■■■I V COURANT. ;r; '«SJü z«u, d«. - i a a a <1 a N"„" '«rT-i'ï—w.i«.u.d. SPAARBANK. mmrnë ;'l:t X l c H jlaTJi 2 7 J a ïi i i - - -"»* T."„H5k W. 1851 Z»nd.» =n 0».....», Z-«N) 'GenSSrW'kel01 Abbekerk Hoogwoud Nieuwe Ke- 5—BM"». Sch1=,li"l0hi:;'ee" 4. 6. - i M Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertent) èN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs \an 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. Th, STAATSE, AD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLANDbelanghebbenden dat de dagen en Brengt ter k<j"n'v()0r fle naiionale militie sneeessivelijk in de uren waarop de „Uats hebben en door de lotelnigen tereen volgende weiw] W|irden gesloten in eene kist iedere.) dag der lot.n hel Plaatselijk Bestuur, welke daarna zoo door de heeren leoe Militie- d!" b!i- als verkiezen zul- commissarisJ 1 v,„ die„ dag tegenwoordig te zijn len tot den atloop wi]ïe den volgenden dag we- Generaal}. Listkapt. G. A. Landman en Augusta, kapt R. H Ear- nest, beide v. Batavia; bosk a lldeunkapt. E. Y. Post v. ev^jm Amelia Sophia, kapt. J. Zuiderduin v. Hnvanah en alle n. Amsterdam. Eensgezindheid, kapt. A. Haasnoot, Polluxkapt. citinkapt C. Abrahams en darn Courierkapt. U. G. Keikils, alle 4 v.'IBatnvia Varia kapt. J. D. van Kmnminga v Balti more; de Fr. July, kapt. J. Wiebmon v. Samos Eu Franone, kapt. J. Na voorst v. Smirna JEohm kapt. J. C. Kasteldt v. Alexandria fin E":) Vologda, kapt. H. Bieken v. Ilajonne: Mijverheid, kapl-W. Bakker v. Bordeaux; Me no Barnhorenkapt. H. W. Brugman v. New- coiutuissans"v. ,w tegenwoordig te zijn, port drie Gebroeders, kapt. J. E. Koekamp v. Hamburg, en alle n. en, tot den afloop deir l^dim Volgenden dag we- ^sterdam Kralen, kapt. G. A. Andarsen v. Alexandria (in Eg:) „1 worden verzegeld, en op dezeime j b I naar Kngerpolder. der geopend. eerste dag, Maandag den j Jdmsraal Jan Evertskapt. C. V. Kuipers v. BataviaFerdinand, Amsterdam. Gemeente A-nserdam eer hpt bóllen tellen, in kapt. J. G. Groot v. Curasao, H enrichkapt. ET. Banmgart vOdes. 24sten Februari] ISol, sm''!Be"S, VPrie(ïelei» der lotingsbus, het 1 s;l ffilhelmina, kapt. J. Lagnstain v. Smirna, de Jager, kapt. J.C. de bus werpen der nom.uers, he g he eil voorts de Boej- v. Samos, de jonge Clemens, kapt. 1. W. de Jong y. Huil. aannemen van aamnCrkingen op M IülleQ worden op- fferokapt. H. Naatje v. Leitts, 4 Gezusters, kapt. J.^Uelmers v. loting van die mschrevenen^auUig en a|je Amsterdam, geroepen d 25"™ Februarij 1851 's morgens ten j UITGEGAAN. 9 Ir v6a„ I; in^chTevten welke tot dJt einde zullen worden van 12 tot 2 nre in'het gewoon locaal, op het Gasthuis. LIJST van SCHEPEN, sedert den 1 tot den 23 Jantiarij 1851 de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseeid BINNENGEKOMEN. opgeroepen 2f?9ten Februarjj 1851 's morgens ten 9 -eik. t». d.t ei.de «JU» w.rde» opgeroepen d 27stcn Fpbruarij 1851, 's morgeus ten 9 I;::'^8die^S-et,,, welke d„ eied. w„,de„ «f&Si, v*. 28slen Februarij ,85. n, dezulken, welke van den vierden dag "«B J jjeiko pr,nskapt. H. H. Prins Uenricns Gerardns. kapt. J. Verschuur en de Adelaar, kapt. P. A. J. Bouletj, beide v. Amsterdam n. Batavia; Anna^Mana]Henruite, kant. H. T. Zeijlstra v. dito n. Suriname; Joseph Frtedlanderkapt. P. H. Biehter v. dito n. Newcastlelloffnungkapt. YV. Spiesen v, dÜd}nKoüw°Geertje, kapt. B. J. Bakker v. Amsterdam;^. Bordeaux Echo, kapt. H. J.' Boonder v. dito n. London; de JUartakapt. J.i. nn v. Amsterdam n. Constantinnpel ■van we ke van oen wiwudu un& J t Maarden. Geu.cenJ NaaienB= e" Üeesp, Weesper-Carspel's Gravelaud .Neder- horst den Berg, Kortenhoef, Mniden en Diemen, üingsd. g Manl,l85i' Ir" Gemeente Oude^ AmstelUithoorn Nieuwer-Am- 8tef Alwï en SSLMaandag den 10-e» Maart 1851, >s mor- ge,,s ten 10 Heemstede, ZandvoortSloten, Spaarndam SPa™:,t e^euïlr: Zaturdag den lsten Maart 1851, mor Sliaarlm° Gmneente Haarlem Woensdag den 26»^ Febrnarij 1851, '«T^r Gemeente Beverwijk, Assendelft, CastricnmUitgeest, Hemnskerk en Veisen Vrijdag den 28"™ Februarij 1851 's morgens ten 10 ure. Gemeente Koog aan de Zaan, Krommenie, WonmcAezidnm. „,,d,meer 't Eiland MarkenNieuweudam Buikslootpeny den jjnart ,851 '8 morgens ten 10 ure. enX£ GeZtl Alkmaar, Akersloot, Bergen Hei.n Eg- moudBinn'en en Egmond aan Zee, Vrijdag den 28"» February 1851, 'TIS"* teGe!neentree' Sehagen Barsingerhom Sehoorl, St. Maarten, W armenhuizen en Zijpe Dmgsdag den Ma^ir5lbSSISeILldIr! W en Vlieland, Maandag den dorp, Oude Niedurp, Terschelling, Spanbroek Wiermgen W gervvaard en ZijbecarspelWoensdag den 5<l« Maart 18ol, sm Eei;weemwkUrGemeente Medemblik, Andijk Nibbixwond. Twisk' Zwaag en UoogcarspelDonderdag den 6^™ Maart 1851s morgei ^\Xnkhnilen. Gemeente Enk huizen BovencarpelGrootebroek Urt Vonhni/ei. Vriidag den 7'1™ Maart 1851, 's morgens ten lO^ure w on'i.ii iturdag den 8"™ Maart 1851, 's morgens ten 10 ure. Edam. Gemeente Edam Ave,,horn Beets, Middelie en Oost -71MI Maindae den 10den Maart 1851, 's morgens ten 10 uie. P™,;™Jr8G,™en,e PaTn.er.ndeD...».ler, Gref, Ji.p >gp Wormer Uinpsdae den lid™ Maart 1851, 's morgen ten 10^ nre. m Broek op Langendijk. Gemeente Broek op Langendjjk, Hecr Hugo- Srd Koediik Obdam, OudcarspelNoordscharwoude Schermer- gen» 'en 101 ure. ,or< llnnrlem den lfiden January 1851. De Staatsraad, Commissaris des Kon.ngs voorn' Van E W IJ C K Lonsiamia -tx» Heiko Prins, kapt. H. H. Prins en Jan Ida, kapt. B. H. Zoutman, beide v. dito n. London. Veilinn- gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijdag den 24"™ Januarij 1851 des avonds te vijf ure, van de navolgende perceelen welke hebben gegolden 1 Een Hnis en Erve, binnen Alkmaar, aan deVoormeer, in wijk D, n». 174. strijkgeld Rietkerk t °uu'. 2. Een Huis en Erve, als voren, aan de Lange Nieuwesloot, m wyy B n® 154. strijkgeld B. R. Ebbelaar f 3. Een stuk Weiland, genaamd de Aaltje JFielenmakersweidn, de Sluispolder, in de gemeente Bergen, Sectie 1). n". 07, gr<>. 83 R 50 E. en n<>. 90, groot 8 R. BOE., tezamen ter grootte van 3 B 92 R. 70 E. strijkgeld P. Diggelen Een stuk Weiland, genaamd de Rietkamp, als voren m Sectie U, n°.98, groot 2B. 15 R. 90 E. strijkge'd M. T Bruinier t Een stuk Weiland, genaamd de Ralskamp, als voren m oeclie n°. 00, groot 2 B. 47 R. 5E. strijkgeld P. van Diggelen J Een stuk VA'eilaud, genaamd de Ookeals voren m Sectie 74, groot 1 B. 83 R. 10 E. loon strijkgeld V. F. van de Felde 13 7. Een stuk Weiland, genaamd de Ooke, als voren ,n Sectie Dn 77 en llbis, te zamen ter grootte van 1 B. ol lt. strijkgeld W F. van de Feldet l£S>", Welke rerceelen, op Vrijdag, den 31 "en Januarij 1850, des avonds ten 5 ure. in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, bij afslag, finaal zul len verkocht worden. 5. ARMEN BEWAARSCHOOL te ALKMAAR. Ouders en Voogden, die hunne kinderen en pupillen in de He- waarschool wensoben opgenomen te zien worden verzochtdat ver- Wel «e brengen in de Vergadering der Commissie van voornoem de School die gehouden zal worden op Maandag den 3 Fe- hrunrii 1851 des avonds van zes tot acht ure, in het Schoolge bouw in de 'Doelenstraat alhier. Namens de Commissie voornoemd, J. W. van AMERONGEN, Secretaris. T7 SALON des VARIÉTÉS, op de Koningsweg. e'n?VVEF DAGEN ITt HET LEVEN VA» EEN AMBACTSMAN Hoor Entree 1- Rang 40 Cis. 2e Rang 25 Cts. Aanvang des avonds! ure precies NEDERLANDEN. Alkmaab den liasten Januarij 1851. Interest bijschrijven op Dingsdag 28 Januarij 1851 's middags HUWEL1JKS- PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 26 Januarij 1851. Eerste Gebod. ti j-,-/. Dooreicanrd en Johanna Hendrica Uoogvorst. M ,,ÏZg.r, weduwnaar v,n An.je 8w.r,, e„ Ma weduwe van Arie van Hoek. Thijs Ruisewaard en Antje Knptijn. Allen te Alkmaar woouacbtïu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1