ra COURANT» M«Bsr sg - 3PR3S sapa? -3»®®:s^a#z M a a n «1 a s; 2 0 Ja si u a r ij. SPAARBANK. Eogjclaud iu liet jaar 1651. - 4j*.xa ji j ,<TÏ'y"-^,.- ^.-*' 'v'lifr-V - ,\v. v K1^ „■■■'- I B iij^*-'nr,j* i fM?- /»- f-i* ::■=-« Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. isjWSH ADVEBTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ore Ie bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER es WETHOUDERS dek Stak ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie, de navolgende door deu Raad derzelve Stad, gear i KEUR omtrent de inwoning, verhuizing of verande ring van woonplaats in de gemeente. Art. 1. leder, die ziine woonplaats in deze gemeente vestigt, of hoewel slechts;ijdelijk verblijvende, eene werkelijke woning betrekt, is gehouden binnen veertien dagen daarna ter Secretarie hiervan aangifte te doen en de vereischte inlichtingen voor de inschrijving in het bevolkings-register te geven. Art. 2. Rij het doen van zoodanige aangifte, zal moeten worden overgelegd door inboorlingen of ingezetenen van bet Koningrijk het I getuigschrift overeenkomstig Art. 4 van Z. M. besluit van den 22'ten I December 1849, (Staatsblad n<>. 64,) door het Gemeentebestuur der laatste woonplaats afgegeven, en door vreemdelingen, derzelver reis- j of verblijfpas. Art. 3. Ieder die de gemeente met de woon verlangt te verla ten, zal daarvan ter Secretarie aangifte doen, ten einde dit in het bevolkings-register kan worden aangeteekendzullende hem daar van kosteloos het getuigschrift worden uitgereikt. -t Art. 4. Ieder die binnen de Stad of hare buitenwijken van wo ning verwisselt of als dienstbode naar eene andere dienst overgaat, zal 'daarvan binnen acht dagen, nadat die verhuizing zal hebben plaats gehad, mede ter Secretarie dezer Stad aangifte behooren te doen. Art. 5. Ieder die meerderjarig wordt, en in deze gemeente woon achtig is, wiens ouders of voormalige voogd alhier geen verblijf houden is verpligtbinnen acht dagen daarvan aangifte ter Secre tarie te doen. Art. 6. De hoofden van huisgezinnen zijn verphgt voor hunne echtgenooteu en bij hen inwonende minderjarige kinderen aangifte te doen en van hunne dienst- en werkbodenbenevens van alle verdere bij hen inwonende personen kennis te geven. Voogden en curators zijn voor hunne papillen tot bovenstaande aangifte mede gehouden. Art. 7. Opziglers of bestuurders van gestichten van liefdadigheid, hofjes en dergel'ijken in welke de bewoning of het verblijf, zelfs zonder betaling door de personen zelve wordt toegestaan zijn ver- pligt, telkens binnen drie dagen van elke verandering, die in het personeel der bewoners voorvalt, schriftelijk ter Secretarie aangifte te doen. Art. 8. Bunrtmeesteren zullen twee malen in het jaar en wel in de maanden Mei en November, van huis tot huis rondgaan, en met de meeste naauwkeurigheid invullen de tabellen, die hun van stads wege zullen worden verstrekt, ten einde die kunnen worden ver geleken, met de ter Secretarie gedane aangiften en kennisgevingen voor het bevolkings-register. Art. 9. Van elke aangifte en kennisgeving zal aan de belaugheb benden kosteloos bewijs worden uitgereikt. Art. 10 leder, die zich schuldig maakt aan het niet nakomen van een of meer der bovenstaande bepalingen zal gestraft worden met eene boete van één lot drie guldens, of bij onvermogen met eene gevangenis van één tot drie dagen. Gedaan te Alkmaar, den 9tIen December 1850 F. C. W. DR U IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deze/ven De DiEU FONTEIN VERSCliUIR. Alkmaarden 28Hte" December 1850, Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. De vorenstaande Keur op den 10ll« December 1850, hij afschrift aan H H. Staten der Provincie Noord - Holland opgezonden, is afgekondigd op heden den 28sten December 1850. In kennisse van mij De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR woorden; en dat nietg de vreeze voor de strafbepaling, bij die zelf de Wet daargesteldmaar een eigen gevoel van eerbied voor dia dagen van Godsdienstige afzondering een iegelijk zal terug houden van het bedrijven van daden, welke de Politie, ingevolge de haar opgelegde Verpligting, anders genoodzaakt zoude zijn te vervolgen. /hkmaar j^den 14[Ivn Jannarij 1850, Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar F. C. VV. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DiEU FONTEIN VERSCUUIR. KENNISGEVING. De"'BURGEMEESTER deu Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van art.) 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad u°. 22) bij deze ter kennisse jvan de Ingezetenen dezer Stad dat het Kohier der Grond belasting op de Gebouwde enOngebouwde Eigendommen over het jaar 1851, op den 111'"1 Januarijjj 1851 door den Heer Staatsraad, Com missaris des Konings in de Provincie Noord-Holland is executoir ver klaard, en op heden aanj den Heer Ontvanger der Directe Belastin gen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op tde voldoening £van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle gereglelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden ijvoortvloeijen te ontgaan. Alkmaar t den Januarij 1851. De Burgemeester voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven Db DIEU FONTEIN VERSCUUIR. NE DERLANDEN. Rij Zijner Majesteits besluit van 9 Januarij 185!, n°. 68, is be noemd tot Procureur bij de Arrondissemeuts-Reglbank te Alkmaar, J. C. C. van Oostveen Koentze. Interest bijschrijven op Dingsdag 28 Januarij 1851 's middags van 12 tot 2 ure, in het gewoon locaalop het Gasthuis. Dienst tusschen AMSTERDAM en den REL DER vice versa. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, voldoende aan den inhoud der Circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-llolland van den llde,] Julij 1844 n°.73, (Prov. blad n". 61); Herinneren mits deze de Ingezetenen hunner Stad en Jurisdictie: dat, ingevolge de Wel van J Maart 1815 n°. 18 (Staatsblad n». 21) ten aanzien van het vieren der dagen, aan den opeubaren Christe- lijkeu Godsdienst toegewijd Op Zondagen en zoodanige Godsdienstige Feestdagen, als door de Kerkgenootschappen dezer Landen algemeen erkend en gevierd worden, geene beroepsbezigheden, noch openbaren arbeid zullen mo gen plaats hebben, welke de Godsdienst zouden kunnen storen, dat geene uitstallingen van koopwaren noch op openbare mark ten, noch voor de huizen der kooplieden mogen worden ge gaan dat geene verkoop van goederen met opeite deuren mag geschieden, gedurende den openbaren Godsdienst alle plaatsen waar drank wordt verkocht, moeten zijn gesloten, geener hande spelen mogen worden uitgeoefenden dat alle openbare vermakelijkheden op zoodanige dagen geenzins mogen worden ge doogd behoudens enkele uitzonderingenter bepaling van de Plaatselijke Besturen; en dan nog niet anders, dan na het vol komen eindigen van alle Godsdienst-oefeningen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat deze herinnering al leen'genoegzaam zal zijn, om ieder Burger daaraan te zien beanf- Het Publiek wordt verwittigt dat de dienst der STOOMBOOT MERCURIUS tusschen Amsterdam en Zaandameu der STOOMBOOT ZAAN STROOM tusschen Zaandam en Alkmaar, aanvangende Dingsdag den 21s"1™ dezer maand, voor eenige dagen, en alzoo tot nadere aankondiging zal zijn geschorst. De NIEUWE IJZEREN BARGEDIENST tusschen Alkmaar en den Helder zal orovisioneel alleen worden voortgezet als volgt: Van- Alkmaar 's avonds ten 6 ure. den Helder (van achter het Veerhuis der Barge) 's morgens ten 8| ure. SCHOUWBURG NATIONAAL. ZAAL HARMONICAbij P. A. WALRAVEN. (N°. 5 van het Abonnement.) Op Maandag, den 20s,ec Januarij 1851: Historisch Tooneelspel in 5 bedrijven. Na hetzelve.' Db VERSTROOIDE, Blijspel in één Bedrijf. Tot slot: Na het volvoe ren van eene Tour d' Adressezal de uitvoerder met de snelheid van een Kanonschot zich VOGEL VLUGT op meer dan 100 voeten afstand bevinden onder verscheidene kleuren van Rengaalsche verlich ting en Surprises aan het Publiek werpen. Aanvang precies ten zes ure. SALON des VARIÉTÉS, op de Koningsweg. Tooneelvoorstelling op Woensdag den 22»t"> Januarij 1851 van 5 ROSELLA en GUIDO of Het REGT der NATUUR, met nieuwe Deco- ratiën voorstellende een rotsachtig oord aan de Adnatisehe Zee. Nooit alhier'vertoond. Na hetzelve: VIER SCHILDWACHTEN OP EEN POST, Blijspel met Zang in één Bedrijf. UEd. Dienaar P. R. 1100GH. Entree le Rang 40 Cts. 2<" Rang 25 Cts. Annvang des nronds 7 ure precies De ondergeteekenden gevoelen zich gedrongenlangs dezen gebruikelijke:! weg, hunnen hartelijken dank te betuigen aan allen, die ter gelegenheid der herdenking hunner 25jarige Echtvereeniging, de aangenaamste en welgemeendste blijken hunner deelneming eu belangstelling hebben gegeven. G. L U IJ M E S. U. S. L U IJ M E S, H L O M. HUWELIJKS-PROCLAMAT1EN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 19 Januarij 1851. E b r s t e Gebod. Gerardv.s Boots en Caihnrina Koolman. Johannes H'ilhclmtis Wilke en Johanna Dekker. Cornells van der Kamp eil Jacoba Henri ka Groen. Johannes van Straten en Trijntje Schut. Eranciscus Josephsz. Padberg en Geurtje van Dijk. Gabriel Cornak en Arnolda Schepens. Fredrik Jansen, weduwnaar van Cornelia van Buuren en Maria Eekier. Allen le Alkmaar woonachtig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1