No. 2. f COURANT- M a a n ii a 2; 13 Janna rij. REGLEMENT, voor de JAARLIJKSCHE en Speciale Bepalingen. Al^cmcciie Bepalingen. tSnPiv w. 1 x Ji IA ml V_ %r,akweKÏÏ"»"k »P Vrgrtelling iemand .oude vermeenen Ie paard IJ Deze Courant wordt, eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AnvKRTENTièN gelieve men desZaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegeliegt voor elke plaatsing. U fi I E. TIE. PUBLICATI y A T I O N A L E Dl I E 1 ItITR GE MEESTER en WETHOUDERS deb Stad ALK MA AR J ,r van den Heer Staatsraad, Commissaris des Ko- .ezien de d.sp - Hollandde dato 1 December 1850 nrngs in de (Pn)vin(>iall,|,)il(| „o. 104)waarbij is bepaald, dat de f™leden der Votmnale Militie, voor den jare 1851 Linnen d^ Steden en Gemeenten dezer Provincie eenen aanvang zullen «e- men met den eersten Januari] aanstaande; 1017 Roe en ter voldoening aan art. fiO der wet van 8 Januari, 1817, Roepen te Nationale Militie b.j deze op, alle r1' en Ïunne veUiue woonplaats, of domic,lie binnen K^d ufJnrStie b^nde. welke op den Januarij ?851 hun negentiende Jaar zijn ingetreden en mitsdien allejnau- ,iSEn"inVgelolge a^Tvan April 1820,'alle Mans- Jir die bun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vest.gen en als ingezetenen moeten worden beschouwd, ten e.nde z.cb, voorzoo als m^ez-eiei. vfi||en |iw(fe|ljks ter inschrij- vb'g aantegeven in dat register, waartoe zij volgens hunnen onder- I d°He inschrijving zal beginnen met Woensdag den I»*» Januarij 1851, en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20^ daaraanvol- geSde-j i„„ ,„1 worden gevaceerd in een der vertrekken op het 8.». ,0-. 1*- 15-, ,7—» 20'ten Januarij aanstaande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde voortekoraen dat iemand ,n de termen der inschrij ving vallende ziel, door onwe.enheid aan pbglverzuim schuldig make, Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de Ingeze- j a.„ Je navolgende bij de voormelde we. hebben wegens gebreken of anderzinsdezelve des niettegeastaan- de gelmudeu is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder heirrenen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn hunne Kin deren of Pupillen in persoon, of door iemand daartoe door hun 1 'fieli k »eina£ti»d te doen inschri ven, en daarin nalatig bhj 8 end o z u I lenzifve r va 11 e n in de boete daarop gesteld, en in geval vanvolstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft onver; minderd, da. zoodanige Kinderen of Pupillen even als alle andere Wehngen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, ,n- u-eene redenen dan Vrijstelling kunnen bijbrengen,n eene boete en bij onvermogen, tot gevangenis zullen worden verwezen. Dat' als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden, voor hen, die ongehuwd zijn, de woonplaats der 0l,<|e«, e" b!l Irliiden van heidendie van de eerstbenoemden Voogdvoor X gehuwden de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben terwijl d,e tnen welke geen Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben ,>oe- fe worden ingeschreven ter plaatse alwaar zi, zich bevinden. Korcemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de Inge- „ptenen van deze Stad en Jurisdictie, welke dit aangaat, om zoo veel mogelijk in eigen persoon voorzien van een Extract uit het geboorte register en eene nota van de wijk en nummer der woon vbvits doch hij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner na bestaande of Voogden aan deze hunne verpligting getrouwelijk en nauwkeurig te voldoen en daardoor voortekomen dat zi, met als onwillicen worden aangezien en gestraft; hetgeen zeker vaa hunne eigene "nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar den 23sten December 1850. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRU IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCI1UIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Stau ALKMAAR brengén mits deze ter kennisse van hunne Ingezetenen het navolgende, door den Raad derzelve Stad. gearresteerde: WEKEL1JKSCHE VEEMARKTEN, binnen de Stad ALKMAAR. Art. 1. De jaarlijksche Veemarkten binnen de Stad Alkmaar gehou den wordende, zijn de navolgende: MAGERE KOEMARKTEN. Den derden Maandag in April. Den eersten Dïaandag in November. Den eersten Woensdag na 10 November. VETTE KOEMARKTEN. Den eersten Zaturdag en de drie daaraanvolgende Znfur- dagen na 13 October. PAARDENMARKTEN. Op den Woensdag na den derden Maandag in April. Den eersten Maandag in September. PAARDEN- en VEULENMARKT. Den ticeeden Woensdag in November. VETTE VARKENMARKTEN. Op den eersten en de volgende Vrijdagen na den oden October tot en met den laatsten Vrijdag vóór Kerstijd. Art. 2. De weketijksche Veemarkten (binnen de Stad Alkmaar] op 7-itnrdae gehouden wordende, zijn de navolgende: 1°. PAARDEN-, VEULEN- en EZELSMARKT. 2°. KOELIEN-, STIEREN-, OSSEN, PINKEN-en K ALVERENMARKT 3°. SCHAPEN-, LAMMEREN-. GEITEN- e» BOEKENMARKT. 4°. VARKENS- en RICGENMARKT. Art. 3. De jaarlijksche Koe-en Paardenmarkten zullen worden ge houden op den Achterweg, het Toorenburg, den Dijk, de Heerestraat, de Paardeiisteeg, den Koningsweg de Hnuttil en het Waagplein, en verder op alle zoodanige jilaatseu als daartoe des noodig doorofna mens Heeren Burgemeester en Wethouders zullen worden aangewezen. De jaarlijksche 'Vette Varkenmarkten zullen worden gehouden op de lindegrachttussehen het Groot Nienwland en de Zontkeets gracht. Ar?. 4. He trekelijksche m.u kten in Art. 2, onder n°. 1, 2 en ge noemd zullen worden gehouden op het Groole Waagplein en die onder n". 4. op den Dijk. Art. 5. Al het ter markt gebragt wordende Rundvee, de laarden, Ezels en Varkens, zullen, soort hij soort, naast elkander vast ge maakt moeten worden aan de pa'en en touwen die daartoe op alle markten van stadswege zullen worden gesteld. Geen koeijen of paarden zullen los mogen staan of aan de hand mogen gehouden worden, dan alleen gedurende den tijd dat zij zioor of van de markt worden gedreven en dat zij nit de rij worden ge haald ten einde gemonsterd of beter bezigtigd te worden. De Schapen, Lammeren enz., zullen geplaatst of nedergelegd moe ten worden in de hokken welke mede daartoe van stadswege zul len worden gesteld. De Lammeren zullen evenwel ook (op het Waagplein) buiten de hokken, mits behoorlijk gebonden zijnde nedergelegd, ter verkoop mogen worden aangeboden. De biggen niet in hokken geplaafszullen ook in manden ter markt gebragt en ter verkoop mogen aangeboden worden. In deze beide gevallen echter zal de Markmeester verpligt zijn toetezien dat zulks in de beste orde plaats hebbe. Art. 6. Bij de plaatsing van Koeijen of Paarden op de genoemde jaarlijksche markten zullen de navolgende bepalingen moeten wor den opgevolgd. 1°. Een ieder die Koeijen of Paarden ter markt brengtzal dezelve geregeld naast elkander aan de gespannen touwen moeten plaat sen daartoe eenen aanvang nemende op den Dijk zullende zoo lang hieraan stiptelijk wordt voldaan geere aanwijzing van den Markmeester te pas komen dan voor zoo verre aangaat den weg die verder gevolgd moet worden. 2° De ojiene vakkenwelke door het verkoopen van koeifen ol 'paarden, gedurende den Markttijd ontstaan, zullen zooveel mo gelijk door aankomend vee moeten worden aangevuld. Ieder die met vee ter markt komtzal echter zijn vee bij el kander uiogen houden. 3° Niemand zal, op eene boete van vijftig Centen, met eemge foel ie» of paarden aan de hand te koop mogen staan, dan alleen wanneer op de markt zelve geen palen of touwen meer aanwe zig zijn waaraan dezelve vastgemaakt kunnen worden. In dit geval zal zulks plaats hebben op het Waagplein, aan het einde van den Koningsweg en in de Spanjaardstraat 4° Ten einde de toegangen der markt niet te belemmeren of te ver hinderen zal niemand met koeijen of paarden op de markt of op de toegangen der markt mngen blijven staan op ^ene boete van vijftig Centen voor ieder stuk vee zoo echter dat het ge- heele bedrag der hoeten niet hooger dan zes Gulden zal beloopen. Art 7 Niemand zal met vee tot de jaarlijksche Koe- en Paarden markten binnen de Stad Alkmaar worden toegelaten, die met voor af zal hebben betaald de belasting, bepaald bij de ordonnantie op de Koeijen en Paarden te Alkmaar, van den 10d"> October 1818, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 10<lea December daar- 'éanvolgende Lit't: F 2, te welen: Voor ieder koe, stier of osCents. stuk jong vee n veulen geen jaar ond zijnde on Art. 8. Een ieder die op de jaarlijksche A'arken- en op alle ande re wchelyksche markten, vee tér markt brengt, zal ten behoeve der Stad Alkmaar, telken reize voor markt-of plaatsgeld moeten betalen. Voor ieder Paard, Ezel, Koe, Stier of Os, boven liet jaar, 10 Cents. ,i onder 6 (Nuchtere Kalveren vrij.) n Schaap T 1 d Lam a n volwassen Bok of Geit1 fï jonge o B vet Varken u n mager Varken of groote Big 5 n Biggen in korven, beneden 10 weken oud. 2S Art 9 Het bovenvermelde rnarktgeld zal, bij 'net komen op de markt moeten worden voldaan in handen van Markmeesteien of van hén die door Burgemeester en Wethouders tot de ontvangst daarvan zullen zijn of worden aangewezen. Art 10 Buiten de reeds opgenoemde of nader aan te wijzen plaatsen, zal niemand op de hiervoor, voor de verschillende mark- ten bepaalde dagen binnen de Stad Alkmaar en derzelver regsge- bied, eenig vee ten verkoop mogen stellen, maar hetzelve tot dat einde ter markt moeten brengen. Art. 1L. Met de regeling en bewaring der goede orde op de in dit reglement genoemde markten, worden speciaal belast de Mark- meestéren, die in deze betrekking geene belooning hoegenaamd zul len mogen vorderen of aannemen van hen die eenig vee ter markt brengen of aldaar aanknopen. Art. 12. Bij alle verschillen, de goede orde van de markt belret- feudezal door deu Markmeester worden beslist, die des noodig 4CV, - A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1