COURANT r, SiTc z:e rr; "mme*- «*'m rz 30 December. Mm I a a n <1 a 0 J PUBLICATIE. nationale militie PUBLICATIE. :z;;-; r^ rï," 35 i]aar zuIIen worde" toegelaten de noodige geschiktheid hebben, die tot de dienst wordt vereischt- en ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen déze "emeente gewoond hebbenalsmede dat de aanbieding van de zoodanige,, zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad dagelijks SzTn. derTng rrjégeTen eCle bi"nen Stad ter - ll.ri'rf.Jr,' f b"f """S®"*"»». hnar tevens geau- imn.seerd tot het inzamelen der daartoe benoodigde fondsen helzii langs den weg van inschrijving of collecte. - J SüÉMi O. Deze Courant wordt eens in de week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van fi Centen uitgegeven. <r ADvriiiENTiè^elieve men des Zaturdng mid dags vóór 1 „re te bezorgende Prijs van 1 tot rp«f's !s een Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 3a centen zegelregt voor elke plaatsing. [Bij ons volgend nummer zal de Stedelijke Slaat van Begrootirm voor den Dienst van 1851 worden uitgegeven.] PUB L I C A T I E. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS „er Stip ALKMAAR gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8*ten J;mu'. nnj 1817, n°. 1, waarbij is bepaald dat zich jaarlijks vóór den 5'len Jnnuarn aan hei P1nnf«plii1r i_ i T 7 jcihmijks *oor oen oaen Januari] aan bet Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij de Nationale Militie voor zich zei ven dienende Manschappen' Jen '°°P va" '>et laatst verloopen jaar, betzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, (weduwe zijnde,) of door plaats gehad hebbende regterbjke separatie of echtscheiding der Ouders, of eindelijk door overlijden van eener. Broeder of Broeders regt op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens ziille„ verlangen En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad, Commissaris'des Komngs m de Provincie Noord-Holland, de dato 1 December 1850 II0- iitW M/S.(Provinciaalblad n°. 104) waarbij aan voormeld 21ste art' speciaal word herinnerd. Brengen ter kenniss van de thans voor ziel, zei ven bij de Nationale Md,he dienende Manschappen welke na hunne inlijving ten sa- vuige van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstél'lin" heb ben verkregen en verlangen uit den dienst ontslagen te worden dat zij zich tot dat einde voor den .«Wen Janunrij aanstaande schrift lelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten'adresseren én daar bij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voor schriften bij Art. 91 en 9-r der bovengemelde Wet gestatueerd, tot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zeivenals hunne Ouders, Voogden, Curators en gemagtigden bevoegd zijn. Alkmaar, den 14'1'-'" December 1850 Burgemeester en Wethouders voornoemd F' C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. onw,"Hi-gen worden aangezien en gestraft, eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar. Jj:n 23»'en December 1850'. Burgemeester F. C. W. hetgeen zeker van hunne en IT'ethouders voornoemd DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCHUUR BURGEMEESTER en WETHOUDERS heb Stad ALKMAAR gezien de dispositie val, den Heer Staatsraad, Commissaris des Ko- jnjgo tn de Province Noord - Hollandde dato 1 December 1850 n«. r«7. M/S (Provinciaalblad n°. 104), waarbij is bepaald, dat dé werkzaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1851, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie, eenen aanvang zullen ne men met den eersten Januarij aanstaande Roepen Ier voldoening aan'art. 60 der'wet van 8 Januarij' 1817 n«. 1 omtrent de inrigting der Nationale Militie bij deze op allé Manspersonen hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen 0 Uinsdictie hebbende, welke op den Rten Jan narij nP8entiende Jaar zijn ingetreden en mitsdien alle man nelijke geborenen van bet jaar 1832, feu einde zich ingevolge art 59 dei voorz wet, in bet daartoe gereed gemaakte register "tot de Iigting voor de Nationale Militie !e doen inschrijven En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mans- personen, die bun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd, ten einde zich, voor zoo verre nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij ving aantegeven m dat register, waartoe zij volgens hunnen ouder- dnn» benooren. De inschrijving zal beginnen met Woensdag den ls'r« Januarij 1851 en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20ten daaraanvol gende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den *1™, «.ten, gstenjQ-len, i8jen 15de„ 17L en 20«ten Janmini aanstaande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En ter. emide voortekomen dat iemand in de termen der inschrij ving va .lendeziel. door onwelenheid aan pligtverznim schuldig make hebben Burgemeester en Weihouders noodig geoordeeld de Weze' Dat, welke aanspraak op Vrijstelling iemand zonde vermennen te Ilebben wegens gebreken of anderzinsdezelve des niettegenstaan de gehouden is zieli te doen inschrijven, gelijk mede daaronder begiepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kin TVh Personn» ,,f do,,r iemand daartoe door hun «hnftehjk gemagtigd ,e doen inschrijven, en daarin nalatig blij ver,dt zullen zi, vervallen ,n de boete daarop gesteld, en in geval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onver minderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als allé andere Jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken in dien zi, geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in 'eene boete en bi, onvermogen, tot gevangenis zullen worden éerwezen Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving, wordt gehouden' voor hen, ongehuwd zijnde woonplaats dér Ouders enKi „verb,den van beiden, die van den eerst benoemden Voogd "ooi de gehuwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben, Uljl die genen, welke geen Ouders, \ongd of eigen bestaan hebben moe ten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij ziel. bevinden Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de We zetenen van deze Stad en Jurisdictie, welke dit aangaa „j veel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een Extraét 2 het geboorte register en eene nota van de de wijk en nummer der woon plaats, doeli ji, volstrekt noodige afwezigheid door een hunner in bestaande of Voogden, aan deze hunne verpligting getronwehik én naauwkeurig ,e voldoen, en daardoor voortekomen dat zij niet als TTi 'AT10Na4L'E J\1 J t t r? ingevolge Vrt E de^W 7 E T E R S DER Stad ALKMAAR, rt- dei VVet van den 8stPn .Tanmrii 1&17 «o i voofden jare JSófTó'1 ^l^ Gc,T"te de Nationale' Militie', die zteï J i. mogelijk aan te vullen met Frijwillisers dén deze dienst^ Premie »lliT2E Bremen bii de,éT i'1"1"3- 'ncdein3e2elet>en op zich te nemen. en derzei ver I. TT ""C. de H^tcnen dezer Stad Ti,,t - risdictie, die dit maar eenigzins zoude raogeu aangaan Dat, ingevolge art. 31 der voorz. Wet. als VrmvilliZsVÜnTen worden aangenomen alle Ingezetenen, die op den Cja lrS H&toibiïtVÏ" jaa" zÜn ,infjetreden 'en hun Ame eïNoSnA M5, 2 in dienst dcr ^derlandsche f Nationale Militie hadden gestaanin welk geval zit tot fot1n mefTenlëeef?öffeW^Tanden T™ deier lnaand December, tot des namiddags èèn ure"J aanstaande' Tan des voorraiddags tien, Alkmaar, den 28steo December 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. ke,fÏÏIMfSERtCT „kr Stad ALKMAAR, verzoe- i-n het tér' Sl^'de SU,nde «EKEIfINGEN wegens le'verantiën vóór den loJ- Jzné ar lSó! SP0edl>,enen ui|erl,jk Alkmaar, den 28sten December 1S50. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van denzelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. K E NNlSGEFTMr De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt ten 'gevolge van Art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbl. n° 22) bij deze lef ken ma2roJdeeSn; be'a^ heeft' wordt ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven Alkmaar, den 28»'»" December 1850. De Burgemeester voornoemd F. C. w. D R U IJ V E S T E IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER ^WETHOUDERS deb Stad ALKMAAR u'gen hiermede ter kenmsse hunner ingezetenen: at de Stedelijke begroeting voor het jaar 1851 door Heeren Ge- ceinberr]850 "m 3°" Noo,d~ll"!'a"d bij besluit van den ll'ten J)e. den 13<ien Janéa'rii 185feflre-S 6 Va". 'lrtl 3Dsten dezer tot en met gen op de sJedeliik'p S ,,"Zag° V,°°r 'eder die Z"lks züude verlaü' gen op de Medebjke Secretarie zal voorbanden zijn. Alkmaar, den 28"en December 1850. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar F. C. W. D fi U IJ VESTE IJ N. Tor Ordonnantie van dezelven De DIEU FOJ\ÏEli\ VERSCH0IJ»! BUBGEMEESTÉR enWETIIOÜDERS der Stad ALKMAAB !,™Si!,,;,,™el'0'erl'0"nk'e w I"ffeïele"co du..elver Stad en Dat zij van de Commissie welke zich zoo vele jaren met de nit re, kmg van warm e„ gezond voedsel aan behoeftige", gedurende den winter beeft willen belastenbij vernieuwing ontvangen het am e, bet voorstel; om ook daarmede weder in den loop der maand Burgemeester en Wethouders, nemen deze gelegenheid levens ter band ora deze instelling van wier weldadige invloed op he7,ot der de Sad" 'e T,1 2 b1elanffrÜIje hewijzen voorhanden zijn, aan V,d 1 nmdewtrking der Burgerij aan te bevelen opdat door deze. b-!ld'agen ,n T(j,e en d"»gende behoeften, welke zich ook dtzeu winter weder zullen voordoen, moge kunnen Worden voorzien, WKji i-irfi -ff£if

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1850 | | pagina 1