A1851. ALRMAAUSCnE N' 9. COURANT- ff' M a a n d a a; 3 ill a a r I. PUBLICATIE. 7 '\fJ 1 J, -f ARMEN BEWAARSCHOOL te ALKMAAR. Ouder* en Voogden, die hunne kinderen eo pupillen in de Be» Deze Courant wordt, eens in de weel» en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADVKRTEimëa gelieve men des Zalurdag raid» dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tut 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. T)r STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in DB PROVINCIE NOORD-IIOLI.AND. Gelezen hebbende eene missive van Z. Exc. den Munster van Bin- nenlandsclie Zaken, Opper-Routvestervan den 3d™ Februarij 11. n°. 224 8e a (Reelingbetreffende de sluiting der Jagt op Gonzen, Eenden en Watersnippenen de opening en sluiting van het|weiipel en A'wortelen. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Stalen van den fften Februarij II., n°. 27; alsmede op de nadere missive van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, Opper-lloutvesler, van den ]5dei. Februarij 1851, n». 140, 8e afdeeling. Gelet op de'bepalingen van den lieer Minister'van Binnenlandsche Zaken, Opper Houtvester, voornoemd, vastgesteld met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten. Brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden a. Dat de Jagt op Ganzen en Eenden mei den twee en ticintigsten Maart aanstaande zal zijn gesloten en datvan dien lijd af, ook het kooijen door de hooibeden, niet zal mogen worden uitgeoefend, maar evenzeer, als de bedoelde Jagt gesloten zal blijven. b. Dat wijders de Jagt op atersnippen tot en met den veertienden Apiil eerstkomende zal mogen worden uitgeoefenddoch voor zoo veel het publiek Jagtveld betreft, alleen in de hierna ge noemde localileiten, als: Eerste-Jagt-Distriet. De Zuider-, de Rotte-, de Fuik-, de Waard- en de Veerpolder onder Haarlemlieden. De inlaag aan het IJ. Langs den Ringdijk van Halfweg tot aan de scheiding van Noord- en Zuid-Holland. De Spaarnwouderpólder. De Spaarndammer en Mospolder. De Velser- broek. Het Buitendijksland aan de Wijkermeer. Het Lageland aan de noordzijde van Uitgeest, naar de zijde van de Langeineer en be oosten den rijweg. De drie Meertjes met de daaraan grenzende Riet landen tusschen HeemskerkUitgeest en Castricum. De Wouden onder Akersloot. Het gebroken Land en de Binnenmeerljes onder Akersloot. Het Rietland aan de noordzijde van den Laanweg en de Heer Hngowaard. De Oterlekerbraak. Het oude en gebroken Land, liet Schermer-eiland genaamd. Het gebroken Land of zoogenaamde Mijzen, gelegen tusschen Sehermerhorn en Ursem. De Zeestranden. Het Alkmaarder- en Graftermeer. Het Zwanenwater in de Duinen te Calantsoog. Het Rietland langs de Zeedijk, van Colhorn tot Win kel. Het Lageland gelegen in de Moerbeek onder Haringhuizen. Het Rietland onder HaringcarspeJ. Het Diepsmeer en het Kleimeer, en voorts het lage gebroken Land aan de oost- en westzijde van de Lan- gedijken en benoorden den Twtiijverweg te St. Paucras, alsmede het gebroken Land aan de oostzijde van Koedijk. Het Rietland en de zoogenaamde Wielen aan de oostzijde van den Zijpschen dijk De Swinnen op het Koegras, het gatje achter de Graaflijkheidsduinen en ter zijde van het Kerkhof bij Huisduinen. Langs de oevers van Meeren Stranden en Zeedijken in het Oostwouder Veld. In en om de Kolken van Medemblik en die van Aartswoud. Voorts op de lage Landerijen in de Polders Waalenburg in het Hoornder Nieuwland te Texel. Tweede Jagl-Distriet. De Legmeer, de Landscheiding, de Zwarte Polder, de Akkers bij Landsmeer en Puriuerland en de Landen buiten de Zeedijken gele gen. Derde Jagt-Distriet. De Hilversumsche Meent, de Kortenhoefsehe Polder, de Horster- meer, de Blijk-, de Spiegel-, de Ankeveenscho en de Hollandsche Polder en het Strand langs de Zuiderzee. c. Dat de tijd ter uitoefening van het Weispel van Kwartelen is be paald van den eersten Mei tot en met den vijftienden Julij dezes jaars Dat echter bij voorschreven JagtbcJriif wordt verboden het gebruik van alle andere nellen dan steekgarens, sprei-en vlieg netten zullende de twee laatstgemelde soorten nimmer tot het slepen (tirasseren) der Kwartels mogen gebruikt worden. En op dat niemand eenige onwetendheid van het hierboven be paalde zoude kunnen voorwenden zal deze nlomine worden gepu bliceerd en geaffigeerd alwaar zulks fin deze Provincie te doen ge bruikelijk is. Haarlem den 21s,en Februarij 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. De STAATSRAADCOMMISSARIS des KONINGS in deIPROVINCIE NOORD-HOLLAND, Gelezen hebbende eene missive van Z. Exc. den Minister'van Bin nenlandsche Zaken Opper-Houtvester, van den 3<len Februarij 1851, n". 229 (8*'e afdeeling)betrekkelijk de sluiting der P'isscherij. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van den O'len Februarij 1851, n°. 28: alsmede op de nadere missive van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, Opper-Houtvester, van den 15'1*" Februarij 1851, n°. 147 (8st® afdeeling.) Brengt bij deze 'ter kennisse van alle belanghebbenden dat ach tervolgens de bepalingen duor den Minister van Binnenlandsche Zaken, Opper-Boutvester, met overleg van Heeren Gedeputeerde Sta- ten, vastgesteld, ter conservatie van de Vissoherij, dezelve zal gesloten z,jn van den eersten April eerstkomende lol en met den vijftienden Mei aanstaande met uitzondering van hel vissehen op Aa! en Paling met aalkorven en zoogenaamde roallefnikeu ouder hep ding nog thans dat de A.seh tot den 15'1™ Ajjrd aaiistaa„de zal mogen ver- TOf*ro en verKocht. worden. Wordende de belanghebbenden wij,Iers herinnerd aan de bepalin gen van bet Koninklijk besluit van den 23»'™ fl[ei ,824 (Staatsblad „o 34), waarbij het vissehen met den hengel, in den gesloten visch- 1i,d, in alle wateren hoe nok genaamd, wordt verboden- alsmede «an de bepalingen van Art. 11, 12 en 14 van de Wet vao li July 1814, n°. 29 (Staatsblad n0. 79) op het stok der Jagt en Visscherijj zijnde die artikelen van den navolgenden inhoud Art. 11. a De tijd der opening van de Jagt- en Vischlijrt, zal voor iedere Provincie afzonderlijk jaarlijks door den Ojiper-lloutvester met overleg van de Provinciale Staten worden geregeld." Art. 12. In den aldus bepaalden besloten tijd der Jagt en Vis- scherijzal geen Wild noch Visrh, waarvan het jagen of vangen alsdan verboden is; langer dan gedurende nebt dogen, na bet slui ten van den Jagt- of Visqhtijdmogen vervoerd, noch langer dan veertien dagen na die sluiting mogen verkocht worden, buiten bij zondere voorkennis van Onzen Opper-Houtvester." Art. 14. Alle overtredingen waarop geene bijzondere boete is gesteld, zullen gestraft worden met eene boete van twintig Gulden; onverminderd de verbeuring van het jagt- of visehtnig de honden, mitsgaders bet gevangen Wild of den gevangen Yisch, zoo als zulks bij Art 7 (wordt gestatueerd gevonden." En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan, zoude kun nen voorwendenzal deze alomme worden gepubliceerd en geaffi geerd alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 21*'cn Februarij 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voorn''., Van E W IJ C K. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dat de Voljaars en Zes maandsch Snppletoire Kohieren der Personeele belastingdienst 1850 1851 n°. 6 en 7, op den 21sten Februarij 1851 door den Heer Staats raad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland zijn ext ecutoir verklaarden op heden aan den lieer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering zijn overgegeven. leder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloejjente ontgaan. Alkmaar, den 28sten Februarij 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie ran dezelren Db DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De DAMES LEDEN van den RAAD der MOEDERLIJKE SOCIËTEIT tk ALKMAAR van tleeren BURGEMEESTER en WETHOUDERS der- zelve Stad de vergunning hebbende ontvangen om tot voorziening in liet bij haar henoodigde, ter ondersteuning van behoeftige kraam vrouwen, eene COLLECTE aan de huizen der Ingezetenen te mogen doen berigten mits deze dat zij voornemens zijn daarmede in den loop der eerstvolgende week eenen aanvang te maken en 'dat alsdan tevens harentwege eene inteekenings-lijst zal worden aangeboden voor diegenen, welke bij voorkeur op deze wijze zouden wenschen bij te dragen. Ook in dit, zoowel als in het vorige jaar mogt de Sociëteit den gelukkigen invloed der hooge Bescherming waaronder zij werkt en der deelneming van Alkmaars Ingezetenen ondervinden daar het haar uit de bij haar on-tvangene bijdragen van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en die der burgerij in den jare 1849 ontvangen, moge lijk isgeweest hare werkzaamheden met kracht voorltezelten en geduren de dat tijdvak in den nood en behoefte van ongeveer 180 kraamvrou wen en hare jonggeborenen te voorzien. Slechts op die gelukkige uitkomst meenen de Leden van den Raad te mogen wijzen; wam eer zij zich voor dit beroep op de algemeene weldadigheid eenen goeden uilslag willen verzekeren en het is dau ook op dien gronddat zij beleefdelijk verzoeken in hare pogingen tot verzachting van het lot van zoo menige onder leed gebukte moe der door ruime bijdragen Ie mogen worden ondersteund. Alkmaar, den lïten Maart 1851. Douairière FONTEIN VERSCHUIR JDb DIEU, Presidente. Douairière TINNE van EGMOND, GREGORIJ, Secretaris. NE DER LANDEN. Alkmaar, den sten Maart 1851. In de afgeloopene weekmogten de Dames van bet bestnur der Moederlijke Sociëteit alhier wederom hel vooriegt hebben van de Koningin-Moeder een hernieuwd bewijs van Barer Majesteits edel moedige belangstelling te ondervinden, door de ontvangst van wege Hoogstdezelve der gewone jaarlijksehe aanzienlijke gift van één hon derd Guldenten behoeve dier inrigting. MARKTBERIGT. Alkmaar, 28 Februarij 1851. Tarwi Rogge Gerst id. Haver Boonen Deensehe f 0.75 5.87$ 4.00 5.25 3.20 5 00 Kanariezaad Kaas kleine hooi id. gras id. middelb. id. id. a hooi id. commissie f 8 25 15.00 18.00 a 20.50 18.00 18.00 V iey r E

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1