Sljit A tJW M a a a d a iz 6 J a n n n r ij. k A v e binnengekomen. P" f f i Ü4 ifca Doze Courant wordt eeris in de wee' en wel e'ken Maandag, Toor de Prijs van 6 Centen ui (gegeven. Advertenti0n gelieve men des Zaterdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken re°el meer 20 Centen, behalve 35 centen zegeliegt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. r, U R G F. M F F. S T E R en W E T H O U D E R S DE„ Sta n A L K I AAR, ingevolge art. 30 der VVpt van d en 8»i»n Jan na rij 1817, n°. 1, ver langende, het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den jnre 1851, zoo veel mogelijk aan te vullen me! Vrijwilligers, die zich onder het genot der daartoe gesti !de premie zullen aanbie den, deze dienst voor hunne medeinsjeze'eoen op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Stad en derzeKer Jurisdictie, die dit maar eenigzins zoude mogen aangaan: Dut, ingevolge art. 3! der vun. We' a's Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen, die 'óp den l»ten Jannarij 1851 ongehuwd, hun 19llp jaar zijn ingetreden en hun <30 t"" noe- niet hebben volbragt ten ware, zjj reeds in dienst der Nederlandsche Armee of Nationale Militie hadden geslaanin welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten de noódige geschiktheid hebben, die tot de dienst wordt veteisehf; en ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebben, alsmede dat de aanbieding van de zoodanwen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks (.- uitgezon derd de Zon-en Feestdagen van den 30'M dezer maand December, tot en met den 20s'e" Janna rij aanstaande, van des \ooriniddags tien, jot des namiddags één ure. Alkmaar, den 28sten December 1850. Burgemeester en TFethouders voornoemd, F. C. V DR LIJVESTE IJN. Ter Ordonnantie van dczelren, Di; PIEL' FONTEIN VERSCUUIR. I li v 'onplaats afgegeven, en door vreemdelingenderzei ver reis- oi xeiLüiijijtas. Art. 3 leder die de gemeente met de woon verlangt te veria- en zal daarvan ter Secretarie aangifte doen, ten einde dit in het be volk ngs-regisler kan worden aangeteekend zullende hem daar van kosteloos het getuigschrift worden uitgereikt. 4' 'r die binnen de Stad of hare buitenwijken van wo ning ve. wisselt of als dienstbode naar eene andere dienst overgaat, zal daarvan binnen aelit dagen, nadat die verhuizing zal hebben s 8' '"ede ter Secretarie dezer Stad aangifte behooreh te lie meerderjarig wordt, en in deze gemeente woon- 1 k I I IV TT, l f V. /V.. «n. 1." 1 >1- BURGEMEESTER en WETHOUDERS Stad ALKMAAR verzoe ken belanghebbenden, hunne REKENINGEN, wegens leverantiën in het jaar 1850 aan de Stad gedaan ten spoedigslen en uiterlijk vóór den 15^» Januarij 1851, iu te leveren, opdat de afdoening van zaken geene vertraging ouden inde. Alkmaar, den 2Ssle" December 1S50. Burgemeester en W'ethouders voornoemd C. W DB UIJVESTEIJ N, Ter Ordonnantie van denzelven, P: PIEL' FONTEIN VERSCHU1R. BURGEMEESTER ets W E T II O E L E R S ma Stad ALK M A A It brengen hiermede ter kennisse hunner ingezetenen Dat de Stedelijke begrooting voor he' jaar 1851 door Heeren Ge deputeerde Staten van Noord-üollan I jij besluit van den 11 «ten fte. cember 1850, n". 3, gearresteerd v n den 30*»en dezer tot en met den 13'len Januarij 1851, ter inzage voor ieder die zulks zoude verlan gen, op de Stedelijke Secretarie zal v orbanden zijn. Alkmaar, den 28slf,n December 1850. Burgemeester en lief bonders der Stad Alkmaar F. C. W. PR UI.) V ES TE1JN. Ter Ordonnantie van dezelven 1)e PIEL FINTEIN VERSCI11JIR. BUR GE ME ES TER en W ET 110 IER S der Stad ALKMAAR brengen hiermede ter kennisse van de Ingezetenen derzei ver Stad en Jurisdictie Bat zij van de Commissie welke zich zoo vele jaren met de uit reiking van warm en gezond voedsel aan behoeftigengedurende den winter heeft, willen belasten bij vernieuwing ontvangen heb bende het voorstel; oin ook d'armed* weder in den loop der maand Januarij eerstkomende eenen aanvang temaken dan ook het aanbod van dezelve Commissie hebben aimgeuuneh, en haar tevens pean- thoriseerd tot het inzamelen dor daartm benoodigde fondsen hetzij langs den weg van inschrijving of coilifte. Burgemeester en Wethouders neme: rh-ze gelegenheid tevens t r hand, om deze instelling van wier welladige 'imïoed op hel lot der behoeftigen, zoo vele en zoo belangrijke lewijzen voorhanden zijn, aan de liefdadige medewerking der Burgerij'aan te hevelen; opdat door ruime bijdragen, in vele en dringende behoeftenwelke zich ook dezen winter weder zullen voordoen, mjge kunnen worden voorzien en de Commissie door zoodanig sprekeijd bewijs van belangstelling dè beloon,ng voor hare vele en belangrijke zorgen, moge vinden. Alkmaar, den 28s"-n December 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C W. PR LIJVESTE IJN. Ier Ordonnantie van dezelven 1)e RUU FONTEIN VERSCHUIL. rt 5. l d, i - j i' 7 gviuounic ni'uit* aehl.g is, wiens ouders of voormalige voogd alhier geen verblijf honden is verphgt, Linnen acht dagen daarvan aangifte ter Secre tarie te doen. Art. 0. De hoofden van huisgezinnen zijn Terpligt voor hunne ech genooteu en bij hen inwonende minderjarige kinderen aangifte te doen en van hunne dienst- en werk boden benevens van alle verdere bi, hen inwonende personen kennis te geven. Voogden en curators zijn voor hunne pupillen tot bovenstaande aangifte mede gehouden. u Art. 7. Opzigfers of bestuurders van gestichten van liefdadigheid, hoijes en dergelijkenin welke de bewoning of het verblijf zelfs zonder betaling door de personen zelve wordt toegestaan'zijn ver- pngt, telkens binnen drie dagen van elke verandering, die'in het te Tien bewoners voorvalt, schriftelijk ter Secretarie aangifto Art. 8. Biiiirtmeesteren zullen twee malen in bet jaar en wel in de maanden Mei en November, van buis tot buis rondgaanen met de meeste naauwkeurigheid invullen de tabellen, die hun van stadswege zullen worden verstrekt, ten einde die kunnen worden ver geleken met de ter Secretarie gedane aangiften en kennisgevingen voor het bevoikings-re^ister. Art. 9 Van elke aangifte en kennisgeving zal aan de belangheb benden kosteloos bewijs worden uitgereikt. Art. 10. leder, die zich schuldig maakt aan het niet nakomen van een of meer der bovenstaande bepalingenzal gestraft worden met eene boete van één tot drie guldens, of hij onvermogen met eene gevangenis van één tot drie dagen. Gedaan te Alkmaar, den 9'!™ December 1850. F. C. W. DR UIJVESTEIJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Alkmaar, den 28s«"> December 1850, Burgemeester en Wethouders voornoemdi F. C. W. D RUIJ VESTE IJN, 7 er Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Me vorenstaande Keur op den lOden December 1850, bij afschrift aan H. H. Staten der Provincie Noord-Holland opgezonden is afgekondigd op heden den 28sten December 1S50. In kennisse van mij De Secretaris der Stad Alkmaar Dé PI EU FONTEIN VERSCHCIR. BURGEMEESTER en W FT 11 OUDER S der Stap A LKMA A R brengen nuts deze te, kennisse va,.de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictiede navolgende door den Raad derzelve Stad *ear resteerde: KEI R omtrent de invouing, verhuizing of verande '"'3 van woonplaats tri de gemeente. Art. i Ieder, die z jne woonplaats ia deze gemeente veriict „f hoewel slechts tijdelijk verblijvc de. ee ,e werkelijke woning 1,'èti'ekt Re,;°ien; b,n,,e" V»"*» dagen daarna ter Secretarie hiervan jangifte te doen, en de vereisehte inlichtingen voor de inschrijving m hel bevolkings-regisfer te geven. Art. 2 Rij het doen van zoodanige aangifte, zal moeten worden (Verge.eg I door inboorlingen of ingezetenen van bet Koningrijk het <elu,gsehr,ft overeenkomstig Art 4 van 7. M. besluit van den' 22^n December 1öh9, (Staatsblad 64 duur liet Gemeentebestuur der NE DERLANDEN. Helder den 1 sten Januarij. Morgen ochtend wordt bet lijk van den Heer Bruce, in een daar toe mper,gt vaartmg, door den Heer SchimmelpennincD'ncmr Zwolle overgebragtterwijl de weduwe per rijtuig derwaarts zal vertrekken. [Jig. IJandelsbl.] Alkmaar, den iden Januarij 1851. S'AAT der Geboorten, Huwelijken, Echtscheidingen en®'Sterfge vallen binnen de Stad Alkmaar, gedurende den jare 1850. In echtgeboren van het mannelijk geslacht 205. vrouwelijk a 179. Biiiten huwelijk mannelijk 12 vrouwelijk 8. Totaal 404. Huwelijken jjJ Echtscheidingen Overledenen van bet mannelijk geslacht 11 vrouwelijk Levenloos aangegeven van het mannelijk geslacht vrouwelijk geene. 137. 119. 11. 3. n ij Totaal 270. Overledenen van buiten aangegeveng Gevolgelijk z;jn er in 1850, 134 meerder geboren dan overleden. 6 meerder geboren, j en 168 minder overleden, (dan in 1849. 17 meerder gehuwd. LIJST VAN SCHEPEN, sedert den 20 tot den 31 December 185cT~ de Koopvaardij-s!uis aan het Nieuwe-dïep gepasseerd; Neérlands - lndieënkapt. L. Delcjusier v. Batavia; 3 Gebroeders kapt. .1. A eenstra v. Snnrna Johan Ileinrichkapt. P. IJ. Lanau v' lT Boer SiriH J ïOr!°0r> '<aP1- T" M- Task ie en Vriendschap, kapt" •J. P. Boer beide v. Grangemouth; Gabina Maria, kapt. R.H Nagel v.Gole, Amstel, kapt. C. Ouwehand v. Clackmaauing; Mina, kapt- •il'A V-'-V V»v i'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1