r u A ILMAIBSCHB m N°' 8. C 0 U R A IV T. ft M a a a d a g 24 F e b r u a r ij. m É|P I iBÏIilpii' 0. 1 Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen oi (gegeven. f\ ;:.Wran^rtM;-! 1 LiA 10I fi23S1| «Sil» fst-l Advertent^r gelieve men des Zaturdng mid- dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. WATION ALK MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMA AR, verwittigen mits deze de belanghebbende Ingezetenen derzeive Stad en Jurisdictie, ingeschreven voor de Nationale Militie van dezen j,re dat de Alpha bet isohe Naamlijst van alle personen, die aan de lieting der Nationale Militie van dit jaar moeten deelnemen, ter vi sie van elk en een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Stad van af Maandag den lO'l™ tot en met Woensdag den 26"«> Februari] 1851 van des'morgens tien tot des namiddags twee ure, (des Zon dags uitgezonderd) ten 'einde een ieder in staat zoude zijn om in geval hem op die lijst eenige personeu of omstandigheden mogten voorkomen die op dezelve nog zonde belmoren te worden aangetee- kend of daarvan moeten worden weggelaten daarvan aan den Heer Militie-Commissaris kennis te geven met last aan de Lotelingen voor de lifting des loopenden jaars, om zich op Vrijdag den 28st«=n Febru- „rij aanstaandedes voormiddags ten half twaalf ureop het Raad huis voornoemd te bevinden ten einde aldaar voor den dienst der Nationale Militie te loten, en redenen van Vrijstelling hebbende, die alsdan optegeven alsmede fde bewijzen tot staving derzei ven, bij de Wet gevorderd uiterlijk binnen vijf dagen na de lotingte bezorgen ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar, den 7den February 1851, Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUU1R. NE DERLANDEN. Alkmaar, jrfrnj;'19denjïFeAr«<jry 1851. Het heeftP hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin behaagd het Beschermvrouw schap over de Armen-Bewaarschool te dezer Stede goedgunstige te aanvaarden. A Men leest in de Gron.%Cour. van den I8den Febr. het volgende: Dr. Gützlaff heeft een verslag openbaar gemaakt van zijne reizeuit Chi na naar Engeland en door onderscheidene landen van Europa, on dernomen in het belang der Chioesche zending, gedagteekend Corfu, November 1850 Aan hel slot van zijn verslag schrijft, hij het vol gende Ik wensch vergeten te wordenniets te zijp. en zoo de tegenstanders mij als het middelpunt der zaak voorstellenzijn zij in"groote dwaling. Ik roep daarom alle vrienden toe: vergeet mij geheelen behartigt de hcerlpke zaak." Uit het verslag blijkt dat Nederland voor geen land van Europa achterstond in ijver voor de Chioesche zaak In alle groolere ste den des lands," schrijft hij, won ik een zeer groot aantal leden voor de vereeniging tot Evangelieverkondiging in China en Oost-Azie écne stad slechts maakt eene uitzondering, want daar meende men, dat het door mij aanbevolen gebed om de uitstorting des Heiligen Gees- tes tot dweeperij leidde. Rotterdam blinkt door de algemeene be langstelling in alle Christelijke belangen onder alle Nederlandsche gleden uit. De Koningin der Nederlanden dus lezen wij verder, bad mij tot zich genoodigd Ik bezocht deze uitstekendeschran dere vrouwverzocht haar zich aan het hoofd te plaatsen der vrou wenverenigingen in Nederland en ook door de leden zelve daartoe nitgenoodigd nam zij die betrekking op zich. Prins Frederik onder hield zich lang met mij over de wijze waarop het Christendom zich uitgebreid heeft. Eene van de warmste vriendinnen onzer zaak vond ik in do beroemdste schrijfster Toijssaint eene onvergelijkelijke vrouw. Ook da Costa toonde zich bereidwillig tot medewerking. „Weldra echter," dus lezen wij nog, „trachtten de tegen standers het uitgestrooide zaad te verstikken. Maar dit zal hun niet gelukken; Nederland zal met kracht hand aan het werk slaan, om tot opbouw van Gods rijk mede te werken." Men schrijft uit Keulen, den 13den FebruarijA'eeljarige waarnemingen hebben een hier woonachtig metereoloog in de juist heid der reeds door Npderlandsehe weerkundigen gemaakte oproer king bevestigd, dat dezelfde weersgesteldheid om de 35 jaren terug keert. Even als het weder in 1846 gelijk was aan dat in 1811, ge lijk de tegenwoordige winter volkomen aan dien van 1815 tot 1816' Gaat dit door, dan zouden wij een'zeer natten zomer te wachten hebben VERSLAG VAN DEN STAAT VAN DEN LANDBOUW GEDURENDE HET JAAR 1850. (Vervolg.) Garst. De beriglen aangaande de wintergarst luidenvoor zoo vel het gewas hetreftzeer gunstig; het is echter te bejammeren, dat dit goede vooruitzigt in Aug. op de meeste plaatsen, door groo- ten afslag, is verijdeld. In den Wieringerwaard b. v. verloor men op die wijze wel van den oogst. De zomer-garst is algemeen slecht opgekomen en deelde bovendien in de schade, door hetgemeld uit slaan te velde. Aan den Duinkant, met uitzondering van Srhoorl eu ié Castricniuwaar hei iets beter gaf, was het gewin 20 mud den garst per bundernan de Langedijkerdorpen beliep dit 30 mud p. b Van Terschelling werd 60 last uitgevoerd. Aan de markt ta Alkmaar werden verhandeld 11,450 mudden (minder ca. 8000 mud den dan iu 1848, en 3000 mudden dan in 1849) tegen eenen ga- middelden prijs van j 3.00 p. ui. Haver. Ofschoon de stormen van Augustus ook ten opzigte van dit gewas', hier en daar, niet zonder schadelijk uitwerksel Lieven leed de haver, als meer liggende, minder. In den Wieringerwaard had men dooreen zelfs eenen ruimen oogst. Aan de Langedijker dorpen was het beschot 50 mud p. b.aan den Duinkant beliep dit slechts 20 mud p. b.alleen te Sehoorl en Castricuni iets meer. Da kwaliteit wordt over hel geheel geprezen. Te Alkmaar werden 25,000 mudden Ier markt gebragt en omgezet tegen eenen middenprijs van 2.85 p. m. Boekweit. Wordt weinig in dit kwartier en voor meer dan da concumtie alléén op Texel verbouwdwaar het uitgezaaide goed is voortgekomen, schoon daarop de maand Augustus deu meeigemplden nadeeligen invloed almede heeft uitgeoefend. Eene proef in het koe gras, hoe goed die zich aanvankelijk ook liet aanzien, is, ten ge volge van te late zaaijing, mislukt. Koolzaad. Stond in het najaar van 1849 zeer goed, doch leed door het veranderlijke winterweer, zoodat voorspeld werd, er onderschei dene stukken weg zouden zijn. De meesten groeiden echter redelijk op en het zaad kwam vóór de later invallende regens gunstig binnen, zoodat, bij over het geheel goede kwaliteit, het beschot van de oudo landen niet tegenviel. Te Wieringerwaard beliep het dooreen 22§, aan de Eangedjjkerdorpen en onder Warmenhuizen 25 mud per bun der. Alleen uit Winkel cum ann., klaagtmen, dat dit gewsas ongezond was en het zeer weinig opbragt, hoogtens 15 mud p. b. Te Alkmaar werden slechts 1816 mudden ter markt aangevoerd, waarvoor ge middeld f 10 per mud werd gemaakt. Vlas. De teelt van vlas is in den kring van het departement zeec toenemende, echter meest voor rekening van Zuid-hollandsche pach ters, die in den Wieringerwaard p. m. ƒ380 huur per bunder be taalden. Het in die gemeente, op Texel, onder Winkel, aan de Lan gedijkerdorpen en te Kalantsoog uitgezaaide vlas, is vrij algemeen goed geslaagd en leverde een schoon gewas, zoodat alles is genomen. Het product van eene teelt op het koegras, onder laatsgemelde ge meente, op ongeveer 5 bunders, wordt bijzonder geprezen. Het lijn- zaad werd overvloedig gewonnen; 119 mudden Werden op de markt te Alkmaar afgezet tegen 9 gemiddeld per mud. Melkrab. Sedert eenige jaren zijn onder de gemeente Beverwijk proeven genomen tot de teelt van meekrappen op zandgronden, waar toe men in 1844 aanving, ruim vier bunders met Avignonsmeekrapzaad bepooten. Hoezeer de ineecultnur zeer zeker met voordeeliger ge le Ig op goed gebastardeerde gronden plaats heeft, schijnen toch die proe ven op zandgronden wel te bevallen, en zon de cultuur bij den huize Scheijbeek zeer goed geslaagd zijn, en zoowel de 3-als2-jarigegoed opgeleverd hebben. Ook is door de heeren J. A. Koopmans, fabrie- kant te Beverwijk, en J. D Zocher, architect te Haarlemvan 1 April 1849 tot den 31 sten December 1802 eene vennootschap aangegaan, uitsluitende tot het aankweeken bereiden en verkoopen van meekrap, gevestigd te Beverwijk, onder de firma van Koopmans, Zocher Coinp/ CuicnoKEi. Dit gewas wordt in dezen omtrek alleen a in c'e Ian- gedijker dorpen geteeld en slaagde daar redelijk wel. [Het Vervolg hierna.) MARKTBEBIGT. Alkmaar, 21 Februarij 1851. Tarwbf 7.00 Rogge5.90 Gerst 4.00 Haverƒ3.10 Boomero 5 00 Kanariezaadb 8 50 LIJST van SCHEPENsedert den 14 tot den 20 Februarij 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Sara Alida Maria, kapt. 11. A. Tekelenburg en Christina Agatha, kapt. 0. P. Lap, beide v. Batavia; Koning Hillernkapt. J. Latjes v. Nickerie; Courier, kapt. J. Havinghorst en Mina, kapt. T. W. de Jong, beide v. SamosLa Jeune Louise, kapt. J. Dehrnay v. Nantes, en alle n. Amsterdam. UITGEGAAN. Vrouwtna Steenhuisen kapt. K. H. Zuringha en Elisabeth Helena, kapt. J. Gatzingbeide v. Amsterdam n. London en Kaashandel, kapt. J. Zeijlstra v. Alkmaar n. Marseille. Veiling gehouden in de Vergulde Schelvisch te Alkmaar, op Donderdag den 13dcn Februarij 1851, des middags ten 12 ure, en op Donderdag, den 20»ten Februarij daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag, finaal verkocht, de navolgende perceelen 1Een dubbel Uuis en Erve, zijnde het Logement genaamd u de Vergul' de Schelvisch nevens 2 Pakhuizen Stalling voor paarden en Wa genhuis, alles staande en gelegen aan het Zeglis, even buiten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1