A 7. COURANT- 17 February. PROGRAMMA WJ M a a 11 (1 a g iü.v n 8. 9 Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. «Ey® iii AeviiRTENTièN gelieve men des Zaturdng mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. NATIONALE militie. BURGEMEESTER es WETHOUDERS der Stad ALKMAAR verwittigen mits .leze de belanghebbende Ingezetenen derzeive Stad In Jurisdictie, ingeschreven voor de Nationale MiliHe van dezen re dat de Alphabetisehe Naamlijst van alle personen die aan de li-tilig der Nationale Militie van dit jaar moeten deelnemen, ter vi s van elk en een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Stad van af Maandag den 10'len t„t en met Woensdag den 26<*e» Februari] 1851 van des morgens tien tot des namiddags twee ure, des dags 'uitgezonderd) ten einde een ieder in staat zoude zijn, om, rreval hein op die lijst eenige personeu of omstandigheden mug voorkomen, die op dezelve nog zoude belmoren te worden aangetee- kend of daarvan moeten worden weggelaten daarvan aan den Heer Militie-Commissaris kennis te geven; met last aan de Lomlingen voor de ligtiim des loopenden jaar», om zich op Injdog den 28^" Mia- ar ij aanslaande, des Voormiddags ten half twaalf ure. op Zott in ten het Raad huis voornoemd te bevinden, ten einde aldaar voor den dienst dei Nationale Militie te loten, en redenen van Vrijstelling hebbende, die alsdan oplegevenalsmede de bewijzen tot staving derzei ven, bij de Wet gevorderd uiterlijk binnen vijf dagen na de lotingte bezorgen ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar, den 7de» Februarij 1851, Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. VAN DE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJ FERHEID. 1850 Fervolg en Slot. Door de Maatschappij zijn de navolgende nieuwe Prijsvragen uitgeschreven Welke Chromiurn-verbindingen en inzonderheid chromium sure zouten kunnen met voordeel in verwerijen en katoendrukkei ijen, tot voortbrenging van onderscheidene kleuren worden aange wend en hoe worden zij fabrijkmatig bereid? Op hoedanige wijze worden de chromium-kleurenop zijde, wol, katoen en linnen gehecht en bestendig gemaakt? De Maatschappij looit, op de voldoende beantwoording hiervan, de gouden medaille en f 200 uit. -Proeven van met deze chromium zure zoute ge- verwde stoffen met bewijzen en getuigschriften jin te zenden vóór den laatsten September 1852. Aan degenen, di in ons Vaderland bet zoogenaamd ^Boekbin ders-linnen fabrijk inatig vervaardigt, gelijk aan het buitenland sche, zoo in hoedanigheid als in prijs, en zes verschillende pa tronen daarvan met verhevene figuren die voor groeitere en kleinere boekbekleedingen geschikt zijn, tot monsters inzendt, biedt de Maatschappij hare gouden medaille aan,|en, na ecu driejarig voortdurend'bestaan dier Fabriek, nog eene premie van driehonderd Guldens. Het doek moet zuiver van kleur zijn en die digtheid hebben, dat de lijm, bij het plakken, niet door- dringt? Monsters, met bewijzen en getuigschriften, in te zenden vóór of op den laatsten September 1852. 10. Daar men als brandstof, voor technisch gebruik, in vele geval len vroeger steenkolen gebezigd werdenmet goed gevolgis begonnen turf te gebruiken en daar dit gebruik uit een na tionaal oogpunt beschouwd, aanmoediging verdient, zoo kan het van belang geacht worden dat men in het bedoeld gebruik door eene juiste waardeering der inlandsche veen-en turfsoorten peleid worde. De maatschappij looft daarom hare gouden medaille en drie honderd guldens uit aan dengeue die vóór of oj> "den laatsten September 1852 aan haar zal hebben ingezonden een duidelijk en voldoend Verslag van heigene naauwkeurig genomene proeven leeren aangaande de waarde der voornaamste inlandsche turf soorten en omtrent derzelver warmte aanbrengend vermogen, bij fabrijkmatig gebruik in vergelijking met steenkoolen of andere brandstoffen. De maatschappij verlangt, dat de uitkomsten de zer proeven vergeleken zullen worden met hetgeen de schei kundige ontleding, aangaande de zamenstelling der Turfsoorten leert, en dal de digtheid en andere eigenschajipen van het veen waarvan de kennis voor het gebruik der Turfsoorten belangrijk kan zijn, opgegeven zullen worden. 11. Daar het, volgens plaats gehad hebbende nasporingen (zi6 Tijd schrift voor de NijverheidIe deel, 4<= stuk, bl. 640), schijnt bewezen te zij», dat op sommige plaatsen van ons vaderland in zonderheid in Noord-Holland (in de oiumestreken van Hilversum en NoordenOverijssel en mogelijk elders, verschillende Klei soorten worden gevonden, geschikt om die Kleisoorleu te ver vangen, die nu uit Belgie, bijzonder uit de omstreken van Door is ikworden aangevoerdten behoeve van onze fabrijkeii van Aardewerk Muursteentjes en Plateelbakkerijenzoo looft de ïlnatschajipij hare gouden medaille uit aan hemdie aanwijst va»r zoodanige Kleisoorten gevonden worden en in genoegzame hoeveelheid zouden kunnen geleverd worden, om de Fabrijken, hier te lande, daarvan te voorzien. De Maatschappij verlangt eene genoegzame hoeveelheid, ten minste honderd nederlandsehe ponden, om van dezelve eene proef, op eene of meer van zoodanige Fabrijken, te doen nemen, om, na goedkeuring van dezelvede uitgeloofde premie uit te reiken. Ook verlangt de Maatscha|>pij een bewijs, dat de Kleisoort in genoegzame hoeveelheid voorbanden isen de opgavevoor welken prijs het last kan worden afgeleverd. Monsters, bewij zen en getuigschriften, in te zenden vóór of op den laatsten September 1852. 12. Daar de uitkomsten, door Talbot en anderen bekend gemaakt, den weg aanwijzen, om, met behulp van scheikundige prepara ten, door invloed van het zonnelichtzoowel als van kunstlicht, afteekeningen van velerhande voorwerpen alsmede overdruk ken van prenten en teekeningen te verkrijgenzoo looft de Maatschappij eene premie uitbestaande in hare tweede gouden medaille of vijf en zeventig guldensaan den nederlandschen kunstenaar, die het middel zal ontdekken en mededeelenom van deze nieuwe wijze van teekenen door het licht Pothographie op eene allezins voldoende wijze gebruik te maken tot het regt- streeks voortbrengen van afteekeningen en indrukken op den lithographischen steen. Monsters en afdrukken, benevens be wijzen en getuigschriften, in te zenden vóór of op den laatsten September 1852. 13. Omdat het schijnt, dat het verzilveren van spiegelglas voordee- len heeft boven het bedekken met foelie (zie Dingler's Poly technisch Journal, bd. 92. pag. 472), zoo kan het nuttig zijn, proeven daarmede genomen te bevorderen. De Maatschappij biedt derhalve hare gouden medaille aan dengenen die in Ne derland hieromtrent de beste eu voldoende proeven leveren zal, waartoe gevraagd wordt: eene alzoo bekle.de Spiegel, van ten minste één halve vierkante nederlandsehe el oppervlakte, eu een of ander hól-glazen voorwerp, met eene beschrijving vau de wijze der bewerking en de daaraan verbonden prijzen bij do aflevering Monstersmet bewijzen en getuigschriftenin te zenden vóór of op den laatsten Sejitember 1852. 14. Wat hebben latere proef-en waarnemingen geleerd, aangaande den aard en de zamenstelling van den indigo, en wat is hieruit af te leiden voor het gebruik van deiizelven in de verwerijen? Welke zijn de Indigo-soorten die in ons vaderland worden in gevoerd en verbruikt? W'elke zijn derzelver voornaamste ken merken En welke is het beste en zekerste middelom des- zelfs deugdelijkheid en vervalsching te onderkennen, eu om spoedig, op eene, voor de Fabrijkantengemakkelijke wijze, te bepalen welke de hoeveelheid is der blaauwe kleurstof, in den Indigo vervat De Maatschappij looft aan dengeuedie zulks op eene voldoende wijze beantwoordt, eene premie uit van de gouden medalle en drie honderd guldens. Bewijzen en getuigschriften in tc leveren vóór of op den laatsten September 1852. VAN DEN LANDBOUW JAAR 1850. VERSLAG VAN DEN STAAT GEDURENDE HET In eene vergadering van het departement Alkmaar, der Neder landsehe Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, van den I7llen Januari] 1851, werd het bestuur zame igesteld uit de Heeren Mr. G. van Leeuwen, voorzitter; L. Borst, J. C. HeUingtcerff, Mr.A.J. C. Mans Geesteranus van Zuidscharwoude en H. Koomen bestuurders; Jb. van dei Sluijs Feer penningmeester, en J. G. A. Ferhoejff, se cretaris. In die deparlements-vergadering werden voorts tot bet ver slag van den staat van den landbouw, gedurende het jaar 1850, gegeven de volgende berigten Tarwe. Dit gewas, n. I. de winter-tarwe (zomei-tarwe wordt in dezen omtrek uiet of weinig verbouwd) stond aanvankelijk vrij alge meen 'uitmuntend en liet eenen rijken oogst voorzien welke voor- uitzigtén zoude zijn verwezentlijktware het niet, dat lier en daal de vorst van de maand Aprilmaar bijzonder de stormen van o'e maand Augustus, aanzienlijke schade hadden veroorzaakt. Door de aanhoudende harde winden (en deze opmerking geldt vooral de Graangewassen) is zeer veel graan uitgeslagen eu verloren geraakt zoodat het beschot bijzonder gering, in de meeste gemeenten minder dan de helft van eenen matigen oogst is geweest. De kwaliteit was anders over het geheel, behalve in den Wieringerwaard, vrij vol doende. Aan de markt te Alkmaar werden slechts 884Ö mudden (ruim I minder dan in 1848 of 1849) aangevoeld en omgezet tegen den prijs, gemiddeld van f 7.25 per mud. Rogge. Van Wieringerwaard den Helder en Beverwijk meldt men, dat dit gewas wel geslaagd is. Elders, vooral ojj de eilanden, werd door den harden windte veldeveel uitgeslagen en was het beschot gering. Aan deu duinkant beliep dit, bij teer ligt gewas,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1