGEMEESTER kn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene missive van den Heer Staatsraad, Commissa ris des Konings in de Provincie Noord-Holland houdende eenige opmerkingen betreffende de te vreezene r.adeelenwelke aan de Groote We»en zouden worden toegebragtwanneer dezelven gedu rende den wintertijd en bij dooi weder, met te zware vrachten wer den bereden en tevens eene uitnoodiging aan de plaatselijke bestu ren om daarop toe te zien en zoo veel mogelijk daartegen te waken. Brengen mits deze ter kennisse van allen die het zoude mogen aa Dat"bij bet Reglement op den dienst der openbare middelen van vervoor'te lande, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 24»'™ November 1829 (Staatsblad n«. 73) onder anderen is bepaald Art. 81. Onverminderd hetgeen deswege bij afzonderlijke veror deningen ten aanzien van sommige in het bijzonder de klinker wegen, mogt zijn of worden bepaald zal het gewigt der b.j dit besluit bedoelde openbare diligences, post- en vrachtwagens, met derzei ver lading, den navolgenden maatstaf niet mogen te boven Riituigen op wielen, waarvan de veilingen eene breedte hebben van 8 duimenponden. ■van 11 duimen3,500 van 14 duimen4,000 De reizigers welke zich in liet rijtuig bevinden, gelijk ook den conducteur of op den bok zittenden voerman daaronder begrepen. Art 83. Ingeval van overtreding, zullen de tolgaarders of an dere beambten van bet bestuur der wegen niet alleen proces verbaal opmaken maar ook de rijtuigen niet laten doorrijden dan nadat het overtollige, hetzij in gewigt, hetzij in de hoogte der ladingdaarvan is afgenomenzullende deze maatregel bj voorkeur op de vrachtgoederen in plaats van op de bagaadje der reizigers worden toegepast. De ondernemers zijn verpligt het af genoraenezonder verwijlen met afzonderlijke middelen voor hunne rekening te doen nazenden. Art 116. De overtredingen, waarop bj dit reglement of andere verordeningen geene bepaalde straf is gesteldzullen door den Reo-ter. naar bevind van zaken, en naar gelang der omstandighe den volgens art. 1 der wet van den 6<len Maart 1818 (Staatsblad uo. 121 worden gestraft. Waarschuwende en vermanende Burgemeester en Wethouders wij ders allo Ondernemers van Diligences, Post- en Vrachtwagens zich stintéliik aan deze bepaling omtrent de zwaarte hunner rijtuigen te honden en daardoor te voorkomen, rlat niet alleen de bovenaange haalde strafbepalingen niet op hen behoeven te worden toegepast noch de sluiting van den weg voor rijtuigen, gedurende don,weder, ingevolgd art. 6 van het Fransche decreet van 2J Floreal X Jaar, hiér te lande nog van kracht, aangevraagd. Alkmaar, den 12d™ December 1S50. Burgemeester en TT etnouders voornoemd F. C. W. DR U IJ VE STEIJN,. Ter Ordonnantie van dezelven, De D1EU FONTEIN VERSC11Ü1R. JVUJJl. O, VAAXIAlil V* iiuuuw j w - denburger v. Abadour; Raphaëlkapt. J. A. Buikes v. Curasao, Bernhard en Eli zekapt. J. Schaap v. Hull; Septer, kapt. J.Scharp en Jane Dunn, kapt. J. Williamsbeide v. Sunderland; Ann, kapt. J. Gibbs v. London; Maria Beertha, kapt. K. A. Tapp, Lucina Lou isa, kapt. H. H. Mellema, Riga, kapt. T. Koster en Beurs van Am sterdam, kapt. C. Norup, alle 4 v. Riga; Geerdina Beertha, kapt. J. O. Flik v. Stettin; Anna Arnoldina, kapt. II. D. van Wijk v. St. Pe tersburgSophia, kapt. J. II. Hansen en Clara, leapt. J. Wit rok beide v. Koningsbergen; Anna Bares-Mindekapt. N. Sorer.ts v. Stubek- kjobingen alle n. Amsterdam; Ida, kapt. A. J. de Jonge v. Lon don, Lammechinakapt. J. R. Prins v. Memel en de Iloop, kapt. J, KA Schut v. St. Petersburg1, de 3 laatste n. Kogerpolder. UITGEGAAN. F?AdmiraalTromp', kapt. K. de Moes en Jannette Philippine, kapt. H. Rademaker, beide v. Amsterdam n. Batavia; Hos, kapt. J. H. Store v. dito n. AkyapAnthony Eugenie, kapt. C.Meijer, Surina me, kant. R. vardjder Meij en Adolf Erederik, kapt. G. Zwanenburg, alle 3 v. dito n. Suriname; Snelheid, kapt. D. Visser v. dito n. Hava na Nepthuneskapt. J. D. Stoosburg v. dito n. Bahia; de Zeevaard, kapt. W. J. Bakker v. dito n. Triest; Johanna Maria, kapt. K. J. Mesker', Stad Stavoren, kapt. W. P. de Vries, Nuro Fortuna kapt. A. CapulloConstansakapt. M. Bacase en de Fr. Johanna, kapt. J. Strijbnsalle 5 v. dito n. Napels; Broederschap, kapt. W. Brngts v.dito n. Livorno;|JoAanne«,|kapt. M. Rauch en Ceres,kapt. R. Klasens bei de v. dito n. Cadix; Aurora, kapt. G. M. Gnodde v.dito n. Bordeaux; Mina, kapt. T. W. de Jong v. dito n, Huil; Europa, kapt. D. R. Noties v. dito n. Hartlipool More, kapt. C. More v. dito n. Sunderland Pijtho, kapt. 'J. Sample v. dito n. London; Soeblomsten, kapt. H. C. Holm v. dito n. Bergen Navigator, kapt. L. Brandenburg v. v. dito n. Stettin Carolina Louisa, kapt. H. C. Thanöe v. diio n. Nestvet; Venus, kapt. J. Statinke v. Spijkerboor n. Memel; Trijntje kant. E. M. Libnrglv. Kogerpolder n. Terschelling. MARKTBERIGT. Almaar, 13 December 1850. Tarwe 8.00 Erwten graauwe 5 13.00 Rogge 6.50 id. capucijner. 11.00 Gerst 4.40 id. witte 11.25 id. Cbevallier 5 25 Kanariezaad 8.25 3.70 Kaas kleine a 18.00 Boonf.n paarde Erwten groene 5.50 id. middelb. 20.75 13.00 id. commissie 20.00 NATIONALE MILITIE. BURG E M E E S T E R en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, pezien art. 2! der Wet op de Nationale Militie van den 8»'™ Janu ari! 1817 'n°. 1, waarbij is bepaald dat zich jaarlijks vóór den 5den Januarü 'aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren, de bii de Nationale Militie voor zich zeiven dienende Manschappen, die ii. den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden vin eenen Vader of wel eener Moeder, (weduwe zijnde,) of door nlaats gehad hebbende reglerlijke separatie of echtscheiding der Ouders, of'éindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders regt op vrijstelling overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt hebben verkregen, en bun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad Commissaris des Kouiees in de Provincie Noord-Holland, de dato 1 December 1850, „o i M/S (Prnvinciaalblad u°. 104) waarbij aan voormeld 21»'* art. l5?', li - I sjiecuuil vvuid herinnerd.. of de invloed des Christendoms op huiselijk en maatschappelijk gelukf in godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1851. In maandelijksche Afleveringen. DE 12e AFLEVERING DEZES JAAnS ZIET HET LICHT, EN 1« AFl. VAN 1851 VOLGT IN DEZE MAAND. In Kerkelijke Couranten en Tijdschriften werd dit geschrift voort durend beoordeeldals in ieder Chrishjk huisgezin verdienende voor handen te zijn. Ongetwijfeld is hetzelve ook het goedkoopste en nut tigste en de gunstige bijval welke dit Dagschrift steeds ondervindt, heeft de Uitgevers aangemoedigd dezen jaargang weder met twee fraaije platen meer, dan vroeger, te versieren. Elke Aflevering, minstens 64 bladz. degelijken inhoud bevattendevan een 25tal verdienstelijke Leeraren"! met Titelvignet en een' uitvoerige Dagwijzer voorzien, op best velijn papier, kost slechts 40 Cents. Ten einde de lezing eeh- ter tot alle standen uit te strekken, zijn er ook Exempl. zonder Pla- r ten enz. te bekomen a 30 Centsen op gewoon papier a 20 Cents per Aflevering. Prospectussen zijn alom te bekomen. De uitgave ge schiedt bij de Boekhandelaren A. KLOOTS COMP.te 's Gravenhage. v SCHOUWBURG NATIONAAL. bij P. A. WALRAVEN. Verwacht op Maandag 23 December 1850 Voorstelling 'ten voordeele van Mej. de Beste, OosterhoffHet GOUDEN KRUIS, drama vaudeville in 2 tijdvakken. Eerste tijdvak 1812. Tweede 1815. Episode uit het xcrtiek der imische Armee uaa Eene buitengewone! Ti

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1