ALKMAARSCHE r a COURANT- M a a n <1 a s, 10 February. PROGRAMMA nationale militie. 0. Deze Courant wordt eens in de week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADVERTENTiën gelieve men des Zatutdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tol 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegeli egt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stap ALKMAAR, brengen naar aanleiding eener ontvangene Circulaire van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland van den 239tcn Januari} 1851 n°. fff, (Provinciaalblad rt°. 8) rails deze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat? door Z. Exe. den Minister van Marine, de Werving van Zee volk die sedert eenigen tijd beperkt was, weder geheel is openge steld en dat de voorloopige inlichtingen welke men daaromtrent zon de wenschen te verkrijgen, ter Secretarie dezer Stad, op de gewone kantoor-uren zijn te bekomen. Alkmaar, den 1"™ February 1851. Burgemeester en Wethouders der ntnd Alkmaar F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De VOORZITTER van pen RAAD der Stad ALKMAAR, noodigt mits deze, ingevolge Art. 7. der Wet tot regeling van het Kiesregt van den 4'1™ Julij 1850, (Staatsblad n». 37) de ingezetenen derzel- ve gemeente uit; om, zoo zij elders in de directe belastingen zijn aangeslagen daarvan vóór den vijftienden Febrnarij aanstaande op de wijze'bij Art. 4 bepaald ter Stedelijke Secretaiie te doen blijken. Alkmaar, den lslen Febrnarij 1851. De Voorzitter voornoemd F. C. W. D R UIJ VESTE IJ N, 7. Daar het zoogenaamde kunst- of compositie-schilpad in ons va derland niet vervaardigd wordt, en hetzelve thans, tot beklee ding van groote meubelen en vervaardiging van andere voor werpen gebruikt wordtzoo looft de Maatschappij hare tweede gouden medaille juit aan dengenen, die bet kunst-schilpad ver vaardigt en in'fden handel brengt, en daarvan vier stukken, van ten minsten vijf palmen lengte en vier palmen breedte, bij eene dikte van twee a drie strepen, aan de Maatschappij in zendt; overigens van prijs en qualiteit gelijk aan het buiten- landso.be Met dej getuigschriften in te zeudeu vóór den laatsten September 1852. [liet Vervolg hierna. MAliK T B F R I G T. Alkmaar, 7 Febrnarij 1851. Tarvth Rogge G ERST f 7.00 fi.00 4.10 Haver 3.00 Boonen 4.50 Kanariezaad8 00 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, verwittigen mits deze de belanghebbende Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie, ingeschreven voor de Nationale Militie van dezen jare dat de Alphabetiselie Naamlijst van alle personen die aan de lifting der Nationale Militie van dit jaar moeten deelnemen, ter vi sie van elk en een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Stad van af Maandag den lO'1'™ tot en met Woensdag den 2fistr" Februari] 1851 van des 'morgens tien tot des namiddags twee ure, des Zon daas uitgezonderd) ten einde een ieder in staat zoude zijn om in geval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden ningteu voorkomen die op dezelve nog zoude behooren te worden aangetee- kend of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan aan den Heer Militie-Commissaris kennis te geven met last aan de Lotelingen voor de ligting des loopenden jaars, om zich op Vrijdag den 28st"> Febrn arij aanstaandedes voormiddags ten half twaalf ureop het Raad huis voornoemd te bevinden, ten einde aldaar voor den dienst der Nationale Militie te loten, en redenen van Vrijstelling hebbende, die alsdan optegevenalsmede de bewijzen tot staving derzelven, bij de Wet gevorderd, uiterlijk binnen vijf dagen na de loting, te bezorgen ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar, den 7den Febrnarij 1851, Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. VAN DE NEDERLANDSCHE MAATSCRAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1850 Vervolg. Door de Maatschappij zijn de navolgende nieuwe Prijsvragen uitgeschreven LIJST tan SCHEPEN, sedert den 31 Jan. tot den 6 Febr. 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-dïep gepasseerd j BINNENGEKOMEN. Javaan, kapt. P. Dekker, Van der Werf, kapt. B. van der Plas en 11. R Falck, kapt. P. van Duivenbode, alle 3 v. Batavia; W'est- lndiën, kapt.?T. D. Lieuwen v. Suriname de stad Staveren, kapt. C. de Vries v. Nantes; Amalia, kapt. N. Louritsen v. BantholmGer- mania, kapt. S Ouwehand v. Ruil; Marseille, kapt. A. Roberto v, London eu alleen. Amsterdam. UITGEGAAN. Rivalin ,§kapt.§G. A. Andersen v. Kogerpolder n. Newcastle; West- phalia, kapt. D. D. Ouwehand v. Amsterdam n. Huil; Jantina, kapt. K. H. Bakker v. dito n. London; Petrus, kapt. A. Stokvliet v. dito n. Engeland; Augusta, kapt. K. H. Barnitt v. dito op avontuur} Maria kapt. A. A. Westhoff v. Purmerende n. Roebelle. SALON des VARIÉTÉS, op de Koningsweg. Op Dingsdag den 1 U1"1 February 1851, eene tweede Voorstelling van DE «BAN KI ER EN DE BEDELAAR, Tooneelspel met r7.ang Na hetzelve: op vereerend verzoek, STEVEN STOMMEL of GELD RE-* GEERD DE WERELD, Ballet Pantomime in twee afdeelingen. En tree le Rang 40 Cts. 2e Rang 25 Cts. Aanvang des avonds ure precies. Van af des morgens 10 ure kunnen plaatsen besproken worden. UEd. Dienaar P. R. BOOGH. V SCHOUWBURG NATI0NA A*L. ZAAL HARMOVICA, bij P. A. WALRAVEN. Buitengewone Voorstelling ten voordeden en tevens ter gelegen heid van 25jarige Tuoneeldieustin veisoheidene betrekkingen, van G. P. de BESTE, op Maandag, den 17Jf,c February 1851: De BLANKE OTHELLO, geheel nieuw Blijspel met Zang, naar het Fransch. {Le Figre Bengal) Nooit alhier vertoond Voorafgegaan door- De VALK, OF IETS UIT VADER CATZ. Zangspel in een be drijf. Tot slotPANTELON ST00MRAKKEROF ARLEQU1N BE GUNSTIGD DOOR DE ROZEN N1MPF. Nieuw groot Ballet Arlequi- nade met geheel nieuwe Decoratiën Machineriën en Changemen ten en veel expresselijk vervaardigd door den Beneficiant. Aanvang precies ten 6S ure. 4°. Of bet zaad in eens is ingezameld dan wel van tijd tot tijd de rijpe zaadbollen. Omtrent welke vier punten afzonderlijke proefnemingen wor den aanbevolen. Wanneer meerdere mededingers zich mogfen opdoenzal slechts aan één derzelven de eerste gouden medaille worden toe gekend en zal bij overigens geljke verdiensten de voorrang worden verleend aan hem die de beste kleur van tabak zal hebben overgelegd zullende aan de overigen naar mate van de meerdere of mindere waarde van bnn verslag, de tweede gou den of zilveren medaille (of de waarde daarvan) kunnen worden toegewezen. Met de vereischte getuigschriften in te zenden vóór den laatsten September 1853. 5. Daar men beweerd dat het Tussak-gras niet alleen geschikt is tot voeder voor het vee, maar zelfs tot beschutting van de schapen op het land kan dienen zoo looft de Maatschappij de gouden medaille uit aan hem die een halve bunder grond met die grassoort beplant en van het resultaat voor of op den laat sten September 1853, het meest voldoend verslag inzendt, uit hetwelk zoude kunnen blijkenof eene verdere aankweeking voor van dit gewas in meerdere uitgestrektheidal dan niet voordeel zoude kunnen aanbrengen. Men zie over dit onderwerp liet Tijdschrift dezer Maalsohappij IX deel3 stuk pagina 42442fi. 6. Wegens het groote nut eener meer juiste kennis der neder- landsehe in vele opzigten hoogst belangrijke, doch nog niet algemeen genoeg bekende Landhuishoudingzoo wordt gevraagd: Eene zoo veel mogelijk volledige hesehrijving van den Ak ker-en Tuinbouw in het zoogenaamde Westland, in Zuid-Holland. De Maatschappij looft aan dengenen die deze vraag ten ha ren genoegen volkomen beantwoord de tweede gouden medaille nit. Antwoorden, met bewijzen .en getuigschriftenlö te ten- den voor of op den laatsten September 1851. HUWELIJKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 9 Februarij 1851. Ebrstb Gebod. Wilhelm Albertus KI oh uswonende te Alkmaar en Frederica Alberts- na Chanteur, wonende te Leijden. Pieter Christoph Rieke en Anna Schagen beide alhier woonachtig. Klaas Netel, weduwnaar van Cornelia Elisabeth van Dijk en Sara Frankenoutweduwe van Cornelis Langedijkheide alhier woon» nchtig. Jan Captein, weduwnaar van Immetje Gul, en Margarita Oudejans weduwe van Klaas Schuijtemaker, beide alhier woonachtig. Jan Barsingerhorn wonende te Yeeuhuizen en Neeltje Bakker, wo nende te Alkmaar, doch laatstelijk te Oterleek gewoond hebbende* Twbbdb Gebod. Johannes Romundus Keussweduwnaar van Cornelia Johanna Kuij- pers en Cornelia ter Meulen Dirk de Haan de Visser en Cornelia Rntgens. Petrus Broers eu Anna Catharinn Wahlen. Allen te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 2 tot den 8 Februarij 1851. Johannes Fredericuszoontje van Johannes Matthias Wilhelmus Hintzen en Elisabeth Rosa Haarmans. Jacob zoontje van Corne lis van Leersum en Johanna Zeebout. Leentjedochtertje van ilijman Salomon Blok en Rachel du Mosch. Christina Maria^ dochtertje van Johann Schnltz Slöve en Magdalena Christina Marin Neijenhuijs. Ariezoont je van Pieter van llngten en Alida Pater. Helena If ilhelminadochtertje van Hendricus Langendam en Wil- hehnina Steeman. Petrustoontje van Dirk Poll en Rensje Voogd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1