A0' 18 AL N°- 5. COURANT- f 1 li 3 F e b r u a r ii. nessaamm "-g*?* r&CTEagaMjcanai: M a a n <1 a 2 SIA X J •a^-\ fk Deze Courant wordt, eens in de weel? en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. lAl-X Advertenticn gelieve men des Zaterdag mid- dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs an 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken rege! meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEEST E R en W F. T H 0 U D EIIS der Stap A LK MA V R breuken* naar aanleiding eeuer ontvangene Circulaire van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, 'van den 23sten Januarij 1851 n». ff (Provinciaalblad n». 8) mits deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat door Z Exn. de.. Minister van Marine de Werving van Zee volk die sedert eenigen tijd beperkt was, weder geheel is openge steld en dat de voorlonpige inliehtingen welke men daaromtrent zou de wenschen te verkrijgen, ter Secretarie dezer Stad, op de gewone kantoor-uren zijn te bekomen. Alkmaarden 1^" February 1851 0 A„ Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar F. C. W. DRU1JVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De D1EU FONTEIN VERSCIIUIR. hoofd met de gebouwen aardig en vrij goed van kleur, het schip op den voorgrond vrij goed geleekend dooh draagt volgens hun oordeel liet stuk in de uitvoering hel kenmerk eeuer te geringe kunstvaar digheid. Naar hunne meeningmist het water de noodige dunheid en kleur, en is het perspectief te hard en dien ten gevolge niet wij- l"1'"'1 ftentteg. De VOORZITTER van den RAAD der Stad ALKMAAR, noodigt mits deze, ingevolge Art. 7. der Wet tot regeling van het Kiesregt van den 4<1™ Julij 1850, (Staatsblad n". 37) de ingezetenen dezel ve gemeente uit; om, zoo zij elders in de directe belastingen zijn aangeslagen daarvan vóór den vijftienden Februarij aanstaande up de wijze'bij Art. 4 bepaald ter Stedelijke Secretarie te doen blijken. Alkmaar, den lsl™ Februarij 1851. De Voorzitter voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S1' E IJ N BUITENLANDSCHE BERIGTEN. In Britsch Indië hebben zich talrijke comuiissiën gevormd om Voorwerpen voor de groote Londensche tentoonstelling van 1851 naar Europa te zenden. Onder de Voorwerpen, die men thans reeds weet', dat er op prijken zullen, telt men een geschenk van een In disch' vorst aan Koningin Victoriabestaande in eene groote tent, ruslende op zilveren zuilen en overdekt met een dak van het fijnste cachemiregeborduurd met goud en zilver; daarin bevinden zich een bed en zes stoelen van gebeeldhouwd ivoor, alsmede I2U beel den in natuurlijke grootle, voorstellende de verschillende handwer ken, die in Indië beoefend worden. [Gron.Cour J Het Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten, Bouw-, 'oege~ paste Werktuig- en Zeevaartkunde, onder den naam MINES V A te Groningen, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden: I Dat op de gevraagde Schilderijvoorstellende: Eene woelende Zee hij vullen dag links van den aanschouwer op den voorgrond „een Schip, de haven hinnenloopendeop den tweeden grond een „tweemast Schip met volle zeilen, zeilende bij de wind," zijn in gekomen drie Schilderijen, geleekend n°. 1 met de spreuk: die met durft wagen kan niet winnen n°. 2 met de spreuk beter laat dan nooiten n°. 3 met het mottotlonos alit artes. II l)at de uitspraak der ingevolge de Wet zamengestelde Com missie kortelijk hierop nederkomt: i^o. 1 Is door eenige Beoordeelaren als eene voorstelling van aan gename en levendige ordonnantie geprezen. Anderen vermeenden de ordonnantie minder bevallig eD waren van oordeel, dat de sche nen te kolossaal voor de grootte der Schilderij waren aangebragt en liet geheele stuk te veel met schepen bezet was. Met lof hebben allen gewaagd van het dunne water op den voorgrond en de gebro- kene én korte beweging der golven bij het hoofd. Algemeen was men daarentegen van gevoelen dat de schepen en vooral het schip on den voorgrond, slecht waren geleekend. Ofschoon, zeide men, het schip op meer dan drie vierde ter zijde wordt gezien, komt de steven regt van voren in het gezigt; de boeg aan de lijzijde schijnt eene verzakking te hebben ondergaanterwijl het vooreinde des vaartuig* door bet zeilen op zijde geeftligt het achtereinde nagenoeg plat op het water. Het staande want aan de lijzijde is vergeten'. De bakstag staat met een' hopt terwijl dezelve door het overbuigen van den mast gespannen moest staan. Het schip is ook te uitvoerig bewerkt de naden der zeilen en de knoopen in de touwen kunnen zelfs op eenigen afstand geteld worden. Het twec- mastschip is heler, doeh ook slechts tamelijk. N°. 2 Het gevoelen over deze Schilderij was zeer onguistig en de geringe krachten van den vervaardiger zijn in allen deele zoo blijkbaar, dat men eene uitvoerige beoordeeling overtollig geacht beeft Het geheel is zonder schaduw en coloriethet water bewe gingloos en snbbig de schepen missen alle bevalligheid en losheid en zij» slecht bewerkt. ivjo 3. Is door een' der Beoordeelaren een bevallig en met smaak geordounanceerd Zeestuk genoemd. Volgens zijne meeningis het water wel niet zoo doorschijnend als van N°. 1, maar misschien meer overeenkomstig de natuur van het zeewater in de nabijheid van land. De breede golfslag, de deining, de rijzing en daling der golven, volgens zijn oordeel goed nagebootst en de schepen op den tweeden grond doelmatig geplaatst, fraai geleekend, net uitgewerkt. Niet zoo gunstig was liet gevoelen der overige beoordeelaren. Wel rezen zij de ordonuantie van het stuk wel vonden zij het haven- De meerderheid was alzoo van gevoelen dat n°. 3, waaraan een der beoordeelaren zijne stem ter bekrooning heeft gegeven, in ver diensten moest wijken voor n°. 1, en hield dat stuk voor de beste der iogezondene Schilderijen. Diezelfde meerderheid was echter van oordeeldat in bedoelde Schilderij te vele en belangrijke gebreken weiden opgemerkt, om haar den uitgeloofden prijs toe te wij/.en. UT. Dat op de tweede vraag: neen Bloemstuk, waarm bijzonder dienen uit te komen eene dahliaeene witte roos en eene camel- liaalle in vollen bloei," slechts ÉÉNE TEEKENING is ingeko men, geteekeüd met de spreuk: «navolging der natuur is ontdek- i king van het schoon," welke behoudens enkele aanmerkingen, betreffende de plaatsing der dahlia, de niet zeer levendige kleur der camellia en de eeuigzins grove bewerking der groene bladeren, ech ter de algemeene goedkeuring inogt verwerven als zijnde met zorg en vlijt bewerkt, bevallig en fraai van ordonnantie en goed aan het Programma voldoende. IV. Dat, overeenkomstig die oordeelvelling, in de vergadering I der Leden van den I7'len December 1.1. besloten geene der ingeko- j mene Schilderijen te bekronen doch den uitgeloofden Prijs toe Ie kennen aan de ingezondene Teekening met de spreuk navolging der natuur is ondekking van het schoon," welke bij de opening j van het naambriefje gebleken is, vervaardigd te zijn door Mejufvr. G ER AR Dl NA JACOBA van de SANDE BAKIlülJZEN, te Grarenhage. liet Bestuur voornoemd herinnert de inzenders der Stusken dat de terughaling daarvanmet inachtneming van het deswege bepaal de, jizal hehooren Kte geschieden van den 1st™ Januari) 1 ö51 tot den Jsten Februarij daaraanvolgende; en verwittigt eindelijk de Leden der Akademie dat al de ingekomene en beoordeelde stukken van heden af tot en met den 31't™ December dezes jaarsaan het Lo kaal der SAkademie voor de Leden en hunne Dames ter bezigtiging voorhanden (zullen zijn. Namens het Bestuur voornoemd J H. GEERTSEMA Cz Secretaris LIJST van SCHEPEN, sedert den 24 lot den 30 Januarij 1851. de Kuopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Le Jeune Josephkapt. J. Ordeneau v. Nantes en Zeldenrust kapt. E. G. Jonker v. Douvre, en beide n. Amsterdam. UITGEGAAN. Mina, kapt. T. VV. de Jong v. Amsterdam n. null en IJ ormer- i veer, kapt. H. L. Draijer r. dito n. London. Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijdag den 24»'™ Januarij 1851, des avonds te vijf ure, en op Vrijdag, den 31st™ Januarij daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag, finaal verkocht,'de navolgende perceelen 1. Een Huis en Erve, binnen Alkmaar, aan deVoormeer, in wijk D, n°. 174. strijkgeld J. Rietkerkf 800,— opgehouden op 5, 2. Een Huis en Erve, als voren, aan de Lange Nieuweslootinwijk B, n°. 154. strijkgeld B. fl. Ebbclaar f 1010, verhoogd door C. Kroon, met 10, 3. Een stuk Weiland, genaamd de Aaltje Wielenmokersweidinde Sluispolder, in de gemeente Bergen, Sectie D, n°. 97, gnot 2 B. 83 R. 50 E. en n». 96 groot 8 B. 60 E., te zamen ter grootte van 3 B. 92 R. 70 E. strijkgeld P. van Diggelen 4000. niet verhoogd. 4. Een stuk Weiland, genaamd de Rietkamp, als voren in Sectie D, n°. 98, groot 2 B. 15 B. 90 E. strijkgeld M. T Bruiniert 2325,— niet verhoogd. 5. Een stuk Weiland, genaamd de IJalskamp, als voren in Sectio I), n°. 90, groot 2 B. 47 R. 5 E. strijkgeld P. van Diggelen f 217o,— niet verhoogd. 6. Een stuk Weiland, genaamd de Ookeals voren in Sectie Dn°. 74, groot 1 B. 83 R. 10 E. strijkgeld F. M. van de Velde1300, niet verhoogd. 7. Een stuk Weiland, genaamd de Ooke, als voren in Sectie Dn", 77 en 77bis, te zamen ter grootte van 1 B. 52 R. strijkgeld F. M. van de Veldef 1250,—' niet verhoogd. Nog is ten zeiven dage, ure en plaatse geveild, het navol gende perceel, hetwelk heelt gegolden: Een Huis en Erve, binnen Alkmaar, aan de oostzijde van hel Bitse voo rU, inwijk 4 n°. 25. strijkgeld F. lhijne J 1640,— Welk perceel, op Vrijdag, den 7''™ Februarij 1851, des avonds ten 5 ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, hij alslagfinaal zal verkocht worden. - -v I i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1